Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr 5_2013-ed maramures

328 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr 5_2013-ed maramures

  1. 1. Anul XIX, Nr. 5/ Mai 2013Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM MaramureşFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/8 RECOMANDĂRI ALE COMISIEIEUROPENE PENTRU ROMÂNIAComisia Europeană a stabilit un set de recomandări pentru 23 de state membre ale UE şi pentru zona euro,oferind îndrumări cu privire la politica economică şi bugetară pentru 2013-2014.Recomandările Comisiei specifice fiecărei ţări sunt rezultatul unei analize economice riguroase carea vizat fiecare stat membru al UE, pornind de la planurile de reformă economică şi bugetară prezentate deguvernele naţionale în luna aprilie.Recomandările specifice de țară pentru România în 2013 sunt în număr de opt și au fost elaborate pentrua o ajuta să își îmbunătățească performanțele economice.* Implementarea programului preventiv -România a negociat cu Comisia Europeană și cu FMIun program preventiv de ajustare economică în 2011.În martie 2013, România a cerut oficial o extindere cu3 luni a acestui program. De aceea, evaluarea finală aprogramului va avea loc până la sfârșitul anului 2013.* Finanțe publice și un sistem de im-pozitare sustenabile – România ar trebui să îșiîmbunătățească sistemul de colectare a taxelor, săegalizeze vârsta de pensionare pentru femei și bărbațiși să sprijine reformarea sistemului de pensii prin pro-movarea ocupării lucrătorilor cu vârste mai înaintate.* Reforma sectorului de sănătate – Româ-nia ar trebui să facă eforturi suplimentare pentru amări raportul costuri-eficiență din sistem, prin re-ducerea spitalizării excesive și prin îmbunătățireaserviciilor de tratement ambulatoriu.* Piața muncii, șomajul în rândul ti-nerilor și sărăcia – România trebuie să îșiîmbunătățească calitatea politicilor active de pepiața muncii și să pună în practică fără întârzierePlanul Național de Ocupare a Tineretului.* Reforma sistemului de învățământ –România se confruntă cu provocarea privind ca-litatea sistemului de învățământ și formare pro-fesională și cu problema abandonului școlar tim-puriu. Trebuie puse în practică reformele, înparalel cu dezvoltarea capacității sale administra-tive. Învățământul universitar va trebui să fie ali-niat la nevoile de pe piața muncii și să permităun acces îmbunătățit persoanelor defavorizate.* O mai bună administrație publică – Ca-pacitatea administrativă slabă este una dintre pre-ocupările majore în ce privește România, ea con-tribuind la rata redusă de absorbție a fonduriloreuropene. Guvernanța și calitatea administrațieipublice trebuie, din acest motiv, să fie consolidate.* Mediul de afaceri – Pentru România unmediu de afaceri slab și un sprijin redus pentruactivitatea de cercetare-inovare reprezintă provo-cări majore.Autoritățile trebuie să garanteze un sistem dee-guvernare coerent și să facă eforturi suplimen-tare pentru a facilita accesul la finanțare, precumși să reducă birocrația în domeniul IMM-urilor.România va trebui să își imbunătățească, deasemenea, eficiența și independența sistemuluijudiciar, precum și gradul de eficacitate al politi-cilor de combatere a corupției, în special în dome-niul achizițiilor publice.* Energie și transport – România are ungrad redus de concurență și eficiență în sectoareleindustriale de energie și transport. Trebuie să asi-gure liberalizarea prețurilor la gaz și electricitate,să consolideze managementul companiilor de statși autorităților de reglementare, precum și să fina-lizeze interconectarea transfrontalieră.Gradul de introducere a conexiunilor de tipbroadband este cel mai redus din UE; ele ar trebuisă fie introduse pe plan larg. În sectorul transpor-turilor este necesară o planificare amănunțită petermen lung.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii EuropeneBuletin de informare lunarProiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în RomâniaCentrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2013Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞPropuneri pentru consolidareacetățeniei europene• extinderea peste termenulactual de 3 luni a dreptuluipersoanelor aflate în căutareaunui loc de muncă în străinăta-te de a beneficia de ajutorul deşomaj acordat de ţara lor de ori-gine.• clarificarea normelor referi-toare la stagiari, astfel încâtaceştia să nu fie exploataţi prinprestarea de activităţi neretribu-ite.• facilitarea acceptării docu-mentelor de identitate şi derezidenţă eliberate de alteţări din UE, precum şi a recu-noaşterii certificatelor de inspec-ţie tehnică pentru autovehicule.• elaborarea unui card comun pentru per-soanele cu handicap, care să le permită săbeneficieze în străinătate de aceleaşi avantajeca şi cetăţenii ţării în care se află (de exempluacces la transport, turism, cultură şi activităţirecreative).• consolidarea drepturilor legale ale cetăţe-nilor, în special ale copiilor şi ale cetăţenilorvulnerabili, atunci când sunt suspectaţi sau în-vinuiţi de comiterea unei infracţiuni.• îmbunătăţirea normelor UE de soluţiona-re a litigiilor transfrontaliere pentru sumemici atunci când se achiziţionează produse on-line în altă ţară din UE.• punerea la dispoziţia cumpărătorilor aunui instrument on-line cu care să compareprodusele digitale comercializate în UE.• oferirea de informaţii uşor accesibile cu pri-vire la autoritatea la care pot să apeleze cetăţe-nii dacă întâmpină probleme în altă ţară din UE.• identificarea modalităţilor care să le permi-tă cetăţenilor să voteze la alegerile din ţara lorde origine, indiferent unde ar locui în UE.Încercând să-şi exercite drepturile, cetăţenii UE se confruntă zilnic cu o serie de obstacole.Noile propuneri au menirea de a elimina ultimele obstacole care îi împiedică pe cetăţenii europeni sătrăiască, să lucreze şi să cumpere produse în UE.Ce este cetăţenia europeană?Fiecare cetăţean al unei ţări din UE este şi cetăţean al Uniunii. Pe lângă drepturile naţionale, cetăţeniibeneficiază de o serie de alte drepturi garantate de tratatele UE şi de Carta drepturilor fundamentale a UE.Statutul de cetăţean al UE conferă dreptul de a locui, munci şi cumpăra produse în oricare din cele 27de state membre, în aceleaşi condiţii ca şi în ţara de origine.Mai multe despre drepturile dumneavoas-tră de cetăţean al UE: http://europa.eu/youreu-rope/citizens/index_ro.htm
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea EuropeanăConţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii EuropeneBuletin de informare lunarProiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în RomâniaCentrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2013Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞŞTIRI EUROPENE• 8 persoane din 10 consideră că proiecteleUE sprijină inovarea în sălile de clasăPotrivit unui studiu pri-vind Programul Comenius,mai mult de opt din zece per-soane implicate în inițiativemenite să încurajeze me-todele de predare ino-vatoare și îmbunătățireamaterialelor de studiupentru copii, afirmă căprogramul a avut un impactpozitiv și de durată asupra lor. De asemenea, aceeașiproporție de persoane a afirmat că ar fi fost imposibilsă se obțină aceleași rezultate fără sprijin european.Studiul a evidențiat faptul că cel mai pronunțatimpact pozitiv a fost constatat asupra persoanelordirect implicate în proiecte, care au afirmat că pro-iectele le-au lărgit perspectivele, le-au sporitaccesul la cele mai bune practici și la inovareși le-au îmbunătățit competențele profesio-nale în domeniul TIC, al limbilor străine și algestionării.Beneficiile evidențiate de majoritatea organizațiilorau inclus oportunitatea de a dezvolta noi legă-turi și sinergii, atât în cadrul instituției, cât și cu alteinstituții.Impactul sistemic prin intermediul proiectelor șirețelelor este resimțit mai puțin, dar majoritatearespondenților afirmă că acesta se manifestă, deexemplu, în cazul în care modulele de formarea cadrelor didactice și conținutul elaborat încadrul unui proiect sau al unei rețele sunt in-tegrate în cursurile obișnuite.Cine a fost Comenius?Programul Comenius pentru școli este denumitdupă scriitorul și omul de știință ceh, John AmosComenius (1592-1670), care este considerat ca fi-ind părintele educației universale, bazată pe șanseegale pentru toți copiii. El a locuit și a lucrat înnumeroase țări din Europa.Programul Comenius al UE sprijină o gamă lar-gă de activități, de la parteneriate școlare pânăla formarea cadrelor didactice și rețeaua școlarăeTwinning. Comenius este o componentă a progra-mului de învățare pe tot parcursul vieții, iar în-cepând cu ianuarie 2014, acesta va fi urmat deprogramul „Erasmus pentru toți”.Mai multe informații: http://ec.europa.eu/edu-cation/more-information/reports-and-studies_en.htm• Comisia Europeană propune o Directivă pri-vind conturile bancare1. Transparența comisioanelor de platăToți prestatorii de servicii de plată trebuie să pună ladispoziția consumatorilor următorul set de documente:• document de informare cu privire la comisioane,care să prezinte cele mai obișnuite servicii furni-zate și comisioanele percepute;• situația comisioanelor percepute de prestatorul deservicii de plată în ultimele douăsprezece luni pentruserviciile oferite în legătură cu contul de plăți;• la cerere, un glosar de termeni utilizați în ceea ceprivește conturile de plăți.Propunerea prevede că ar trebui să existe cel puținun site internet care să funcționeze drept com-parator independent în fiecare stat membru,prin colectarea de informații privind comisioanelepercepute de către prestatorii de servicii de plată.2. Transferul conturilor de plățiAtunci când un consumator solicită transferul (in-tegral sau parțial) către un alt cont al ordinelor de pla-tă recurente înregistrate într-un anumit cont, presta-torii de servicii de plată trebuie să se ocupe de toatedemersurile necesare pentru realizarea transferului șisă finalizeze această procedură în termen de 15 zile(30 de zile în cazul în care transferul se realizează în-tre furnizori stabiliți în state membre ale UE diferite).Acest serviciu trebuie pus la dispoziție în mod gratuit.3. Accesul la conturile de plățiConsumatorii din Europa își vor putea deschide uncont de plăți la orice prestator de servicii de plată dinUE, indiferent dacă sunt sau nu rezidenți ai țării încare își are sediul prestatorul.În plus, consumatorii vor putea avea acces la un contde plăți cu funcționalități de bază, indiferent de țara lorde reședință din UE sau de situația financiară personală.Statele membre trebuie să se asigure că cel puținun prestator de servicii de plată oferă, pe teritoriullor, un cont de plăți cu funcționalități de bază.Directiva enumeră serviciile esențiale care trebu-ie asigurate de acest cont, printre care se numărăretragerile, transferurile bancare și un card de debit.Descoperirile de cont sau facilitățile de credit nu vorfi autorizate pentru conturile de bază.Etapele următoare: Propunerile vor fi analizatede liderii UE şi de Parlamentul European. Dacă vor fiaprobate, ele ar putea intra în vigoare în 2014.Mai multe informații: http://ec.europa.eu/news/economy/130516_ro.htm
  4. 4. Centrul Europe Direct MaramureşBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380,222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.orgInformaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare;organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite dela cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.Program cu publicul: 9.00-16.00Fundaţia CDIMM MaramureşBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870,221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.orgConsultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafacerişi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.MaramureşColectivul de redacţieMargareta CĂPÎLNEANRadu BIGMirel MIHALIISSN - 1454 -7007Incubatorul de afaceriStr. Melodiei 2, Baia Mare;tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845;e-mail: bic@bic.cdimm.orgSpaţii pentru închiriere; consultanţă;instruire; servicii comune: xerox, fax, internet,pază, parcare păzită.Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ulCentrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimmFINANŢĂRI ACTIVE• Programul Erasmus pentru tinerii antrepre-nori - selectarea de organizații intermediareObiective:◊ Organizațiile intermediare îi vor recruta și-ivor sprijini pe antreprenorii care vor lua par-te la program, prin organizarea schimburilor deexperiență cu străinătatea.◊ Aceste schimburi vor da posibilitatea antrepre-norilor debutanți să lucreze alături de cei cuexperiență din țările-gazdă.◊ Tinerii antreprenori vor dobândi astfel noiabilități, își vor îmbogăți experiența și-și vorcrea noi contacte de afaceri.Solicitanți eligibili: Entități publice sau priva-te, în parteneriate compuse din cel puțin 5 membridin cel puțin 4 țări (membre UE, EEA sau candi-date la intrarea în UE). Atenție: un partener nutrebuie să participe la mai multe propuneri!Activități eligibile:• promovarea programului;• recrutarea antreprenorilor participanți;• asistență la înscriere și monitorizarea tinerilorantreprenori;• stabilirea legăturilor dintre tinerii antreprenoriși antreprenorii din țările-gazdă;• managementul contractelor și asistență financiară;• pregătirea schimburilor de experiență;• soluții practice pentru cazare/transport/asigu-rări de călătorie.Fiecare participant trebuie să își propună impli-carea a cel puțin 100 de antreprenori în schimbulde experiență (incluzându-i pe tineri, cât și pe ceidin țările-gazdă).Condiții de finanțare:- Buget maxim alocat: 4.650.000 Euro.- Finanțare maximă pe proiect: 500.000 Euro.- Cofinanțare maximă UE - 90%.- Cheltuielile de mobilități ale noilor antrepre-nori sunt cofinanțate cu 100%.Termen limită: 9 iulie 2013.Detalii:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6577&lang=en&title=ERASMUS-for-Young-Entrepreneurs• Programul “Inovare în industria verde” -are scopul de a spori competitivitatea întreprin-derilor ecologice, sprijinirea ecologizării între-prinderilor noi și existente, inovarea în domeniulprotecției mediului.Potențialii aplicanți:- întreprinderile comerciale cu activitate pe pe-rioada de minim un an fiscal.- în cadrul schemei de granturi mici pot solicitafinanțare ONG-urile și firmele implicate în inițiativeeco-inovative în mediul rural.- proiectele realizate în parteneriat cu o entitatedin Norvegia sunt încurajate și vor primi punctesuplimentare în cursul evaluării.Cofinanțarea proprie a unui proiect va fi cal-culată pentru fiecare proiect în parte, pe baza re-gulii de acordare a ajutorului de stat.- Pentru IMM-uri va fi în mod normal de 50%din valoarea proiectului, iar pentru întreprinderilemari va fi mai mare.- Pentru ONG-uri finanțarea nerambursabilă(grantul) va reprezenta 90%. Contribuția proprieva reprezenta contribuția aplicantului și/sau a par-tenerului de proiect.Activități eligibile: investiții și activități de in-struire în domeniul tehnologiilor cu impact redusasupra mediului, produse și servicii eco-inovative,reducerea și refolosirea deșeurilor, inițiative lega-te de eficiența energetică și folosirea în mai maremăsură a energiei regenerabile în activitățile între-prinderilor.Termen limită: 15 iulie 2013Mai multe informații: www.eeagrants.ro

×