Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 3_2012-ed maramures

440 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 3_2012-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ gratuit, destinat mediului de afaceri, editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 3/ Martie 2012 ÎNTREPRINDERILE EUROPENE PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE ALE ACHIZIȚIILOR PUBLICE Achizițiile publice constituie o parte substanțială din fluxurile comerciale internaționale și însumează 1.000 de miliarde de euro pe an. În UE, achizițiile publice reprezintă până la 19% din PIB și sunt o pârghie esențială pentru relansarea creșterii, mai ales în contextul unei crize economice. Piața achizițiilor publice din UE a fost întotdeauna foarte deschisă, însă partenerii comerciali externi nu manifestă întotdeauna același grad de deschidere. Numai un sfert din piața mondială a achizițiilor publice este deschisă concurenței internaționale. Restricțiile aplicate de partenerii comerciali externi afectează sectoare în care UE este foarte competitivă, cum sunt construcțiile, transporturile publice, echipamentele medicale, producția de energie electrică și industria farmaceutică. Comisia Europeană propune îmbunătățirea oportunităților de afaceri pentru firmele din UE pe piețele achizițiilor publice. Obiectivul principal al inițiativei este de a contribui la deschide- rea piețelor achizițiilor publice pe plan mondial și de a garanta accesul echitabil al întreprin- derilor europene la acestea. Propunerea urmărește de asemenea, să asigure că toate companiile (atât cele europene, cât și cele din țări terțe) beneficiază de condiții egale în ceea ce privește concurența pentru oportunități de afaceri pe piața lucrativă a achizițiilor publice din UE. Această inițiativă sporește oportunitățile de contractante din UE, a ofertelor care cuprind o afaceri pentru întreprinderile europene atât în UE, parte semnificativă de bunuri și servicii străine. cât și la nivel internațional; stimulează potențialul • În caz de discriminare repetată și gravă față întreprinderilor mici și mijlocii de a-și desfășura de furnizorii europeni în țările terțe, Comisia activitatea în condițiile unei economii globalizate; va avea la dispoziție un mecanism care să-i crește nivelul ocupării forței de muncă și promo- permită să restricționeze accesul la piața UE vează inovarea în UE. dacă țara din afara UE nu ia parte la negoci- De asemenea, inițiativa respectă în totalitate eri pentru eliminarea dezechilibrelor de acces angajamentele UE asumate în cadrul Acordului pe piață. Eventualele măsuri restrictive vor fi OMC privind achizițiile publice și al acordurilor co- direcționate, luând, de exemplu, forma exclu- merciale bilaterale. derii ofertelor originare dintr-o țară din afa- Propunerea clarifică angajamentele internațio- ra UE sau a impunerii unei penalizări privind nale ale UE pentru autoritățile contractante europene prețurile. într-un mod obligatoriu din punct de vedere juridic. Aspectele cheie ale propunerii de regula- • În fine, propunerea îmbunătățește transpa- ment sunt următoarele: rența în legătură cu ofertele anormal de scă- zute, pentru a lupta împotriva concurenței ne- • Nivelurile importante de deschidere a pieței loiale din partea furnizorilor din țările terțe pe achizițiilor publice a UE sunt confirmate. piața europeană. • Pentru contractele care depășesc 5 milioa- Pagina de internet a Comisiei Europene ne de euro și care nu sunt reglementate prin pentru achiziţii publice: acordurile internaționale existente, Comisia ar http://ec.europa.eu/trade/creating-opportuni- putea aproba excluderea, de către autoritățile ties/trade-topics/public-procurement/FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Noi norme pentru protecția lucrătorilor detașați În fiecare an, aproximativ un milion de lucrători sunt detașați de către angajatorii lor peste granițele interne ale Uniunii Europene pentru a presta servicii (0,4% din forța de muncă a UE). Pentru a face ca piața unică a UE să funcționeze mai bine pentru lucrători și pentru între- prinderi, Comisia Europeană a propus noi norme pentru extinderea protecției pentru lucrătorii detașați temporar în străinătate. Protecția lucrătorilor și concurența loială reprezintă cele două fețe ale monedei pieței unice a UE și, cu toate acestea, se constată că adesea nu se respectă condiții minime de angajare și de muncă pentru cei un milion și ceva de lucrători detașați din UE. Pentru abordarea aspectelor abuzive specifice, în care lucrătorii nu se bucură de deplinătatea dreptu- rilor lor în ceea ce privește, de exemplu, salariul sau concediile, mai ales în sectorul construcțiilor, Comi- sia a prezentat, în cadrul unei directive privind respectarea drepturilor, propuneri concrete și practice de intensificare a monitorizării și de consolidare a respectării normelor existente, precum și de îmbunătățire a modului în care acestea se aplică în practică. Vor fi astfel asigurate condiții de egalitate între întreprin- derile implicate, excluzându-le pe cele care nu respectă regulile. Lucrătorii detașați nu in- • ar stabili standar- tră pe piața forței de mun- de mai ambițioase pen- că din țara gazdă pentru că tru informarea lucrăto- rămân angajați ai propriei rilor și a întreprinderilor întreprinderi din statul mem- cu privire la drepturile și bru expeditor. obligațiile lor; Pentru a facilita detașarea • ar stabili norme cla- lucrătorilor și pentru a asi- re privind cooperarea în- gura o concurență corectă, tre autoritățile naționale precum și pentru a garan- responsabile pentru detașare; ta un nivel corespunzător • ar furniza elemen- de protecție pentru lucrăto- te pentru îmbunătățirea rii detașați, directiva din implementării și monito- 1996 definește un nu- rizării noțiunii de detașare cleu de condiții de muncă pentru a evita înmulțirea pe care prestatorul de servicii trebuie să le întreprinderilor „cutii poștale” care utilizează respecte pe durata detașării în statul mem- detașarea ca o modalitate de eludare a normelor bru gazdă. Acesta include nivelurile minime de angajare; de remunerație aplicabile, concedii, număr maxim de ore de lucru și perioade minime • ar defini sfera de aplicare a supravegherii de odihnă, precum și condiții de sănătate și și responsabilitățile autorităților naționale siguranță la locul de muncă. relevante; Noua propunere de directivă privind respecta- • ar îmbunătăți respectarea drepturilor rea drepturilor are drept obiectiv îmbunătățirea lucrătorilor, inclusiv introducerea răspun- aplicării în practică a directivei din 1996 privind derii individuale și în solidar pentru secto- detașarea lucrătorilor, fără a-i schimba dispozițiile. rul construcțiilor pentru salariile lucrătorilor În mod special, directiva privind respectarea detașați, precum și pentru instrumentarea drepturilor: plângerilor.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • CLIMATE-ADAPT: un nou instrument pen- ◊ societățile de asigurare și reasigurare care tru elaborarea de politici în domeniul emit sau garantează produse de credit; adaptării la schimbările climatice ◊ securitizarea și împrumutul de valori mobili- Platforma europeană CLIMATE-ADAPT, un instru- are, precum și contractele de tip repo. ment web interactiv privind adaptarea la schimbările climatice, a fost lansată online, la sediul Agenției Eu- Părțile interesate sunt invitate să își expri- ropene de Mediu (AEM) din Copenhaga: me opiniile în cadrul consultării, înainte de data http://climate-adapt.eea.europa.eu/ de 1 iunie 2012: http://ec.europa.eu/internal_ Platforma CLIMATE-ADAPT a fost elaborată cu market/bank/docs/shadow/green-paper_ro.pdf sprijinul comunității europene a oamenilor de știință și a factorilor de decizie politică și va permite uti- • Măsuri pentru siguranța și eficiența decon- lizatorilor să acceseze, să difuzeze și să integreze tării instrumentelor financiare în Europa informații cu privire la: Noul cadru european de reglementare co- ◊ schimbările climatice preconizate în Europa; mun pentru instituțiile responsabile pentru decon- ◊ gradul de vulnerabilitate a regiunilor, țărilor și tarea instrumentelor financiare, denumite depozitari sectoarelor, în prezent și în viitor; centrali de instrumente financiare (Central Securities ◊ informații cu privire la activitățile și strate- Depositories - CSD), propune: giile de adaptare la nivel național, regional și * Perioada de decontare va fi armonizată și stabilită la internațional; maximum două zile după ziua încheierii tranzacției ◊ studii de caz privind adaptarea și opțiuni pentru instrumentele financiare tranzacționate la potențiale de adaptare în viitor; bursele de valori sau pe alte piețe reglementate. ◊ instrumente online care sprijină planificarea în vederea adaptării; * Participanții de pe piață care nu reușesc să li- ◊ proiecte de cercetare, documente orientative, vreze instrumentele financiare la data convenită rapoarte, surse de informare, linkuri, știri și pentru decontare vor fi sancționați și obligați să evenimente legate de adaptare. cumpere instrumentele financiare respective de pe piață și să le livreze contrapărților lor. • Sistemul bancar paralel: măsuri pentru evi- tarea unor noi riscuri în sectorul financiar * Emitenții și investitorii vor fi obligați să țină un re- Cartea Verde lansată descrie modul în care mă- gistru electronic, practic pentru toate instrumentele surile UE existente și propuse abordează aspectele financiare, și să le înregistreze la CSD-uri dacă sunt legate de activitățile bancare paralele. tranzacționate la bursă sau pe alte piețe reglementate. De exemplu, instrumentele din afara bilanțului, * CSD-urile vor fi obligate să respecte cerințe stric- cum ar fi instrumentele de interes special (Special te de ordin organizațional, prudențial și de con- Purpose Vehicles - SPV), sunt reglementate indi- duită în afaceri, care să le garanteze viabilitatea rect prin intermediul normelor referitoare la bănci. și să le protejeze utilizatorii. De asemenea, CSD- Conform Consiliului pentru Stabilitate Financi- urile vor trebui să fie autorizate și supravegheate ară, sistemul bancar paralel este „sistemul de de autoritățile lor naționale competente. intermediere a creditelor care implică entități și activități din afara sistemului bancar clasic”: * CSD-urile autorizate vor primi un „pașaport” cu aju- ◊ fondurile de piață monetară (FPM) și alte ti- torul căruia să își ofere serviciile în alte state membre. puri de fonduri de investiții sau produse cu * Utilizatorii vor putea alege dintre toate cele 30 de caracteristici specifice depozitelor; CSD-uri din Europa. ◊ fondurile de investiții care oferă credite sau le utilizează pentru creşterea capacităţii spe- * CSD-urile din UE vor avea acces la orice alte culative, inclusiv fondurile cotate (ETF) și CSD-uri sau alte infrastructuri ale pieței, cum fondurile speculative (hedge funds); ar fi locurile de tranzacționare sau contrapărțile ◊ societățile financiare și societățile de valori centrale (Central Counterparties - CCP), indife- mobiliare care acordă credite sau garanții rent de țara în care sunt stabilite. de credit sau care efectuează transformări Mai multe informații: de lichidități și/sau scadențe, societăţi ce nu http://ec.europa.eu/romania/news/07032012_ sunt reglementate la fel ca băncile; decontarea_instrumentelor_financiare_ro.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. ŞTIRI despre FINANȚĂRI• Programul pentru Competitivitate și rețea de contacte prin petrecerea unor perioade de Inovare (CIP) - Sprijin pentru folosirea noilor timp în alte țări participante, în întreprinderile unor tehnologii de informare și comunicare (TIC) oameni de afaceri experimentați. Obiective: Această activitate se adresează persoanelor care - Utilizarea TIC în serviciul economiei cu emisie intenționează să înființeze o întreprindere și antre-redusă de carbon și pentru o mobilitate inteligentă; prenorilor care au înființat recent o întreprindere. - Sprijinirea inițiativei bibliotecilor digitale; Solicitanți eligibili: Orice entitate publică sau - Utilizarea TIC în serviciul sănătății, al îmbătrâni- privată care își desfășoară activitatea în sectorulrii adecvate și al incluziunii; sprijinirii întreprinderilor: - Utilizarea TIC pentru guvernare și servicii publi- - entități publice responsabile sau active în dome-ce inovatoare; niul afacerilor economice, al întreprinderilor, al spriji- - Sprijinirea proceselor inovatoare care au la bază nului pentru întreprinderi sau în alte domenii conexe;folosirea internetului. - camere de comerț și industrie, camere de me- Solicitanți eligibili: administrații centrale, autorități serii sau organisme similare;locale/ regionale, universități, centre de cercetare, IMM- - organizații de sprijin pentru întreprinderi, centreuri, etc. de susținere a întreprinderilor nou-înființate, incuba- toare de afaceri; Activități eligibile. Teme: - asociații profesionale și rețele de susținere a în- - TIC pentru orașe „inteligente”; treprinderilor; - Conținut digital, acces deschis și creativitate; - entități publice și private care oferă servicii de - TIC pentru sănătăte, îmbătrânire activă și in- sprijin pentru întreprinderi.cluziune; - TIC pentru guvernare inovatoare și servicii publice; Activități eligibile: - eServicii și alte acțiuni. Cererea va sprijini acțiunile organizațiilor care ad- ministrează programul la nivel local prin favorizarea Condiții de finanțare: și facilitarea mobilității noilor antreprenori. Buget: 127.000.000 euro; max. 50% cofinanțaredin costurile eligibile. Durata maximă a proiectelor este de 24 de luni. Data limită de depunere a aplicațiilor: 15 mai Condiții de finanțare: Bugetul total alocat co-2012, orele 17.00. finanțării proiectelor se ridică la 3.100.000 EUR. Spriji- nul financiar acordat de Comisie nu poate depăși 90% Mai multe informații: http://ec.europa.eu/in- din totalul costurilor eligibile ale unui singur proiect.formation_society/activities/ict_psp/participating/ Nicio subvenție nu va depăși 180.000 EUR pen-calls/call_proposals_12/index_en.htm tru parteneriate și 150 000 EUR pentru candidaturile individuale.• Programul „Erasmus pentru tineri an- Termen limită: 31 mai 2012 treprenori” Prezenta cerere de propuneri are rolul de a aju- Mai multe informații:ta noii antreprenori din țările participante să își http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ite-îmbogățească experiența, să învețe și să își creeze o mdetail.cfm?item_id=5774&lang=ro Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×