Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.6_10-ed_maramures

529 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.6_10-ed_maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVI, Nr. 6/ Iunie 2010 PIAţA INterNă A buNurIlor îN uNIuNeA euroPeANă Piaţa internă a bunurilor şi Reglementări în mai multe crearea unui mediu simplificat domenii ale pieţei interne a UE: pentru întreprinderi şi consuma- • Prevenirea barierelor tehnice tori este una dintre cele mai im- în comerţ portante priorităţi permanente Directiva 98/34/EC obligă sta- ale Uniunii Europene. tele membre să notifice Comisia Direcţia Generală Întreprinderi cu privire la toate reglementări- şi Industrie din cadrul Comisiei le tehnice referitoare la produse Europene are ca obiectiv să con- şi serviciile informatice, încă din tribuie la elaborarea, punerea în stadiul de proiect. Astfel, atât Co- aplicare şi îmbunătăţirea politicii de misia, cât şi celelalte state mem- reglementare, eficientizând astfel bre pot reacţiona în caz că aceste funcţionarea pieţei interne prin eliminarea barierelor proiecte de reglementări nu corespund legislaţiei UE existente în calea comerţului şi prin evitarea apariţiei sau pot veni cu propuneri de îmbunătăţire. altora noi. • Libera circulaţie în sectoarele nearmonizate DG Întreprinderi şi Industrie îşi propune: Firmele din UE beneficiază de avantajul accesu- * să prevină crearea unor bariere tehnice în lui pe piaţa internă europeană, cu 500 milioane de calea comerţului prin monitorizarea noilor propu- consumatori, datorită procedurilor, standardelor şi neri legislative ale statelor membre şi să contribuie regulilor comune între statele membre. Totuşi, unele la implementarea Acordului OMC privind barierele aspecte sunt guvernate de prevederi naţionale ne- tehnice în calea comerţului; armonizate. * să se asigure, în absenţa unor dispoziţii de ar- • Sectoarele reglementate monizare, că statele membre nu crează sau menţin Legislaţia comunitară a fost adoptată cu suc- bariere în calea comerţului intracomunitar; ces în mai multe domenii de activitate: automo- * să instituie norme specifice cu privire la anu- bile, industria chimică, produse pentru construcţii, mite produse (incluzând abordarea tradiţională, cosmetice, produse pentru apărare, echipamente noua abordare, noul cadru legislativ) sau la aspecte electrice, echipamente pentru medii explozive, in- orizontale cum ar fi soluţionarea problemei întârzie- dustria încălţămintei, aparatură pentru gaz, dispo- rilor de plată în cazul tranzacţiilor comerciale şi so- zitive medicale, echipamente mecanice (motoare, licitarea de despăgubiri în cazul daunelor provocate lifturi), metrologie, farmaceutice, echipamente sub de produse defectuoase; presiune, echipamente radio şi telecomunicaţii, căi * să monitorizeze aplicarea legislaţiei comunitare. ferate, produse textile, jucării, arme. Toate aceste iniţiative promovează o piaţă internă • Responsabilitatea pentru produse defecte simplificată pentru întreprinderi şi consumator, bazată • Lupta cu plăţile întârziate pe reguli transparente, simple şi coerente, menite să ofere siguranţa şi claritatea de pe urma cărora pot Pe pagina de internet a DG Întreprinderi şi In- beneficia atât consumatorii, cât şi întreprinderile (in- dustrie, găsiţi mai multe informaţii despre piaţa in- diferent de dimensiunea acestora). ternă: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sin- În acelaşi timp, firmele europene pot concura gle-market-goods/index_ro.htm#top mai eficient pe pieţele mondiale şi pot răspunde Margareta CăPîlNeAN mai bine provocărilor viitoare. Coordonator Centrul europe Direct Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Consultare publică: DIreCtIVA privind serVICIIle în uNIuNeA euroPeANă Sfârşitul lunii decembrie 2009 a fost termenul limită de transpunere a directivei privind serviciile. Înce- pând cu luna ianuarie, toate statele membre UE au participat, împreună cu Comisia Europeană, la un pro- ces de revizuire colegială în vederea evaluării reciproce a anumitor aspecte ale cadrelor juridice naţionale care se aplică prestatorilor de servicii. Această metodă de lucru inovatoare, cunoscută drept „procesul de evaluare reciprocă”, a fost prevăzută de directivă. În contextul acestui proces, Comisia Europeană invită părţile interesate să îşi exprime opiniile în pri- vinţa aspectelor legislaţiei naţionale abordate de statele membre în cadrul „procesului de evaluare reci- procă”. Consultarea rămâne deschisă până la 13 septembrie 2010. Sectorul serviciilor este motorul principal al Directiva privind serviciile se aplică unei mari economiei UE, reprezentând aproximativ 75% din varietăţi de activităţi şi cerinţe din domeniul ser- PIB-ul UE şi 70% din totalul forţei de muncă. El viciilor, printre care distribuţia, construcţiile, turis- constituie totodată şi una dintre marile resurse ale mul, precum şi din cele mai reglementate profesii UE care, deşi ar putea genera o mai mare creştere (de exemplu: arhitecţii, inginerii, avocaţii, contabilii economică şi mai multe locuri de muncă, rămâne sau inspectorii). neexploatată din cauza numeroaselor obstacole din În cei trei ani acordaţi pentru implementarea calea comerţului cu servicii, care se menţin pe piaţa directivei, toate statele membre au realizat o analiză unică. amănunţită a legilor şi reglementărilor naţionale Directiva privind serviciile urmăreşte să îmbu- pentru a asigura compatibilitatea acestora cu pre- nătăţească funcţionarea pieţei unice a serviciilor vederile directivei privind serviciile. printr-un ambiţios program de reformă în dome- Implementarea directivei a constituit o pro- niul administraţiei şi al reglementării, care vizează vocare pentru statele membre, deoarece aceasta valorificarea potenţialului acestui sector. acoperă o serie vastă de legi şi reglementări la toate Directiva însărcinează statele membre UE să eli- nivelurile administrative. mine barierele juridice şi administrative nejustificate sau disproporţionate la crearea unei întreprinderi Documentul de consultare şi chestionarul: sau la prestarea de servicii transfrontaliere în UE. http://ec.europa.eu/internal_market/consultati- ons/2010/services_directive_en.htm trAsAbIlItAteA - esenţială pentru sIgurANţA AlIMeNtAră Săptămâna veterinară europeană aduce în cen- minate le-ar putea reprezenta la adresa siguranţei trul atenţiei identificarea şi trasabilitatea animalelor. alimentare sau a aprovizionării cu alimente. De ase- Boala vacii nebune, febra aftoasă, gripa porcină menea, trasabilitatea garantează originea unor spe- şi gripa aviară sunt o succesiune de epidemii şi de cialităţi regionale, precum şunca iberică sau carnea ameninţări la adresa sănătăţii care i-a afectat grav de vită irlandeză. pe agricultorii europeni în ultimii 20 de ani. Începând cu 2002, UE Având deseori efecte devastatoare, aceste crize le-a cerut tuturor între- au scos în evidenţă importanţa trasabilităţii, adică prinderilor din industria ali- posibilitatea de a urmări produsele alimentare pe mentară şi a hranei pentru parcursul producţiei, prelucrării şi distribuirii, prin animale să ia măsurile ne- diverse mijloace: coduri de bare, paşapoarte pentru cesare pentru a putea identifica rapid sursa şi des- animale sau crotalii (marcaje metalice aplicate pe tinaţia produselor lor. De asemenea, producătorii au urechea animalelor). obligaţia de a informa autorităţile cu privire la riscu- Însă, mulţi consumatori nu sunt conştienţi de rile potenţiale şi de a retrage de pe piaţă produsele beneficiile acestor măsuri, iar industria alimentară afectate. consideră uneori că normele europene în materie de trasabilitate sunt o povară în plus. Mai multe despre trasabilitate pe parcursul Trasabilitatea ajută autorităţile să elimine riscu- lanţului alimentar: http://ec.europa.eu/news/ rile pe care animalele bolnave sau alimentele conta- agriculture/100615_ro.htm Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞtIrI euroPeNe ◊ Mediu: Implementarea normelor ue şi mijlocii – schimburile comerciale transfrontaliere privind calitatea aerului în belgia, grecia şi sunt perturbate de faptul că acestea trebuie să românia respecte legislaţii diferite în materie de contracte, Comisia Europeană a decis să solicite Belgiei, pentru fiecare din cele 27 de state membre ale UE. Greciei şi României să implementeze în integralitate Numai 8% dintre consumatori cumpără online din legislaţia UE din domeniul calităţii aerului în ceea alt stat membru. ce priveşte particulele în suspensie. Cele trei state În plus, 61% din vânzările transfrontaliere sunt membre nu au soluţionat până în prezent problema respinse deoarece comercianţii refuză să vândă în emisiilor excedentare de particule minuscule în ţara în care se află consumatorul. În cea mai mare suspensie cunoscute sub denumirea de PM10. În parte, această situaţie este cauzată de obstacolele caz de neconformare în termen de două luni, Co- în materie de reglementare şi de incertitudinea ju- misia poate înainta cauzele Curţii Europene de Jus- ridică privind normele aplicabile. tiţie. Pentru a soluţiona unele dintre aceste probleme Directiva 2008/50/EC le cere statelor membre şi a impulsiona potenţialul pieţei unice europene, ca, până în 2005, să asigure respectarea anumitor Comisia Europeană a propus mai multe opţiuni în valori limită pentru PM10. Aceste limite impun atât vederea unei abordări mai coerente a dreptului o concentraţie anuală (40 μg/m3), cât şi o concen- contractelor. Scopul este de a asigura o mai mare traţie zilnică (50 μg/m3) care nu trebuie depăşite securitate juridică pentru întreprinderi şi norme de mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic. mai simple pentru consumatori. Ţările pot solicita scutiri de la obligaţia de a O consultare publică se va desfăşura până la respecta valorile limită pentru PM10 până în iunie 31 ianuarie 2011. 2011, însă aceste scutiri se acordă sub rezerva îndeplinirii unui anumit număr de condiţii. PROPUNERI în domeniul dreptului con- Informaţiile de care dispune Comisia arată că, tractelor: din 2005 până în prezent, mai multe zone din Belgia - publicarea pe Internet a unor modele de norme şi Grecia nu au respectat valorile limită pentru contractuale care ar putea fi folosite pe piaţa unică PM10. Deşi ambele state membre au solicitat pre- europeană; lungiri, Comisia a considerat că nu au fost îndepli- - o recomandare privind un drept al contracte- nite condiţiile necesare. lor care ar cere statelor membre UE să includă un Ca urmare a iniţierii unei proceduri privind în- drept european al contractelor în sistemele lor ju- călcarea dreptului UE, România a prezentat o ce- ridice naţionale, urmând, astfel, în parte, mode- rere de scutire, aflată în prezent în curs de exami- lul Statelor Unite, unde toate cele 50 de state, cu nare de către Comisie. Întrucât din această cerere excepţia unuia, au adoptat în mod voluntar Codul au fost omise mai multe sectoare în care s-au con- comercial uniform; statat depăşiri ale valorilor limită prevăzute pentru - un drept european opţional al contractelor (sau PM10, Comisia a decis să trimită României un aviz „un al 28-lea sistem”), care ar putea fi ales în mod motivat. liber de consumatori şi întreprinderi în relaţiile lor Particulele în suspensie (PM10) se găsesc în contractuale. Această legislaţie opţională ar con- special în emisiile poluante generate de indus- stitui o alternativă la legislaţiile naţionale ale con- trie, trafic şi încălzirea locuinţelor. Ele pot cauza tractelor existente la ora actuală şi ar fi disponibilă astm, afecţiuni cardiovasculare, cancer pulmonar în toate limbile, fiind aplicabilă doar contractelor şi moarte prematură. transfrontaliere sau atât contractelor transfrontali- Mai multe informaţii: ere, cât şi celor interne; http://ec.europa.eu/romania/news/280610_me- - armonizarea legislaţiilor naţionale ale contracte- diu_ro.htm lor, prin intermediul unei directive a UE sau a unui regulament al UE; ◊ soluţii în domeniul dreptului contractelor - crearea unui Cod civil european, de sine stătător, Contractele reprezintă elementele care stau la care să înlocuiască toate normele naţionale în do- baza relaţiilor dintre întreprinderi şi consumatori. meniul contractelor. Piaţa unică a Uniunii Europene este construită pe Informaţii suplimentare: http://ec.europa. dreptul contractelor. Cu toate acestea, pentru în- eu/romania/news/propuneri_dreptul_contracte- treprinderi - în special pentru întreprinderile mici lor_ro.htm Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. ◊ Noile norme ue în materie de etichetare mai bine informaţi despre preţurile pe care le plă- Noile norme UE privind etichetarea produselor tesc pentru transferul de date în roaming. alimentare ecologice, inclusiv obligaţia de a afişa Preţul maxim pe care consumatorii îl plătesc noua siglă ecologică a UE, intră în vigoare la 1 iu- pentru convorbiri în roaming a scăzut de la 1 iulie lie 2010. Aşa-numita „euro-frunză” va apărea de 2009 la 0,46€, la 0,43€ pe minut (fără TVA) şi se acum în mod obliga- va diminua în continuare la 0,39€ pe minut de la 1 toriu pe alimentele iulie 2010. ecologice preamba- Preţul maxim al unui mesaj text s-a diminuat late produse în orice cu aproape 60% şi valorează 0,11€ de la 1 iulie stat membru al UE şi 2009. Începând din iulie 2010, preţurile pe care care îndeplinesc stan- operatorii şi le impun reciproc pentru transferul de dardele necesare. Pe date în roaming se vor diminua de la 1€, la 0,80€ lângă eticheta UE vor pe megabyte transferat. apărea în continuare Chiar dacă legislaţia a redus preţurile, raportul şi alte sigle folosite Comisiei indică limitele reglementărilor introduse şi de întreprinderile private sau la nivel regional ori faptul că piaţa serviciilor de roaming din UE nu este naţional. îndeajuns de competitivă pentru a oferi o gamă va- Sigla rămâne opţională pentru produsele ecolo- riată şi preţuri mici consumatorilor. gice neambalate şi de import. Comisia va efectua o revizuire completă a re- Pe lângă siglă, noile norme în materie de eti- glementărilor din 2009 în materie de roaming până chetare prevăd şi afişarea informaţiilor obligatorii la sfârşitul lui 2011 şi va evalua dacă obiectivele despre locul de producţie al ingredientelor produ- propuse au fost atinse şi dacă piaţa serviciilor de selor şi numărul de cod al organismului care a efec- roaming funcţionează cum trebuie – respectiv ca o tuat controalele. piaţă unică digitală. Operatorii dispun de o perioadă de tranziţie de Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ro- doi ani pentru a se conforma acestor noi reguli de mania/news/raport_roaming_ro.htm etichetare. O altă schimbare o reprezintă introdu- cerea pentru prima dată de norme UE în materie de ◊ bază de date cu beneficiarii de fonduri ue acvacultură ecologică. Comisia Europeană a dat publicităţii numele be- Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ro- neficiarilor de fonduri UE în 2009 în domenii de po- mania/news/noul_logo_produse_ecologice_ro.htm litică precum cercetarea, educaţia şi cultura, ener- gia şi transporturile sau ajutorul extern. ◊ tarife reduse pentru serviciile de roaming Sistemul de transparenţă financiară (STF) Operatorii de telefonie mobilă din UE au redus a fost lansat în 2008 şi furnizează informaţii pri- tarifele pentru serviciile de roaming în funcţie de vind beneficiarii liniilor bugetare gestionate direct plafoanele tarifare stabilite de reglementările UE de către Comisie şi agenţiile sale executive. introduse pentru prima dată în 2007 şi modificate Baza de date online, care conţine în prezent în iulie anul trecut, conform raportului intermediar peste 114 000 de intrări, începând cu anul 2007, a privind serviciile de roaming al Comisiei Europene. fost actualizată pentru a suplimenta numărul crite- Transparenţa preţului s-a îmbunătăţit. riilor de căutare. De asemenea, aceasta furnizează În conformitate cu reglementările modificate acum informaţii şi cu privire la cheltuielile adminis- în materie de servicii de roaming, adoptate în iu- trative ale Comisiei. nie 2009, cetăţenii UE beneficiază de tarife reduse Informaţii suplimentare: http://ec.europa. pentru serviciile de voce şi SMS în roaming şi sunt eu/contracts_grants/beneficiaries_ro.htm Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Mirel MIHALI Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mihai PĂTRAŞCU şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×