Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures

516 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.11_2010-ed maramures

  1. 1. Anul XVI, Nr. 11/ Noiembrie 2010 Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă Priorităţile Agendei sunt în număr de patru: • Modernizarea pieţelor muncii Un contract de muncă unic, pe durată nedeter- minată, le oferă lucrătorilor o mai bună protecţie împotriva concedierilor pe măsură ce le sporeşte ve- chimea în muncă. Acest tip de contract le-ar garanta angajaţilor stabilitatea locului de muncă şi, totodată, ar fi suficient de flexibil pentru a-i motiva pe angaja- tori să recruteze personal. • Adaptarea competenţelor profesionale la cerinţele pieţei Se are în vederea crearea unei baze electronice de date privind evoluţia ofertei de competenţe şi a cererii de pe piaţa muncii. Aceasta îi va ajuta pe cei interesaţi să ia decizii cu privire la educaţia şi forma- rea lor profesională plecând de la situaţia existentă pe piaţă, ceea ce le va spori şansele de angajare. Acest site le-ar putea fi util şi companiilor, pe care le va ajuta să găsească personalul calificat de care au nevoie. O astfel de acţiune ar putea duce la evi- tarea decalajului dintre cerinţele de pe piaţa muncii şi pregătirea profesională a celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă. Strategia pledează şi pentru recunoaşterea, la nivel european, a calificărilor, în special prin inter- mediul „paşaportului european al competenţelor”. • Ameliorarea calităţii locurilor de muncă şi a condiţiilor de lucru Comisia Europeană va revizui legislaţia actuală privind timpul de lucru, sănătatea şi siguranţa la lo- cul de muncă şi integrarea lucrătorilor provenind din ţări terţe. • Crearea de noi locuri de muncă Una dintre modalităţile prin care Comisia intenţi- onează să încurajeze crearea de noi locuri de muncă este reducerea birocraţiei. În acest scop, se prevede reducerea costurilor nesalariale ale muncii, precum şi eliminarea obstacolelor juridice care îngreunează angajările, concedierile, înfiinţarea de noi întreprin- deri sau desfăşurarea de activităţi independente. Comisia intenţionează să pună în practică mă- surile incluse în această Agendă până în anul 2014. A se consulta: http://ec.europa.eu/social/ Ca parte a strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, „O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă” reprezintă contribuția Comisiei Europene la atingerea, până în 2020, a obiectivului UE de ocupare a forței de muncă în proporție de 75% pentru femeile și bărbații aflați în intervalul de vârstă de 20-64 de ani. Strategia evidențiază, de asemenea, obiectivele UE de reducere a ratei abandonului școlar timpuriu la sub 10% și de creștere a numărului de tineri din învățământul superior sau din cel profesional echivalent la cel puțin 40%. În prezent, şomajul afectează 10% din persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani, adică aproximativ 23 de milioane de oameni. Această situaţie nu se datorează neapărat faptului că nu există locuri de muncă disponibile. Potrivit estimărilor, până în 2015, UE se va confrunta cu lipsa personalului calificat în domeniul IT, dar şi în sectorul sănătăţii şi al cercetării.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2010 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Europa - oportunităţi de afaceri Ghidul întreprinzătorului european • Începerea activității În afara propriei ţări, se aplică principiul comu- nitar al libertăţii de stabilire, care le dă antrepre- norilor dreptul de a înfiinţa o companie în orice stat membru, beneficiind de aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii statului membru în cauză. La fel ca aceştia, antreprenorii trebuie să în- deplinească anumite cerinţe, precum aderarea la coduri profesionale şi etice, obţinerea autorizaţiilor necesare şi furnizarea dovezilor care să ateste cali- ficările profesionale solicitate. Principiul libertăţii de stabilire, prevăzut de articolul 43 din Tratatul de instituire a Comu- nităţii Europene, le permite antreprenorilor să înfiinţeze firme oriunde pe tot teritoriul UE. Datorită măsurilor luate de UE (printre care înfi- inţarea punctelor de contact sau a ghişeelor unice), formalităţile de constituire a unei societăţi sunt în prezent mai uşoare, mai rapide şi mai puţin costi- sitoare. În loc să înceapă o afacere nouă, antrepreno- rii debutanţi ar putea prelua o companie existentă, ceea ce reprezintă o opţiune atractivă din mai multe puncte de vedere: structuri de producţie puse la punct, o reţea de clienţi constituită şi o reputaţie deja creată. • Administrarea unei afaceri În Secțiunea ADMINISTRARE a website-ului Your Europe găsiți informații din statele membre UE despre sistemele: Contabilitate, Taxe și im- pozite, Resurse umane, Statistici și Dificultăți financiare. Administrarea unei afaceri implică asumarea unor sarcini şi responsabilităţi considerabile. Printre factorii care pot juca un rol decisiv pen- tru reuşita în afaceri se numără evidenţa contabilă, plata impozitelor, recrutarea şi supravegherea per- sonalului calificat. Managementul personalului necesită atribuţii specifice - fixarea salariilor, asigurarea conformită- ţii cu reglementările în materie de asigurări sociale, identificarea competenţelor potrivite pentru anumi- te posturi. De asemenea, întreprinderile sunt obligate, prin lege, să prezinte statistici. Odată reunite în bazele de date statistice naţionale şi europene, acestea pot ajuta companiile să evalueze pieţele şi să elaboreze strategii comerciale. Pentru administrarea cu succes a unei afaceri, în special a uneia de mici proporţii, patronii trebuie să supravegheze atent şi constant situaţia financiară, să anticipeze dificultăţile şi să evite o eventuală situaţie de insolvenţă. • Extinderea afacerii Companiile au posibilitatea de a încheia con- tracte de producţie şi de franciză, de a crea asoci- aţii în participaţiune, de a iniţia transferuri de teh- nologie şi de a desfăşura proiecte de cercetare în colaborare. Folosirea unui intermediar pentru furnizarea de produse şi servicii poate economisi uneori timp şi bani. De asemenea, întreprinderile pot pătrunde pe noi pieţe prin deschiderea unei sucursale sau a unei filiale într-o altă ţară din UE sau prin fuziona- rea cu alte companii. • Alte secțiuni: Piața UE, Inovare, Res- ponsabilitate, Încetarea activității Vizitați site-ul Your Europe pentru mai multe informații: http://ec.europa.eu/youreuro- pe/business/index_ro.htm Pe website-ul Your Europe al Uniunii Europene (care a fost restructurat de curând) puteți găsi informații utile pentru cetățeni și pentru dezvoltarea afacerilor. În cadrul secțiunii pentru întreprinderi sunt postate informaţii practice în mai multe limbi (inclusiv limba română) şi servicii guvernamentale on-line pentru întreprinderile care doresc să-și extindă activitatea în alte ţări mem- bre UE: http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2010 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Știri europene pe scurt • Mediul înconjurător – calitatea aerului Comisia Europeană solicită unui număr de nouă state membre să îndeplinească cerințele legislației privind mediul, în domeniul calității aerului. Statele membre în cauză sunt: Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Luxemburg, România, Slovenia și Spania. Aceste state membre nu au comunicat Comisiei transpunerea la nivel național a legislației respec- tive. La recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, statelor respective li s-a adresat un aviz motivat. Dacă acestea nu adoptă măsurile necesare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a se conforma avizului. • Mediu: planurile de management pen- tru bazinele hidrografice Comisia Europeană cere Poloniei și României să respecte legislația UE în domeniul apelor și să transmită planurile de management al bazinelor hidrografice. Ele sunt esențiale pentru atingerea obiectivului UE ca toate corpurile de apă din Europa să fie în „stare bună” în 2015. Planurile de management ar fi trebuit să fie adoptate până la 22 decembrie 2009, cel târziu. Prin urmare, la recomandarea comisarului euro- pean pentru mediu, Janez Potočnik, statelor re- spective li se trimit avize motivate. În cazul în care statele membre nu oferă răs- punsuri satisfăcătoare în termen de două luni, Co- misia poate prezenta aceste cazuri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. • Agenda digitală: ”Pelerinele invizibilității” Cercetarea finanțată de Comisie face un nou pas în direcția realizării invizibilității. „Pelerina invizibilității” a lui Harry Potter se află cu un pas mai aproape de realitate, datorită cerce- tării în domeniul nanotehnologiei finanţate de Co- misia Europeană. Oameni de ştiinţă din Germania, Grecia, Turcia şi Regatul Unit au reuşit să manipuleze fluxul de lumină cu ajutorul nanotehnologiei, deschi- zând calea pentru aplicaţii potenţiale în producția de lentile şi circuite optice, dar și pentru dispozi- tive tridimensionale exotice, cum ar fi „pelerinele invizibilității”. Oamenii de știință din cadrul proiectului PHO- ME au proiectat şi creat „metamateriale fotonice” care influenţează com- portamentul razelor de lumină. Descoperirea se bazează pe principiul op- ticii transformării, intro- dus pentru prima dată de către echipa care lucrează la acest proiect. „Pelerina invizibilității” este alcătuită din tije mi- nuscule, cu diametrul de doar câteva sute de nano- metri, dispuse într-o structură care se aseamănă cu o stivă de lemne. Tijele sunt atent aranjate, astfel încât să poată curba parţial undele luminoase. Prin schimbarea vitezei şi a direcţiei în care cir- culă lumina, oamenii de știință pot ghida undele lu- minoase în jurul unei protuberanțe de dimensiuni micrometrice, în aşa fel încât aceasta să devină in- vizibilă în trei dimensiuni, la lungimi de undă apro- piate de cele vizibile pentru ochiul uman. În prezent se lucrează la extinderea acestui efect la obiectele vizibile cu ochiul liber, iar rezultatele sunt aşteptate în luna ianuarie. Până în momentul de față, aceste „pelerine ale invizibilității” au funcționat doar în două dimensi- uni, ceea ce însemna că obiectul ascuns era invizibil atunci când observatorul încerca să-l privească din față, dar devenea vizibil când era privit din lateral. Acesta este primul studiu care are drept rezultat crearea unui dispozitiv care face ca un obiect să devină invizibil în toate cele trei dimensiuni. Viitoarele aplicaţii ale acestei cercetări ar putea consta în dezvoltarea de componente optice com- plet noi, cum ar fi lentilele perfecte, dispozitivele de stocare a luminii şi componente importante pentru lasere şi optoelectronică, cum ar fi modulatorii şi izolatorii. Deși realizarea unei pelerine cu ajutorul căreia o persoană să poată deveni în întregime invizibilă rămâne inaccesibilă ştiinţei şi tehnologiei actuale, acest studiu a demonstrat un principiu important, care până nu demult fusese considerat imposibil. http://ec.europa.eu/romania/news/23112010_ agenda_digitala_ro.htm
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Incubatorul de afaceri Str. Melodiei 2, Baia Mare; tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; e-mail: bic@bic.cdimm.org Spaţii pentru închiriere; consultanţă; instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, pază, parcare păzită. Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm 1. H.G. nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor; 2. H.G. nr. 1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea rea- lizării de investiţii, publicată în M.O. nr. 688/10.10.2007; 3. H.G. nr. 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigu- rarea dezvoltării economice durabile, publi- cată în M.O. nr. 897/30.12.2008, care a in- trat în vigoare la 01.01.2009; 4. H.G. nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvol- tarea regională prin stimularea investiţiilor, publicată în M.O. nr. 637/04.09.2008. 1. Ajutor de minimis Ajutorul de stat se acordă sub forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Ajutorul de minimis ce se poate acorda unei în- treprinderi se situează în limita plafonului echiva- lent în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderii care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, în conformitate cu Regula- mentul Comisiei Europene nr. 1998/2006. Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007- 2011, cu posibilitatea prelungirii. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul în lei a 100 milioane euro, în limita plafoanelor bu- getare anuale pe perioada celor 5 ani. 2. Ajutorul de stat din cadrul schemei H.G. nr. 1165/2007 se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investiţii iniţiale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 30 milioane euro; - creează cel puţin 300 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale. Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poa- te beneficia un operator economic din regiunea de NV, conform schemei H.G. nr. 1164/2007, este echivalentul în lei a 28,125 milioane euro. 3. Prevederile schemei de ajutor de stat H.G. nr. 1680/2008 se aplică întreprinderilor în- registrate conform Legii nr. 31/1990 privind soci- etăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în Româ- nia şi care se încadrează în una din categoriile: a) realizează o investiţie iniţială cu o valoare între 10 şi 20 milioane euro, inclusiv și creează minim 100 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale; b) realizează o investiţie iniţială cu o valoare între 20 şi 30 milioane euro şi creează minim 200 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării in- vestiţiei iniţiale; c) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 30 milioane euro şi creează minim 300 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale. 4. Prevederile schemei de ajutor de stat H.G. nr. 753/2008 se aplică întreprinderilor mari care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 de milioa- ne euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro; - creează cel puţin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale. Scheme de ajutor de stat http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii Ministerul Finanţelor Publice administrează 4 scheme de ajutor de stat:

×