Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM_nov 2015_Europe Direct Maramures

1,112 views

Published on

Informatii europene pentru mediul de afaceri

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM_nov 2015_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 11/ Noiembrie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Comisia Europeană a publicat un ghid care își propune să sprijine statele membre cu dificultăți în cadrul procedurilor de achiziții publice. Ghidul îi va ajuta pe factorii interesați din întreaga Uniune să identifice și să evite cele mai frecvente erori în procedurile de achiziții în cadrul proiectelor co-finanțate prin intermediul Fondurilor structurale și de investiții europene. Acest ghid face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Comisiei de a sprijini statele membre și regiunile să îmbunătățească modul în care gestionează și investesc fondurile europene. Printre celelalte măsuri luate de Comisie se numără Platforma Peer2Peer, prin intermediul căreia funcționarii publici din întreaga Uniune pot face schimb de experiență și de bune practici, și Pactele de integritate, un instrument care își propune să îmbunătățească transparența și responsabilitatea în cadrul procedurilor de achiziții publice. Achizițiile publice repre- zintă 19% din PIB-ul UE și fac parte din viața noastră de zi cu zi. Administrațiile publice achiziționează bunuri și servicii pentru cetățenii lor, iar aceste achiziții trebuie făcute în modul cel mai eficient. De asemenea, achizițiile publice oferă oportunități pentru întreprinderi, încura- jând astfel investițiile private și contribuind în mod concret la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. În fine, achizițiile publice joacă un rol im- portant în canalizarea fondurilor structurale și de investiții europene. Se estimează că aproximativ 48% din fondu- rile structurale și de investiții europene sunt cheltuite în cadrul achizițiilor publice. În statele membre, proiectele cofinanțate de fondurile UE trebuie să respecte normele aplicabile în materie de achiziții publice, care garantează cel mai bun raport calitate- preț și o concurență loială pe piață. Transparența și integritatea în cadrul procedurilor relevante sunt, de asemenea, esențiale pentru menținerea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Cele mai des întâlnire erori în procedurile de achiziții pu- blice se produc din cauza capacității administrative in- suficiente. Din acest motiv, Comisia Europeană ia mă- suri pentru a întări capacita- tea administrativă și pentru a îmbunătăți sistemele de ges- tiune și control. ”Ghidul orientativ pentru responsabilii cu achizițiile publice privind evitarea ce- lor mai obișnuite erori în proiectele finanțate de fondurile structurale și de investiții” conține exemple de bune practici, studii de caz și informații utile pentru a-i ajuta pe cei implicați în planificarea, selecția și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Implementarea corectă și consecventă a norme- lor în materie de achiziții publice duce la obținerea de beneficii în termeni de eficiență și de eficacitate pentru toate părțile implicate - administrațiile pu- blice de la nivel național și regional, întreprinderile și cetățenii. Ea ne ajută să valorificăm la maximum investițiile publice și garantează obținerea de be- neficii maxime din fondurile UE. Ghid orientativ pentru achizițiile publice Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Totuși, din datele disponibile reiese că o parte importantă din numărul total de erori comise în ceea ce privește cheltuirea fondurilor UE se dato- rează aplicării incorecte a normelor UE în materie de achiziții publice. Obiectivul documentului elaborat de Comisia Europeană este de a oferi orientări funcționarilor publici implicați în gestionarea fondurilor structu- rale și de investiții europene (fondurile ESI) și de a-i ajuta să evite erorile frecvente și să adopte cele mai bune practici de desfășurare a proceduri- lor de achiziții publice. Există trei tipuri de contracte de achiziții pu- blice cărora li se aplică Directiva 2004/18/CE: contractele de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii. Contractele de achiziții pu- blice de lucrări sunt contrac- te de achiziții publice care au ca obiect fie execuția, fie proiectarea și execuția de lucrări referitoare la una dintre activitățile specifi- cate în anexa I la Directiva 2004/18/CE. Din punct de vedere prac- tic, procedura de achiziții publice este defalcată în șase etape: 1. Pregătire și planificare 2. Publicare 3.Depunereaofertelorșiselecțiaofertanților 4. Evaluarea ofertelor 5. Atribuirea contractului 6. Executarea contractului Deși nu propune o interpretare juridică a directi- velor UE, ghidul de achiziții publice constituie, pen- tru practicieni, un instrument util care le permite să se orienteze în domeniile în care se comit cele mai multe greșeli, oferind sfaturi practice cu privire la modul de evitare a acestora și la modalitățile optime de gestionare a fiecărei situații. De asemenea, do- cumentul prezintă o serie de bune practici, exem- ple din viața reală, explicații cu privire la anumite teme, studii de caz și modele. În fine, pentru a facilita utilizarea prezentului ghid, au fost introduse alerte și ele- mente interactive, cu linkuri la textele legislative relevante și la alte documente utile. Ghidulprivindachizițiile publice poate fi consultat la: http://ec.europa.eu/regi- onal_policy/sources/docge- ner/informat/2014/guidan- ce_public_proc_ro.pdf Continuare din pag. 1 ȘTIRI EUROPENE • Un echilibru mai bun între viața profesio- nală și cea privată Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind îmbunătățirea echilibrului între viața profe- sională și cea privată pentru părinți și tutori, pre- cum și reducerea obstacolelor din calea participării acestora pe piața muncii. Documentul de consultare oferă o privire de an- samblu asupra principalelor provocări generate de echilibrul viață profesională - viață privată pentru părinți, tutori și alte persoane cu responsabilități de îngrijire. Comisia Europeană consideră necesar un bilanț al cadrului legislativ din domeniu, pre- cum și posibila sa modernizare. Părțile interesate sunt invitate să își facă cunos- cute opiniile până la data de 10 februarie 2016. În paralel, o consultare cu partenerii sociali este în desfășurare până la data de 4 ianuarie 2016. Context Consultarea publică este una dintre etapele enu- merate în foaia de parcurs publicată în luna august 2015 și intitulată „Un nou început pentru a face față provocărilor echilibrului dintre viața profesională și cea privată cu care se confruntă familiile”. Pagina consultării publice: http://ec.europa. eu/justice/newsroom/gender-equality/opini- on/1511_roadmap_reconciliation_en.htm
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Uniunea energiei: 16 propuneri românești pe lista proiectelor de interes comun Șaisprezece proiecte românești sunt considerate de Comisia Europeană ca fiind de interes comun în vederea atingerii obiectivelor Uniunii energiei. Șase dintre aceste proiecte privesc creșterea capacității de interconectare cu Bulgaria, Serbia și Ungaria, iar zece au ca obiectiv îmbunătățirea siste- mului energetic național. Prin includerea lor în listă, proiectele sunt eligibile pentru finanțare prin Mecanis- mul de interconectare a Europei (MIE). În 2014, capacitatea de interconectare a Româ- niei a fost de doar 7% din întreaga producție de energie. Pentru a atinge țintele de 10% în 2020 și 15% în 2030, realizarea practică a proiectelor de interes comun este esențială. Context În primul său raport privind starea Uniunii ener- giei, Comisia Europeană analizează rezultatele obținute în atingerea obiectivelor acesteia și re- alizează o radiografie a situației din fiecare stat membru. În ce privește România, raportul menționează dependența redusă față de importurile de gaze na- turale, prețurile sub media Uniunii Europene pen- tru gaze și electricitate de care beneficiază consu- matorii casnici, precum și ponderea importantă în economie a sectorului energetic. • 2,5 milioane de euro pentru promovarea produselor agroalimentare românești Programele de promovare propuse de Bioro- mania (produse organice) și de Asociația Producă- torilor de Vin și Produse Vitivinicole (APVPV) Do- brogea au fost aprobate de Comisia Europeană. Acestea au o durată de 3 ani și un buget total de aproximativ 2,5 milioane de euro. Comisia Europeană a aprobat, în total, 33 de noi programe pentru promovarea produselor agro- alimentare în interiorul și în afara UE. Valoarea lor totală este de 108 milioane de euro, din care 54 de milioane reprezintă contribuția UE. 20 dintre aces- te programe se axează pe piața internă, iar restul se adresează unor țări sau regiuni terțe. Programele vor contribui la deschiderea de noi piețe și la creșterea consumului produselor pro- movate. Măsurile finanțate pot consta în campanii de promovare, evidențiind avantajele produselor europene în termeni de calitate, siguranță alimen- tară și igienă, valoare nutrițională, etichetare, de respectare a normelor de bunăstare a animalelor sau a metodelor de producție ecologice. Context Contribuția UE (54 de milioane de euro) face par- te din cele 118 milioane de euroalocate de UE pen- tru promovarea produselor agroalimentare în 2015. Programele menționate sunt ultimele în care se apli- că sistemul stipulat de Regulamentul nr. 3/2008. Începând cu data de 1 de- cembrie 2015, intră în vigoare noi norme de promovare ce introduc o serie de modificări importante, inclusiv extinde- rea domeniului de aplicare în termeni de beneficiari și pro- duse eligibile, schimbări pro- cedurale, introducerea unui program de lucru și de apeluri de propuneri anuale, precum și creșterea bugetului și rate- lor de cofinanțare UE. Aloca- rea bugetară pentru 2016 este de 111 milioane de euro. Lista completă a Programe- lor aprobate: http://ec.europa. eu/agriculture/promotion/cam- paigns/2015/2015-2_en.pdf
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: Luni - Vineri, 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Programul Erasmus+: Sprijin pentru între- prinderi mici și mijlocii care se implică în programe de ucenicie Prezenta cerere are drept scop atragerea de pro- puneri în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) care organizează stagii de ucenicie și care fie se implică într-o astfel de activitate pentru prima oară, fie își cresc substanțial oferta actuală de stagii. Această cerere nu oferă însă sprijin financiar pentru IMM-uri în mod direct. Solicitanți eligibili: Lotul 1 - Solicitanții (coordonatorii) trebuie să fie organizații sau grupuri de organizații de tipul: - camere de comerț, industrie și meserii sau organizații profesionale/sectoriale relevante similare; - întreprinderi publice sau private; - furnizori de VET; - alte organizații care contribuie la sprijinirea IMM-urilor în vederea creșterii ofertei acestora de stagii de ucenicie. Entitățile din cadrul parteneriatului trebuie să provină din cel puțin două țări eligibile (dintre care una trebuie să fie o țară participantă la programul Erasmus+). Lotul 2 - Solicitanții (coordonatorii de proiect) trebuie să fie rețele sau organizații care au mem- bri sau filiale în cel puțin 12 țări participante la programul Erasmus+, dintre care cel puțin șase să participe la proiect în calitate de parteneri. Activități eligibile: Lotul 1: consolidarea capacității organisme- lor intermediare (cum ar fi camerele de comerț, industrie și meserii sau alte organizații profesi- onale) sau utilizarea lanțului de aprovizionare al întreprinderilor mai mari pentru dezvoltarea și in- stituirea de structuri de sprijin pentru IMM-uri, în special pentru cele fără experiență anterioară în domeniul stagiilor de ucenicie; Lotul 2: acțiuni specifice de cooperare între organizația umbrelă a rețelelor și organizațiilor europene existente și membrii sau filialele lor naționale în vederea dezvoltării și creării de struc- turi de sprijin pentru IMM-uri, în special pentru cele fără experiență anterioară în domeniul stagi- ilor de ucenicie. Condiții de finanțare: Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiec- telor este estimat la maximum 8,7 milioane EUR (5,2 milioane EUR pentru lotul 1 și 3,5 milioane EUR pentru lotul 2). Valoarea fiecărei subvenții va fi cuprinsă intre 300.000 și 600.000 EUR pentru lotul 1 și, respec- tiv, intre 600.000 și 800.000 EUR pentru lotul 2. Termen de depunere: 15 ianuarie 2016. Website-ul programului: https://eacea.ec.europa. eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform- support-for-small-and-medium-sized-enterprises-enga- ging-in-apprenticeships_en • Granturi SEE finanțate prin Fondul pentru Relații Bilaterale Măsura I: Sprijin pentru deplasări – în vederea dezvoltării relațiilor bilaterale, de a identifica și a vizita potențialii parteneri pentru a discuta despre posibilitățile de colaborare în viitor; Măsura II: Arii prioritare – finanțează proiecte/ acțiuni, individuale sau în parteneriat, de colabo- rare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între beneficiari și entități din Sta- tele Donatoare, alte state beneficiare și România. Solicitanți eligibili: instituții publice, autorități publice naționale sau internaționale, autorități pu- blice locale sau regionale; organizații interguver- namentale; instituții de învățământ și institute de cercetare; organizații non-guvernamentale. Bugetul total al prezentului apel: 736.000 euro. Rata de finanțare nerambursabilă: 100% din cheltuielile eligibile. Termen de depunere: 30 decembrie 2015. Detalii: http://www.eeagrants.ro/-/nou-extinderea- perioadei-de-depunere-de-aplicatii-pentru-apelul-ii-la- nivelul-programului-ro01-asistenta-tehnica-si-fondul-bi- lateral-la-nivel-national Pagină realizată cu informații preluate în principal, de pe: http://www.finantare.ro/

×