Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures

241 views

Published on

informatii europene pentru mediul de afaceri

Published in: Food
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 10/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 10/ Octombrie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE și Reforma DIRECTIVEI privind DETAȘAREA LUCRĂTORILOR Crearea unei Europe mai echitabile și consolidarea dimensiunii sociale a acesteia reprezintă o prioritate absolută a actualei Comisii Europene. În cadrul Consiliului Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori din 23 octombrie de la Luxemburg, miniștrii pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din UE și-au dat aprobarea unanimă pentru pilonul european al drepturilor sociale al Comisiei, la numai doi ani după ce ideea a fost menționată pentru prima dată de președintele Juncker și la mai puțin de șase luni de la prezentarea acestuia. Pilonul va fi proclamat de Parlament, de Consiliu și de Comisie la Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile, care va avea loc la 17 noiembrie la Göteborg. De asemenea, Consiliul a convenit asupra unei abordări generale cu privire la propunerea Comisiei de revizuire a normelor privind detașarea lucrătorilor. Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a salutat acordul și a declarat: „Această reuniune a Consiliului reprezintă un important pas înainte pentru Europa socială. Aprobarea unanimă a pilonului european al drepturilor sociale arată că toate statele membre s-au angajat să depună eforturi pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă pe întreg teritoriul Uniunii noastre, în perspectiva unor provocări precum îmbătrânirea populației, globalizarea și digitizarea. În ceea ce privește acordul privind detașarea lucrătorilor, am susținut încă de la început că lucrătorii ar trebui să încaseze același salariu pentru aceeași muncă prestată în același loc. Îmi face plăcere să constat că statele membre acordă un sprijin larg acestui principiu. El este echitabil atât pentru lucrătorii detașați, care merită condiții de muncă egale, cât și pentru lucrătorii și angajatorii locali, care nu doresc să se confrunte cu concurența unor salarii excesiv de scăzute. Este dovada faptului că în Europa putem să ne reunim în jurul aceleiași mese, să purtăm un dialog și să ajungem la un acord echi- tabil și echilibrat.” • PILONUL EUROPEAN AL DREPTURILOR SOCIALE este menit să ofere drepturi noi și mai eficiente pentru cetățeni, având la bază 20 de principii esențiale, structurate în trei categorii: I. Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii; II. Condiții de muncă echitabile; III. Protecția socială și incluziunea socială. Capitolul I: Egalitatea de șanse și accesul la piața muncii 1. Educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții Orice persoană are dreptul la educație, forma- re profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate, pentru a dobândi și menține competențe care îi permit să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă. 2. Egalitatea de gen Egalitatea de tratament și de șanse între femei și bărbați trebuie asigurată și promovată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește participarea pe piața forței de muncă, condițiile de angajare și evoluția carierei. Femeile și bărbații au dreptul la remunerare egală pentru muncă de valoare egală. 3. Egalitatea de șanse Indiferent de gen, origine rasială sau etnică, re- ligie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală, orice persoană are dreptul la egalitate de tratament și de șanse în ceea ce privește încadra- rea în muncă, protecția socială, educația și accesul la bunuri și servicii disponibile publicului. Egalita- tea de șanse a grupurilor subreprezentate trebuie încurajată. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ 4. Sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă Orice persoană are dreptul la o asistență rapidă și adaptată pentru îmbunătățirea perspectivelor de încadrare în muncă sau de desfășurare a unor activități independente. Aceasta include dreptul de a beneficia de sprijin pentru căutarea unui loc de muncă, formare profesională și recalificare. Orice persoană are dreptul de a transfera drepturile la protecție socială și la formare profesională cu oca- zia tranzițiilor profesionale. Tinerii au dreptul la conti- nuarea studiilor, ucenicie, sta- giu sau o ofertă de muncă de bună calitate în termen de pa- tru luni de la intrarea în șomaj sau de la terminarea studiilor. Persoanele aflate în șomaj au dreptul la un sprijin personalizat, continuu și consistent. Șomerii de lun- gă durată au dreptul la o evaluare aprofundată indi- viduală cel târziu la 18 luni de la intrarea în șomaj. Capitolul II: Condiții de muncă echitabile 5. Locuri de muncă sigure și adaptabile Indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii au dreptul la un tratament corect și egal în ceea ce privește condițiile de muncă, ac- cesul la protecția socială și formarea profesională. Tranziția către forme de muncă pe durată nedeter- minată trebuie încurajată. Trebuie asigurată flexibilitatea necesară pentru ca angajatorii să se adapteze rapid la modificările contextului economic, în conformitate cu legislația și cu contractele colective de muncă. Trebuie promo- vate formele de muncă inovatoare, în cadrul cărora se asigură condiții de muncă de calitate. Trebuie încurajate antreprenoriatul și activitățile indepen- dente. Trebuie facilitată mobilitatea ocupațională. Raporturile de muncă ce au ca rezultat condiții de muncă precare trebuie prevenite, inclusiv prin inter- zicerea utilizării abuzive a contractelor atipice. Orice perioadă de probă trebuie să aibă o durată rezonabilă. 6. Salarii Lucrătorii au dreptul la salarii echitabile, care să le asigure un nivel de trai decent. Trebuie asigurate salarii minime adecvate, care să poată răspunde necesităților lucrătorului și ale familiei acestuia, ținând cont de condițiile economice și sociale exis- tente la nivel național și protejând totodată ac- cesul la un loc de muncă și stimulentele pentru căutarea unui loc de muncă. Sărăcia persoanelor încadrate în muncă trebuie preîntâmpinată. Toate salariile trebuie fixate într-un mod transpa- rent și previzibil, în conformitate cu practicile naționale și cu respectarea autonomiei partenerilor sociali. 7. Informații despre condițiile de angajare și protecția în caz de concediere La încadrarea în muncă, lucrătorii au dreptul de a fi informați în scris în legătură cu drepturile și obligațiile care decurg din raportul de muncă, in- clusiv în legătură cu perioada de probă. Înainte de concediere, lucrătorii au dreptul de a fi informați în legătură cu motivele acesteia și de a beneficia de o perioadă de preaviz rezonabilă. Lucrătorii au dreptul de acces la mecanisme imparțiale de soluționare a litigiilor și, în caz de concediere nejustificată, au dreptul la o cale de atac, inclu- siv la o compensație adecvată. 8. Dialogul social și partici- parea lucrătorilor Partenerii sociali trebuie consultați cu privire la conceperea și punerea în aplicare a politicilor eco- nomice, sociale și de ocupare a forței de muncă, în conformitate cu practicile naționale. Aceștia tre- buie încurajați să negocieze și să încheie acorduri colective referitoare la chestiuni relevante pentru ei, cu respectarea autonomiei lor și a dreptului la acțiuni colective. Atunci când este cazul, acordu- rile încheiate între partenerii sociali trebuie puse în aplicare la nivelul Uniunii și al statelor membre. Lucrătorii sau reprezentanții acestora au drep- tul de a fi informați și consultați în timp util cu privire la chestiuni relevante pentru ei, în special cu privire la transferul, restructurarea și fuziunea întreprinderilor și la concedierile colective. Trebuie încurajat sprijinul pentru sporirea capacității partenerilor sociali de a promova dialogul social. 9. Echilibrul dintre viața profesională și cea personală Părinții și persoanele cu responsabilități de în- grijire au dreptul la un concediu adecvat, la forme de muncă flexibile și dreptul de acces la servicii de îngrijire. Femeile și bărbații au un drept egal de acces la concedii speciale în vederea îndeplinirii responsabilităților de îngrijire și trebuie încurajați să utilizeze aceste concedii în mod echilibrat. 10. Un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat și protecția datelor Lucrătorii au dreptul la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității în muncă. Lucrătorii au dreptul la un mediu de lucru adap- tat la nevoile lor profesionale și care le permite să își prelungească participarea pe piața muncii. Lucrătorii au dreptul la protecția datelor cu ca- racter personal în cadrul raporturilor de muncă. Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Capitolul III: Protecția socială și incluziunea socială 11. Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii Copiii au dreptul la servicii de educație și de în- grijire a copiilor preșcolari de calitate și accesibile din punct de vedere financiar. Copiii au dreptul la protecție împotriva sărăciei. Copiii care provin din medii defavorizate au dreptul la măsuri specifice de sporire a egalității de șanse. 12. Protecție socială Indiferent de tipul și de durata raportului de muncă, lucrătorii și, în condiții comparabile, per- soanele care desfășoară activități independente au dreptul la o protecție socială adecvată. 13. Indemnizații de șomaj Șomerii au dreptul la un sprijin de activare adecvat din partea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în vederea (re)integrării pe piața muncii și la indemnizații de șomaj adecvate cu o durată rezonabilă, în concordanță cu cotizațiile plătite și cu normele naționale în materie de eligi- bilitate. Aceste indemnizații nu trebuie să consti- tuie un factor de descurajare a reîncadrării rapide în muncă. 14. Venit minim Orice persoană care nu dispune de resurse su- ficiente are dreptul la un venit minim adecvat care să îi asigure un trai demn în toate etapele vieții și dreptul de acces efectiv la bunuri și servicii de facilitare. Pentru persoanele care pot lucra, venitul minim ar trebui să fie combinat cu stimulente în vederea (re)integrării pe piața muncii. 15. Prestații de bătrânețe și pensii Lucrătorii pensionați și persoanele care desfășoară activități independente pensionate au dreptul la o pensie proporțională cu cotizațiile plăti- te și care să le asigure un venit adecvat. Bărbații și femeile trebuie să aibă șanse egale de dobândire a drepturilor de pensie. Orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să îi asigure o viață demnă. 16. Asistență medicală Orice persoană are dreptul la un acces rapid la asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate și accesibilă din punct de vedere financiar. 17. Incluziunea persoanelor cu handicap Persoanele cu handicap au dreptul la un sprijin pen- tru venit care să le asigure o viață demnă, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în societate și la un mediu de lucru adaptat nevoilor lor. 18. Îngrijire pe termen lung Orice persoană are dreptul la servicii de îngri- jire pe termen lung de bună calitate și accesibile din punct de vedere financiar, în special la servicii medicale la domiciliu și la servicii comunitare. 19. Locuințe și asistență pentru persoanele fără adăpost a. Trebuie asigurat accesul la locuințe sociale sau la o asistență pentru locuințe de bună calitate pentru persoanele aflate într-o situație dificilă. b. Persoanele vulnerabile au dreptul la asistență și protecție adecvată împotriva evacuării forțate. c. Persoanelor fără adăpost trebuie să li se ofere adăpost și servicii adecvate, pentru a promova in- cluziunea lor socială. 20. Accesul la servicii esențiale Orice persoană are dreptul de acces la servicii esențiale de bună calitate, inclusiv la apă, salu- britate, energie, transporturi, servicii financiare și comunicații digitale. Pentru persoanele aflate într-o situație dificilă, trebuie să existe un sprijin pentru accesul la aceste servicii. • Reforma DIRECTIVEI PRIVIND DETAȘAREA LUCRĂTORILOR, către o piață europeană a muncii mai consolidată și mai echitabilă Revizuirea precis orientată va introduce modifi- cări în trei domenii principale: I. Salarizarea lucrătorilor detașați, inclusiv în cazul subcontractării; II. Normele privind lucrătorii temporari; III. Detașarea pe termen lung. Propunerea stabilește că lucrătorii detașați vor beneficia, în general, de aceleași norme care reglementează condițiile de muncă și de salarizare în cazul lucrătorilor locali. Acest lucru se va realiza cu respectarea deplină a principiului subsidiarității și a modului în care aceste condiții sunt stabilite de autoritățile publice și/sau de partenerii sociali din statul membru în cauză. În prezent, lucrătorii detașați fac deja obiectul acelorași norme ca și salariații din statul membru gazdă în anumite domenii, precum sănătatea și siguranța. Cu toate acestea, angajatorul nu este obligat să îi plătească lucrătorului detașat mai mult decât salariul minim stabilit de țara gazdă. Acest fapt poate crea diferențe salariale între lucrătorii detașați și lucrătorii locali și ar putea duce la concurență neloială în rândul întreprinderilor. Acest lucru înseamnă că, adeseori, nivelul de salarizare în cazul lucrătorilor detașați este inferior celui aplicabil altor lucrători care ocupă același loc de muncă. De acum înainte, toate normele privind salarizarea care se aplică în general lucrătorilor locali vor trebui să se aplice și lucrătorilor detașați. Continuare în pag. 4
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2017 Salarizarea nu va include numai salariul minim, ci și alte elemente, cum ar fi primele sau indemnizațiile, după caz. Statelor membre li se va solicita să spe- cifice în mod transparent diferitele componente ale salarizării practicate pe teritoriul lor. Normele stabilite prin lege sau prin convențiile colective de aplicare generală devin obligatorii pen- tru lucrătorii detașați în toate sectoarele economice. De asemenea, propunerea oferă statelor membre posibilitatea de a le impune subcontractanților să acorde lucrătorilor lor același salariu ca principalul contractant. Acest lucru poate fi însă realizat numai în mod ne- discriminatoriu: aceeași regulă trebuie să fie im- pusă subcontractanților de la nivel național și celor transfrontalieri. Propunerea va garanta, de asemenea, că normele naționale privind munca prin intermediul agențiilor de muncă temporară se aplică în cazul în care agențiile cu sediul în străinătate detașează lucrători. În cele din urmă, atunci când durata detașării depășește 24 de luni, trebuie să se aplice condițiile prevăzute în legislația din domeniul muncii a statului membru gazdă, în cazul în care sunt mai favorabile pentru lucrătorul detașat. Modificările vor asigura o mai bună protecție a lucrătorilor, mai multă transparență și certitudine juridică, precum și condiții de concurență echita- bile între întreprinderile naționale și întreprinderile care efectuează detașări, respectând pe deplin sis- temele de negocieri salariale din statele membre. Context Detașarea lucrătorilor are loc atunci când serviciile sunt prestate transfrontalier în cadrul pieței unice. Un lucrător detașat este angajat într-un stat membru al UE, dar este trimis de angajatorul său să lucreze temporar într-un alt stat membru. Înperioada2010-2014,număruldetașărilor a crescut cu aproape 45%. În 2014, aproxi- mativ 1,9 milioane de lucrători europeni au fost detașați în alte state membre. Detașarea lucrătorilor se practică frec- vent mai ales în sectorul construcțiilor, în industria prelucrătoare și în sectoarele serviciilor precum serviciile destinate persoanelor (educație, sănătate și serviciile sociale) și serviciile destinate întreprinderilor (servicii administrative, profesionale și financiare). Această reformă a directivei din 1996 privind lucrătorii detașați va completa directiva din 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE referitoare la lucrătorii detașați, care trebuie transpusă în legislația națională până în iunie 2016 (a se vedea IP-14-542). Directiva privind asigurarea respectării apli- cării Directivei 96/71/CE prevede noi instru- mente de combatere a fraudelor și abuzurilor și îmbunătățește cooperarea administrativă dintre autoritățile naționale responsabile de detașare. Ce urmează În 2018, Comisia va institui o Autoritate europeană în domeniul muncii, în conformitate cu discursul din 2017 al președintelui Juncker privind starea Uniunii și cu scrisoarea sa de intenție. Obiectivul este acela de a consolida coope- rarea dintre autoritățile de pe piața muncii de la toate nivelurile și de a gestiona mai bine situațiile transfrontaliere. Comisia va propune, de asemenea, alte inițiative în sprijinul unei mobilități echitabile, inclusiv un număr de securitate socială european, pentru a îmbunătăți vizibilitatea și accesibilitatea (digitală) a drepturilor de securitate socială. Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_ IP-17-4068_ro.htm Continuare din pag. 3

×