Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures

1,033 views

Published on

Jurnalul CDIMM

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVI, Nr. 2/ Februarie 2010 Programul de schimb de experienţă “Erasmus pentru tinerii întreprinzători” din nou în prim plan Uniunea Europeană a lansat în februarie 2009, Odată ce părţile implicate vor cădea de acord Programul pilot, „Erasmus pentru tinerii între- asupra detaliilor cu privire la vizită (planul de lucru, prinzători”, care funcţionează în 24 state membre. atribuţii, responsabilităţi), vizita poate avea loc. Scopul programului este de a-i ajuta pe cei Noii întreprinzători au dreptul să primească din care încep o afacere să capete noi cunoştinţe partea UE o contribuţie financiară pentru acoperirea despre modul cum se conduce o întreprindere mică costurilor cu transportul şi cazarea. sau mijlocie, în cadrul unui schimb de experienţă Până în prezent, s-au derulat în jur de 150 de efectuat într-un IMM care deja funcţionează într-un schimburi de experienţă. Peste 1800 de aplicaţii s-au alt stat membru. înregistrat cu Italia şi Spania, ceea ce reprezintă 45% Cui se adresează programul? dintre solicitări. “Erasmus pentru tinerii întreprinzători” îi vizează Aplicaţiile se pot depune continuu, pe site-ul: atât pe noii întreprinzători, cât şi pe întreprinzătorii www.erasmus-entrepreneurs.eu gazdă, cu experienţă (ÎG). Noii întreprinzători (NÎ) sunt cei care se gândesc Poveste de succes serios să îşi lanseze propria afacere sau care deja Nou întreprinzător: din Portugalia şi-au lansat propria afacere în ultimii trei ani. Întreprinzător gazdă: din Spania Întreprinzătorii cu experienţă trebuie să deţină Durata schimbului: 1 lună sau să administreze un IMM în Uniunea Europeană. Noua întreprinzătoare din De asemenea, afacerea NÎ şi a ÎG poate proveni din Portugalia a petrecut o lună la orice domeniu de activitate. Barcelona, în cadrul firmei gazdă Cum funcţionează programul? ale cărei activităţi se desfăşoară în domeniul arhi- Noii întreprinzători vor avea ocazia să meargă tecturii şi construcţiilor. Programul de schimb de într-un alt stat UE şi să lucreze o perioadă cuprinsă experienţă a avut ca scop proiectarea şi implemen- între 1 şi 6 luni cu un întreprinzător cu experienţă tarea criteriilor ecologice şi de dezvoltate durabilă în cadrul IMM-ului acestuia, în scopul de a învăţa aplicate în construcţii. cum să îşi administreze mai bine şi cum să îşi dez- Rezultate aşteptate: acumularea de noi cu- volte propria afacere. noştinţe despre noile tendinţe privind arhitectura Alegerea întreprinzătorilor gazdă se realizează durabilă; acumularea de experienţă în marketingul, cu ajutorul a mai bine de 100 de organizaţii inter- managementul şi calitatea serviciilor în acest do- mediare (OI), competente în furnizarea de sprijin meniu; idei noi pentru dezvoltarea afacerii. în afaceri (Camere de Comerţ, centre de consiliere Activităţi: experimentarea portofoliului de ma- pentru demararea unei afaceri, etc.) provenind din nagement; practică cu softul de promovare; eva- toate statele membre. Activitatea OI este coordo- luarea calităţii şi eficienţa serviciilor firmei gazdă. nată de EUROCHAMBRES, Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ şi Industrie, ce deţine rolul Pe site-ul dedicat programului găsiţi detalii pri- de Birou de Asistenţă al programului. vind organizaţiile intermediare din România, sumele Atât noii întreprinzători, cât şi cei cu experienţă recomandate pentru a fi alocate lunar, în funcţie de trebuie să aplice pentru program prin intermediul ţara gazdă, precum şi alte cazuri de succes. paginii web: www.erasmus-entrepreneurs.eu şi să intre în contact cu organizaţia intermediară cu Margareta CĂPÎLNEAN care doresc să colaboreze. Ulterior, OI respectivă Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş va mijloci identificarea cuplurilor TÎ – ÎG. FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş • Întreprinderi şi industrie. Informaţii generale INFORMAţII şi SERVICII EUROPENE despre priorităţile politice ale UE pentru întreprin- pentru ÎNTREPRINDERI deri şi industrie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/index_ ro.htm • Portalul „Europa ta, oportunităţi pentru afacerea ta”. Informaţii pentru întreprinderile • Export helpdesk pentru ţările în curs de care doresc să desfăşoare o activitate economică dezvoltare. Serviciu gratuit pentru facilitarea ac- într-un alt stat membru: cesului ţărilor în curs de dezvoltare la pieţele UE: http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm http://exporthelp.europa.eu/index_en.html • Enterprise Europe network. Sprijin şi consi- • Grupul de consultare a întreprinderilor eu- liere privind desfăşurarea unei activităţi economice ropene. Punctul de vedere al întreprinderilor în le- şi crearea de parteneriate: gătură cu propunerile legislative ale UE http://www.enterprise-europe-network.ec.europa. http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/index_ro.htm eu/index_en.htm • Baze de date electronice - „Fiscalitate” şi • EURES - portalul mobilităţii europene pen- „Vamă”. Informaţii referitoare la tarife, cote, TVA tru ocuparea forţei de muncă. Informaţii despre şi reglementările vamale: oportunităţile de angajare şi oferta educaţională http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/ din UE: databases/index_en.htm http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro • Mărci, desene şi modele industriale (Ofi- • Portalul european pentru IMM-uri. Infor- ciul pentru armonizare în cadrul pieţei inter- maţii despre politicile, legislaţia, programele şi ini- ne – OAPI). OAPI este autoritatea oficială care ţiativele UE pentru IMM-uri: îndeplineşte procedurile de înregistrare a mărcilor http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_ro.htm comunitare (începând din 1996) şi a desenelor şi modelelor industriale comunitare (începând din • SOLVIT - soluţionarea eficientă a proble- 2003). Aceste drepturi de proprietate intelectuală melor în Europa. Pentru soluţii practice la pro- sunt valabile în toate ţările UE: blemele cauzate de aplicarea incorectă a legislaţiei http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do privind piaţa internă: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm • Licitaţii şi contracte http://europa.eu/policies-activities/tenders-con- • CORDIS. Informaţii despre programele euro- tracts/index_ro.htm pene de cercetare şi dezvoltare şi despre rezulta- tele în domeniu: http://cordis.europa.eu/home_en.html ŞTIRI EUROPENE ◊ Experţii cer acţiuni imediate pentru are un nivel de calificare foarte scăzut sau zero, competenţe şi locuri de muncă ceea ce înseamnă că are o probabilitate cu 40% Raportul - „Noi competenţe pentru noi locuri de mai mică de ocupare a unui loc de muncă decât cei muncă: acţiune imediată” – subliniază necesitatea cu nivel de calificare mediu; de a se asigura cetăţenilor motivaţii corespunză- - rata de ocupare a forţei de muncă pentru cei cu toare pentru îmbunătăţirea competenţelor, de a se nivel ridicat de competenţă pe întreg teritoriul UE realiza o legătură mai bună între educaţie, formare este de 84%, pentru cei cu nivel mediu de compe- şi muncă, de a se dezvolta un caleidoscop cores- tenţă este de 70%, iar pentru cei cu nivel scăzut de punzător de competenţe şi de a se anticipa într-o competenţă este de 49%; mai bună măsură competenţele necesare pentru - cei cu nivel scăzut de competenţă sunt şi cei viitor. cu cea mai mică probabilitate de îmbunătăţire a Natura problemelor: nivelului de competenţă şi de practicare a învăţă- - în prezent, unul din trei europeni de vârstă activă mântului de-a lungul vieţii; Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş - în acelaşi timp, societăţile care îşi formează analiza şi a prevedea cerinţele de competenţe ale personalul sunt de 2,5 ori mai puţin susceptibile pieţelor forţei de muncă de mâine şi, dispunând de la faliment faţă de cele care nu recurg la formare; aceste cunoştinţe, în vederea consolidării şi adap- - sistemele de educaţie care asigură competenţe tării educaţiei şi formării pentru ca lucrătorii să be- adecvate pentru toţi pot îmbunătăţi PIB-ul cu până neficieze de competenţele solicitate. la 10% pe termen lung. Prezenta iniţiativă oferă şansa statelor membre Raportul cheamă la acţiune în patru dome- UE de a învăţa unele de la celelalte şi de a face nii principale: schimb de soluţii reunindu-şi eforturile la nivel eu- - asigurarea unor motivaţii mai bune pentru an- ropean, precum şi cu alte organizaţii internaţionale gajatori şi persoane fizice pentru îmbunătăţirea pe teme legate de actualizare, aliniere şi anticipare competenţelor, iar investiţia în competenţe trebuie a competenţelor. să fie semnificativă, inteligentă şi să nu se limiteze Mai multe informaţii despre iniţiativa Noi la resursele financiare; competenţe pentru noi locuri de muncă: - deschiderea universului educaţional şi de for- http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_ mare prin îmbunătăţirea capacităţii de inovare a en.htm instituţiilor de educaţie şi formare şi prin îmbună- tăţirea răspunsului acestora atât la necesităţile ce- ◊ SOLVIT şi CSS ajută tot mai mulţi euro- lor care învaţă, cât şi la cele ale angajatorilor, pre- peni să lucreze dincolo de frontiere cum şi prin dezvoltarea calificărilor relevante care Din ce în ce mai mulţi europeni se îndreaptă că- se orientează pe rezultate concrete ale învăţării; tre serviciile UE de consiliere şi de asistenţă pentru - oferirea unui caleidoscop mai bun de compe- a găsi răspunsuri concrete şi soluţii rapide pentru tenţe, care să corespundă mai bine necesităţilor întrebările şi problemele cu care se confruntă în pieţei forţei de muncă; cadrul pieţei interne. - o mai bună anticipare a viitoarelor necesităţi de Aceasta este concluzia comună a rapoartelor competenţe. anuale publicate de Comisia Europeană cu privire la SOLVIT şi la Serviciul de orientare pentru ce- ◊ Noi competenţe pentru noi locuri de tăţeni (CSS - Citizens Signpost Service), două muncă servicii gratuite de asistenţă puse la dispoziţia în- - Ce tipuri de locuri de muncă vor fi dispo- treprinderilor şi a cetăţenilor europeni pentru a-i nibile peste 10 ani? ajuta să beneficieze deplin de drepturile lor în ca- - Cum se modifică necesităţile pentru califi- drul pieţei interne. cări şi competenţe în ansamblul UE? Despre SOLVIT: în 2002, Comisia şi statele - Sunt furnizate în prezent mijloacele adecvate membre au creat reţeaua SOLVIT, al cărei scop de educaţie şi formare pentru a-i ajuta pe euro- este de a ajuta cetăţenii şi întreprinderile să depă- peni să găsească unui loc de muncă în viitor? şească problemele de ordin practic care apar din Cercetările de- aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei UE de că- monstrează necesi- tre administraţiile naţionale. tatea unor niveluri SOLVIT oferă, în termen de zece săptămâni, so- noi şi avansate de luţii practice celor care depun reclamaţii, fiind un competenţe pentru serviciu gratuit şi uşor de utilizat. Reclamanţii pot locurile de muncă de depune plângeri, în limba maternă, prin intermediul mâine. Criza econo- unui formular pe internet sau pot contacta centrul mică şi factorii struc- naţional SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/ turali cum ar fi glo- Despre CSS: Acest serviciu oferă cetăţenilor UE balizarea, progresul consiliere gratuită şi personalizată în legătură cu tehnologic, îmbătrâ- întrebările şi problemele pe care le au atunci când nirea populaţiei şi trecerea la o economie cu emisii îşi exercită în alt stat UE drepturile lor în cadrul reduse de carbon contribuie în ansamblu la modifi- pieţei interne - cum ar fi obţinerea unui permis de carea rapidă a pieţelor europene ale forţei de muncă. şedere, stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, O iniţiativă politică comună, realizată în coope- recunoaşterea calificării profesionale. Cetăţenii pot rare cu Comisia Europeană şi statele membre, Noi formula întrebări în limba maternă şi, în interval de competenţe pentru noi locuri de muncă vizează trei zile, primesc de la un jurist un răspuns elaborat abordarea unora dintre aceste probleme prin spri- în limba respectivă, precum şi îndrumări către ser- jinirea statelor membre şi regiunilor UE în vede- vicii de unde pot obţine mai mult sprijin. rea dezvoltării unor mijloace mai eficiente pentru a http://ec.europa.eu/citizensrights/ Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. Informaţii despre FINANţĂRI IMM-urile care procesează produse agricole Alocarea financiară disponibilă pentru cererea şi forestiere în vederea obţinerii de produse deschisă de proiecte în cadrul domeniului major de neagricole pot primi ajutoare de stat intervenţie 4.3 este de 171,68 milioane euro pen- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a pri- tru toate regiunile de dezvoltare. mit din partea Comisiei Europene Decizia privind Cererile de finanţare pot fi depuse continuu acordarea ajutorului de stat pentru procesarea la organismele intermediare din cadrul agenţiilor produselor agricole şi forestiere în vederea obţine- pentru dezvoltare regională din regiunea în care rii de produse neagricole. urmează să fie implementat proiectul pentru care Schema de ajutor de stat pentru procesarea pro- se solicită finanţare. duselor agricole şi forestiere este parte a Măsurii Ghidul solicitantului poate fi consultat pe 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor site-ul programului: http://www.inforegio.ro. agricole şi forestiere” din cadrul PNDR. Numărul estimat de beneficiari ai acestui tip de Calendarul orientativ pentru 2010 al lansării sprijin se ridică la aproximativ 55o de întreprinderi, programelor finanţate de la bugetul de stat respectiv: microîntreprinderi, IMM-uri, valoarea to- destinate IMM-urilor tală a bugetului planificat al schemei ridicându-se Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi la suma de 200 de milioane de euro. Programelor pentru IMM-uri a publicat calendarul De exemplu, un potenţial beneficiar va putea orientativ al lansării programelor finanţate de la primi sprijin în cadrul acestei scheme de ajutor de bugetul de stat destinate înfiinţării şi dezvoltării în- stat dacă proiectul de investiţii sprijinit va avea treprinderilor mici şi mijlocii. drept rezultat înfiinţarea unei noi unităţi de proce- Conform acestui calendar, în luna martie 2010 sare, extinderea unei unităţi existente, diversifica- urmează să se lanseze următoarele programe: rea producţiei în vederea obţinerii altor produse noi * Programul naţional multianual pe perioada sau schimbarea fundamentală a procesului general 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antrepreno- de producţie al unităţii deja existente. riale în rândul femeilor manager din sectorul între- Acordarea acestui tip de ajutor, în cadrul PNDR, prinderilor mici şi mijlocii; va facilita dezvoltarea economică a României prin * Programul naţional multianual pe perioada crearea de noi locuri de muncă, creşterea valorii 2002 - 2012 pentru susţinerea meşteşugurilor şi adăugate a produselor agricole şi forestiere şi, mai artizanatului; mult decât atât, va fi încurajată producţia de bio- * Programul pentru dezvoltarea abilităţilor an- combustibil. treprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea acce- Sursa: www.madr.ro sului acestora la finanţare START; * Programul de dezvoltare şi modernizare a ac- Apeluri pentru depunerea de proiecte în tivităţilor de comercializare a produselor şi servici- cadrul POR - Programul Operaţional Regional ilor de piaţă. pentru dezvoltarea microîntreprinderilor Începând cu 23 noiembrie 2009, pot fi depuse În luna aprilie 2010 se va lansa Programul na- din nou cereri de finanţare pentru domeniile ma- ţional mulţianual pe perioada 2002-2012 de înfiin- jore de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării ţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de microîntreprinderilor” ale Programului Operaţi- afaceri. onal Regional. Sursa: www.aippimm.ro Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnal.htm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Mirel MIHALI Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mihai PĂTRAŞCU şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×