Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct Maramures

1,260 views

Published on

Publicație lunară cu informații europene, destinată în principal mediului de afaceri

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM_oct 2014_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XX, Nr. 10/ Octombrie 2014 Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Noua Comisie Europeană pentru următorii 5 ani Pe 1 noiembrie 2014, noua Comisie Europeană și-a preluat în mod oficial mandatul, care se va încheia la 31 octombrie 2019. Cu această ocazie, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Datorită sprijinului democratic al cetățenilor europeni, al Parlamen-tului European și al șefilor de stat și de guvern, Comisia își preia as-tăzi mandatul. A sosit momentul să ne suflecăm mânecile și să ne punem pe treabă. Provocările că-rora trebuie să le răspundă Europa nu pot aștepta. Începând de astăzi, echipa mea și eu însumi vom depune toate eforturile pentru a oferi Europei noul început pe care l-am promis. Alături de o echipă puternică și cu experiență, sunt nerăbdător să ofer Europei realizări concrete în următorii cinci ani.” Comisia Europeană este alcătuită din cei 28 de comisari, printre care se numără și președintele și vicepreședinții. Comisarii, câte unul din fiecare stat membru al UE, asigură conducerea politică a Comi-siei pe durata mandatului lor de 5 ani. Președintele îi atribuie fiecărui comisar responsabilitatea pentru domenii politice specifice. Comisarul European din partea României este doamna Corina Crețu, care va ocupa portofoliul Politică Regională. Comisia Europeană reprezintă interesele Uniunii ca tot unitar. Ea propune acte legislative pe care le înaintează Parlamentului European şi Consiliului Uni-unii Europene şi se asigură că statele membre aplică în mod corect legislaţia europeană. Rolul Comisiei: - stabileşte obiective şi priorităţi de acţiune la nivel european; - propune proiecte legislative pe care le supune aprobării Parlamentului şi Consiliului; - gestionează şi pune în aplicare politicile şi bu-getul UE; - asigură respectarea legislaţiei europene (ală-turi de Curtea de Justiţie); - reprezintă interesele UE pe plan extern (negociază acorduri comerciale între Uniune şi alte țări etc.). Prioritățile noii Comisii Europene și orientările politice pentru următorii 5 ani au fost prezentate de Jean-Claude Juncker în AGENDA SA PENTRU LOCURI DE MUNCĂ, CREȘTERE, ECHITATE ȘI SCHIMBĂRI DEMOCRATICE: 1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții. ”Peste 6 milioane de per-soane și-au pierdut locul de muncă în timpul crizei. Șomajul în rândul tinerilor a atins niveluri record. Mai multe dintre statele noastre membre sunt încă departe de a avea o creștere durabilă și niveluri adecvate ale investițiilor.”
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ - -Revizuirea Strategiei Europa 2020 în materie de locuri de muncă, creștere și investiții; - -Utilizarea fondurilor UE pentru a stimula investițiile private în economia reală; - -Suplimentarea fondurilor pentru proiecte axate pe: * Infrastructură: Rețele de bandă largă, Transport, Energie; * Educație; * Cercetare și inovare; * Energie regenerabilă și eficiență energetică; * Locuri de muncă decente pentru tineri, inclusiv accelerarea Schemei de garanție pentru tineri. 2. O piață unică digitală conectată, care ”poate genera o creștere suplimentară de 250 miliarde Euro” - -Eliminarea barierelor naționale în ceea ce privește reglementările în domeniul telecomunicațiilor, drepturile de autor, protecția datelor, protecția consumatorilor în mediul on-line, gestionarea frecvențelor radio și aplicarea dreptului concurenței; - -Stimularea competențelor digitale; - -Facilitarea creării de întreprinderi noi inovatoare; - -Creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor digitale și a serviciilor on-line în sectorul economic și cel public. 3. O uniune a energiei rezilientă și cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor - -Punerea în comun a resurselor, combinarea infrastructurilor și negocieri comune cu țările terțe; - -Diversificarea surselor de energie și reducerea dependenței energetice; - -Menținerea unei piețe europene a energiei deschise pentru vecini; - -Creșterea ponderii de energie regenerabilă. 4. O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată - -Finalizarea pieței interne pentru produse și servicii; - -Consolidarea unei baze industriale puternice și de înaltă performanță: ”până în 2020 trebuie să readucem ponderea industriei un PIB-ul UE la 20%, de la mai puțin de 16% cât este în prezent”; - -Stimularea investițiilor în noi tehnologii; - -Îmbunătățirea mediului de afaceri, facilitarea accesului la piețe de finanțare, asigurarea competențelor pentru lucrători adaptate la piața muncii; - -Finalizarea remedierii problemelor din sectorul bancar: controale mai stricte a băncilor; - -Crearea de noi norme pentru o uniune a piețelor de capital, pentru a ”reduce costurile mobilizării de capital, în special pentru IMM-uri și a diminua dependența de finanțarea bancară”; - -Consolidarea liberei circulații a lucrătorilor ”acceptând dreptul autorităților naționale de a combate abuzurile sau cererile frauduloase„; - -Promovarea mobilității muncii; - -Aplicarea Directivei privind detașarea lucrătorilor care să asigure ”eliminarea dumpingului social: aceeași activitate în același loc ar trebui să fie renumerată în același mod”. - -Combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. 5. O uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă - -Reechilibrarea modului în care se acordă sprijin condiționat pentru stabilitatea țărilor din zona euro aflate în dificultate; - -Evaluarea programelor de sprijin și de reformă din punct de vedere fiscal dar și al impactului social; - -Promovarea unei economii sociale de piață. 6. Un acord de liber schimb cu SUA care să fie rezonabil și echilibrat ”în spiritul avantajelor reciproce și al transparenței” - -Eliminarea rapidă și integrală a taxelor vamale; - -Recunoașterea reciprocă a standardelor privind produsele; - -Menținerea standardelor privind siguranța produselor, siguranța alimentară, sănătatea și protecția datelor și păstrarea diversității culturale. 7. Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat pe încredere reciprocă - -Promovarea valorilor comune ale Uniunii Europene, a statului de drept și a drepturilor fundamentale; - -Combaterea criminalității și a terorismului transfrontalier. 8. Către o nouă politică privind imigrația 9. Un actor mai puternic pe plan mondial 10. O Uniune a schimbărilor democratice - -Dialog politic și nu tehnocrat al Comisiei Europene cu Parlamentul European; - -Transparență în ceea ce privește legătura cu părțile interesate și cu lobbyștii; - -Revizuirea legislației în materie de autorizare a organismelor modificate genetic; - -Aplicarea principiului subsidiarității în cazul Parlamentelor naționale ale statelor membre; - -Îmbunătățirea interacțiunii cu Parlamentele naționale pentru a aduce UE mai aproape de cetățeni. Mai multe informații despre Comisia Europeană 2014-2019: http://ec.europa.eu/index_ro.htm
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Comisia Europeană reduce numărul de piețe reglementate în Europa Comisia Europeană - în acord cu state-le membre - a decis ca două piețe din sectorul telecomunicațiilor să nu mai facă obiectul regle-mentării în Europa și ca alte două să fie redefinite pentru a reflecta evoluțiile piețelor și ale tehnolo-giilor. Normele sunt aplicabile imediat. Cele două piețele care nu mai fac obiectul reglementării sunt: a) piața cu amănuntul de acces la telefonia fixă; b) piața angro a inițierii apelurilor fixe. De ce au fost scutite de reglementarea ex-ante piețele de telecomunicații fixe? S-a înregistrat o scădere a volumului de apeluri fixe, întrucât consumatorii s-au orientat spre soluții alternative, cum ar fi VoIP (voice-over-IP) și apeluri prin telefonia mobilă, dar și spre furnizori alternativi, cum ar fi operatorii OTT (over-the top). De aseme-nea, clienții care încă folosesc serviciile de telefonie fixă sunt acum în măsură să cumpere acces fix de pe o serie de platforme diferite, cum ar fi rețeaua telefonică tradițională, rețelele prin fibră optică sau prin cablu și, de asemenea, de la operatori alterna-tivi care oferă servicii în bandă largă și servicii vo-cale prin accesul necondiționat la bucla locală, deci concurența a sporit. De ce unele piețe rămân reglementate? Întrucât unele piețe din sectorul telecomunicațiilor continuă să aibă bariere foarte ridicate la intrare și este puțin probabil ca în viitorul apropiat să se dez-volte un mediu concurențial. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/09102014_ sectorul_telecomunicatiilor_ro.htm • Raportul Horizon publicat recent de Comi-sia Europeană îndeamnă școlile să răspun-dă provocării complexe reprezentate de abilitățile digitale Primul raport Horizon Report Europe: 2014 Schools edition prezintă tendințele și evoluțiile teh-nologice care sunt susceptibile de a avea un impact asupra educației în următorii cinci ani. În acest raport, provocările cu care se confruntă școlile din Europa sunt împărțite în trei categorii: soluționabile („sol-vable”), dificile („difficult”) și complexe („wicked”). Potrivit raportului, este nevoie să se acționeze ur-gent în vederea promovării inovării în sălile de clasă, pentru a profita de utilizarea sporită a platformelor sociale, de resursele educaționale deschise, precum și de învățarea și evaluarea bazate pe date. Raportul afirmă că integrarea TIC în for-marea profesorilor, precum și problema competențelor digitale reduse ale elevilor sunt provocări soluționabile. Crearea de oportunități de învățare „autentice”, ba-zate pe experiențe practice, precum și combinarea învățământului formal cu cel nonformal vor fi mai dificil de pus în aplicare pe termen scurt. Din categoria provocărilor complexe, care sunt cel mai dificil de rezolvat, fac parte necesitatea de a îmbunătăți predarea mecanismelor gândirii complexe, precum și implicarea elevilor în conce-perea activităților de învățare. Grupul de experți estimează că tehnologia de tip cloud computing și utilizarea tabletelor vor fi un lucru obișnuit în multe școli europene în termen de un an, iar învățarea prin intermediul jocurilor pe calculator și al unei combinații de medii fizice și virtuale vor face parte din me-todele de predare în următorii doi sau trei ani. Potrivit experților, crearea laboratoarelor vir-tuale și la distanță, precum și dezvoltarea stra-tegiilor care să încurajeze elevii să își asume un rol activ în conceperea activităților lor de învățare ar putea dura până la cinci ani. Practici pedagogice inovative în școli Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ro-mania/ news/02102014_raportul_horizon_ro.htm
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramures Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Programul “Erasmus pentru tineri antreprenori” Prezenta cerere de propuneri are rolul de a aju-ta tinerii antreprenori din țările participante să își îmbogățească experiența, să învețe și să își creeze o rețea de contacte prin petrecerea unor perioade de timp în alte țări participante, în întreprinderile unor oameni de afaceri experimentați. Activitățile se adresează persoanelor care intenționează să înființeze o întreprindere și antre-prenorilor care au înființat recent o întreprindere. Aceasta îi include și pe cei care doresc să se lanseze în afaceri în baza unui plan de afaceri viabil, precum și pe antreprenorii care s-au lansat recent (cu o vechime de cel mult trei ani). Afacerea poate fi în orice domeniu de activitate. Noii antreprenori trebuie să fie doritori să se implice în afacerea partenerului din străinătate și să demonstreze o înclinație educațională sau vocațională pentru tipul de afacere pe care dorește să-l dezvolte. Ei trebuie să arate că au viziune, ho-tărâre, inițiativă și creativitate. Tinerii întreprinză-tori mai trebuie să fie dispuși să-și procure singuri banii necesari pentru a acoperi cheltuielile din țara-gazdă, dacă suma primită prin acest grant se va dovedi insuficientă. Antreprenorii-gazde sunt oameni de afaceri de succes și cu experiență, în mod ideal să fie deținătorii unei IMM sau cel puțin să fie implicați în funcționarea unei astfel de afaceri, la nivel de con-siliu de administrație. Ei trebuie să fie dispuși să împărtășească și altora din experiența lor manage-rială, iar pe de altă parte să beneficieze de pe urma calităților și implicării antreprenorului venit în vizită. Activități eligibile: - însoțirea unui antreprenor cu experiență din țara-gazdă; - cercetări de piață și dezvoltarea unor noi oportunități de afaceri; - dezvoltarea unui proiect sau a unei inovații; - observarea unei afaceri existente, aflată în derulare; - înțelegerea modului în care se finanțează o IMM; - munca la dezvoltarea brandului, în vânzări și marketing pentru compania din țara-gazdă. Durata deplasărilor în străinătate trebuie să fie între 1 și 6 luni. Pot exista mai multe perioade de ședere de minim o săptămână fiecare, în cursul unui singur an. Condiții de finanțare: - Suma totală disponibilă: 170.000 de euro. - Fiecare participant la program va primi între 560 și 1.100 de euro lunar, in funcție de țara-gazdă. Termene limită: Se primesc înscrieri până la 30 noiembrie 2014, pe site-ul http://www.erasmus-entrepreneurs.eu. • Două noi Ghiduri pe Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, publicate spre consultare AM POSCCE din cadrul Ministerului Fondurilor Eu-ropene a publicat, spre consultare, alte două Ghiduri ale Solicitantului în cadrul Programului Operațional Competitivitate (2014–2020) – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, respectiv: • Ghidul solicitantului - Clustere de inovare (Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de Cer-cetare Dezvoltare). Prioritate: Îmbunătățirea infrastructurilor de cer-cetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european Perioada de consultare: 30 octombrie - 20 no-iembrie 2014. • Ghidul solicitantului - Întreprinderi nou înființate inovatoare (Acțiunea 1.2.1 - Sti-mularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de proce-se și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere) Perioada de consultare: 30 octombrie - 15 no-iembrie 2014. Informații suplimentare: http://www.fon-duri- ue.ro/poscce/

×