Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 9/ 2016_Europe Direct Maramures

439 views

Published on

Informatii europene pentru mediul de afaceri

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 9/ 2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 9/ Septembrie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ STAREA UNIUNII 2016: Consolidarea investițiilor europene pentru locuri de muncă și creștere „Europa trebuie să investească puternic în tineret, în europenii aflați în căutarea unui loc de muncă și în firmele nou înființate. Planul de investiții pentru Europa, în valoare de 315 miliarde EUR, a atras deja investiții în valoare de 116 miliarde EUR în primul an de punere în aplicare. Iar acum îl vom extinde la nivel mondial.” – Președintele Juncker, Starea Uniunii 2016. Cu ocazia discursului privind starea UE susținut pe 14 septembrie 2016, de președintele Jean-Cla- ude Juncker, Comisia Europeană a prezentat modul în care plănuiește să dea un impuls suplimentar investițiilor pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și a creșterii sustenabile, atât în Europa cât și la nivel mondial. Comisia propune: - extinderea Fondului european pentru investiții strategice, care se bucură de succes și se află în centrul Planului de investiții pentru Europa, și majorarea și consolidarea lui, precum și - crearea unui nou Plan european de investiții externe (European External Investment Plan - EIP) pentru încurajarea investițiilor în Africa și în vecinătatea UE, pentru a ne consolida parteneriatele și pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. I. Planul de investiții pentru Europa - FEIS 2.0 Planul de investiții pen- tru Europa s-a dovedit a fi un instrument util pen- tru obținerea de rezultate concrete și încurajarea unei creșteri durabile a investițiilor din Europa, care înregistrau niveluri scăzute în urma crizei financiare. Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) – în calitate de partener strategic al Comisiei pentru Planul de investiții pentru Europa – a mobilizat prin intermediul FEIS aproape 116 miliarde EUR în 26 de state membre, în decurs de mai puțin de un an. În aceeași perioadă, peste 200.000 de IMM-uri be- neficiaseră deja de FEIS. De la Finlanda la Grecia, de la Irlanda la Croația, de la proiecte industriale de vârf la modernizarea industriei agroalimentare realizată de IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie din Europa, de la parcuri eoliene la introducerea unor noi tehnolo- gii medicale, FEIS aduce o schimbare reală, venind în sprijinul proiectelor novatoare care contribuie la crearea de locuri de muncă și la creșterea economică în comunitățile locale. Având în vedere succe- sul de până acum al planu- lui de investiții, Comisia Europeană se angajează să dubleze FEIS în ceea ce privește durata și capacitatea financiară, ofe- rind promotorilor certitudinea necesară și permițând menținerea FEIS în viitor. FEIS va fi prelungit până în 2020 (față de perioada inițială de trei ani, 2015-2018), iar obiectivul referitor la investiții va fi modificat de la 315 miliarde EUR la cel puțin 500 de mi- liarde până în 2020, ultimul an al actualului cadru financiar multianual. Pentru perioada de după 2020, Comisia intenționează să prezinte pro- puneri prin care să se asigure că investițiile strate- gice vor continua la un nivel sustenabil. FEIS2.0 va pune accentul pe finanțarea mai multor proiecte sustenabile și transfrontaliere, care să lege FEIS de obiectivele ambițioase asumate prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice (COP 21).
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Comisia propune sporirea și mai accentuată a gradului de transparență, prin detalierea motive- lor exacte pentru care a fost ales fie- care proiect și a modului în care aces- ta îndeplinește criteriile prevăzute în Regulamentul privind FEIS, dovedind „adiționalitatea” proiectului. Pentru a îmbunătăți și mai mult FEIS, Comisia intenționează să rezolve problema acoperirii geografice prin- tr-un accent mai puternic asupra furni- zării de asistență tehnică locală, în state- le membre, celor care doresc să solicite finanțare. De asemenea, Comisia propu- ne ca, în cadrul cererilor depuse pentru finanțare din FEIS, să poată fi combinate cu ușurință și alte surse de finanțare din partea UE, precum fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Având în vedere succesul înregistrat, componenta pentru IMM-uri a FEIS a fost deja potențată în iulie 2016, printr-un transfer de 500 de milioane EUR din garanția UE aferentă componentei pentru infrastructură și inovare. În plus, Comisia propune consolidarea dimensiunii sociale a FEIS, prin majorarea de la 193 de milioane EUR la 1 miliard EUR a cuantumului total al instrumentelor financiare aflate în sprijinul întreprinderilor sociale și al microfinanțării, ceea ce se preconizează că va determina mobi- lizarea unor investiții totale de aproape 3 miliarde EUR. II. Planul european de investiții externe Investițiile reprezintă, de asemenea, un fac- tor esențial pentru transformarea politicii de dezvoltare și a asistenței, astfel încât să sprijine mai bine realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și să răspundă provocărilor multiple cu care se confruntă atât în vecinătatea UE, cât și în Africa. Investițiile inteligente și sustenabi- le pot juca un rol esențial în stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în țările în curs de dezvoltare, aducând mai multă stabilitate și îmbunătățind condițiile de pe teren în țările fragile afectate de conflicte. Planul european de investiții externe (EIP) va permite stimularea investițiilor în special pentru sprijinirea infrastructurii sociale și eco- nomice și a IMM-urilor, înlăturând obstacolele din calea investițiilor private. El este format din trei piloni complementari: - mobilizarea investițiilor, prin combina- rea facilităților existente cu o nouă garanție din cadrul noului Fond european pentru dezvoltare dura- bilă (FEDD), format din două platforme de investiții regionale pentru Africa și pentru vecinătatea UE; - intensificarea asistenței tehnice în sprijinul autorităților publice și al întreprinderilor din țările partenere; - îmbunătățirea mediului de afaceri general, prin încurajarea bunei guvernanțe, combaterea corupției, înlăturarea barierelor din calea investițiilor și eliminarea distorsiunilor de pe piață. Mai multe informații găsiți în Comunicarea CE privind Consolidarea investițiilor europene pentru locuri de muncă și creștere economică: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:581:FIN
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Norme moderne privind drepturile de autor Comisia Europeană a prezentat miercuri, 14 sep- tembrie, un set de propuneri de modernizare a drep- turilor de autor, care urmăresc creșterea diversității culturale în Europa și a conținutului disponibil online. Ele introduc, în același timp, norme mai clare pen- tru toți actorii din mediul online. Propunerile stabilesc și instrumente de sprijinire a inovării în instituțiile de învățământ, de cercetare și de patrimoniu cultural. „Vreau ca jurnaliștii, editorii și autorii să fie plătiți corect pentru munca lor, indiferent dacă lucrează în studiouri sau în sufragerie, indiferent dacă produsul muncii lor este difuzat offline sau online și indife- rent dacă este distribuit publicului utilizând un co- piator sau este disponibil în scopuri comerciale pe internet prin intermediul unui hyperlink”, a declarat președintele Jean-Claude Juncker în discursul despre starea Uniunii Europene. Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Europenii vor acces peste granițe la cultura noastră bogată și diversă. Grație propunerii noastre, va fi disponibil mai mult conținut, iar normele europene privind drepturile de autor vor fi transformate în concordanță cu noua realitate digitală. Conținutul creativ al Europei nu trebuie ținut sub cheie, însă trebuie foarte bine protejat, în special pentru a asigura creatorilor posibilități mai mari de remunerare.” Propunerile privind drepturile de autor au trei mari priorități: - o ofertă de conținut mai variată și un ac- ces mai larg la aceasta online și peste granițe; - norme îmbunătățite privind drepturile de autor în domeniul educației, cercetării, patri- moniului cultural și incluziunii persoanelor cu dizabilități; - o piață mai echitabilă și sustenabilă pen- tru creatori, industriile creative și presă. Detalii găsiți în Comunicatul de presă: http:// europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_ro.htm • Conectivitate la internet extinsă și îmbunătățită Comisia a propus miercuri, 14 septembrie, revi- zuirea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, prezentând noi inițiative de impulsionare a competitivității Europei, în lumina exigențelor tot mai mari ale europenilor în materie de conectivitate. Pentru a face față provocărilor și a pregăti viitorul digital al Europei, Comisia a prezentat trei obiective strategice în materie de conectivitate pentru 2025: 1. accesul tuturor factorilor socio-economici principali (școli, universități, centre de cercetare, noduri de transport, furnizori de servicii publice, cum ar fi spitalele și administrațiile, întreprinderi care se bazează în activitatea lor pe tehnologiile digitale) la conexiuni cu o viteză extrem de mare (min. 1 Gbps la încărcare/descărcare); 2. accesul tuturor gospodăriilor europene, atât din mediul rural, cât și urban, la conexiuni cu o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps; 3. acoperire 5G neîntreruptă în toate zonele urbane, precum și pe principalele căi rutiere și ferate, obiectivul intermediar fiind ca, până în 2020, aceasta să fie disponibilă în rețelele comer- ciale în cel puțin un oraș important din fiecare stat membru al UE. Detalii găsiți în Comunicatul de presă: http:// europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3008_ro.htm • Consolidarea frontie- relor externe Comisia a prezentat miercuri, 14 septembrie, o comunicare privind consolidarea securității Uniunii prin îmbunătățirea schimbului de informații în ce privește lupta împotriva terorismului și prin consolidarea frontierelor externe. Printre măsurile propuse se numără: - punerea în aplicare operațională accelerată a Corpului european de pază a frontierelor și coastelor; - adoptarea și punerea în aplicare rapidă a unui sistem european de intrare/ieșire; - crearea unui Sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile; - măsuri suplimentare menite să îmbunătățească securitatea documentelor de călătorie; - consolidarea Centrului european de comba- tere a terorismului din cadrul Europol. „Trebuie să știm cine ne traversează frontierele. Ne vom apăra frontierele cu ajutorul noului corp eu- ropean de pază a frontierelor și coastelor. De aseme- nea, ne vom apăra frontierele supunând la controale stricte orice persoană care le traversează”, a declarat președintele Jean-Claude Juncker, cu prilejul discur- sului său privind Starea Uniunii Europene 2016. Detaliigăsiți în Comunicatul de presă:http://euro- pa.eu/rapid/press-release_IP-16-3003_ro.htm ȘTIRI EUROPENE
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Programul de dezvoltare a infrastructurii de încărcare a autovehiculelor electrice și hibrid – „Infrastructura de alimentare verde” Programul „Infrastructura de alimentare verde” este destinat persoanelor juridice, respectiv: primării din localități cu mai mult de 50.000 de locuitori, instituții publice și agenți economici din astfel de orașe dar și agenți economici ale căror sedii sociale sau puncte de lucru au acces direct la autostrăzi, drumuri europene și drumuri naționale. Fiecare dintre acești beneficiari poate aplica la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru in- stalarea de puncte de încarcare și poate beneficia de finanțarea a 80% din costurile unui astfel de proiect. Suma maximă pe care o poate solicita o primă- rie, instituție publică sau un agent economic este de 900.000 de lei – aproximativ 200.000 de euro. Criterii de eligibilitate a proiectului: a) stațiile de reîncărcare respectă: 1. standar- dul EN62196-2 pentru stațiile cu putere normală; 2. standardele EN62196-2 și EN62196-3 pentru stațiile cu putere înaltă; b) asigură un minim de locuri de parcare, cel puțin egal cu numărul stațiilor de reîncărcare solicitate, destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător; c) prevede instalarea fiecărei stații de reîn- cărcare pe unul dintre amplasamentele eligi- bile astfel: 1. parcări publice; 2. parcări destinate sau care deservesc baze sportive, săli de spectaco- le, unități hoteliere, centre comerciale, stații de ali- mentare cu combustibili, aeroporturi, gări; 3. parcări (spații) cu acces direct la autostrăzi, drumuri euro- pene și drumuri naționale – stațiile de reîncărcare cu putere înaltă mai mare de 22 kw; d) asigură accesul permanent și nediscrimina- toriu al publicului la stațiile de reîncărcare insta- late prin proiect. Termen de depunere: 15 octombrie 2016 Website-ul programului: http://www.afm.ro/ statii_reincarcare_legislatie.php • Cerere de propuneri de proiecte lansată de Comisia Europeană/DG Piața Internă, Antreprenoriat și IMM-uri: „Formarea capacității antreprenoriale pentru tinerii migranți” Această inițiativă se concentrează pe furnizarea de informații, de formare și de sprijin pentru migranți, în special pentru cei tineri, pentru a-i ajuta la crearea propriei afaceri. Proiectele care vor primi cofinanțare prin acest apel de proiecte trebuie să urmarească 4 categorii de acțiuni: 1. Identificarea potențialilor antreprenori din rân- dul migranților; 2. Educație și formare; 3. Scheme de mentorat pentru migranții antre- prenori; 4. Dimensiunea orizontală: cooperarea transfron- talieră și schimbul de bune practici. Bugetul este de 2.150.000 € și se acordă maxi- mum 85% cofinanțare. Comisia are în vedere cofinanțarea a 4 proiecte; suma maximă atribuită/proiect: 537.500 €. Alte condiții care trebuie îndeplinite: - Consorțiul trebuie să fie format din minimum 3 entități legal constituite în minimum 3 țări membre ale UE. - Acțiunile pot demara începând cu 1 martie 2017. Durata de implementare a acțiunilor este de 24 de luni. - Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE. Dacă aplicația nu este în engleză, o traducere ar fi necesară pentru evaluatori; - Aplicațiile se pot depune doar electronic. Termenul de depunere este 30 noiembrie 2016, la ora 17.00 la Bruxelles. Website-ul programului: http://ec.europa.eu/ growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail. cfm?item_id=8916 Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/ Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2016

×