Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal ian2014 ed maramures

441 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal ian2014 ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XX, Nr. 1/ Ianuarie 2014 PROPUNERI PENTRU O RENAȘTERE INDUSTRIALĂ A EUROPEI Prin comunicarea lansată recent, Comisia Europeană invită statele membre să recunoască importanța vitală a industriei pentru crearea de locuri de muncă și pentru generarea de creștere economică, precum și să integreze problemele legate de competitivitatea industrială în toate domeniile de politică. Rolul industriei în Europa depășește cu mult sectorul producției, incluzând aspecte diverse, de la materii prime și energie până la servicii pentru întreprinderi (de exemplu servicii logistice), servicii pentru consumatori (de exemplu servicii postvânzare pentru bunuri de folosință îndelungată) sau turism. Industria reprezintă peste 80% din exporturile, cercetarea și inovarea privată din Europa, ceea ce arată că importanța industriei este mult mai mare decât s-ar putea deduce din simpla pondere a acesteia în PIB. În industrie se regăsesc aproape o pătrime din locurile de muncă din sectorul privat, fiind vorba de multe ori de lucrători foarte calificați, iar fiecare loc de muncă suplimentar din sectorul de producție creează între 0,5 și 2 posturi în alte sectoare. Cu toate acestea, contribuția producției la PIB al UE, care se ridica la 15,1% în vara lui 2013, a continuat să scadă și este departe de ținta de 20% pentru anul 2020, propusă de Comisie în 2012. Comisia consideră că pentru sprijinirea competitivității industriei europene ar trebui urmărite următoarele PRIORITĂȚI: * Consolidarea integrării competitivității industriale în toate domeniile de politică, dată fiind importanța contribuției industriei la performanța economică globală a UE. * Maximizarea potențialului pieței interne prin dezvoltarea infrastructurilor necesare, prin oferirea unui cadru de reglementare stabil, simplificat și previzibil, favorabil spiritului antreprenorial și inovării, prin integrarea piețelor de capital, prin ameliorarea posibilităților în materie de formare și de mobilitate pentru cetățeni și prin finalizarea pieței interne a serviciilor, care reprezintă un factor cu contribuție majoră la competitivitatea industrială. * Luarea de măsuri în cadrul pieței interne și la nivel internațional pentru a asigura accesul la energie și materii prime la prețuri abordabile, care să reflecte condițiile internaționale. * Instituirea și implementarea unor instrumente de finanțare europene, bazate pe combinații eficace între inițiativele COSME, Orizont 2020, fondurile structurale (fonduri regionale în valoare de cel puțin 100 de miliarde EUR) și finanțarea națională, pentru a susține inovarea, investițiile și reindustrializarea. * Reluarea activității normale de creditare a economiei reale. În acest sens, Banca Europeană pentru Investiții ar trebui să joace un rol strategic mai important, prin orientarea în mai mare măsură a creditării către proiectele inovatoare și către cele industriale. UE ar trebui să rezolve problema blocajelor rămase, provenite din fragmentarea piețelor financiare, și să creeze condițiile pentru dezvoltarea unor surse de finanțare alternative. * Facilitarea integrării progresive a firmelor din UE, în particular a IMM-urilor, în lanțul mondial al creării de valoare economică pentru a ameliora competitivitatea acestora și pentru a asigura accesul la piețe internaționale în condiții concurențiale mai favorabile. * Consolidarea competitivității industriale este esențială pentru relansarea creșterii și a creării de locuri de muncă, în vederea atingerii unei ponderi de până la 20% din PIB pentru sectorul de producție până în 2020. FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2014 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România CLOUD COMPUTING Inițiative europene Comisia Europeană a avut în perioada anterioară, diverse inițiative privind dezvoltarea societății informaționale: • 1999: eEurope - An information society for all • 2001: eEurope 2002 • 2002: eEurope 2005 • 2006: i2010 eGovernment Action Plan. În anul 2010 a fost dezvoltată de Comisia Europeană inițiativa privind Agenda digitală (http:// ec.europa.eu/digital-agenda/), ce reprezintă unul dintre cei şapte piloni ai strategiei Europa 2020 care stabileşte obiective de creştere a Uniunii Europene până în 2020. Se propune o mai bună exploatare a potenţialului tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC), pentru a favoriza inovarea, creşterea economică şi progresul. Comisia Europeană a lansat în data de 27 septembrie 2012, Strategia privind “valorificarea potențialului cloud computing în Europa”. Aceasta prevede 3 acțiuni majore: 1. Termeni și condiții contractuale corecte și sigure – dezvoltarea unor termeni contractuali model pentru acoperirea unor aspecte neprecizate în legislația europeană actuală (ex: conservarea datelor după finalizarea contractului; divulgarea și integritatea datelor; etc.). Propunerea include stabilirea unor norme/ reguli adaptate la furnizarea de „conținut digital”, care acoperă anumite aspecte ale cloud computing. Grupul de experți va publica un raport în primăvara 2014; 2. Optimizarea numărului de standarde – în 2013 s-au identificat standardele necesare pentru implementarea soluțiilor de tip cloud computing; 3. Crearea ECP (European Cloud Partnership) – reunește reprezentanți din industrie și sectorul public pentru a stabili o piață comună digitală privind cloud computing în Europa. Prima întâlnire a comitetului director a ECP a fost în noiembrie 2012. Prin ECP se dorește stimularea utilizării serviciilor de tip cloud, în special pentru sectorul public. Prin implementarea acestor acțiuni, pentru anul 2020 sunt prevăzute dezvoltarea a 2,5 milioane noi Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană locuri de muncă și o contribuție anuală de 160 miliarde EURO la PIB-ul Uniunii Europene. În vederea implementării acestei strategii privind cloud computing, au fost înființate unele grupuri de lucru pe cele 3 acțiuni majore. În septembrie 2013, Comisia a propus modificări legislative privind libertatea de a furniza și folosi servicii digitale în UE pentru crearea unei piețe digitale unice (Connected Continent: Building a Telecoms Single Market): • Simplificarea reglementărilor pentru companii; • O mai bună coordonare pentru dezvoltarea rețelelor wireless, investiții în 4G, dezvoltarea companiilor de telefonie la nivel UE și a rețelelor integrate; • Standardizarea produselor pentru acces fix, încurajarea concurenței și creșterea furnizării serviciilor la nivel UE; • Protecția Open internet; • Eliminarea tarifelor de roaming până în 2016; • Protecția consumatorilor, contracte într-un limbaj simplu, informații comparabile, drepturi mai mari la schimbarea furnizorului sau contractului. Aceste modificări pot duce la stimularea dezvoltării de noi servicii și îmbunătățirea calității acestora la nivel european, cum ar fi: cloud computing, videoconferințe, etc. Detalii privind acțiunile întreprinse la nivel european privind dezvoltarea și implementarea strategiei europene privind cloud computing pot fi obținute consultând pagina pe internet: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/telecomsand-internet/cloud-computing Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 1/2014 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Reforma structurală a sectorului bancar al UE Propunerea privind reforma structurală a băncilor din UE se va aplica numai celor mai mari și mai complexe bănci din UE, care au un volum semnificativ de activități de tranzacționare. Propunerea: 1. va interzice tranzacționarea în cont propriu a unor instrumente financiare și mărfuri, adică tranzacționarea în nume propriu cu unicul scop de a aduce profit băncii. Această activitate implică multe riscuri, dar nu aduce beneficii concrete clienților băncii sau economiei în sens mai larg. 2. va conferi autorităților de supraveghere competența și, în anumite cazuri, obligația de a solicita transferul altor activități de tranzacționare cu grad ridicat de risc (cum ar fi formarea pieței, produsele derivate complexe și operațiunile de securitizare) în scopul de a separa entitățile juridice care efectuează tranzacții din cadrul grupului („crearea de filiale”). Prin aceasta se urmărește evitarea riscului ca băncile să eludeze interdicția desfășurării anumitor activități de tranzacționare angajându-se în tranzacționări în cont propriu ascunse care devin prea importante sau au un efect de levier prea mare și au potențialul de a supune riscurilor întreaga bancă și sistemul financiar în ansamblu. Băncile vor avea posibilitatea de a nu-și separa activitățile în cazul în care pot demonstra în mod satisfăcător autorității care asigură supravegherea lor că riscurile generate sunt reduse prin alte mijloace. 3. va furniza norme privind legăturile economice, juridice, de guvernanță și operaționale între entitatea separată care efectuează tranzacții și restul grupului bancar. • Problema discriminării fiscale a cetățenilor mobili din UE Mobilitatea lucrătorilor a fost identificată ca fiind unul dintre factorii esențiali care pot stimula creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Europa. Deoarece obstacolele fiscale sunt în continuare unul dintre principalii factori descurajatori pentru mobilitatea transfrontalieră, Comisia activează pe mai multe planuri pentru a îndepărta barierele cu care se confruntă cetățenii UE, de exemplu propunerea sa de eliminare a dublei impozitări, de îmbunătățire a aplicării drepturilor lucrătorilor la liberă circulație sau de creștere a protecției lucrătorilor detașați. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Pe parcursul anului 2014, Comisia va efectua o evaluare detaliată a regimurilor fiscale ale statelor membre, pentru a stabili dacă ele generează dezavantaje pentru cetățenii UE mobili. Accentul se pune atât pe persoanele active din punct de vedere economic, cum ar fi lucrătorii și persoanele care desfășoară activități independente, cât și pe cele inactive, cum ar fi pensionarii. În cazul în care se constată existența unor discriminări sau a unor încălcări ale libertăților fundamentale ale UE, Comisia le va semnala autorităților naționale și va insista să se efectueze modificările necesare. Dacă problemele persistă, Comisia va declanșa împotriva statelor membre în cauză procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. • Comisia a adoptat un nou regulament privind ajutoarele de valoare mică (de minimis) în sectorul producției agricole primare Noul regulament, aplicabil de la 1 ianuarie 2014, aduce suma per beneficiar la 15.000 EUR pe parcursul a trei exerciții fiscale, iar plafonul pentru fiecare stat membru la 1% din valoarea producției agricole. În plus, regulamentul conține o definiție mai completă a tipurilor de ajutoare care pot intra în domeniul de aplicare al acestuia. Până în prezent, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1535/2007, ajutoarele care nu depășeau 7.500 euro per beneficiar pe o perioadă de trei exerciții fiscale sau un plafon de 0,75% din valoarea producției agricole stabilite pentru fiecare stat membru, erau considerate ajutoare care nu denaturează sau nu amenință să denatureze concurența. În sectorul agricol, ajutoarele de stat se bazează pe trei principii diferite: - se conformează principiilor generale ale politicii în domeniul concurenței; - trebuie să fie consecvente cu politicile comune ale UE în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale; - trebuie să fie compatibile cu angajamentele internaționale ale Uniunii, în special cu Acordul OMC privind agricultura. Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, a declarat: „Acest nou regulament va permite statelor membre să dispună de o marjă de manevră mai mare pentru a acorda ajutoare fără a denatura concurența, mai ales în situații de urgență, iar Comisiei îi va permite să simplifice modul de tratare a ajutoarelor naționale în sectorul agricol.” Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE • Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene 2014 Competiția a fost lansată în 2006 de Comisia Europeană și se desfășoară anual, în două etape. Candidații trebuie mai întâi să concureze la nivel național pentru a deveni apoi eligibili pentru a concura la nivel european. Pentru competiția la nivel național, fiecare țară va selecționa, până în mai 2014, două proiecte care vor fi desemnate să participe la competiția europeană. Toți candidații propuși pentru competițiile naționale și pentru cea europeană vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor care va avea loc la Napoli, în octombrie 2014. Cum să participați: Pentru informații suplimentare privind Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene: - vizitați site-ul internet: http://ec.europa.eu/ enterprise/policies/sme/best-practices/europeanenterprise-awards/index_ro.htm, - vizitați pagina de Facebook: https://www. facebook.com/European.Enterprise.Promotion. Awards. Cele șase categorii ale competiției sunt: - Promovarea spiritului antreprenorial; - Investiții în abilitățile antreprenoriale; - Îmbunătățirea mediului de afaceri; - Sprijinirea internaționalizării afacerilor; - Sprijinirea dezvoltării piețelor verzi și a eficientizării resurselor; - Antreprenoriat responsabil și favorabil incluziunii. I. Proiecte de cooperare la nivel european Termen limită de depunere: 5 martie 2014 Buget total pentru 2014: 38.000.000 EUR Obiectiv: consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional, promovarea circulației și a mobilității transnaționale. 1. Proiecte de cooperare de mai mică amploare Grantul solicitat poate fi de cel mult 200.000 EUR, reprezentând maxim 60% din bugetul eligibil. 2. Proiecte de cooperare de mai mare amploare Grantul solicitat poate fi de cel mult 2 milioane EUR, reprezentând maxim 50% din bugetul eligibil. Durata maximă eligibilă a proiectelor din ambele categorii este de 48 de luni. II. Rețele europene Termen limită de depunere: 19 martie 2014 Buget total pentru 2014: 3.400.000 EUR Obiectiv: promovarea activităților desfășurate de rețelele europene ale organizațiilor culturale și creative din țările eligibile la program. Subvenții anuale: - maxim 250.000 EUR. - maxim 80% din bugetul anual eligibil. III. Platforme europene Termen limită de depunere: 19 martie 2014 Buget total pentru 2014: 3.400.000 EUR Subvenții anuale: - maxim 500.000 EUR. - maxim 80% din bugetul anual eligibil. • Programul Europa Creativă 2014-2020: Subprogramul Cultura Finanțator: Direcția Generală Educație și Cultură din Comisia Europeană. Beneficiari eligibili: operatori din sectoarele culturale și creative, cu minimum 2 ani de existență juridică: ONG-uri, instituții publice și companii private. IV. Proiecte de traducere literară Termen limită de depunere: 12 martie 2014 Buget total pentru 2014: 3.575.537 EUR Obiectiv: sunt susținute traducerile literare, precum și promovarea operelor traduse. Subvenții anuale: - maxim 100.000 EUR. - maxim 50% din bugetul anual eligibil. În cadrul subprogramului Cultura 2014-2020 există 4 linii de finanțare: proiecte de cooperare la nivel european, rețele europene, platforme europene și proiecte de traduceri literare. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/ calls/index_en.htm http://www.cultura2007.ro/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI Fundaţia CDIMM Maramureş şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×