Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2014. Taavi Raudsaar

678 views

Published on

Eesti Panga avatud seminar
13.02.2014

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Majanduse Rahastamise Ülevaade 2014. Taavi Raudsaar

 1. 1. Majanduse Rahastamise Ülevaade Taavi Raudsaar Eesti Panga avatud seminar 13.02.2014
 2. 2. Esitluse teemad: • Euroala ja naaberriikide laenuturu areng • Ettevõtete rahastamine – sh lisateemad • Majapidamiste rahastamine • Laenupakkumine 13.02.2014 2
 3. 3. Euroala ja naaberriikide laenuturu areng 13.02.2014 3
 4. 4. Euroala ettevõtete laenuaktiivsus püsib väike, majapidamiste oma mõnevõrra suurem Soomes ja Rootsis on laenuaktiivsus endiselt euroala keskmisest suurem Ettevõtete pangalaenude portfelli aastakasv 30% Majapidamiste eluasemelaenude aastakasv 35% 25% 30% 20% 25% 15% 20% 10% 15% 5% 10% 0% Eesti Rootsi Allikad: Euroopa Keskpank, Eesti Pank 13.02.2014 Soome Euroala Eesti Rootsi 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 -5% 2012 -15% 2011 0% 2010 -10% 2009 5% 2008 -5% Soome Euroala Allikad: Euroopa Keskpank, Rootsi Statistikaamet, Eesti Pank 4
 5. 5. Euroala vähese laenuaktiivsuse põhjused lähtuvad endiselt nii nõudluse kui ka pakkumise poolelt Ettevõtete pangalaenude suhe SKP-sse (juuni 2013) ja 12 kuu laenuportfelli muutus (november 2013) 160% CY Laenuportfelli suhe SKP-sse 140% 120% LU 100% 80% 60% ES MT SI 40% IT NL IE GR euroala BE 20% 0% -15% PT AU FR DE FI EE SK -10% -5% 0% 12 kuu laenuportfelli muutus 5% 10% Allikas: Euroopa Keskpank, Eurostat ja Eesti Panga arvutused 13.02.2014 5
 6. 6. Pangalaenude intressimarginaalid püsivad suhteliselt kõrgel, aga kasv on peatunud Madal baasintressimäär hoiab intressikulud väikesed 8% Majapidamiste eluasemelaenude intressimäär (vasak joonis) ja marginaal 6 kuu rahaturuintressimäära suhtes (parem joonis) (3 kuu libisev keskmine) Ettevõtete laenude intressmäär (vasak joonis) ja marginaal 6 kuu rahaturuintressmäära suhtes (parem joonis) (3 kuu libisev keskmine) 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% Allikad: Euroopa Keskpank, Reuters Ecowin ja Eesti Panga arvutused 13.02.2014 So o me Euro ala Eesti Ro o tsi 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Eesti Ro o tsi 2008 0% 0% So o me Euro ala Allikad: Euroopa Keskpank, Reuters Ecowin ja Eesti Panga arvutused 6
 7. 7. Lätis ja Leedus jätkub võlakoormuse alanemine, mis tuleneb nii laenujäägi vähenemisest kui ka majanduskasvust Mittefinantsettevõtete ja majapidamiste laenuportfelli suhe SKP-sse (vasak joonis) ja laenuportfelli muutus 2008. aasta algusest (parem joonis 31.12.2007=100) Mitte finantsttevõtete pangalaenuportfelli muutus (vasak joonis) ja majapidamiste eluasemelaenude portfelli muutus 2008. aasta algusest (31.12.2007=100) 140% 160 120% 140 100% 120 80% 100 60% 80 40% 60 20% 40 0% 20 130 120 110 100 90 80 70 Eesti 13.02.2014 Läti Leedu Eesti Läti 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008 60 Leed u Allikad: Läti Pank, Leedu Pank, Eesti Panga arvutused 7
 8. 8. Eesti: ettevõtted 13.02.2014 8
 9. 9. Suhteliselt väike majanduskasv ja nõudlus on vähendanud ettevõtete käibekapitali vajaduse kasvu Ettevõtete hinnang nõudlusele, sesoonselt kohandatud Lühiajalise finantseerimise käive 80 1 800 40% 60 1 600 30% 1 400 40 20% 1 200 miljon eurot 20 10% 1 000 0 -20 0% 800 -10% 600 -40 -20% 400 -60 -30% 200 -80 0 -100 2 009 -40% 2 010 2 011 2 012 2 013 lühiajaline finantseerimine Tö ö stus Teen in dus Allikas: Konjuktuuriinstituut 13.02.2014 Kauban d us Eh itus lühiajalise finantseerimise aastakasv (pt) Allikas: Eesti Pank 9
 10. 10. Väike nõudlus ja jätkuv ebakindlus tulevase nõudluse suhtes ei motiveeri ettevõtteid ka investeeringuid suurendama Panused ettevõtlussektori poolt põhivarasse tehtava kapitali kogumahutuse aastakasvu Ettevõtete põhivarainvesteeringute osaakaal lisandväärtusest 80% 40% 60% 35% 40% 30% 20% 25% 0% 20% -20% 15% -40% 10% -60% 5% -80% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 töötlev tööstus ehitus ja kinnisvara veondus ja laondus tegevusalad kokku 13.02.2014 energeetika kaubandus muu Allikas: Statistikaamet masinad ja seadmed transpordivahendid hooned ja rajatised muu Allikas: Statistikaamet 10
 11. 11. Suhteliselt kõrge kasumlikkuse ja madala põhivarainvesteeringute taseme tõttu püsib ettevõttevälise rahastamise vajadus väike Ettevõtete kasum ja kapitali kogumahutus (4 kvartali libisev kesmine) Ettevõtete netolaenuandmine/võtmine 20% 4-kvartali libisev keskmine SKPst 60% % lisandväärtusest 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 0% -10% -20% -30% Bruto kasum Kap itali kogumahutus (põhivarasse ja varudesse) Bruto kasumi ja kap itali kogumahutuse vahe Neto laen uandmine/võtmine (nn rah astamise p uud ujääk) Allikas: Eesti Pank Allikas: Statistikaamet 13.02.2014 11
 12. 12. Ettevõtevälise rahastamise vajadust vähendavad ka ettevõtete enda suurenenud finantspuhvrid mln eurot Ettevõtete hoiused 4 500 70% 4 000 60% 3 500 50% 3 000 40% 2 500 30% 2 000 20% 1 500 10% 1 000 0% 500 0 -10% üleö ö ja n õudmiseni h oiused täh tajalised ja säästu hoiused välismaal asuvad h oiused ko d umaiste hoiuste aastakasv (parem telg) h o iuste o sakaal SKPst 13.02.2014 Allikas: Eesti Pank 12
 13. 13. Eelnevast tulenevalt on võlakohustuste kasv väga väike Võlakohustuste struktuur 2013. aasta esimese kolme kvartali jooksul suurt ei muutunud Ettevõtete võlakohustuste struktuur ja aastakasv 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 III kv ko d umaine p angalaen ja liising laen ud kodumaistelt ettevõtetelt ko d umaised võlakirjad g rup isisesed välislaenud muud välislaenud välismaised võlakirjad võ lakohustuste kasv (p .s) Allikas: Eesti Pank 13.02.2014 13
 14. 14. Võlakoormus on langenud, aga mitte kõigil tegevusaladel 4 350% Ettevõtete võlakkoormus tegevusalati (4-kvartali libisev keskmine) 3.5 % tegevusala lisandväärtusest miljard eurot Võlakohustuste maht tegevusalati 3 2.5 2 1.5 1 tööstus Välismaine Allikas: Eesti Pank taristu 2013 III kv 2012 2011 2013 III kv 2012 2011 2013 III kv 2012 ehitus ja kaubandus veondus ja kinnisvara laondus Ko d umaine 13.02.2014 2011 2013 III kv 2012 2011 2013 III kv 2012 0 2011 0.5 300% 250% 200% 150% 100% 50% tööstus kinnisvara ja ehitus kaubandus veondus ja laondus taristu ettevõtlussektor kokku Allikad: Eesti Pank ja Eesti Statistikaamet 14
 15. 15. Langenud võlakoormus ja finantsvõimendus tähendab: 1. ettevõtted on võimalike riskide suhtes paremini kaitstud 2. ettevõtete laenusaamise võime on paranenud Ettevõtete omakapital ja võlakohustused Ettevõtete finantsvõimendus 80% 30 70% 25 mld eurot 60% 20 50% 15 40% 10 30% 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 20% 2004 0 Võlakohustuste osakaal omakapitalist 35 omakapital kodumaine laenamine välismaine laenamine võlg / omakapital (p.s.) 13.02.2014 Allikas: Eesti Pank 2005 2008 2012 Allikas: Statistikaamet 15
 16. 16. Ettevõtete rahastamisolukord on hea ega takista väga nende äri ja investeerimistegevust Finantsolukord kui jooksva aasta investeeringuid mõjutav tegur 80 70 % vastanutest 60 50 40 30 20 10 0 stimuleeriv p iirav Allikas: Konjuktuuriinstituut 13.02.2014 16
 17. 17. Lisateemad 13.02.2014 17
 18. 18. Lisateema 1: Otsesed välisinvesteeringud Eesti reaalsektori ettevõtetesse *Eesti on OVI ligimeelitamisel olnud suhteliselt edukas just pärast kriisi *Teistest riikidest märksa erinev välisinvesteeringute struktuur *2013. aastal on aktsiakapitali investeeringute sissevool pidurdunud 16% 14% % SKPst 12% 10% Välismaiste otseinvesteeringute maht ja struktuur miljon eurot Otsesed välisinvesteeringud mittefinantssektori ettevõtetesse Euroopa Liidu uutes liikmesriikides 1200 1000 800 600 400 8% 200 6% 4% 0 2% -200 0% -400 -2% aktsiakapital 2004-2008 13.02.2014 2009-2010 2011-2012 Allikas: Eesti Pank reinvesteeritud tulu muu otseinvesteering otseinvesteering kokku Allikas: Eesti Pank 18
 19. 19. Otseinvesteeringute osakaal Eesti ettevõtete rahastamises on võrreldes kriisieelse ajaga suurenenud 40% Otseinvesteeringute osakaal Eesti ettevõtlussektori rahastamisel 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Otsein vesteerija saadud laenude suhe ettevõtete lt laen ujääki Otsein vesteeringuettevõtete arvu osakaal kõ igist ettevõ tetest Otsein vesteerija tele kuuluva o makapitali o sakaal ettevõ tete o makapitalis 13.02.2014 Allikas: Eesti Pank 19
 20. 20. Lisateema 2: Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) rahastamine *Majanduskriisi ajal halvenes VKEde rahastamisolukord tuntavalt, seda ka suurettevõtetega võrreldes *Majanduskriisist taastumise ajal on paranenud ka VKEde krediidivõimekus Üle miljoni euro suuruste ja väiksemate laenude intressimäärade vahe Ettevõtete pikaajaliste laenude käive laenu suuruse lõikes Mld eur 3.0% 2.5% 2.0% 3.5 3 2.5 1.5% 2 1.0% 1.5 0.5% 1 0.0% 0.5 -0.5% 0 -1.0% 2007 -1.5% 2007 2008 13.02.2014 2009 2010 2011 2012 Allikas: Eesti Pank 2013 2008 2009 > miljon eurot 2010 2011 2012 2013 < miljon eurot Allikas: Eesti Pank 20
 21. 21. Majapidamised 13.02.2014 21
 22. 22. Majapidamiste jaoks positiivne areng tööturul on suurendanud nende sissetulekuid Sissetulekute ja kindlustunde kasv on suurendanud ka tarbimist ja investeeringuid punkti Tarbijate kindlustunne sissetulekurühmade lõikes 30 Majapidamiste brutopalk, tarbimine ja investeeringud (2005 I kv = 100) 300 20 250 10 200 0 -10 150 -20 100 -30 50 -40 0 -50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 keskmine brutokuupalk, 4 kv libisev keskmine 1. kvartiil 2. kvartiil 3. kvartiil 4. kvartiil jaemüük jooksevhindades, 4 kv libisev keskmine majapidamiste investeeringud, 4 kv libisev keskmine Allikas: Konjuktuuriinstituut 13.02.2014 Allikas: Eesti Statistikaamet 22
 23. 23. Majapidamiste hoiused kasvavad, kuid varasemast mõnevõrra aeglasemas tempos Majapidamiste hoiused 5.0 16% 14% mld eurot 4.0 12% 10% 3.0 8% 2.0 6% 4% 1.0 2% 0.0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 üleö ö ja n õudmiseni h oiused täh tajalised ja säästuhoiused h o iuste aastakasv (p arem telg) Allikas: Eesti Pank 13.02.2014 23
 24. 24. Näib, et sissetulekute kasv on parandanud järjest enamate majapidamiste olukorda Rahalisi sääste omavate perede osakaal kõikidest peredest 60% 55% 50% 45% 40% 2009 2010 2012 2013 Allikas: TNS Emor Allikas: Eesti Pank 13.02.2014 24
 25. 25. Majapidamiste laenuaktiivsus kasvab… Eluasemelaenude maht ja aastakasv Majapidamiste muud laenud 35% 30% 6.1 25% 20% 5.9 15% 5.8 -5% 1.5 30% 20% 1 0% 5.5 40% 5% 5.6 50% 10% 5.7 2 mld eurot 6.2 6.0 Mld eurot 6.3 10% 0% 0.5 -10% 2013 2013 2012 2012 2011 2011 2010 2010 2009 2009 2008 2008 -20% 2007 0 tarbimislaenud autoliising eluasemelaenude maht õppelaenud krediitkaardi- ja arvelduslaenud eluasemelaenude mahu aastakasv (parem telg) muu liiising ja faktooring portfelli aastakasv (parem telg) Allikas: Eesti Pank 13.02.2014 Allikas: Eesti Pank 25
 26. 26. …kuid laenuvõtmine on siiski endiselt üsna ettevaatlik Laenukäibe osakaal majapidamiste tarbimises ja kinnisvaratehingute mahus 160% 25% 140% 20% 120% 100% 15% 80% 10% 60% 40% 5% 20% 2 013 2 012 2 011 2 010 2 009 2 008 2 007 2 006 2 005 0% 2 004 0% eluasemelaenude käive/elamukinnisvara tehing ute kog umaht majapidamiste muude laenude käive/eratarbimine (parem telg ) Allikas: Eesti Pank, Eesti Statistikaamet ja Maa-amet 13.02.2014 26
 27. 27. Kokkuvõttes tähendab eelnev, et majapidamiste finantsseis endiselt paraneb Majapidamiste finantsvarad ja kohustused mld eurot 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 sularaha ja hoiused 2013 III kv aktsiad ja muud osakud kindlustustehnilised eraldised muud saada -/makstaolevad arved laenud netofinantsvarad Allikas: Eesti Pank 13.02.2014 27
 28. 28. Laenupakkumine 13.02.2014 28
 29. 29. Pankade hea kasumlikkus, kõrge kapitaliseeritus ja aina enam kodumaistel hoiustel põhinev rahastamine loovad hea aluse reaalsektori rahastamiseks Pankade puhas intressitulu Pankade kodumaised rahavood mld eurot 3 7% 6% 2 5% 1 4% 3% 1 0 mld eurot 0 -1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rahavaoog (laenude tagasimaksed ja hoiuste kasv) Laenukäive (ilma arvelduskrediidita) Rahavoo ja laenukäibe vahe Allikas: Eesti Pank 13.02.2014 2% 1% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 puhas intressitulu varadesse kohustuste keskmine intressimäär nõuete keskmine intressimäär nõuete ja kohustuste intressimäärade vahe Allikas: Eesti Pank 29
 30. 30. Pangalaenude intressimarginaalid on veidi tõusnud Ettevõtete ja majapidamiste jaoks hoiab intressikulud väiksena väga madal baasintressimäär Nelja suurema panga ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimarginaal Nelja suurema panga eluasemelaenude keskmine intressimarginaal 3% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 2010 2011 2012 miinimum-maksimum vahemik 2013 keskmine Allikas: Eesti Pank 13.02.2014 2010 2011 2012 miinimum -maksimum vahemik 2013 keskmine Allikas: Eesti Pank 30
 31. 31. 13.02.2014 2005-2008 2009-2011 2012 Allikas: Eesti Pank 30% 25% 20% 15% 10% osakaal laenukäibes Ettevõtete pikaajaliste laenude marginaalide jaotus 40% 40% 35% 5% 5% 0% 2013 <0% 0,00%-0,25% 0,25%-0,50% 0,50%-0,75% 0,75%-1,00% 1,00%-1,25% 1,25%-1,50% 1,50%-1,75% 1,75%-2,00% 2,00%-2,25% 2,25%-2,50% 2,50%-2,75% 2,75%-3,00% 3,00%-3,25% 3,25%-3,50% 3,50%-3,75% 3,75%-4,00% 4,00%-4,25% 4,25%-4,50% 4,50%-4,75% 4,75%-5,00% >5% >5% 4,50%-5,00% 4,00%-4,50% 3,50%-4,00% 3,00%-3,50% 2,50%-3,00% 2,00%-2,50% 1,50%-2,00% 1,00%-1,50% 0,50%-1,00% 0,00%-0,50% <0% osakaal laenukäibes Intressimarginaalide jaotus viitab suhteliselt tagasihoidlikule pankadevahelisele konkurentsile uute laenuklientide leidmisel Eluasemelaenude marginaalide jaotus 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% 2005-2008 2009-2011 2012 2013 Allikas: Eesti Pank 31
 32. 32. Kokkuvõtteks Ettevõtted • Vähesest nõudlusest ja investeeringutest tingituna on laenuaktiivsus väike • Reinvesteeritud kasumi toel on finantsvõimendus langenud ja finantspuhvrid suurenenud • Rahastamisolukord on aastaga paranenud ja on ettevõtete tegevuseks ja investeeringuteks soodne Majapidamised • Tarbimine ja investeeringud kasvavad suurenenud sissetulekute ja kindlustunde toel • Rahalised säästud kasvavad, kuid varasemast mõnevõrra aeglasemas tempos • Laenuaktiivsus kasvab mõõdukalt Laenupakkumine • Pankade rahastamine, kasumlikkus ja kapitaliseeritus ei piira laenupakkumist • Pankadevaheline konkurents uute laenuklientide leidmisel on siiski suhteliselt tagasihoidlik • Intressikeskkond püsib laenuvõtja jaoks tänu madalale baasintressimäärale soodne 13.02.2014 32

×