Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 6_2012-ed_maramures

406 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 6_2012-ed_maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 6/ Iunie 2012 Piaţa unică la bilanț MĂSURI PENTRU STIMULAREA SERVICIILOR Piaţa unică este una dintre pietrele de temelie ale UE. Ea stimulează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, asigurând libera circulaţie a persoanelor, bunurilor, serviciilor şi capitalului în întreaga Uni- une Europeană. Potenţialul oferit de piaţa unică nu este însă exploatat pe deplin. Există încă ţări care nu au imple- mentat normele în mod corect şi nu au făcut suficiente eforturi pentru a elimi- na birocraţia. Acest lucru este valabil şi pentru sectorul serviciilor. Legislaţia UE acoperă o gamă largă de activităţi din acest sector, inclusiv serviciile de afa- ceri, serviciile imobiliare, distribuţia cu ridicata şi cu amănuntul, construcţiile, divertismentul și turismul. O analiză arată că PIB-ul UE ar pu- tea creşte cu 2,6% în următorii 10 ani dacă toate statele membre ar aplica pe deplin normele privind piaţa unică pen- tru furnizorii de servicii. Birocraţia s-ar putea reduce, la rândul ei, cu o treime, permiţând realizarea unor economii de aproximativ 40 de miliarde de euro. Comisia Europeană propune un pa- chet de măsuri pentru realizarea acestor obiective şi care să le per- mită consumatorilor accesul la servicii oferite de furnizori din alte ţări ale UE. Toate statele membre au făcut eforturi semnifi- Orice obstacole rămase trebuie atent evaluate cative pentru a implementa Directiva privind ser- în ceea ce privește impactul lor economic. viciile. Cu toate acestea, creșterea economică și – Comisia a înaintat o propunere privind mo- crearea de locuri de muncă în sectorul serviciilor dernizarea cadrului juridic pentru mobilitatea ser- sunt încă afectate de diferite obstacole. viciilor profesionale; Statele membre ar trebui să Măsuri care să elibereze întregul potențial o adopte rapid. al directivei privind serviciile: – Piața unică trebuie să lucreze pentru consu- – Statele membre ar trebui să își ridice nivelul de matori. Întreprinderile nu trebuie să o divizeze ar- ambiție în ceea ce privește directiva privind serviciile. tificial în dauna beneficiarilor serviciilor.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România – Alte instrumente ale pieței unice, cum ar fi bora cu guvernele naţionale pentru a facilita directiva privind recunoașterea calificărilor pro- deschiderea domeniilor în care se pot obţine fesionale, directiva privind comerțul electronic și beneficii economice suplimentare. directiva privind serviciile ar trebui să fie aplicate într-o manieră simplificată. Etapele următoare – Statele membre ar trebui să dezvolte ghișeele Comisia intenţionează să publice un raport anu- unice pentru ca acestea să devină instrumente de al care să identifice acţiunile pe care trebuie să le e-guvernare de sine stătătoare care să răspundă întreprindă fiecare stat membru pentru a accelera în mod adecvat la necesitățile furnizorilor de servi- creşterea economică pe piaţa serviciilor. cii și beneficiarilor. Acest raport va fi inclus în cadrul semestrului european, perioadă de şase luni pe durata căreia Alte acţiuni îşi propun să încurajeze societăţile guvernele naţionale se consultă cu privire la ela- de asigurări să le ofere acoperire adecvată furni- borarea bugetelor şi a politicilor economice. zorilor de servicii transfrontaliere şi să îi sprijine pe consumatorii care doresc să achiziţioneze servicii Mai multe informații: din alte ţări ale UE. http://ec.europa.eu/internal_market/ser- Comisia va lua măsuri împotriva ţărilor vices/docs/services-dir/implementation/report/ care continuă să încalce normele şi va cola- COM_2012_261_ro.pdf Combaterea fraudei și a evaziunii fiscale: Comisia ia măsuri concrete Stabilirea de sancțiuni minime pentru infracțiunile fiscale, un cod de identificare fiscală transnațional, o cartă a contribuabilului UE și măsuri comune mai dure împotriva paradisurilor fiscale – iată doar câteva dintre ideile concrete prezentate de Comisie vizând intensificarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale în UE. Conform estimărilor, economia subterană în Comisia va monitoriza îndeaproape progresele statele membre reprezintă în medie aproape o cin- în acest sens, oferind totodată asistență tehnică cime din PIB, adică un total de aproape 2.000 de acolo unde este nevoie. miliarde EUR. Autoritățile naționale trebuie, de asemenea, să Date fiind globalizarea economiei și progresul ofere facilități celor care se conformează de tehnologic, este evident că această problemă nu bună voie, de exemplu programe de declara- va putea fi rezolvată prin eforturi izolate, la ni- re voluntară. În același timp, instrumentele UE, vel național. De aceea, comunicarea prezintă o precum „ghișeul unic” și, eventual, un portal abordare pe 3 niveluri, prin care evaziunea și internet pentru taxe și impozite ar putea con- frauda să fie atacate din toate unghiurile posibile. tribui la creșterea gradului de conformare. La nivel național La nivelul UE Statele membre trebuie să se concentreze pe Acțiunile de combatere a evaziunii fiscale la ni- întărirea capacității lor administrative de a vel european s-au dovedit eficiente. încasa impozite, așa cum prevăd în mod clar Re- De exemplu, datorită directivei UE privind impo- comandările de țară. zitarea veniturilor din economii, statele membreProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România fac schimb de informații referitoare la con- La nivel internațional tribuabilii nerezidenți, corespunzătoare unor Pentru ca lupta împotriva evaziunii fiscale să fie sume totalizând 20 miliarde EUR. cu adevărat eficace, partenerii internaționali Provocarea actuală este de a aprofunda această trebuie să aplice standarde de guvernanță cooperare și de a consolida instrumentele comu- echivalente celor de la nivelul UE. ne. În acest sens, este esențial acordul state- În acest sens, sunt cruciale mandatele pe care lor membre cu privire la revizuirea directivei Comisia le-a solicitat pentru a negocia acorduri privind impozitarea veniturilor din economii. mai solide privind impozitarea veniturilor din Se avansează, de asemenea, o serie de idei economii cu principalele țări vecine. noi, printre care un eventual: Înainte de sfârșitul anului 2012, Comisia va - cod de identificare fiscală transnațional, prezenta, de asemenea, o strategie implicând sti- - mecanism de reacție rapidă la frauda pri- mulente și sancțiuni pentru abordarea pro- vind TVA-ul, blemei paradisurilor fiscale și măsuri vizând planificarea fiscală agresivă. - minimum de reguli și sancțiuni pentru fraudă și evaziune fiscală. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/27062012_ combatere_frauda_evaziuni_fiscale_ro.htm ŞTIRI EUROPENE • Noul portal pentru transparență al Comisiei Începând cu 1 iulie 2012, prezența siglei ecolo- gice a UE va fi obligatorie pe toate alimentele eco- A fost lansat un nou portal internet pentru logice preambalate produse în statele membre ale transparență, grație căruia procesele decizionale UE care respectă standardele în domeniu. ale Comisiei Europene vor deveni mai deschise și mai accesibile cetățenilor, ca niciodată. Sigla va rămâne opțională pentru produsele eco- Acest portal oferă acces rapid și direct la logice neambalate și pentru cele de import. Va fi informații privind: permisă în continuare prezența altor sigle private, * legislația; regionale sau naționale alături de eticheta UE. * evaluările impactului; Sigla ecologică a UE – „Euro-frunza” – a * grupurile de experți și comitetele consultative; fost introdusă la 1 iulie 2010, dar, pentru a da * consultările; agenților economici posibilitatea de a se adapta la * reprezentarea intereselor și lobby-ul; noile norme și pentru a permite epuizarea stocului * accesul la documente; de ambalaje existente, evitând astfel risipa, a fost * beneficiarii fondurilor UE. acordată o perioadă de tranziție de doi ani înainte ca Link-ul la portalul pentru transparență: sigla să devină obligatorie pentru toate produsele. http://ec.europa.eu/transparency/index_ro.htm În câmpul vizual al siglei ar trebui să figureze, de asemenea, numărul de cod al organismului de con- • Sigla ecologică a UE este complet trol și locul de producție al materiilor prime agricole. funcțională începând cu 1 iulie 2012 Un recent raport Eurobarometru având ca su- Perioada de tranziție biect „Atitudinea europenilor față de securitatea de doi ani acordată alimentară, calitatea alimentelor și mediul rural”, sectorului alimentelor include date privind sigla ecologică a UE și dezvălu- ecologice pentru a se ie informația încurajatoare că, de la lansarea sa în conforma noilor nor- iulie 2010, sigla a dobândit deja recunoașterea unui me ale UE în materie sfert (24%) dintre cetățenii UE. de etichetare s-a în- cheiat. Detalii: http://ec.europa.eu/agriculture/orga- nic/consumer-confidence/logo-labelling_roProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• Comisia Europeană a lansat ultimul și cel mai • Schema de Ajutor de Stat “Stimularea dezvoltă- amplu apel de propuneri de proiecte pentru rii regionale prin realizarea de investiții pentru cercetare în cadrul Programului-Cadru 7 (PC7) procesarea produselor agricole și forestiere în 8,1 miliarde EUR vor sprijini proiecte și idei care vor vederea obținerii de produse neagricole”impulsiona competitivitatea Europei și vor aborda aspecte Obiective specifice:precum sănătatea umană, protecția mediului și găsirea 1. Introducerea și dezvoltarea de noi tehnologii șide noi soluții pentru provocările din ce în ce mai mari lega- procedee pentru obținerea de noi produse agroalimen-te de urbanizare și gestionarea deșeurilor. Finanțarea tare, forestiere și a biocombustibililor;este deschisă organizațiilor și întreprinderilor din toa- 2. Creșterea calității produselor obținute, a siguranțeite statele membre ale UE și țările partenere. alimentare și obținerea de noi produse competitive, cu Cererile de propuneri vizează atât inovarea, cât și impact economic asupra procesării ulterioare în intre-o serie de probleme societale, construind o punte că- prinderi, cu asigurarea standardelor veterinare și detre inițiativa „Orizont 2020”, următorul program de siguranța alimentară;finanțare pentru cercetarea din UE pentru perioada 3. Crearea de noi locuri de muncă.2014-2020. Solicitanți eligibili: întreprinderi înființate conform - În total, 4,8 miliarde EUR sunt destinați legii, care își desfășoară activitatea în România, și nupriorităților tematice de cercetare. sunt considerate “firme în dificultate”. - Inovarea industrială va fi sprijinită prin activități Activități eligibile: Investiții inițiale:„apropiate de piață”, cum ar fi pilotarea de proiecte, - în imobilizări corporale și/sau necorporale în industriademonstrațiile, standardizarea și transferul de tehnologie. alimentară; - Se va acorda o atenție specială întreprinderilor - pentru prelucrarea primară a produselor forestiere;mici și mijlocii (IMM-uri) în cadrul unui pachet în va- - pentru producerea de biocombustibili.loare de până la 1,2 miliarde EUR. Condiţii de finanţare: - Aproximativ 2,7 miliarde EUR vor contribui la con- Valoarea minimă: 5.000 Euro/ proiect;solidarea poziției Europei ca destinație de talie mon- Valoarea maximă: 3.000.000 Euro/ proiect.dială pentru cercetători, în principal prin granturi Intensitatea brută a ajutoarelor de stat:individuale din partea Consiliului European pentru Cer- Pentru IMM-uri:cetare (1,75 miliarde EUR) și din acțiunile Marie Skło- a) 40% din totalul cheltuielilor eligibile aferente pro-dowska-Curie (963 de milioane EUR) pentru formare și iectelor ce se realizează în regiunea Bucureşti-Ilfov;mobilitate în domeniul cercetării. b) 50% din totalul cheltuielilor eligibile aferente pro- - Prin intermediul unei cereri-pilot în valoare de 12 iectelor ce se realizează în celelalte şapte regiuni demilioane EUR, vor fi selectate în total cinci „Catedre ale dezvoltare.Spațiului european de cercetare” - SEC, care urmează Pentru întreprinderi mari:să fie găzduite de universități sau alte instituții de cerceta- a) 20% din totalul cheltuielilor eligibile aferente pro-re eligibile situate în regiuni mai puțin dezvoltate din cinci iectelor care se realizează în regiunea Bucureşti-Ilfov;țări diferite ale UE. b) 25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente pro- Majoritatea cererilor de propuneri (invitații la iectelor ce se realizează în celelalte şapte regiuni delicitație pentru obținerea de fonduri) au fost publicate dezvoltare.la 10 iulie 2012, iar alte câteva cereri specifice ur- Perioada de depunere: 2 iulie – 14 august 2012.mează a fi publicate în toamnă. Detalii: Mai multe informații: http://ec.europa.eu/romania/ http://apdrp.ro/content.aspx?item=2099&lang=ROnews/09072012_domeniul_cercetarii_inovarii_ro.htm Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×