Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr. 5_2012-ed_maramures

644 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr. 5_2012-ed_maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVIII, Nr. 5/ Mai 2012 Europa - oportunităţi de afaceri GHIDUL ÎNTREPRINZĂTORULUI EUROPEAN Pentru a veni în sprijinul întreprinzătorilor europeni, Comisia Europeană a creat portalul YOUREUROPE, Europa ta - Întreprinderi: http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm, unde găsiți informații utile privind desfășurarea de activități economice pe piața unică a UE. Informațiile se referă la condiții și reglementări de afaceri atât la nivel european, cât și în cele 27 de statele membre. Spre exemplificare, vă prezentăm modul în care * agenţie - acţionează ca reprezentant al companiei; vă puteți EXTINDE afacerea în UE: * sucursală - entitate cu grad mai ridicat de in- Toate întreprinderile constituite legal într-o ţară dependenţă, care îşi desfăşoară propria activi- a UE îşi pot deschide un sediu secundar în orice alt tate comercială, dar acţionează, în continuare, stat membru, conform Articolului 49 din Tratatul în numele companiei; privind funcţionarea Uniunii Europene. * filială - societate comercială constituită în statul membru gazdă, în conformitate cu dis- Întreprinderile îşi pot deschide mai multe poziţiile legislaţiei naţionale privind formele tipuri de sedii secundare: juridice, al cărei capital este deţinut în tota- * reprezentanţă - reprezintă compania şi fur- litate de societatea-mamă (societate cu aso- nizează informaţii despre produsele acesteia, ciat unic recunoscută în toate ţările din UE) dar nu desfăşoară, în principiu, activităţi co- sau este controlat de o societate în colaborare merciale; cu parteneri locali minoritari (filială comună).FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România În timp ce birourile, agenţiile şi sucursalele nu Managerii reprezentanţelor şi ai agenţiilor tre- au personalitate juridică, filialele sunt independen- buie să se înregistreze la camerele de comerţ afe- te din punct de vedere juridic de societatea-mamă. rente, să obţină autorizaţiile necesare şi să verifice care sunt obligaţiile fiscale şi de securitate socială Cerinţe care le revin în ţara gazdă. Pentru a-şi deschide un sediu secundar în alt stat membru al Uniunii, întreprinderile sunt obli- Punctele unice de contact gate: Acestea sunt portaluri de e-guvernare pe care • să respecte codurile de etică profesională, administraţiile publice ale statelor membre au avut • să obţină autorizaţiile necesare, obligaţia de a le înfiinţa. Puteţi apela la punctele • să verifice toate calificările necesare, unice de contact pentru a: • să se informeze cu privire la obligaţiile fiscale. - obţine informaţii detaliate despre desfăşura- rea de activităţi comerciale în ţară sau în străină- În toate ţările UE, sucursalele sunt obligate: tate; - să se înscrie la registrul comerţului, la casele - îndeplini formalităţile administrative de înfiin- de asigurări sociale şi la administraţiile financiare; ţare a unei societăţi sau de extindere a activităţilor - să publice informaţii (identice pentru toa- de prestări servicii în alte ţări. te statele membre) despre compania care deţine controlul şi despre activităţile desfăşurate. Informații despre Ghișeele unice în toate țările UE: http://ec.europa.eu/internal_market/ Filialele au, de asemenea, obligaţia de a res- eu-go/index_ro.htm pecta procedurile de înregistrare prevăzute de le- gislaţia ţării gazdă. O nouă Agendă a consumatorului european Cheltuielile de consum, care se ridică la 56% din PIB-ul UE, reflectă uriașa putere a consumatorilor de a impulsiona economia europeană. Iar consumatorii au nevoie să se bucure de drepturi și să fie încrezători pentru a putea exploata pe deplin potențialul pieței unice și a stimula inovarea și creșterea. Din acest motiv, viziunea strategică pentru anii următori a Comisiei Europene în ceea ce privește politica UE adoptată în domeniul consumatorilor, este menită să maximizeze participarea și încrederea acestora în piață. Construită în jurul a patru obiective principale, Propunerile privind soluționarea alternativă a li- Agenda consumatorului european are rolul de a tigiilor și cele privind soluționarea online a litigiilor, spori încrederea consumatorilor prin: aflate în curs de dezbatere, le vor permite să re- - creșterea siguranței pentru consumatori, zolve problemele întâmpinate mai rapid, mai ușor - îmbunătățirea cunoștințelor acestora, și cu costuri mai mici. - intensificarea aplicării legii și Un alt exemplu este procedura europeană cu - asigurarea posibilității de obținere de reparații privire la cererile cu valoare redusă, care simplifi- Agenda prevede, de asemenea, mai multe că, urgentează și reduce costurile litigiilor în cazuri acțiuni fundamentale, care trebuie puse în aplica- transfrontaliere pentru sume de până la 2.000 EUR. re până în 2014. Începând din 2013, prin intermediul portalu- Consumatorii europeni se bucură de unele dintre lui european e-justiție, consumatorii vor putea să cele mai ridicate niveluri de drepturi și de protecție completeze cererile de reparații cu valoare redusă a consumatorilor din lume, atât în ceea ce privește online, în oricare dintre limbile oficiale, ceea ce îi protecția împotriva produselor nesigure, a va ajuta să economisească mult timp și eforturi. publicității înșelătoare, a tarifelor de roaming imprevizibile sau a practicilor online dubioase, Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ cât și în privința sprijinului acordat atunci când romania/news/22052012_consumatorul_euro- lucrurile nu se desfășoară cum ar trebui. pean_ro.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2012 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor • Aplicarea normelor privind concurența pe agricole”: Curtea de Conturi Europeană (CCE) întreg teritoriul UE aduce beneficii între- constată fondurile disponibile ar trebui fie mai bine gului sector alimentar direcţionate către priorităţile Uniunii Europene Rețeaua europeană în domeniul concurenței şi către nevoile specifice ale statelor membre (REC) a publicat un raport care arată că aplicarea ac- Măsura 121 finanţează investiţiile în exploata- tivă a legislației în materie ţiile agricole, aceste investiţii putând varia de la de concurență în sectorul simple articole precum unelte agricole şi lăzi de alimentar din întreaga Euro- fructe, până la proiecte complexe precum instala- pă, în special la nivelul pre- ţiile de biogaz. lucrării și fabricației, a adus Bugetul alocat de UE pentru această măsură se beneficii agricultorilor, furni- ridică, în total, la 11,1 miliarde de euro (finanţate zorilor și consumatorilor. prin FEADR) şi reprezintă în jur de 11% din tota- Între 2004 și 2011, autoritățile europene de lul cheltuielilor UE planificate în scopul dezvoltă- concurență au anchetat peste 180 de cazuri de rii rurale pentru întreaga perioadă de programa- încălcare a normelor antitrust, au luat aproape re 2007-2013. Toate statele membre au decis să 1.300 de decizii privind fuziunile și au întreprins aplice măsura 121. mai mult de 100 de acțiuni de monitorizare. Concluziile CCE: În timp ce unele dintre state- Cele mai multe cazuri au fost legate de prelu- le membre auditate recurg la proceduri de selecţie crare și fabricație și, într-o mai mică măsură, de care să le permită să aleagă proiectele cele mai nivelul vânzărilor cu amănuntul. Mai mult de 50 adecvate, alte state membre nu procedează la fel, de carteluri care vizau fixarea prețurilor, aloca- fie din cauză că sistemele aplicate pentru direcţi- rea piețelor și a clienților, precum și schimbul de onarea ajutorului sunt necorespunzătoare, fie din informații comerciale sensibile au fost interzise; cauză că nu aplică, în practică, criteriile de selecţie același lucru s-a întâmplat cu practicile de exclu- satisfăcătoare pe care le formulaseră. dere îndreptate împotriva agricultorilor sau a fur- Această lipsă de direcţionare la nivelul statelor nizorilor. membre este agravată de faptul că au fost apro- Autoritățile de concurență au solicitat, de ase- bate de Comisie programe de dezvoltare rurală menea, o serie de reforme legislative, cum ar fi (PDR) care nu realizau o direcţionare adecvată a modificarea sau abrogarea unor legi care împiedi- ajutorului şi, mai ales, care nu precizau procesul că crearea de magazine de desfacere cu amănun- sau criteriile care trebuie aplicate pentru selecţia tul, precum și adoptarea unor coduri sau legi de proiectelor. combatere a practicilor comerciale neloiale. Statelor membre li se recomandă să instituie În cele din urmă, autoritățile de concurență au proceduri eficace, proporționale cu riscurile, pen- invitat producătorii să își sporească eficiența și să tru a se asigura că nu se acordă sprijin financiar își consolideze poziția în lanțul valoric de exemplu, unor proiecte în legătură cu care există îndoieli în prin înființarea de cooperative. ceea ce privește viabilitatea financiară a investiţiei sau sustenabilitatea exploataţiei. Sectorul alimentar va constitui în continua- re o prioritate pentru autoritățile europene de concurență. Acestea studiază în prezent aproxi- mativ 60 de cazuri suplimentare de încălcare a normelor antitrust și efectuează noi acțiuni de mo- nitorizare. La fel ca și în trecut, acestea vor con- tinua să își coordoneze acțiunile prin intermediul Rețelei europene în domeniul concurenței și vor spori această cooperare pe viitor.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• Proiecte pilot pentru dezvoltarea de „Ali- • Schema de grant pentru Parteneriate – anţe sectoriale pentru competenţe” - ASC Runda 1. Finanţator: Fondul pentru Partene- Cererea de proiecte ASC lansată de Comisia riat (Fondurile Elvețiene)Europeană are ca scop crearea unor parteneriate OBIECTIVUL GENERAL AL SCHEMEI DE GRANTtransnaţionale care să raspundă provocărilor lega- PENTRU PARTENERIATE este să promoveze şi/ saute de deficitele de competenţe şi de competenţele să consolideze parteneriatele instituţionale dintreneadecvate pentru piaţa muncii. partenerii români şi elveţieni pentru: Experienţele colectate vor fi folosite la nivel eu- - a contribui la soluţionarea provocărilor speci-ropean şi naţional pentru elaborarea politicilor şi a fice dezvoltării;viitorului program european din domeniul educaţiei - întărirea capacităţii şi structurilor partenerilorşi al formării (“Erasmus pentru toţi” 2014-2020). instituţionali români; Proiectele vor trebui să dezvolte curricule noi sau - a beneficia de valoarea adaugată elveţiană;adaptate şi actualizate pentru sectoarele eligibile în - a contribui la întărirea parteneriatelor.cadrul prezentului apel. De asemnea, vor putea fi VALOAREA FINANŢĂRILOR NERAMBURSA-elaborate metode inovative de formare profesio- BILE:nală, care să vină în întâmpinarea necesităţilor de - granturi mici: 10.000 CHF - 100.000 CHFcompetenţe aflate într-o evoluţie continuă. - granturi mari: 100.001 CHF - 250.000 CHF Cererea de proiecte se adresează unui numărlimitat de domenii: CINE POATE SOLICITA FINANŢARE: - industria automobilelor; - organizaţii neguvernamentale şi nonprofit, în- - sănătate şi asistenţă socială; fiinţate legal şi cu sediul în România, organizate şi - turism şi restaurante; conduse conform legislaţiei româneşti în vigoare - tehnologii pentru reducerea consumului ener- cu privire la organizaţiile neguvernamentale; getic, inclusiv în domeniul construcţiilor; - autorităţi române locale şi centrale, instituţii/ - industria aeronautică. agenţii publice, servicii guvernamentale deconcen- Fiecare alianţă trebuie să fie alcătuită din mi- trate la nivel local, instituţii de educaţie, institutenim 7 parteneri: cel puţin 5 state participante la de cercetare cu profil non-profit;programul Life Long Learning (LLP), dintre care 4 - entităţi teritoriale române;state UE; plus cel puţin un partener din cele 3 ca- - parteneri sociali români (sindicate şi patrona-tegorii implicate: furnizori de educaţie şi formare te reprezentative şi recunoscute la nivel naţional).profesională, factori reprezentativi pentru sectoa- CINE POATE FI PARTENER:rele eligibile în proiect, precum şi organisme din În cadrul prezentei Cereri de propuneri de pro-sectorul educaţiei şi formării profesionale. iecte, parteneriatul cu organizații/ instituţii din El- Bugetul total al cererii este de 2.000.000 euro, veţia este obligatoriu.cu un maximum de 400.000 euro/ proiect şi 75%cofinanţare. TERMENUL LIMITĂ pentru depunerea cereri- Data limită de depunere a aplicaţiilor: 16 lor de finanțare: 23 august 2012.august 2012. Informaţii suplimentare: http://ec.europa. Mai multe informaţii: http://www.repf.ro/eu/education/calls/s0112_en.htm programok.php?id=24 Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×