Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jurnal CDIMM          Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş                   ...
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2012                             ...
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisi...
FINANŢĂRI ACTIVE•	 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM                 - Intensitatea maximă a sprijin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jurnal cdimm nr. 4_2012-ed_maramures

481 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 4_2012-ed_maramures

 1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 4/ Aprilie 2012 GESTIONAREA ŞI CONTROLUL FONDURILOR STRUCTURALE în atenţia Curţii de Conturi Europene Fondurile structurale reprezintă aproximativ o treime din bugetul UE. Pentru perioadele de programare 2000‑2006 şi 2007‑2013, fondurilor structurale le-a fost alocată suma de 475 de miliarde de euro. Gestiunea cheltuielilor aferente fondurilor structurale este partajată între Co‑ misie şi statele membre. Statele membre întocmesc programe multianuale – care sunt evaluate şi aprobate de Comisie –, iar apoi procedează la implementarea lor. Comisia trebuie să se asigure de buna funcţionare în statele membre a siste‑ melor de gestiune şi de control, astfel încât fondurile UE să fie utilizate în mod eficient şi corect. Responsabilitatea finală pentru execuţia bugetului UE aparţine Comisiei. Curtea de Conturi Europeană a desfăşurat un audit al fondurilor structurale în principal pe baza exami‑ nării unui număr de 40 de programe în cadrul cărora fuseseră identificate deficienţe semnificative legate de gestiune şi de control. Obiectivul auditului a fost de a evalua dacă Comisia a abordat în mod satisfăcă‑ tor problema deficienţelor identificate în cadrul sistemelor de gestiune şi de control ale statelor membre. În raportul său special nr. 3/2012, Curtea de autorităţile din statele membre pentru controa- Conturi Europeană concluzionează că la nivelul lele lor de nivel primar; Comisiei sunt întreprinse acţiuni corective adec‑ • să se asigure de faptul că corecţiile financia‑ vate atunci când se identifică deficienţe în cadrul re acoperă toate cheltuielile efectuate în cadrul sistemelor statelor membre, însă procesul până la sistemelor de gestiune şi de control deficiente. punerea lor în aplicare este îndelungat. Curtea de Conturi Europeană formulează, de Recomandări în atenţia Comisiei: asemenea, următoarea recomandare: Comisia, • să reducă durata procedurii administrative cu- Parlamentul şi Consiliul ar trebui să reexamineze, prinse între momentul identificării deficienţelor atunci când discută planurile viitoare de cheltuieli şi cel al punerii în aplicare a acţiunilor corective; în domeniul coeziunii, dacă ar trebui să se adu‑ • să acorde o prioritate mai mare auditului său că modificări la mecanismele care privesc, pe de privind activitatea autorităţilor de audit, pentru a o parte, realocarea sprijinului provenit din cadrul se asigura că acestea furnizează indici de eroare Fondului de coeziune şi al fondurilor structurale şi, fiabili, astfel încât corecţiile financiare să poată fi pe de altă parte, posibilităţile de substituire a unor aplicate pe baza acestor indici de eroare; cheltuieli identificate ca fiind neeligibile. • să difuzeze liste de verificare care să servească Mai multe informaţii: http://eca.europa.eu/ drept model de cele mai bune practici pentru portal/pls/portal/docs/1/14118748.PDFFUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
 2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Piaţa unică la 20 de ani Concursul „GENERAŢIA 1992” 1992 – Acum 20 de ani: statele care erau membre ale Uniunii Europene la vremea aceea au decis să creeze o piață unică, prin îndepărtarea obstacolelor din calea liberei circulații a bunurilor, oa‑ menilor, serviciilor și capitalului, pe teritoriul lor. 20 de ani mai târziu, avem posibilitatea de a călători în Europa fără să fim obligați să prezentăm pașaportul, putem lucra și trăi în altă țară, fără probleme, putem găsi cele mai ieftine produse din Europa atunci când facem cumpărături on-line. Suntem, însă, cu toții de acord că mai sunt multe de făcut pen‑ tru ca această piață unică europeană să fie complet funcțională. Dacă ai 20 de ani, poţi împărtăși experiențele tale, povestea ta, nemulțumirile tale legate de Europa și propunerile tale pentru ca acest spațiu să devină un loc mai bun în care să trăiești și să muncești: Vizitaţi site-ul „Generaţia 1992”: http://generation1992.eu/ro/home Până la data de 9 septembrie, concurenţii Data limită pentru înscrieri este 9 septembrie. născuţi în 1992 pot trimite videoclipuri, fo- Grăbiţi-vă totuşi, deoarece toate lucrările pe tografii, benzi desenate, eseuri sau aplicaţii care primite până atunci vor participa la trageri la smartphone despre ce a însemnat piaţa unică sorţi organizate lunar, în urma cărora puteţi obţine pentru generaţia lor. diverse premii: http://generation1992.eu/ro/prizes Eliminarea a sute de obstacole tehnice, juridice şi birocratice de pe piaţa unică a generat creştere Juriul va selecţiona 20 de finalişti, care vor câş- economică şi a contribuit la crearea a aproximativ tiga o excursie la Bruxelles. Aceasta va avea loc în 2,8 milioane de locuri de muncă în ultimii 20 de ani. luna octombrie şi le va oferi câştigătorilor prilejul Comisia doreşte să afle ce gândesc cei care au de a participa la ceremonia de acordare a premii- crescut în aceste condiţii de piaţă unică. Pentru lor, care vor consta în abonamente pe căile ferate aceasta, organizează un concurs la care pot europene, aparate foto digitale, iPoduri şi cupoane participa toate persoanele născute în 1992. de cumpărături. Creaţi un videoclip sau o aplicaţie smartphone Ceremonia va fi oficiată în cadrul unei conferin- sau trimiteţi fotografii, benzi desenate sau un eseu ţe având ca temă noile modalităţi de dezvoltare a pe una din următoarele teme: zonei fără frontiere din Europa, programată să se ◊ educaţie şi cetăţenie desfăşoare la Bruxelles, în perioada 15-20 octom- ◊ locuri de muncă şi întreprinderi brie. ◊ cultură şi timp liber ◊ consumatori şi mediu Comisia intenţionează, de asemenea, să înain- teze propuneri de eliminare a ultimelor obstacole La concurs poate participa oricine. Nu trebuie care continuă să împiedice libera circulaţie a per- neapărat să fiţi expert în fotografie, realizator de soanelor, serviciilor şi mărfurilor în Europa. filme sau actor. Pe site-ul „Generaţia 1992” veţi găsi o mulţime de sfaturi practice. Acestea vor veni în completarea celor 12 mă- suri prioritare pe care Comisia le-a propus anul Înscrierea trecut, în luna aprilie: Vă puteţi înscrie în concurs cu maxim 2 lucrări, http://ec.europa.eu/internal_market/smact/ realizate doar de dumneavoastră sau în cadrul docs/20110413-communication_en.pdf#page=2 unui grup, cu condiţia ca formatele să difere.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
 3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • O nouă strategie pen- • Mediu: Aur din gunoi – cum transformă tru un internet mai si- unele state membre deșeurile într-o re- gur și cu un conținut mai sursă adecvat pentru copii și Statele membre cu cele mai bune performanțe adolescenți reciclează în proporție de până la 70% și nu în‑ Dat fiind că abordările groapă aproape nimic, în vreme ce altele continuă naționale variază de la un stat să depoziteze în gropi de gunoi peste trei sferturi membru la altul, copiii din UE din propriile deșeuri. beneficiază de niveluri dife‑ Cum au reușit statele cu cele mai bune rite de responsabilizare și de performanțe să transforme deșeurile dintr-o protecție online. problemă într-o resursă? Un raport al Comisiei Din acest motiv, este dificil pentru întreprin- concluzionează că experiența din statele mem- deri să comercializeze servicii și produse adaptate bre arată că o combinare a instrumentelor copiilor la nivelul întregii Uniuni. Pentru a depăși următoare este cea mai bună modalitate de aceste obstacole, Comisia a prezentat o serie de îmbunătățire a gestionării deșeurilor: măsuri care vor fi implementate prin diferite mij- ◊ taxele și/sau interdicțiile legate de depozitarea loace, precum autoreglementarea industriei de și incinerarea deșeurilor – rezultatele studiului profil, ceea ce ar trebui să conducă la soluții flexi- sunt inechivoce: ratele de depozitare și inci- bile și rapide în acest domeniu. nerare a deșeurilor au scăzut în țările în care Acțiunile sunt grupate în jurul a patru interdicțiile sau taxele au dus la creșterea cos- obiective principale: turilor de depozitare și incinerare. * stimularea producției de conținut online creativ ◊ sistemele de plată în funcție de deșeurile gene- și educativ pentru copii și dezvoltarea de plat- rate (pay-as-you-throw) s-au dovedit foarte efi- forme care să ofere acces la conținuturi adec- ciente în ceea ce privește prevenirea generării vate vârstei; de deșeuri și au încurajat cetățenii să participe * o mai bună informare și instruire în domeniul la colectarea separată a deșeurilor. siguranței online în toate școlile din UE pentru ◊ schemele de responsabilizare a producătorilor a dezvolta competențele digitale și mediatice au permis mai multor state membre să colec- ale copiilor, precum și pentru a-i responsabiliza teze și să redistribuie fondurile necesare pentru pe aceștia în raport cu mediul online; îmbunătățirea colectării separate și a reciclării. * crearea unui mediu sigur pentru copii, în care Raportul cost-eficacitate și transparența diferă părinții și copiii să dispună de instrumentele însă foarte mult între statele membre și între necesare pentru a-și asigura protecția online fluxurile de deșeuri, și deci aceste scheme tre- – cum ar fi mecanisme ușor de utilizat pentru buie planificate și monitorizate cu atenție. raportarea conținuturilor și comportamentelor Există diferențe semnificative între state- dăunătoare din mediul online, setări automate le membre în ceea ce privește gestionarea de confidențialitate transparente și adaptate deșeurilor. Potrivit unui raport publicat de Euros- vârstei sau dispozitive de control parental ușor tat la 27 martie (a se vedea STAT/12/48), cele mai de folosit; avansate șase state membre - Belgia, Danemarca, * combaterea materialelor online care prezintă Germania, Austria, Suedia și Țările de Jos - de- abuzurilor sexuale asupra copiilor, prin promo- pozitează în gropi de gunoi mai puțin de 3% din varea cercetării și a utilizării unor soluții tehni- propriile deșeuri municipale. La cealaltă extremă, ce inovatoare în cadrul anchetelor poliției. 9 state membre continuă să depoziteze în gropi de gunoi peste 75% din propriile deșeuri municipale: Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ro- http://ec.europa.eu/romania/news/16042012_ mania/news/03052012_agenda_digitala_ro.htm aur_din_gunoi_ro.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
 4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• Sprijin pentru consultanţă acordat IMM - Intensitatea maximă a sprijinului financiar ne- Fondurile se acordă pentru elaborarea de stra- rambursabil acordat: 70% din totalul cheltuielilortegii pentru soluţii inovative şi crearea de noi pro- eligibile.duse, prin Programul Operaţional Sectorial Termene limită:Creşterea Competitivităţii Economice (POSC- Sesiunea II (iunie)CE), Operaţiunea “Sprijin pentru consultanţă a) înregistrare şi depunere – 01.06-29.06.2012acordat IMM”. b) evaluare şi selecţie – 02.07-31.08.2012 Beneficiari eligibili: - Microîntreprinderi; Mai multe informaţii: - întreprinderile mici; http://oiimm.mimmcma.ro/ - întreprinderile mijlocii; - Societăţile cooperative. • Program de pregătire profesională pentru Tipuri de proiecte: manageri din UE în Japonia - Elaborarea de strategii pentru soluţii inovative WCM (World Class Manufacturing) este o misiu‑şi crearea de noi produse şi/sau servicii şi tehno‑ ne de 5/8 zile în Japonia şi îşi propune să analize‑logii; ze modul în care sunt conduse afacerile japoneze. - Elaborarea de planuri de afaceri, studii de pre‑ Cursanţii vor dobandi cunoştinţe despre TQC (Totalfezabilitate şi/sau fezabilitate pentru implementa- Quality Control), TQM (Total Quality Management),rea de tehnologii ecoeficiente şi competitive, pre- TPM (Total Productive Maitenance), JIT (Just Incum şi pentru crearea de produse competitive; Time), TIE (Total Industrial Engineering) şi despre - Elaborarea de studii şi strategii de manage‑ metodele KAIZEN (îmbunătăţirea continuă).ment, marketing şi/sau analize financiare pentruimplementarea unui anumit proiect; Condiţii de finanţare - Elaborarea de strategii de mediatizare şi pla‑ EU-Japan Centre for Industrial Cooperation vanuri de promovare pentru un anumit proiect; acoperi costurile de şcolarizare, călătorie şi tradu- - Elaborarea de strategii şi planuri de dezvol‑ cere, peste limita sumei de 2.000 euro, care estetare şi stimulare a resurselor umane în vederea contribuţia firmei participante, în cazul în care fir-extinderii afacerii sau implementării unui anumit ma nu face parte din categoria IMM-uri.proiect; În cazul în care participantul provine de la un - Elaborarea de studii asupra protecţiei propri‑ IMM, se acordă o bursă de 600 euro pentru acope-etăţii intelectuale; rirea cheltuielilor. - Elaborarea de studii comparative pentru uti‑lizarea unor instrumente şi soluţii informatice sau Termene limită: 7 iunie 2012.pentru un domeniu precizat; Candidatul trebuie sa fie cetăţean al unui stat - Elaborarea de studii de evaluare şi diagnostic membru UE şi trebuie să fie un director sau mana‑pentru transferul afacerii. ger care trebuie să îndeplinească mai multe con‑ Condiţii de finanţare: diţii. - maximum – 170.000 lei dar nu mai mult de20% din cifra de afaceri în anul 2011. Detalii: http://www.eu-japan.eu/ Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×