Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures

193 views

Published on

Informatii europene

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 12/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 12/ Decembrie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ PROGRAMELE EUROPENE 2014-2020 Sprijin pentru economiile statelor membre 278 de miliarde € au intrat deja în economia reală a Europei prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene, conform unui nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, de Comisia Europeană. Raportul evidențiază realizările celor cinci fonduri ale UE de la începutul perioadei de finanțare, în condițiile în care punerea în aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins în prezent viteza de croazieră. Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Fondurile structurale și de investiții europene joacă un rol crucial în consolidarea pieței noastre unice. Ele contribuie la creșterea economiilor noastre și stimulează crearea de locuri de muncă și inovarea în Europa. Combinarea fondurilor structurale cu Fondul european pentru investiții strategice permite, de asemenea, finanțarea unor proiecte mai riscante, dar promițătoare. Aș dori să îi încurajez pe promotorii de proiecte să ia în considerare această opțiune.” Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Numărul de proiecte finanțate de UE s-a dublat în doar un an, ceea ce arată că am atins acum viteza de croazieră în ceea ce privește implemen- tarea. Fondurile structurale și de investiții europene funcționează la randament maxim și vor impulsiona proiectul european în următorul deceniu.” Până în octombrie 2017, aproape jumătate din bugetul pentru perioada 2014-2020 al fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) era angajat pentru proiecte concrete: • până la finalul anului 2016, aproape 793.500 de întreprinderi au primit sprijin din partea fon- durilor europene, ceea ce a condus la crearea de aproximativ 154.000 de noi locuri de muncă; • în jur de 7,8 milioane de persoane au be- neficiat deja de asistență pentru a-și găsi un loc de muncă sau pentru a-și dezvolta competențele; • a fost îmbunătățită biodiversitatea a 23,5 milioane de hectare de terenuri agricole. Pe lângă proiectele din sectorul digital, al inclu- ziunii sociale și al mediului care sunt lansate acum datorită finanțării UE, raportul arată că noutățile introduse în perioada de finanțare 2014-2020 au adus beneficii considerabile. Noile condiții prealabile au contribuit la crearea unui climat mai bun pentru investiții În martie 2017, o primă evaluare a noilor condiții prealabile pentru succesul investițiilor („condiționalitățile ex ante”) a arătat că aces- tea s-au dovedit a fi stimulente puternice pentru reforme într-o gamă largă de sectoare: - eficiența energetică; - achizițiile publice; - planificarea investițiilor pentru inovare; - transporturile; - tehnologiile digitale. Mai puțină birocrație pentru beneficiarii fondurilor europene Raportul menționează că statele membre uti- lizează tot mai mult posibilitățile de simplificare oferite în cadrul politicii de coeziune pentru perioa- da 2014-2020, și anume: - procedurile online legate de gestionarea fon- durilor („e-coeziune”); - procedurile simplificate pentru prezentarea de cereri din partea întreprinderilor („ghișeele unice”); - modalitățile simplificate pentru beneficiari de a solicita rambursări din partea UE. Simplificarea se află în centrul reflecțiilor pri- vind arhitectura viitoarei politici de coeziune, cu contribuția valoroasă a Grupului la nivel înalt pri- vind simplificarea, instituit de Comisie. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Utilizarea mai inteligentă a resurselor dis- ponibile a condus la o mai mare mobilizare a finanțării private. În conformitate cu obiectivul Planului de investiții de a mobiliza mai multe investiții, cadrul pentru perioada 2014-2020 a fost creat pentru a sprijini utilizarea pe scară mai largă a instrumentelor financiare. Până la sfârșitul anului 2016, în cadrul progra- melor fondurilor ESI au fost angajate pentru aceste instrumente 13,3 miliarde euro, în principal pentru sprijinirea IMM-urilor, pentru cer- cetare și inovare și pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Instrumentele financiare ale fondurilor ESI spri- jină în prezent peste 76.000 de întreprinderi. Proiectele de sprijinire a IMM-urilor selectate până în prezent în cadrul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) reprezintă finanțări private mobilizate în valoare de 11,5 miliarde euro, față de un obiectiv de 42 de miliarde euro. Pentru perioada de finanțare post-2020, se are în vedere consolidarea în continuare a le- găturii dintre fondurile UE și sprijinul acordat reformelor structurale în statele membre, după cum s-a subliniat în documentul de reflecție al Co- misiei privind viitorul finanțelor UE și în propunerile Comisiei privind aprofundarea uniunii economice și monetare a Europei, prezentate la începutul lunii de- cembrie 2017. Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20171312_ fonduri_europene_278_miliarde_euro_in_economia_reala_ro Continuare din pag. 1 EUROBAROMETRUL standard de toamnă, Ediția 2017 1. Optimismul față de starea economiei și sprijinul pentru euro sunt în creștere Pentru prima dată de la începutul crizei eco- nomice și financiare din anul 2007, mult mai mulți europeni au o opinie pozitivă cu privire la situația actuală a economiei europene (48%, + 6 puncte procentuale față de primăvara anului 2017) decât una negativă (39%, -7). 48% dintre europeni consideră că situația ac- tuală a economiei naționale este bună (+ 2). Acesta reprezintă cel mai înalt nivel de încredere exprimat după toamna anului 2007. În zona euro, trei sferturi dintre respondenți susțin moneda euro (74%, +1), cel mai mare procen- taj înregistrat din toamna anului 2004 până în prezent. 2. Încrederea în UE rămâne ridicată 40% dintre europeni au o imagine pozitivă despre UE; 37% au o imagine neutră, iar numărul europenilor care au o imagine negativă despre UE rămâne la un nivel scăzut, la 21%. Încrederea în UE este de 41% (-1). Majoritatea europenilor sunt optimiști în ceea ce privește viitorul UE (57%, + 1). Optimismul cu privire la viitorul UE este cel mai mare în Ir- landa (80%), Luxemburg (72%) și Malta (70%). Nivelul cel mai scăzut al optimismului se înregis- trează în Franța (49%) și Italia (50%). 44% dintre europeni sunt de acord că „vocea lor contează în Europa”, atingând un nou record la acest indicator începând cu toamna anului 2004. 70% dintre europeni se simt cetățeni ai UE. „Libera circulație a persoanelor, a bunuri- lor și a serviciilor în UE” și „pacea între state- le membre ale UE” sunt percepute ca fiind cele mai semnificative rezultate pozitive ale UE, de 57% și, respectiv, 56% dintre europeni. Potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat marți, 19 decembrie, majoritatea europenilor consideră că starea economiei este bună. Sprijinul pentru moneda euro este cel mai ridicat din 2004 în zona euro, iar optimismul cu privire la viitorul UE întrece pesimismul. Majoritatea europenilor sunt de acord că UE este o oază de stabilitate într-o lume tulbure. Acestea sunt câteva dintre rezultate- le-cheie ale celui mai recent sondaj Eurobarometru standard, publicat împreună cu sondajul Eurobarometru special „Viitorul Europei”.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Printre principalele îmbunătățiri incluse în Regulamentul „Omnibus”: • Un sprijin sporit pentru poziția fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente. Noile norme vor include clauze de repartizare a valorii care urmează să fie negociate de fiecare sector de produse și oferă pentru prima dată fer- mierilor dreptul de a solicita un contract scris (cu excepția tranzacțiilor realizate cu IMM-urile). • Simplificarea instrumentelor de gestionare a riscurilor pentru a-i ajuta pe fermieri, inclusiv un instrument sectorial specific de stabilizare a veniturilor și îmbunătățirea sistemelor de asigurări, care vor permite o compensație de până la 70% pentru fermierii ale căror producții sau venituri sunt reduse cu cel puțin 20%. • Norme mai clare privind intervenția pe piețe, care permit Comisiei să acționeze rapid pentru a aborda disfuncționalitățile pieței, fără a fi nevoită să recurgă la măsuri de intervenție publică sau de depozitare privată. • O mai mare flexibilitate acordată statelor membre pentru a sprijini anumite sectoare de importanță economică, socială sau de me- diu prin sprijinul cuplat facultativ, chiar și atunci când aceste sectoare nu se află în stare de criză. • Norme mai clare privind sprijinul acordat fermierilor, în special printr-o mai mare flexi- bilitate în ceea ce privește definiția fermierilor activi și prin stimulente mai puternice pen- tru tinerii fermieri, cu o creștere a plăților su- plimentare de la 25% la 50% și cu garantarea faptului că toți tinerii fermieri vor putea benefi- cia de indemnizația integrală de cinci ani pentru aceste plăți, indiferent de momentul în care le solicită în primii lor cinci ani de activitate. • Îmbunătățirea măsurilor de mediu, in- clusiv simplificarea normelor privind diversi- ficarea culturilor și adăugarea a trei noi tipuri de zone de interes ecologic axate pe culturi fixatoare de azot, oferindu-le fermierilor și autorităților naționale mai multe opțiuni adap- tate circumstanțelor lor specifice. 3. Migrația este principala temere a cetățenilor europeni, urmată de terorism Imigrația este cea mai importantă problemă a UE la ora actuală (39%, + 1). Terorismul se situează pe locul doi (38%, -6 puncte), cu mult înaintea situației economice (17%, -1), a stării finanțelor publice ale state- lor membre (16%, -1) și a șomajului (13%, -2). La nivel național, principalele preocupări rămân șomajul (25%, -4) și imigrația (22%, neschimbat). 4. Sondajul Viitorul Europei 75% dintre europeni au o percepție pozitivă asupra Uniunii Europene. 71% dintre europeni sunt de acord că UE este „o oază de stabilitate într-o lume tulbure” (+5 față de 2016). Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/ 20171912_sondaj_eurobarometru_toamna _2017_ro Simplificarea normelor POLITICII AGRICOLE A UE La 1 ianuarie 2018 vor intra în vigoare o serie de îmbunătățiri majore ale normelor agricole ale UE, după adoptarea de către Consiliul miniștrilor agriculturii și Parlamentul European a părții referitoare la agricultură și la dezvoltarea rurală din așa-numitul Regulament „Omnibus”. Acest regulament modifică nu doar regulamentul financiar, care reglementează execuția bugetului UE, ci și 15 acte legislative sectoriale, inclusiv din domeniul agriculturii. Cu un accent clar pe norme mai flexibile și mai puțin birocratice, precum și pe îmbunătățirea rezultatelor în domenii-cheie, cum ar fi acțiunile de protecție a mediului și sprijinul acordat fermierilor, modificările propuse în Regulamentul „Omnibus” sunt pe deplin conforme cu noua abordare a PAC post-2020, prezentată în recenta Comunicare privind viitorul sectorului alimentar și al agriculturii. Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20171312_simplificare_norme_politica_agricola_ue_ro
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2017 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Programul România – Ucraina 2014-2020 a lansat primele două apeluri de propu- neri de proiecte Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Pu- blice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, a lansat, în data de 18 decembrie 2017, două apeluri de propuneri de proiecte pentru Progra- mul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020. Apelul 1 se adresează proiectelor HARD: pro- iecte a căror componentă de infrastructură depășește 1.000.000 de euro; alocarea financiară totală disponibilă este de 19.100.000 de euro. Apelul 2 se adresează proiectelor SOFT: proiecte care nu includ componentă de infrastructură sau a căror componentă de infrastructură are o va- loare mai mică de 1.000.000 de euro; alocarea fi- nanciară totală disponibilă este de 17.000.000 de euro. Potenţialii beneficiari ai acestor apeluri de propuneri de proiecte al Programului RO-UA sunt: autorități regionale/județene și locale, instituții pu- blice, instituții de învățământ, instituții culturale, ONG-uri, institute de cercetare sau alte organizații relevante pentru fiecare prioritate inclusă în apeluri, având sediul în aria programului (România – ju- deţele Suceava, Botoşani, Tulcea, Maramureş şi Satu-Mare; Ucraina – oblasturile Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska, Cernăuţi). Programul urmărește selectarea de proiecte care au ca rezultat crearea de parteneriate între entități aflate de o parte şi cealaltă a graniţei, care să adu- că beneficii comunităților din zona de frontieră. Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor este 3 mai 2018, ora 16:00. Aplicațiile vor fi depuse și în format de hârtie. Informații despre pașii de urmat pentru depune- rea aplicațiilor, prioritățile vizate de apeluri, valoa- rea maximă a finanțărilor acordate, precum și regu- lile de eligibilitate sunt prezentate în pachetele de aplicație disponibile pe site-ul programului: http:// www.ro-ua.ro-ua-md.net/apeluri/apeluri-deschise/ • Lansarea noului apel pentru sprijin per- sonalizat acordat regiunilor aflate în tranziție industrială Comisia Europeană invită regiunile aflate în tranziție industrială să își exprime interesul pentru a beneficia de sprijin personalizat din partea UE în vederea modernizării propriilor sectoare industriale. Comisia a anunțat regiunile selectate pentru a beneficia de un sprijin suplimentar din partea UE, în urma unui apel la candidaturi lansat în septembrie 2017: Hauts-de-France (Franța), Norra Mellansve- rige (Suedia), Piemonte (Italia), Saxa (Germania) și Valonia (Belgia). Un nou apel este lansat în prezent, cu un buget similar, de 2,5 milioane de euro. Prin intermediul lui va fi furnizată expertiză și sprijin unui număr de 5 noi regiuni, pentru ca acestea să-și elaboreze și pună în practică strategiile de transformare eco- nomică, pe baza propriilor atuuri de „specializare inteligentă. “Sunt regiuni care plătesc prețul globalizării fără să fi beneficiat de avantajele aduse de aceasta până acum. UE, prin politica de coeziune, se angajează să se asigure că toate regiunile au beneficii într-o economie globalizată. Acest lucru înseamnă ca fie- care regiune să își identifice propriile puncte forte din punct de vedere al competitivității și să învețe să le valorifice, iar noi putem sprijini acest proces”, a declarat comisarul european pentru politică regională Corina Crețu. Apelul se adresează în principal regiunilor aflate „în tranziție” și celor „mai dezvoltate”, regiunile cu- noscute ca „mai puțin dezvoltate” putând beneficia de alte forme de sprijin din partea UE. Regiunile își pot depune candidaturile până la data de 19 ianuarie 2018, iar rezultatele selecției vor fi publicate în cursul lunii februarie. Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/regi- onal_policy/en/newsroom/funding-opportunities/ calls-for-expressions-of-interest/ Echipa Fundatiei CDIMM Maramures va ureaza SARBATORI FERICITE!

×