Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taavi Raudsaar. Majanduse Rahastamise Ülevaate esitlus

423 views

Published on

Avalik loeng „Eesti ettevõtete ja majapidamiste rahastamisvajadusest ja laenamisest“ 13.02.2013

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taavi Raudsaar. Majanduse Rahastamise Ülevaate esitlus

 1. 1. Majanduse Rahastamise Ülevaade Taavi Raudsaar 13. veebruar 2013
 2. 2. Esitluse teemad • Taustaks: euroala ning Soome ja Rootsi laenuturu arengud • Ettevõtete rahastamine • Majapidamiste rahastamine • Laenupakkumine13.02.2013 2
 3. 3. Taustaks: euroala ning Soome ja Rootsi laenuturu arengud13.02.2013 3
 4. 4. Laenumahud on euroalal vähenenud13.02.2013 4
 5. 5. Osaliselt on laenumahtude vähenemistkompenseeritud võlakirjade emiteerimisega Mitte finantsettevõtetele antud laenuportfelli ja emiteeritud võlakirjade mahu muutus kvartalite lõikes euroalal 200 150 miljard eurot 100 50 0 -50 -100 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 3kv 4kv 1kv 2kv 4kv 2kv 4kv 1kv 2kv 3kv 3kv 1kv 3kv 2008 2009 2010 2011 2012 laenud võlakirjad Allikas: Euroopa Keskpank13.02.2013 5
 6. 6. Intressimäärad on alanenud, marginaalid tõusnud 13.02.2013 6
 7. 7. Ettevaates oodatakse laenustandardite karmistumist janõudluse edasist alanemist, kuid varasemastvähesemal määral Muutus krediidi standardeid karmistanud ja Muutus laenunõudluse suurenemist ja leevendanud pankade osakaalude vahel vähenemist raporteerinud pankade euroalal ettevõtete ja majapidamiste osakaaludes ettevõtete laenude ja eluasemelaenude lõikes majapidamiste eluasemelaenude lõikes 80% 60% 70% 40% 60% 50% 20% 40% 30% 0% 20% -20% 10% 0% -40%-10%-20% -60%-30% -80% 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2006 2011 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2007 2012 ettevõtete laenud ettevõtete laenud majapidamiste eluasemelaenud majapidamiste eluasemelaenud Allikas: Euroopa Keskpank Allikas: Euroopa Keskpank13.02.2013 7
 8. 8. Ettevõtted13.02.2013 8
 9. 9. Välisnõudluse kasvu vähenemine on seni enim mõjutanudekspordile orienteeritud tööstussektorit Kindlustunde indikaatorid, Tegevusalade panused ettevõtete sesoonselt kohandatud müügikäibe aastakasvu 60 30% 40 20% 20 10% 0 punkti 0% -20 -10% -40 -60 -20% -80 -30% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -100 töötlev tööstus ehitus ja kinnisvara kaubandus veondus ja laondus Tööstus Teenindus taristu muu Kaubandus Ehitus tegevusalad kokku Allikas: Konjunktuuriinstituut Allikas: Eesti Statistikaamet 13.02.2013 9
 10. 10. Ettevõtete investeeringud on jätkanudkasvamist, suurenenud on investeeringudhoonetesse ja rajatistesse Panused ettevõtlussektori poolt põhivarasse tehtava kapitali kogumahutuse aastakasvu 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 h o o ned j a raj atised mas i n ad j a s ead me d tran s p ordiv ahend d i muu i n v es teeri ngu p õhi varas se k okk u d Allikas: Eesti Statistikaamet Allikas: Eesti Statistikaamet13.02.2013 10
 11. 11. Kasumite kasv on suurendanud ettevõtete hoiuseid jaomakapitali Ettevõtete hoiuste maht ja aastakasv Ettevõtete omakapital ja võlakohustused 4 500 80% 30 75% mln eurot 4 000 70% 3 500 60% 25 65% 3 000 50% 40% 2 500 20 55% 30% mld eurot 2 000 20% 1 500 15 45% 10% 1 000 0% 500 10 35% -10% 0 -20% 5 25% üleöö ja nõudmiseni hoiused 0 15% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 tähtajalised ja säästu hoiused välismaal asuvad hoiused omakapital kodumaine laenamine kodumaiste hoiuste aastakasv (parem telg) välismaine laenamine võlg / omakapital (p.s.) Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank13.02.2013 11
 12. 12. Välismaise otselaenamise osakaal võlakohustustes onkasvanud Ettevõtete võlakohustuste struktuur 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III kv välismaised võlakirjad muud välislaenud grupisisesed välislaenud kodumaised võlakirjad laenud kodumaistelt ettevõtetelt kodumaine pangalaen ja liising Allikas: Eesti Pank 13.02.2013 12
 13. 13. Ka kodumaine laenuturg on viimasel kahel aastalaktiviseerunud*Nii lühi- kui pikaajaliste laenude käive kasvas 2012. aastal ligikaudu 20%*Laenujääk kasvas 5% Pikaajalise ja lühiajalise finantseerimise käive Laenukäibe aastakasv 2012. aastal 2 500 40% 800 30% 700 2 000 600 20% 500 miljon eurot 10% 400 miljon eurot 1 500 0% 300 -10% 200 1 000 100 -20% 0 500 -30% -100 -40% -200 logistika agraar- kinnisvara sektorid taristu tööstus kaubandus sektor ja ehitus muud 0 -50% 2 009 2 010 2 011 2 012 pikaajaline finantseerimine lühiajaline finantseerimine käibe aastakasv (pt) lühiajaline pikaajaline Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank 13.02.2013 13
 14. 14. Majapidamised13.02.2013 14
 15. 15. Majapidamiste finantsvarasid on suurendanud eeskättnende omanduses olevate omandiväärtpaberiteväärtuse kasv Majapidamiste finantsvarad ja kohustused 20 mld eur 15 10 5 0 -5 -10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IIIkv sularaha ja hoiused aktsiad ja muud osakud kindlustustehnilised eraldised muud saada-/makstaolevad arved laenud netofinantsvarad Allikas: Eesti Pank Märkused: Alates 2008. aastast muutus majapidamiste omanduses olevate omandiväärtpaberite13.02.2013 arvestamise metoodika. Katkendlik joon väljendab, milline oleks olnud majapidamiste netofinantsvarade tase praegu kehtiva metoodika järgi enne 2008. aastat 15
 16. 16. Majapidamiste hoiused on kasvanud Majapidamiste hoiused 5,0 16% 4,5 14% 4,0 12% 3,5 mld eurot 3,0 10% 2,5 8% 2,0 6% 1,5 4% 1,0 0,5 2% 0,0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 üleöö ja nõudmiseni hoiused tähtajalised ja säästuhoiused hoiuste aastakasv (p.t) Allikas: Eesti Pank13.02.2013 16
 17. 17. Hoiuste jaotus ja kasv on olnud siiski väga ebaühtlane Majapidamiste hoiuste maht ja kasv hoiuse Leibkondade raha ülejääk pärast suuruse järgi esmavajadusi ja laenumakseid 1,4 100%Mld eur +40% 8 8 1,2 90% 7 11 80% 7 1 +24% 9 70% % vastanutest 0,8 60% 17 29 +2% +54% +41% 50% 14 0,6 40% 15 0,4 30% 20% 41 0,2 33 10% 0 0 - 4473 4474 - 12 782 12 783 - 40 000 40 001 - 100 000 üle 100 000 0% 2012 2010 31.12.2009 31.12.2012 ei jää üle kuni 45 € 46-130 € 131-255 € üle 255 € ei oska öelda Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank 13.02.2013 17
 18. 18. Majapidamised on oma laenukäitumises endiseltkonservatiivsed*Eluasemelaenude portfelli aastakasv oli eelmise aasta lõpus -0,6% Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank, Eesti Statistikaamet 13.02.2013 18
 19. 19. Laenupakkumine13.02.2013 19
 20. 20. Pankade hea kasumlikkus, kõrge kapitaliseeritus japaranenud rahastamisbaas loovad hea alusereaalsektori rahastamiseks Pankade kohustuste struktuur Pankade puhas intressitulu 20 90% 3,0% 18 80% 16 2,5% 14 70% 2,0% 12 60% 10 1,5% 50% 8 6 40% 1,0% 4 30% 0,5% 2 0 20% 0,0% resid entide h oiused mitteresidentide h oiused emap an kadelt kaasatud vahendid nõuete ja kohustuste keskmiste intressimäärade vahe emiteeritud võlakirjad h o iuste o sakaal võlavahenditest (p arem telg) puhas intressitulu (% kv keskmistest varadest *4) Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank13.02.2013 20
 21. 21. Kodumaised rahavood on endiselt piisavadtoetamaks kodumaist laenukäivet Pankade kodumaised rahavood ja laenukäive 3 2,5 2 mld eurot 1,5 1 0,5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rah avo og (l aenude tag asimaksed j a h oiuste kasv) l aen ukäi ve (i lma arvelduskredii dita) Allikas: Eesti Pank13.02.2013 21
 22. 22. Majandusarengute ebakindluse ja pankade konservatiivsemaksmuutunud laenupoliitika tõttu karmistusid eelmisel aastallaenustandardid ja tõusid intressimarginaalid Eluasemelaenude intressimarginaal Ettevõtete pikaajaliste laenude intressimarginaal 3,5% 4,5% 3,0% 4,0% 3,5% 2,5% 3,0% 2,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0% 2010 2011 2012 2010 2011 2012 miinimumi ja maksimumi vahemik keskmine miinimumi ja maksimumi vahemik keskmine Allikas: Eesti Pank Allikas: Eesti Pank 13.02.2013 22
 23. 23. KokkuvõtteksEttevõtted• Kasvanud müügikäibed ja investeeringud on suurendanud e/v vajadust rahastamise järele.• Suurenenud rahastamisvajaduse tõttu ja vähenenud finantsvõimenduse juures kasutavad e/vjärjest julgemalt ettevõtteväliseid rahastamisallikaidMajapidamised• Majapidamiste säästud on kasvanud, kuid elanikkonna siseselt ebaühtlaselt• Laenukäitumises on majapidamised endiselt ettevaatlikudLaenupakkumine• Pangandussektori kõrge kapitaliseeritus ning paranenud rahastamisbaas loovad hea aluseettevõtete ja majapidamiste rahastamiseks• Majandusarengute ebakindluse ja pankade konservatiivsemaks muutunud laenupoliitika tõttulaenustandardid ja laenutingimused mõnevõrra karmistunud. Tänu väga madalale Euribor’ilerahastamiskeskkond siiski üsna soodne13.02.2013 23
 24. 24. Tänan!13.02.2013 24

×