Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures

231 views

Published on

informații europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter 7/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Buletin de informare europeană Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html Cardul european de asigurări sociale de sănătate - CEASS O necesitate pentru turiști Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Cuprinsul Newsletterului: • Cardul european de asigurări sociale de sănătate • Viitorul UE • Utile pentru TINEri: -- Concurs de eseuri pentru Săptămâna IMM-urilor -- Concursul foto „NATURE@work” Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Euro- peană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme euro- pene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Mergeți în vacanță într-o altă țară europeană în acest an? Nu uitați să obțineți Cardul european de asigurări sociale de sănătate (European Health Insurance Card - EHIC). CEASS este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți benefi- cia de serviciile acordate de unități medicale de stat în timpul unei șederi temporare în oricare dintre cele 28 de state membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asigurații din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite). Cardurile sunt eliberate de către casa națională de asigurări de sănătate din țara dumneavoastră. Important – cardul european de asigurări sociale de sănătate: - nu este o alternativă la asigurarea de călătorie; acesta nu acoperă costurile serviciilor medicale private sau costuri precum prețul călătoriei cu avionul înapoi în țara de origine ori contravaloarea bunurilor pierdute/ furate; - nu vă acoperă costurile în situația în care scopul expres al călătoriei dumneavoastră este de a obține tratament medical; - nu garantează servicii gratuite; date fiind diferențele dintre siste- mele de sănătate ale fiecărei țări, este posibil ca unele servicii care sunt gratuite în țara dumneavoastră să nu fie gratuite într-o altă țară. Atenție! Dacă vă schimbați reședința obișnuită într-o altă țară, pentru a primi îngrijiri medicale în noua țară, vă recomandăm să utilizați Formularul S1, în loc de CEASS. Descărcați aplicația pentru smartphone-ul dumneavoastră Ghid privind utilizarea cardului european de asigurări sociale de sănătate în cele 28 de state membre ale UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Include informații generale despre card, numere de telefon de urgență, tratamente acoperite și costuri, modalități de solicitare a rambursării costurilor și contacte în cazul pierderii cardului, precum și o funcție de reamintire a datei de expirare a cardului. Anul IX, Nr. 7 Iulie 2017 Continuare în pag. 2
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 7/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Continuare din pag. 1 Toate aceste informații sunt disponibile și în modul offline al smartphone-ului dumneavoastră. Aplicația este disponibilă în 25 de limbi cu posibili- tatea de a schimba ușor limba. Vă rugăm să rețineți: ◊ Dinmotivetehnice,juridiceșideconfidențialitate, aplicația NU înlocuiește cardul. Cardul nu poate fi generat sau descărcat în vederea utilizării. ◊ Cardul EHIC NU este o alternativă asigurarea de călătorie. ◊ Comisia Europeană NU este responsabilă pentru eliberarea cardurilor EHIC, care sunt eliberate gratuit de casa națională de asigurări de sănă- tate din țara dumneavoastră. ◊ Atunci când utilizați aplicația pentru prima dată, trebuie să descărcați anumite date (aprox. 25 MB). Această acțiune va fi taxată în funcție de conexiunea dumneavoastră la internet. Vă re- comandăm să descărcați toate datele înainte de a călători în străinătate. Cine poate beneficia de card? Pentru a fi eligibil pentru un card, trebuie să fiţi asigurat sau să beneficiaţi de un sistem de asigu- rări sociale în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia. Fiecare membru al familiei care călătoreşte în străinătate trebuie să deţină propriul său card. Cetăţenii ţărilor terţe care au reşedinţa legală în UE şi sunt asiguraţi în cadrul unui sistem naţional de securitate socială au, de asemenea, dreptul să ob- ţină acest card. Totuşi, nu-l vor putea folosi pentru a primi asistenţă medicală în Danemarca, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia. Ce perioadă de valabilitate are cardul? Aceasta variază de la o ţară la alta şi cel mai bine este să întrebaţi în momentul în care contactaţi au- toritatea de asigurări de sănătate de care aparţineţi pentru a obţine cardul. Cum puteți proceda în cazul în care autorita- tea de asigurări de sănătate de care aparțineți refuză să vă emită un card european de asigu- rări sociale de sănătate? Dacă solicitaţi un card european de asigurări soci- ale de sănătate, autoritatea de care aparţineţi este obligată să vă emită un astfel de card sau, dacă nu este posibil, un certificat înlocuitor provizoriu, în ca- zul în care cardul nu este disponibil imediat. Dacă autorităţile nu procedează astfel, există posibilitatea depunerii unei plângeri. Aveți întrebări referitoare la drepturile dumnea- voastră? Vreți să știți ce puteți face pentru a vă asi- gura că autoritățile din țara dumneavoastră vă res- pectă dreptul de a avea un card CEASS? Contactați serviciul Europa ta - Consiliere: http://europa.eu/youreurope/advice/index_ro.htm Ce măsuri puteți lua în cazul în care cardul nu este recunoscut în străinătate? Dacă autoritățile din alt stat membru al UE (sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) nu vă recunosc cardul CEASS, puteți solicita casei dum- neavoastră de asigurări să ia legătura cu medicul sau spitalul în cauză. Dacă problema nu poate fi soluționată astfel, vă recomandăm să solicitați sprijinul SOLVIT: http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm Detalii despre eliberarea în România, a Car- dului European de Asigurări Sociale de Sănătate: http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare- i-utilizare-a-cardului-european.html Cum intri în posesia CEASS? Acest card se eliberează la cerere. Asiguratul va depune în scris, la sediul casei de asigurări de să- nătate în evidenţa căreia se află, o cerere (publicată în format pdf). Asiguratul va intra în posesia cardului în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care ges- tionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară în- tr-un stat membru al UE. În cazul în care circumstanţe excepţionale împie- dică eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provi- zoriu de înlocuire a cardului (CIP). Costul cardului european este suportat din FNU- ASS (Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate). Perioada de valabilitate a Cardului Euro- pean de Asigurări de Sănătate este de 1 an de la data emiterii. Care sunt serviciile medicale pe care le aco- peră CEASS? Asiguratul care posedă CEASS beneficiază de ser- viciile medicale devenite necesare, în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/ Confederaţiei Elveţiene, in aceleaşi condiţii ca şi asi- guraţii din ţara în care s-a deplasat. Este însă posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România ace- leaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru de- pinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic lunar 7/2017 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene • UE: cinci scenarii, cinci dimensiuni, un singur viitor comun Dezbaterea privind viitorul Europei, concentrată în ju- rul Cărții Albe, document lansat în urmă cu doar patru luni de zile, capătă dinamism, iar în final se estimează că vor fi implicate în acest demers peste 30 de milioane de persoane. Peste 270.000 de persoane au fost prezente la cele peste 1750 de evenimente, organizate sau sprijinite de către Comisia Europeană din martie, când a fost lansată Cartea Albă, și până în iunie. Acestora li s-au alăturat mulți alți participanți online: https://ec.europa.eu/commission/ feedback-future-europe_ro Cetățenii sunt invitați să își exprime în continuare punc- tul de vedere, pe pagina online dedicată, în special înain- te de 13 septembrie 2017. La această dată președintele Juncker va susține discursul anual privind starea Uniunii Europene, în care își va prezenta viziunea privind viitorul Europei. Context La 1 martie 2017, Comisia a lansat, odată cu Cartea albă privind viitorul Europei, o dezbatere paneu- ropeană în urma căreia atât cetățenii, cât și liderii vor putea contura viziunea asupra UE cu 27 de membri. Cartea albă prezintă cinci scenarii pentru evoluția Uniunii până în 2025. Acestea acoperă o serie de posibilități cu rezultate diferite în funcție de domeniul de politică avut în vedere. Scenariile nu se exclud reciproc și nici nu sunt exhaustive. Comisia a prezentat, de asemenea, o serie de DOCUMENTE DE REFLECȚIE privind aspecte-cheie pen- tru Europa. Cele cinci documente de reflecție lansate între 26 aprilie – 28 iunie sunt următoarele: 1. Dimensiunea socială a Europei 2. Valorificarea oportunităților oferite de globalizare 3. Căi pentru profundarea Uniunii economice și monetare 4. Viitorul apărării europene 5. Viitorul finanțelor UE Cardul european nu acoperă situaţia în care asi- guratul se deplasează întru-un stat membru al UE/ SEE/Confederaţiei Elveţiene în scopul obţínerii unui tratament medical planificat. CEASS acoperă numai serviciile medicale obţinu- te de la furnizorii care fac parte din sistemul de se- curitate socială din ţara respectivă. Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Eco- nomic European sau Confederaţia Elveţiană în peri- oada de valabilitate a cardului, beneficiază de ser- vicii medicale în România în aceleaşi condiţii ca şi persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigu- rări sociale de sănătate din ţara noastră. Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală necesară, urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asi- gurări sociale de sănătate, serviciile medicale acor- date pentru aceste categorii de persoane. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional. Ce facem în absenţa CEASS-ului? În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat mem- bru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (nu l-a soli- citat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să solicite certificatul provizoriu de în- locuire al cardului european de asigurari sociale de sanatate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore. Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS. Formularul de cerere pentru emiterea cardului eu- ropean se poate descărca din site-ul Casei Județene de Asigurări de Sanatate, de care aparține solicitantul.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI Program cu publicul 9.00 - 16.00 Maramureş Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Utile pentru TINEri • Concurs de eseuri pentru tineri - Săptămâna europeană a IMM-urilor 2017 Săptămâna europeană a IMM-urilor 2017, sub pa- tronajul comisarului european pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a lansat un con- curs de eseuri pentru tineri cu vârsta între 16 și 25 de ani, din statele membre ale Uniunii Europene și țările partenere COSME. Aveți o opinie cu privire la modul în care politica europeană poate contribui la modelarea viitorului; sau ce pot face guvernele, instituțiile academice și întreprinderile pentru ca tinerii să poată dobândi abilitățile necesare pentru o piață a muncii a viito- rului? Doriți să împărtășiți aceste opinii cu factori de decizie și antreprenori de la nivel europen? Tot ce trebuie să faceți pentru a avea șansa de a câștiga o excursie plătită în totalitate, pentru a participa la Adunarea pentru IMM-uri din Tallinn din 2017, este să trimiteți un eseu de cel mult 2.500 de cuvinte, în limba engleză, înainte de 8 septembrie 2017. Cei trei finaliști își vor prezenta eseurile la Aduna- rea IMM-urilor de la Tallin, în fața unui public de pes- te 500 de delegați. Acestora le vor fi asigurate chel- tuielile de cazare și călătorie. Eseurile câștigătorilor vor fi promovate pe canalele de social media ale Săptămânii europene a IMM-urilor. Câștigătorii vor fi anunțați în cursul lunii octombrie. Competiția face parte din Săptămâna europeană a IMM-urilor, o campanie anuală paneuropeană de promovare a antreprenoriatului în Europa. Eveni- mentele emblematice ale Săptămânii sunt Reuniu- nea IMM-urilor și decernarea Premiilor de promovare a întreprinderilor europene. Termen limită pentru eseuri: 8 septembrie 2017 Pentru întrebări, contactați: smeweek@loweurope.eu Detalii: http://blogs.ec.europa.eu/promotingen- terprise/yec2017/ • Concursul foto „NATURE@work” Agenția Europeană de Mediu (EEA) a lansat Con- cursul foto „NATURE@work”. Participanții trebuie să prezinte maximum cinci fotografii, însoțite de un text scurt care să descrie oricare dintre următoarele trei categorii: 1. NATUREprovides, 2. NATUREprotects, 3. NATUREinspires. Participanții trebuie să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult și să fie cetățeni ai țărilor membre EEA și ai țărilor din Balcanii de Vest. Câștigătorii fiecărei categorii vor primi premii în bani: în valoare de 2.000 de euro pentru premiul în- tâi, 1.500 de euro pentru premiul al doilea, 1.000 de euro pentru premiul al treilea și câte 500 de euro pentru premiul Alegerea publicului și Premiul pen- tru tineret. Premiul pentru tineret va fi acordat unui participant cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani (născut în perioada 1993-1999), la oricare dintre ca- tegoriile de concurs. Termen limită: 15 august 2017, 23:59 CET. Detalii: https://www.eea.europa.eu/about-us/ competitions/NATURE_at_work Buletin informativ electronic lunar 7/2017 Sursa informațiilor de pe această pagină: PORTALUL EUROPEAN PENTRU TINERET http://europa.eu/youth/RO_ro

×