Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.10_octombrie-ed_maramures

489 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.10_octombrie-ed_maramures

  1. 1. Anul XVI, Nr. 10/ Octombrie 2010 Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ O nouă viziune pentru industria europeană Zece acţiuni-cheie pentru competitivitatea industrială europeană: - se va realiza o „adaptare pentru competitivitate” explicită şi cuprinzătoare a noii legislaţii. Se va analiza şi se va ţine cont de impactul tuturor propu- nerilor politice asupra competitivităţii; - „verificări ale adecvării” legislaţiei existente vor identifica potenţialul de reducere a efectelor cumulate ale legislaţiei în aşa fel încât să se înregistreze o reducere a costurilor pentru întreprinderi în Europa; - se va sprijini crearea şi dezvoltarea IMM-urilor prin facilitarea accesului acestora la credit şi prin aju- torul acordat în sensul internaţionalizării; - se va prezenta o strategie de consolidare a stan- dardizării europene pentru a satisface necesităţile in- dustriei; - infrastructura şi serviciile de transport, energie şi comunicaţii europene vor fi actualizate pentru a fi mai eficiente în folosul industriei, ţinând mai bine cont de mediul competitiv în continuă schimbare de astăzi; - se va prezenta o nouă strategie privind materi- ile prime pentru a se crea condiţiile-cadru necesare pentru aprovizionarea viabilă şi gestionarea materii- lor prime primare de pe piaţa internă; - se va aborda performanţa în ceea ce priveşte inovarea prin acţiuni în sectoare precum tehnologiile avansate de producţie, construcţiile, biocombustibilii, precum şi transportul rutier şi feroviar, în special cu scopul de a se eficientiza utilizarea resurselor; - problemele industriilor cu consum mare de ener- gie vor fi abordate prin acţiuni care vizează îmbună- tăţirea condiţiilor cadru şi susţinerea inovării; - se va urmări o politică spaţială, concepută în colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană şi statele membre. Comisia va concepe o politică industrială spaţială pentru a crea o bază industrială solidă care să cuprindă întregul lanţ de aprovizionare; - Comisia va raporta anual cu privire la competiti- vitatea Europei şi a statelor membre. A se consulta: http://ec.europa.eu/enterprise/ index_ro.htm Noi planuri pentru crearea de locuri de muncă şi menţinerea producţiei industriale în Europa Industria europeană a fost grav afectată de criza economică. Deși semnele de redresare încep să se facă simţite, nivelele producţiei industriale rămân în continuare cu peste 10% sub nivelul dinainte de cri- ză, în pofida unei refaceri recente dinamice de aproape 10%. Industria prelucrătoare angajează un sfert din personalul din sectorul privat, în timp ce un alt sfert lucrează în servicii conexe industriei. 80% din totalul activităţilor de cercetare şi dezvoltare din sectorul privat se desfăşoară în industria prelucrătoare. În această eră de intensificare a globalizării, conceptul de sectoare şi industrii naţionale este depăşit. Sunt necesare răspunsuri politice coordonate la nivel european. De asemenea, Europa are nevoie de o abordare care ia în considerare întregul lanţ valoric, începând cu infrastructura şi materiile prime şi ter- minând cu serviciile post-vânzare. Promovarea creării şi dezvoltării de întreprinderi mici şi mijlocii trebuie să se afle în centrul politicii industriale a UE. În plus, tranziţia la o economie viabilă trebuie considerată o ocazie de consolidare a competitivităţii. Numai o politică industrială europeană orientată către competitivitate şi viabilitate poate acumula masa critică de schimbare şi coordonare necesară pentru succes. Comisia a pregătit un plan care să permită consolidarea viitoare a sectorului industrial european.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2010 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ MĂSURI PENTRU CONSOLIDAREA PIEȚEI UNICE Actul privind piaţa unică prezintă 50 de propuneri care să fie puse în aplicare până în 2012, pentru ca piaţa unică să funcţioneze mai bine: Simplificarea vieţii cetăţenilor • Turişti/ Expatriaţi: -- Comisia va actualiza normele de protejare a tu- riştilor, de exemplu împotriva falimentului agentului de turism în timpul vacanţei. -- De asemenea, Comisia va propune modalităţi suplimentare de a întări drepturile pasagerilor, in- diferent de mijlocul de transport utilizat, şi de a consolida drepturile pasagerilor aerieni (de exem- plu în cazul unor întârzieri îndelungate sau al anu- lării zborului). -- Comisia va consolida mai mult dreptul la pro- tecţie consulară pentru cetăţenii UE ale căror sta- te membre de origine nu sunt reprezentate în ţări terţe, prin întărirea cadrului legal şi prin sensibili- zarea sporită în rândul cetăţenilor şi al personalului consular. • Consumatori: Comisia îi va sprijini pe con- sumatori să obţină despăgubiri dacă au probleme cu un comerciant, prin facilitarea soluţionării rapi- de şi necostisitoare pe cale extrajudiciară a litigiilor transfrontaliere, prin promovarea unor mecanisme alternative de soluţionare a litigiilor şi a medierii. • Cupluri: Comisia va propune acte legislative care să le permi- tă cuplurilor internaţionale să ştie mai uşor ce instanţe sunt compe- tente şi legea cărei ţări se aplică unui bun imobiliar sau unor con- turi bancare deţinute în comun. • Lucrători: Comisia dezvoltă un nou sistem pentru schimbul electronic de informaţii între ad- ministraţiile naţionale pentru ca persoanele care lucrează în altă ţară a UE să îşi poată transfera mai uşor şi mai rapid drepturile de securitate socială. • Proprietari de autovehicule: Comisia va propune acte legislative care să reducă birocraţia şi formalităţile pentru înmatricularea autovehiculelor cumpărate în altă ţară a UE şi va rezolva situaţiile în care cetăţenii trebuie să plătească de două ori taxa de înmatriculare. Reînnoirea programului „Europa pentru cetăţeni” Programul „Europa pentru cetăţeni”, care spriji- nă înfrăţirea între oraşe şi proiecte ale cetăţenilor, este în curs de revizuire. Comisia a lansat o consultare publică pentru a permite oamenilor să prezinte observaţii privind ur- mătoarea etapă a activităţilor din cadrul programului. Consultarea poate fi accesată în toate cele 23 de limbi ale UE pe site-ul de consultări publice al Comisiei: http://ec.europa.eu/yourvoice/consulta- tions/index_ro.htm Piaţa unică a Uniunii Europene stă la temelia a peste 60 de ani de integrare europeană. Barierele care împiedicau odinioară libera circulaţie a mărfurilor şi serviciilor au fost înlăturate. • Întreprinderile se bucură acum de o piaţă de 500 de milioane de consumatori. • Consumatorii care călătoresc în străinătate au asistat la reducerea drastică a costurilor apelurilor cu telefoanele mobile. • Graţie monedei unice, cumpărăturile şi călătoriile în străinătate se fac fără eforturi. • Lucrătorii beneficiază în prezent de drepturi extinse. • Oamenii pot munci, studia şi locui oriunde în cele 27 de state membre ale UE. • Europenii se pot mândri cu aceste realizări, însă întreprinderile şi cetăţenii ştiu, de asemenea, că există încă obstacole în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor. În două rapoarte publicate, Comisia Europeană a prezentat o serie de soluţii concrete pentru stimula- rea pieţei unice.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2010 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ O piaţa unică pentru creştere economică Cu 20 de milioane de întreprinderi care oferă 175 de milioane de locuri de muncă, întreprinderile joacă un rol esenţial în reluarea creşterii economi- ce. Actul privind piaţa unică va simplifica lucrurile pentru IMM-uri, care reprezintă peste 99% din în- treprinderile Europei. Însă bogăţia şi creşterea eco- nomică ale Europei nu depind doar de întreprinde- rile europene. Un bun sistem social, un învăţământ de calitate, locuri de muncă şi salarii competitive sunt elemente tot atât de importante. Actul privind piaţa unică va consolida în conti- nuare economia socială de piaţă foarte competitivă a Europei şi va plasa oamenii în centrul pieţei unice, în calitate de consumatori, contribuabili, lucrători, investitori, antreprenori, pacienţi sau pensionari. Priorităţi-cheie: • Pentru întreprinderi: -- capital pentru IMM-uri: ◊ IMM-urile au cu greu acces la finanţare. Cele mai mici întreprinderi europene sunt puţin vizibile pentru potenţiali investitori, iar cerinţele pentru a fi cotat pe pieţele de capital sunt complexe. Comisia va face propuneri pentru a schimba acest lucru. ◊ De asemenea, Comisia va reduce costurile pentru IMM-uri prin simplificarea normelor conta- bile şi prin îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la contractele de achiziţii publice. ◊ Comisia va analiza introducerea unei baze co- mune de impozitare pentru întreprinderile cu acti- vităţi transfrontaliere, care să ducă la reduceri su- plimentare ale costurilor. -- antreprenoriat social şi investiţii pe termen lung: Europa are un enorm potenţial pentru dez- voltarea antreprenoriatului social. În ultimii ani, persoane fizice, fundaţii şi între- prinderi au lansat numeroase iniţiative de a îmbu- nătăţi accesul la alimente, locuinţe, servicii de să- nătate, locuri de muncă şi servicii bancare pentru cei nevoiaşi. Dornică să promoveze intensificarea activităţilor transfrontaliere, Comisia va propune un statut european pentru astfel de organizaţii, cu scopul de a servi şi promova economia socială. De asemenea, Comisia va încuraja investiţiile pe termen mai lung, inclusiv investiţiile etice, şi va examina opţiunile pentru un sistem specific de eti- chetare. • Pentru consumatori: -- comerţul online: Tinerii europeni nu pot înţe- lege de ce nu pot întotdeauna cumpăra muzica pe care o doresc de pe orice site internet. În prezent, piaţa online are performanţe sub aşteptări. Din acest motiv, Comisia va propune în 2011, norme menite să asigure că artiştii şi com- pozitorii îşi pot vinde lucrările în întreaga Europă prin vizitarea unui ghişeu unic, în scopul obţinerii autorizaţiei care să le permită să primească recom- pensa pentru munca lor. De asemenea, punerea integrală în aplicare a directivei privind serviciile şi a normelor actualizate privind e-comerţul vor aduce îmbunătăţiri. • Pentru lucrători: calificări profesionale: în prezent, 4 600 de profesii sunt reglementate di- ferit în statele membre. Prin urmare, de mult ar fi trebuit efectuată o revizuire temeinică a direc- tivei privind recunoaşterea calificărilor profesiona- le. Comisia consideră că introducerea unei cărţi de identitate profesională („cartes professionnelles”) ar reduce birocraţia care persistă. Să facem funcţională piaţa unică Fără o punere eficace în aplicare, piaţa unică s-ar împotmoli. Statele membre ale UE sunt res- ponsabile pentru transpunerea la timp şi corectă a dreptului european în legislaţia naţională. Pe lângă măsurile obişnuite de punere în apli- care, Comisia va stabili, de asemenea, un dialog periodic cu statele membre, cum ar fi evaluarea reciprocă a legislaţiei UE şi mecanismele alternati- ve de soluţionare a litigiilor. Pentru a continua discuţia privind aceste aspec- te, Comisia lansează o dezbatere la nivel european, la care vor participa toate părţile interesate cu pri- vire la Actul privind piaţa unică. În viitor, Comisia va consolida şi mai mult consultarea şi dialogul cu societatea civilă. În special, Comisia va permite ac- cesul la grupurile sale de experţi, care vor putea reprezenta organizaţii ale consumatorilor, sindica- te, întreprinderi şi autorităţi locale. Mai multe informații și participare la dezba- tere: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/ index_ro.htm
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Incubatorul de afaceri Str. Melodiei 2, Baia Mare; tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; e-mail: bic@bic.cdimm.org Spaţii pentru închiriere; consultanţă; instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, pază, parcare păzită. Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Autoritatea pentru Coordonarea Instrumen- telor Structurale (ACIS) a publicat varianta la 31 octombrie a calendarului orientativ al lansărilor de apeluri de proiecte la nivelul tuturor programelor operaționale pentru acest an. Luna aceasta ar urma să se lanseze 13 linii de finanțare, cea mai mare parte dintre acestea fiind linii anunțate anterior, dar a căror lansare a fost amânată în ultimele luni. Pagina de internet a Fondurilor structurale și de coeziune în România: http://www.fonduri-ue.ro/ În cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), sunt anunțate 5 linii de finanțare, respectiv: • Domeniul Major de Intervenție (DMI) 2.3. „Acces și participare la FPC (Formare profesio- nală continuă)” (proiecte strategice); • DMI 4.1. „Întărirea capacității SPO pen- tru furnizare a serviciilor de ocupare” (proiec- te strategice); • DMI 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocu- parea forței de muncă” (proiecte de tip grant); • DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei soci- ale” (atât proiecte strategice, cât și de tip grant); • DMI 6.4. „Inițiativele transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii” (proiecte strategice). Pentru informații suplimentare, consultați websi- te-ul POSDRU: http://www.fseromania.ro/index.php În cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE), sunt anunțate 7 linii de finanțare, respectiv: • Operațiunea 112 „Sprijin pentru imple- mentarea standardelor”; • Operațiunea 113 „Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare”; • Operațiunea 132 „Sprijin pentru consul- tanta acordat întreprinderilor mici și mijlocii”; • Operațiunea 233 „Promovarea inovării în cadrul firmelor”; • Operațiunea 311 „Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe”; • Operațiunea 314 „Susținerea conectării unităților școlare la internet prin conexiuni broadband”; • Operațiunea 324 „Susținerea implemen- tării de soluții de e-sănătate și asigurarea co- nexiunii la broadband, acolo unde este nece- sar – la nivel local”. Pentru informații suplimentare, consultați web- site-ul POSCCE: http://amposcce.minind.ro/ În cadrul Programului Operațional Dezvol- tarea Capacității Administrative (PODCA), urmează să se lanseze Operațiunea “Întărirea capacității ONG-urilor de a susține reforma în administrația publică din România”, DMI 1.1. “Îmbunătățirea procesului de luare a decizii- lor la nivel politico – administrativ”. Pentru informații suplimentare, consultați web- site-ul PODCA: http://www.fonduriadministratie.ro/ Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte pe Fonduri structurale - noiembrie 2010

×