Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct Maramures

385 views

Published on

Informatii europene destinate mediului de afaceri

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 2/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 2/ Februarie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ COMPETITIVITATEA REGIUNILOR EUROPENE Comisia Europeană a publicat luni, 27 februarie, a treia ediție a Raportului privind indicele competitivității regionale (ICR), ce permite celor 263 de regiuni ale Uniunii Europene să își monitorizeze și să își evalueze evoluția de-a lungul timpului și în comparație cu alte regiuni. Dintre cele opt regiuni din România, șapte au fost clasate în categoria cu competitivitate scăzută, Bucureștiul fiind singura regiune cu acest indicator crescut. Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Acest indice este un instrument valoros pentru o mai bună elaborare a politicilor publice. El consolidează eforturile Comisiei de sprijinire a reformelor struc- turale și de stimulare a capacităților de inovare ale regiunilor UE prin investiții legate de politica de coeziune. Deoarece fiecare regiune este unică, oferim un sprijin adaptat pentru a le capacita și a le ajuta să își valorifice atuurile și activele, mai ales prin intermediul strategiilor noastre regionale de specializare inteligentă.” Pe ansamblul Uniunii, rezultatele din 2016 sunt consecvente cu cele pre- zentate în raportul pre- cedent. Se poate observa în continuare un model policentric, în cadrul că- ruia zonele puternice din jurul capitalelor și cele metropolitane reprezintă principalii factori motori ai competitivității. În majoritatea zonelor din nord-vestului Europei se pot observa efecte de propagare, însă acest lucru este mult mai puțin evident în regiunile UE aflate în est și sud. Față de cele două ediții precedente ale raportu- lui, publicate în 2010 și 2013, Malta și mai mul- te regiuni din Franța, din Germania, din Suedia, din Portugalia și din Rega- tul Unit și-au îmbunătățit punctajele, în timp ce în cazul Ciprului și al unor regiuni din Grecia, din Ir- landa și, mai recent, din Țările de Jos, punctajele au scăzut. În regiunile UE din est, competitivitatea a rămas în general stabilă. În Ro- mânia și multe alte state membre, se ob- servă niveluri ridicate de variație în cadrul aceleiași țări, cauzate de regiunea capitalei care depășește clar celelalte regiuni din punct de vedere al performanței. Noutatea Raportului ICR din 2016 constă în in- strumentul online in- teractiv care permite o analiză și o comparație mai detaliate ale fiecărei regiuni, fie cu cele similare în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor, fie cu toate regiunile din UE. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Utilizatorii pot vedea acum cu mai multă ușurință ce punctaj a obținut regiunea lor din punctul de vedere al inovării, guvernanței, transporturilor, infrastructurii digitale, precum și al sănătății și capitalului uman. Instrumentul ICR este, de asemenea, conceput pentru a ajuta regiunile să își identifice punctele forte, punctele slabe și prioritățile de investiție, atunci când își elaborează strategiile de dezvoltare. Regiunea de Nord-Vest (județele MM, CJ, BN, BH, SJ și SM) ocupă locul 241 (din 263 regiuni) din punct de vedere al indicelui competitivității regionale - ICR (RCI 2016, în tabelul de mai jos), poziția 249 pentru PIB-ul pe cap de locuitor (GDP per head) și se află în stagiul 1 de dezvoltare (pe o scală de la 1 la 5). Continuare din pag. 1 Continuare în pag. 3
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Context privind Indicele Competitivității Regionale Lansat în 2010 și publicat o dată la trei ani, indicele competitivității regionale (ICR) permite regiunilor să își monitorizeze și să își evalueze evoluția de-a lungul timpului și în comparație cu alte regiuni. El este prima măsură care vizează furnizarea unei perspective europene asupra competitivității celor 263 de regiuni din UE și se bazează pe abordarea folosită pentru indicele competitivității globale de Forumul Economic Mondial (GCI-WEF). ICR este fundamentat pe regiunile statistice NUTS 2 (Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică), cele care fac parte din aceeași zonă urbană funcțională fiind combinate. Aceasta asigură faptul că ICR reflectă integral competențele disponibile pe piața locală a muncii. Indicele competitivității regionale (ICR) este compus din 11 piloni care descriu diferitele aspecte ale competitivității. Prin intermediul acestor piloni, indicele evaluează punctele forte și punctele slabe ale unei regiuni. Pilonii sunt clasificați în trei grupuri: elementar, al eficienței și al inovării. GRUPUL ELEMENTAR cuprinde cinci piloni (reprezintă factorii motori elementari esențiali ai tuturor tipurilor de economie): (1) instituțiile; (2) stabilitatea macroeconomică; (3) infrastructurile; (4) sănătatea; (5) învățământul de bază. Pe măsură ce o economie regională se dezvoltă și înregistrează progrese în ceea ce privește compe- titivitatea sa, pot intra în joc factori legați de o forță de muncă mai calificată și de o piață a muncii mai eficientă, care fac parte din GRUPUL EFICIENȚEI: (6) învățământul superior, formarea profesională și învățarea pe tot parcursul vieții; (7) eficiența pieței muncii; (8) dimensiunea pieței. În cel mai avansat stadiu de dezvoltare a unei economii regionale, factorii motori ai ameliorării fac parte din GRUPUL INOVĂRII, care constă în trei piloni: (9) maturitatea tehnologică; (10) sofisticarea mediului de afaceri; (11) inovarea. Instrumentele interactive privind Indicele Regional de Competitivitate pot fi consultate la: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/ Continuare din pag. 2 Bani europeni pentru investiții în Județul Maramureș Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a aprobat finanțări din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 2014-2020, pentru 2 proiecte majore din Județul Maramureș, care ar fi trebuit să fie finalizate în perioada 2007-2013: • ”Dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor”. Investiţiile au fost începute între 2007–2013, iar prin aprobarea fazării proiectului, lucrările vor putea fi finalizate în actuala perioadă de programare. Cofinanţarea din partea Uniunii Europene, prin Fondul european de dez- voltare regională, este de aproape 14 milioane de euro, avându-se în vedere investiţii în colectarea deşeurilor, inclusiv cea selectivă, precum și transportul, transferul, tratarea şi depozitarea acestora. Depozitele non-conforme cu standardele europene vor fi închise sau reabilitate. • ”Reabilitarea Drumului Naţional 1C între oraşele Dej şi Baia Mare”. Cofinanţarea din partea Uniunii Europene pentru acest proiect major retrospectiv, ale cărui lucrări de reabilitare au fost finalizate în 2016, este de aproximativ 57 de milioane de euro. României i-au fost alocate 20 de miliarde de euro prin fondurile politicii de coeziune în perioada 2007– 2013. Acestea au contribuit, alături de alte realizări, la construirea a 368 km de drum şi la reabilitarea altor 1.900 km. În perioada 2014–2020, România beneficiază de o alocare de 23 de miliarde de euro.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • IMM-urile pot primi finanțare de până la 1.000.000 de euro, prin apelul de proiecte nr. POR/102/2/2, Axa prioritară nr. 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Priorității de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, lansat de Ministerul Dez- voltării Regionale și Administrației Publice Regiunile eligibile: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. NU sunt eligibile regiunile de dezvoltare București-Ilfov și ITI Delta Dunării. Condiții financiare: - Buget total: 172,94 milioane euro - Buget Regiunea de NV: 24,78 milioane euro Finanțarea nerambursabilă este împărțită în ajutor de stat regional și ajutor de minimis: - 10% este contribuția minimă la ajutorul de minimis; - între 30% și 55% este contribuția minimă la ajutorul de stat (în funcție de mărimea societății și de regiunea în care este localizat proiectul). Pentru Regiunea NV, contribuția minimă la chel- tuielile finanțabile prin ajutor regional este: - 40%, pentru întreprinderi mijlocii; - 30%, pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi; Valoarea finanțării nerambursabile: minim 200.000 euro și maxim 1 milion euro, echivalent în lei. Solicitanți eligibili: • microîntreprinderi: mai puțin de 10 salariați și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; • întreprinderi mici: mai puțin de 50 de salariați și cifră de afaceri anuală netă sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei; • întreprinderi mijlocii: mai puțin de 250 de salariați și cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei sau active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Locul de implementare a proiectului: - mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe), pentru IMM-uri; - mediul rural, pentru întreprinderile mijlocii. Condiții de vechime pentru solicitant: - activitate pe o perioadă de cel puțin un an fiscal integral; - nu a avut activitatea suspendată temporar în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior; - a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Număr mediu de salariați: cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Investiții finanțabile prin ajutor regional: - Construire/extindere spații de producție/servicii; - Dotare cu active corporale (echipamente, utilaje), necorporale (licențe, brevete, programe informatice etc.), inclusiv instrumente de comer- cializare on-line (publicare cataloage, preluare co- menzi, plata online, achiziții, factura electronică, customer service etc.). Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: - Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese spe- cifice, certificarea sistemelor de management al calității în diverse domenii etc.; - Participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale etc.; - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică, obținere avize; - Proiectare și inginerie; - Consultanță, elaborare cerere de finanțare/ plan de afaceri; management de proiect sau elabo- rare, organizare și derulare proceduri de achiziții. Perioada activităților proiectului: maxim 36 de luni și nu depășeste 31.12.2023. Perioadă depunere: 23.02.2017 - 23.08.2017, ora 12:00. Perioada de depunere poate fi redusă după primele 2 luni de depunere a proiectelor, dacă bugetul apelului este consumat mai devreme. Detalii despre apelurile de proiecte pe Pro- gramul Operațional Regional (POR): http://www. inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2017 Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×