Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 10_2012-ed_maramures

639 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 10_2012-ed_maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 10/ Octombrie 2012 SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A IMM-urilor 2012 Stimularea redresării în prim plan Cu ocazia Săptămânii europene a IMM-urilor 2012, care s-a desfășurat în perioada 15 - 21 octombrie 2012, Comisia Europeană a publicat rezultatele Raportului pentru 2012 privind analiza performanțelor IMM‑urilor, împreună cu fișele informative care pre- zintă progresele înregistrate de IMM-uri în toate statele membre ale UE. Cele 20,7 milioane de IMM-uri reprezintă peste 98% din totalul întreprinderilor eu- ropene și angajează peste 87 de milioane de persoane. Cea mai mare parte a IMM‑urilor (92,2%) este reprezentată de microîntreprinderi, care numără mai puțin de zece angajați. Se estimează că IMM-urile reprezintă 67% din totalul locurilor de muncă și 58% din valoarea adăugată brută (VAB)*. * Valoarea adăugată brută (VAB) include amortizarea și remunerația muncii, a capitalului și a riscului antreprenorial. VAB este ceea ce rămâne după ce costurile intermediare sunt deduse din vânzări sau din cifra de afaceri. Până în prezent, IMM-urile s-au redresat în între- - Accesul IMM-urilor la finanțare s-a deteriorat gime doar în foarte puține țări. Raportul cuprinde în ultimele luni în majoritatea statelor membre, un următoarele constatări: număr semnificativ al acestora neobținând împru- muturile solicitate de la bănci. - Economiile în creștere, a căror cerere este în creștere sau cel puțin stabilizată, aju- - Există dovezi conform cărora mediul de afa- tă IMM-urile să își mențină sau chiar să își dezvolte ceri continuă să varieze în mod semnificativ de la activitatea. un stat membru la altul. - Creșterea valorii adăugate reale este un rezultat al creșterii combinate a ocupării forței de muncă și a productivității reale, contribuția primului factor fiind în mod evident, dominantă. - O economie puternică în ceea ce privește industria producătoare de tehnologie înaltă și medie și serviciile bazate pe utilizarea in- tensivă a cunoașterii, reprezintă un factor po- zitiv. - Reducerea ocupării forței de muncă în ca- drul IMM-urilor din statele membre care prezin- tă caracteristicile de mai sus a fost mult mai mo- destă decât în IMM-urile din celelalte state membre. Grafic: Numărul IMM-urilor, ocuparea forței de muncă în IMM-uri și valoarea adăugată a IMM-uri- lor (2005 = 100), media la nivel UE În plus, o serie de factori ciclici și structurali au impact asupra performanțelor IMM-urilor: Notă: cifrele pentru anii 2011 și 2012 reprezintă estimări.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Întreprinderile care își desfășoară activitatea în Aplicarea principiilor ”Small Business Act” cadrul „industriei producătoare de înaltă teh- (SBA) care se referă la măsuri pentru spriji- nologie” și al „serviciilor bazate pe utilizarea nirea IMM-urilor intensivă a cunoașterii” au avut rezultate deo- Numărul măsurilor de politică naționale menite sebit de bune în ceea ce privește productivitatea și să sprijine IMM-urile a crescut în mod constant și ocuparea forței de muncă. dinamic în ultimii ani, în 2011 fiind adoptate cu 38 Există aproximativ 46.000 de IMM-uri în indus- mai multe măsuri decât în 2010. O atenție deose- tria producătoare de înaltă tehnologie a UE și peste bită a fost acordată unor aspecte precum: 4,3 milioane de IMM-uri care oferă servicii baza- te pe utilizarea intensivă a cunoașterii. Ele includ • promovarea spiritului antreprenorial (repre- IMM-uri care fabrică produse farmaceutice, produ- zentând 18% din totalul măsurilor de politică), se electronice sau care furnizează servicii juridice • promovarea îmbunătățirii competențelor și în- și de contabilitate, precum și IMM-uri din sectorul curajarea inovării în IMM-uri (16%), cercetării și dezvoltării științifice și din cadrul in- dustriilor creative. Împreună, acestea reprezintă • îmbunătățirea accesului la finanțare (15%). mai mult de o cincime (21,1%) din totalul IMM- urilor din UE. Raportul susține că crearea mai multor între- prinderi de acest tip ar trebui să constituie o parte integrantă a oricărei strategii de creștere și reco- mandă măsuri de politică adecvate. Fișa informativă - România IMM-urile din România reprezintă 99,7% totalul întreprinderilor și contribuie cu 52,7% la valoarea adăugată și cu 67,2% la ocuparea forței de muncă în secorul privat nefinanciar. Cu toate acestea, punerea în aplicare a unor măsuri de sprijin pentru IMM-uri este încă neuni- formă, unele măsuri fiind încă ignorate de un nu- măr important de țări, cum ar fi facilitarea acordă- rii unei a doua șanse antreprenorilor care au eșuat o dată sau luarea în considerare a caracteristicilor întreprinderilor mici la elaborarea legislației. România se situează sub media UE în ceea ce privește aplicarea principiilor SBA. În 2011, Româ- nia a aplicat măsuri de politică specifice pentru opt din zece domenii SBA, cu accent pe spiritul antre- prenorial și administrarea responsabilă. - 20% dintre IMM-urile românești sunt active în sectoarele producătoare de înaltă tehnologie și ser- Etapele următoare viciile bazate pe utilizarea intensivă a cunoașterii, care sunt considerate cheie pentru competitivita- Comisia, în cooperare cu statele membre, lu- tea viitoare a țării. crează la o structură de primire a inițiativelor în curs și viitoare menite să sprijine IMM-urile. - Întreprinderile mici și mijlocii sunt relativ mai răspândite în România, comparativ cu UE în an- Planul de acțiune privind spiritul antreprenorial samblul său. – o serie de acțiuni concrete menite să stimuleze spiritul antreprenorial în UE – va fi lansat, de ase- - Însă, redresarea economică a sectorului IMM- menea, mai târziu în cursul acestui an. urilor din România se desfășoară lent. Planul va completa și se va baza pe „Small Busi- - Ocuparea forței de muncă și creșterea eco- ness Act” pentru Europa și va fi condus de o rețea nomică s-au stabilizat în 2010/2011, deși ele sunt de reprezentanți naționali ai IMM-urilor. încă mult sub nivelul dinaintea crizei.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Prima inițiativă cetățenească europeană • Programul Erasmus pentru tineri antre- găzduită pe serverele Comisiei prenori a sprijinit peste 2.600 de antre- După certificarea sistemului său de colectare prenori online de către autoritățile luxemburgheze, Frater- Programul „Erasmus pentru tineri antreprenori” nité 2020 a devenit prima inițiativă cetățenească facilitează crearea de rețele între antreprenori prin europeană care a început să colecteze declarații de utilizarea cunoștințelor și experienței transfronta- susținere pe serverele Comisiei Europene. liere în cadrul UE. Fraternité 2020 dorește „să îmbunătățească Un antreprenor care intenționează să înființeze programele de schimb ale UE, precum Erasmus o societate sau care tocmai a înființat o societate sau Serviciul european de voluntariat, pentru poate obține asistență directă de la un antreprenor a contribui la o Europă unită, bazată pe soli- experimentat dintr-o altă țară, lucrând alături de daritate între cetățeni” și a fost prima inițiativă acesta în cursul unei perioade cuprinse între una cetățenească europeană (ICE) înregistrată de către și șase luni. Comisie. Programul a demarat în 2009 și a sprijinit până Fraternité 2020 este prima ICE găzduită pe ser- acum peste 2.600 de antreprenori, întrucât au verele Comisiei, însă nu este prima ICE care a înce- fost organizate până în prezent peste 1.300 de put să colecteze declarații de susținere online. schimburi între noi antreprenori și antreprenori cu Această onoare îi revine inițiativei „Right 2 Wa- experiență. ter”, care utilizează o soluție de găzduire privată. În cursul unei ceremonii desfășurate pe 11 oc- Ambele inițiative folosesc software-ul gratuit și cu tombrie la Bruxelles, au fost recompensați antre- sursă deschisă furnizat de către Comisie în vederea prenori și puncte de contact locale (organizațiile colectării online. intermediare) pentru contribuțiile lor active și de În plus, Comisia a înregistrat deja alte 10 inițiative, succes la program. dintre care patru au semnat deja un acord de găz- duire cu Comisia pentru sistemele lor de colectare Ca sursă de inspirație și modele de partene- online și, foarte curând, ar trebui să fie în măsură să riate în cadrul acestui program, vă prezentăm înceapă colectarea primelor declarații de susținere. CÂȘTIGĂTORII PREMIILOR ERASMUS privind SPI- RITUL ANTREPRENORIAL 2012, pe cele 5 categorii de atribuire: Ce este o iniţiativă cetăţenească europeană? I. Videoclipul cu cea mai bună poveste de O iniţiativă cetăţenească europeană este o invi- succes taţie adresată Comisiei Europene de a propune le- 1. Nou antreprenor (NA) Luca Oggianu (IT) – An- gislaţie pe probleme în care UE are competenţa de treprenor gazdă (AG) Christophe Chatillon (BE): a legifera. Servicii digitale în domeniul aplicațiilor O iniţiativă cetăţenească trebuie 2. NA Ramon Francos Sanchez (ES) – AG Piotr să fie susţinută de cel puţin un mili- Przewrocki (PL): Servicii multimedia on de cetăţeni ai UE, provenind din 3. NA Liga Stige (LV) – AG George Skafidas (EL): cel puţin 7 state membre din cele Serviciu de brokeraj vamal 27. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie de un număr II. Cooperarea cea mai de succes ulterioară minim de semnatari. unei relații profesionale 1. NA Sébastien Aubert (FR) – AG Thierry Baujard (DE): Producția de filme și finanțarea filmelor Mai multe informații: http://ec.europa.eu/citi- 2. NA Dimitris Matsakis (EL) – AG Piere Engel (FR): zens-initiative/public/welcome Consultarea și consolidarea capacităților în Lista inițiativelor deschise: http://ec.europa. tehnologiile spațiale eu/romania/news/26102012_prima_initiativa_ceta- 3. NA Sylvain Lemoine (FR) – AG Carl Georg Ras- teneasca_europeana_fraternite2020_ro.htm mussen (DK): Transportul durabilProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. III. Cel mai bun concept de afaceri 3. Seppo Huurinainen (FI): Furnizor de sisteme1. Nou antreprenor Marius Dan Croitoru (RO): bioenergetice ERP (planificarea resurselorPlatformă online pentru studenți și tineri întreprinderii)profesioniști2. Nou antreprenor Esther Pascual Fernandez (ES): V. Organizația intermediară cu cele maiReutilizarea gunoiului lichid de grajd de la bo- bune rezultatevine în fabricarea recipientelor pentru plante 1. Unioncamere del Veneto - Eurosportello Veneto (IT)3. Nou antreprenor Marco Migliorisi (IT): Modaecologică Mai multe informații despre Programul Erasmus pentru ti- IV. Antreprenorul gazdă cu cele mai bune nerii antreprenori: modalitățirezultate de participare, puncte locale de1. Joseph A. Bugeja (MT): Călătorii și turism contact, povești de succes etc:2. Gianluca Massimiliano Frongia (IT): Promova-rea dezvoltării personale și profesionale a ti- http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/nerilor pentru a deveni cetățeni activi FINANŢĂRI ACTIVE• Programul Operațional Sectorial Creșterea - Elaborarea de strategii de mediatizare și planuri Competitivității Economice - POSCCE, Axa Priori- de promovare pentru un anumit proiect; tară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie; - Elaborarea de strategii și planuri de dezvoltare și Operațiunea “Sprijin pentru consultanță acordat IMM” stimulare a resurselor umane în vederea extinderii Obiectivele programului afacerii sau implementării unui anumit proiect;- Consolidarea și dezvoltarea sectorului productiv; - Elaborarea de studii asupra protecției proprietății- Crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru intelectuale;dezvoltarea întreprinderilor. - Elaborarea de studii comparative pentru utili- Solicitanți eligibili zarea unor instrumente și soluții informatice sau- Microîntreprinderi; pentru un domeniu precizat;- Întreprinderile mici; - Elaborarea de studii de evaluare și diagnostic- Întreprinderile mijlocii; pentru transferul afacerii.- Societățile cooperative. Condiții de finanțare Tipuri de proiecte Bugetul alocat este de 84 milioane lei.- Elaborarea de strategii pentru soluții inovative și Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat:crearea de noi produse și/sau servicii și tehnologii; - maximum – 170.000 lei dar nu mai mult de- Elaborarea de planuri de afaceri, studii de prefe- 20% din cifra de afaceri îregistrată în bilanțul soli-zabilitate și/sau fezabilitate pentru implementarea citantului în anul 2011.de tehnologii ecoeficiente și competitive, precum - Intensitatea maximă a sprijinului financiar neram-și pentru crearea de produse competitive; bursabil: 70% din totalul cheltuielilor eligibile.- Elaborarea de studii și strategii de management, Termen depunere: 30 noiembrie 2012, ora 14.00marketing și/sau analize financiare pentru imple-mentarea unui anumit proiect; Mai multe informații: http://oiimm.mimmcma.ro/ Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×