Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures

147 views

Published on

Imformatii europene destinate mediului de afaceri

Published in: Business
  • Be the first to comment

Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIV, Nr. 5/ Mai 2018 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ REFORMA PROTECȚIEI DATELOR ÎN UE Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) se aplică de la 25 mai 2018 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, reprezintă un pas esențial pentru consolidarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni în era digitală și simplificarea normelor pentru între- prinderi pe piața unică digitală. Regulamentul a intrat în vigoare la 24 mai 2016 și se aplică de la 25 mai 2018, în toate statele membre ale Uniunii Europene. Din momentul intrării în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor, tuturor companiilor care desfășoară activități în UE li se aplică același set de norme privind protecția datelor, oriunde și-ar avea sediul. Datorită normelor mai stricte privind protecția datelor: * oamenii se bucură de mai mult control asupra propriilor date cu caracter personal; * companiile beneficiază de condiții de concurență echitabile. Ce reglementează Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)? • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, noul Regulament ge- neral privind protecția datelor al Uniunii Euro- pene („RGPD”) reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate sau o organizație a unor date cu caracter per- sonal referitoare la persoane fizice în UE. • Regulamentul nu se aplică prelucrării date- lor cu caracter personal ale persoanelor decedate sau ale persoanelor juridice. • Normele nu se aplică datelor prelucrate de către o persoană fizică din motive pur per- sonale și nici activităților desfășurate în locuință, cu condiția să nu existe nicio legătură cu o activitate profesională sau comercială. • Atunci însă când o persoană fizică utilizează datele cu caracter personal în afara „sferei personale”, cum ar fi pentru activități socio-culturale sau financiare, persoana în cauză trebuie să respecte legea privind protecția datelor. Ce sunt datele cu caracter personal? Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Datele cu caracter personal care au fost anoni- mizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi uti- lizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD. Exemple de date cu caracter personal: • un nume și prenume; • o adresă de domiciliu; • o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@ societate.com; • un număr de act de identitate; • date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil); • o adresă de protocol de internet (IP); Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 5/2018 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • un identificator de modul cookie; • identificatorul de publicitate al telefonului dvs.; • date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană. Exemple de date considerate ca neavând caracter personal: • codul de înregistrare al unei societăți; • o adresă de e-mail, cum ar fi info@societate.com; • datele anonimizate. Ce date pot fi prelucrate și în ce condiții? Tipul și cantitatea de date cu caracter perso- nal pe care societatea/organizația are dreptul să le prelucreze depind de motivul pentru care sunt prelucrate (temeiul juridic în cauză) și de scopul în care sunt prelucrare. Norme-cheie care trebuie respectate: • datele cu caracter personal trebuie prelucrate într-un mod legal și transparent, garantând echitatea în ceea ce privește persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt pre- lucrate („legalitate, echitate și transparență”); • trebuie să existe scopuri specifice ale prelu- crării datelor și societatea/organizația trebuie să informeze persoanele fizice în legătură cu scopurile respective atunci când le colectează date cu caracter personal („limitări legate de scop”); • societatea/organizația trebuie să colecteze și să prelucreze numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru înde- plinirea scopului respectiv („reducerea la minimum a datelor”); • societatea/organizația trebuie să se asigure că datele cu caracter personal sunt exacte și actualizate, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, și să fie corectate în caz contrar („exactitate”); • societatea/organizația nu are dreptul să utilizeze datele cu caracter personal în alte scopuri care nu sunt compatibile cu scopul inițial; • societatea/organizația trebuie să se asigure că datele cu caracter personal nu sunt stocate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile în care au fost colectate („limitări legate de stocare”); • societatea/organizația trebuie să prevadă garanții tehnice și organizaționale adecva- te care să asigure securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împo- triva prelucrării neautorizate sau ilegale și îm- potriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnologice adecvate („integritate și confidențialitate”). Ce drepturi aveți în privința protecției date- lor personale, în calitate de cetățeni europeni? • să primiți informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal; • să obțineți acces la datele cu caracter personal deținute în legătură cu dvs.; • să solicitați corectarea datelor cu caracter per- sonal incorecte, inexacte sau incomplete; • să solicitați ștergerea datelor cu caracter per- sonal când acestea nu mai sunt necesare sau dacă prelucrarea acestora este ilegală; • să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care vă aflați; • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în anumite cazuri; • să primiți datele dvs. cu caracter personal în- tr-un format care poate fi citit automat și să le trimiteți altui operator („portabilitatea datelor”); • să solicitați ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor dvs. cu caracter perso- nal care vă privesc sau care vă afectează în- tr-o măsură semnificativă să fie luate de că- tre persoane fizice, nu exclusiv de computere. În acest caz, aveți și dreptul de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. Pentru a vă exercita drepturile, ar trebui să contactați societatea sau organizația care vă pre- lucrează datele (adică operatorul de date). În cazul în care societatea/organizația are un responsabil cu protecția datelor (RPD), îi puteți adresa cererea acestui RPD. Societatea/organizația trebuie să răspundă cererilor fără întârzieri nejustificate și cel târziu în termen de o lună. Dacă nu intenționează să se conformeze la cererea dvs., societatea/organizația trebuie să motiveze refuzul. Vi se poate cere să furnizați informații pentru a vă confirma identita- tea (de exemplu, să faceți clic pe un link de veri- ficare, să introduceți un nume de utilizator sau o parolă) pentru a vă exercita drepturile. Aceste drepturi se aplică în întreaga UE, indi- ferent unde se prelucrează datele și unde își are sediul societatea. Aceste drepturi se aplică și când cumpărați produse și servicii de la societăți din afara UE care își desfășoară activitatea în UE. Detalii: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/ data-protection/reform_ro Continuare din pag. 1
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2018 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ BUGETUL UE 2021-2027 Comisia Europeană a propus pe 2 mai 2018, un buget pe termen lung pragmatic și modern, pentru perioada 2021-2027. 1. Un buget axat pe rezultate: 1.135 de mili- arde de euro în credite de angajament (exprimate în prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, echi- valentul a 1,11% din venitul național brut al UE27. Pentru a finanța prioritățile noi și urgente, vor trebui majorate actualele niveluri de finanțare. Investițiile actuale în domenii precum cercetarea și inovarea, tineretul, economia digitală, gestionarea frontierelor, securitatea și apărarea vor contribui la prosperitate, sustenabilitate și securitate în viitor. De exemplu, bugetul alocat programului Erasmus+ și al Corpului european de solidaritate va fi dublat. Comisia propune o reducere moderată a finanțării pentru politica agricolă comună și politica de coeziune – cu aproximativ 5% în cazul fiecăreia dintre ele – pentru a reflecta noua realitate a unei Uniuni cu 27 de state membre. 2. Un buget modern, simplu și flexibil Modern: reducerea în continuare a birocrației atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile de management, prin norme mai coerente pe baza unui cadru unic de reglementare; stabilirea unor obiective mai clare și punerea unui accent mai mare pe performanță. Simplu: reducerea numărului de programe cu mai mult de o treime (de la 58 în prezent la 37 în viitor), de exemplu, prin regruparea în noi programe integrate a surselor de finanțare fragmentate și prin simplificarea radicală a utilizării instrumentelor finan- ciare, inclusiv prin intermediul fondului InvestEU. Flexibil: o flexibilitate sporită atât în cadrul programelor, cât și între acestea, consolidarea in- strumentelor de gestionare a crizelor și crearea unei noi „Rezerve a Uniunii”, care să ne permită să facem față evenimentelor neprevăzute și să răs- pundem situațiilor de urgență în domenii cum ar fi securitatea și migrația. 3. Bugetul UE și statul de drept: buna ges- tiune financiară Comisia propune un nou mecanism care să pro- tejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept în statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uni- unea va putea să suspende, să reducă sau să restricționeze accesul la finanțarea din partea UE în mod proporțional cu natura, gravitatea și amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie propusă de Comisie și adoptată de Consiliu prin vot cu ma- joritate calificată inversă. 4. Un buget al UE pentru o uniune econo- mică și monetară puternică și stabilă: - Un nou Program de sprijin pentru reforme, cu un buget total de 25 de miliarde de euro, care va oferi sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre pentru realizarea reformelor prioritare, în special în contextul semestrului european. - O Funcție europeană de stabilizare a inves- tițiilor, care va contribui la menținerea nivelului investițiilor în cazul șocurilor asimetrice majore: împrumuturi reciproce („back-to-back”) de la bu- getul UE în valoare de până la 30 de miliarde de euro, la care se va adăuga o asistență financiară acordată statelor membre pentru acoperirea cos- turilor aferente dobânzii. 5. Surse moderne de finanțare pentru bugetul UE Noile priorități necesită noi investiții. Din acest motiv, Comisia propune să le finanțeze printr-o combinație de fonduri noi (aproximativ 80%), rea- locări și economii (aproximativ 20%). Coșul de noi resurse proprii propus cuprinde: - 20% din veniturile provenite din sistemul de co- mercializare a certificatelor de emisii; - o cotă de prelevare de 3% aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare); - o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care nu se reciclea- ză în fiecare stat membru (0,80 euro per kg). Aceste noi resurse proprii vor reprezenta apro- ximativ 12% din totalul bugetului UE și ar putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități. Corecții - Comisia propune să se elimine toate corecțiile și să se reducă de la 20% la 10% suma pe care o păstrează statele membre atunci când colectează veniturile vamale (acestea fiind una dintre „resur- sele proprii”) pentru bugetul UE. - Pentru a se evita orice creștere bruscă și dras- tică a contribuțiilor unora dintre statele membre, Comisia propune eliminarea treptată a corecțiilor actuale pe parcursul unei perioade de cinci ani. Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180502_ propunere_buget_ue_post_2020_modern_echitabil_flexibil_ro
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Vlad PASCU Radu BIG ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 5/2018 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Fonduri nerambursabile de max. 2 mil. Euro pentru firme românești, din fonduri nor- vegiene Firmele mici și mijlocii din România, din anu- mite domenii, pot obține fonduri nerambursabile între 50.000 de euro și 2 milioane de euro de la statul norvegian, printr-o linie de finanțare de 21 de milioane de euro în total, deschisă oficial pe 25 mai 2018. Linia de finanțare face parte dintr-un program mai mare, SME Growth Romania, în valoare totală de 45 de milioane de euro, conform Innovation Norway, compania statului norvegian care deru- lează programul. Prin această primă linie de finanțare se vor putea obține bani pentru proiecte de afaceri în 3 domenii: 1. Inovație în industrie ecologică (Green Industry Innovation); 2. Dezvoltarea afacerilor maritime (Blue Growth); 3. Tehnologia informației și comunicații (IT&C). Condiții de cofinanțare: - Firmele din București trebuie să contribuie cu cel puțin 90% din investiție; - Firmele din județul Ilfov și din regiunea de dezvoltare Vest trebuie să contribuie cu cel puțin 65% din investiție; - Firmele din restul țării trebuie să asigure cel puțin 50% din invesiție. Cu anumite bonusuri, IMM-urile beneficiare vor putea beneficia de finanțare până la 80%, ceea ce însemană ca partea lor de contribuție va putea să scadă la 20% din valoarea eiligibilă a proiectului. Documentele de înscriere se depun numai în limba engleză. Antreprenorii IMM români se vor putea înscrie în program până joi, 1 noiembrie 2018, ora 13.00, pe site-ul oficial al programului: https://www.innovasjonnorge.no/smes- growthromania • Cerere de propuneri de proiecte prin „COSME – Programul UE pentru Competitivita- tea întreprinderilor și IMM-urilor” 2014-2020 Tematica: „Dezvoltarea IMM-urilor europene in afa- ceri internaționale prin intermediul rețelelor de afaceri”. Activitățile avute în vedere: - Identificarea/selectarea IMM-urilor cu potențial de participare cu succes la o rețea de IMM-uri; - Pregătirea acestora pentru internaționalizare, formare și coaching; - Activități de networking pentru IMM-uri; - Rezultate și recomandări de politică; - Coordonarea, gestionarea și raportarea proiectelor. Solicitanți eligibili Organizații/entități care sprijină IMM-urile, pu- blice, private sau parțial publice/private, camere de comerț, autorități locale și regionale, asociații co- munitare pentru dezvoltare durabilă, etc. Important este ca entitățile care aplică să fi semnat un acord de parteneriat cu EEN pentru perioada 2015-2020. Buget și data limită de depunere 1.500.000 euro, până la 90% din totalul costuri- lor eligibile; se acordă maximum 500.000 €/proiect. 19 iunie 2018 (orele 17:00 la Bruxelles). Informații suplimentare Aplicația trebuie depusă prin Sistemul Electronic de Depunere (SEP) al Comisiei Europene (CE). Parteneriatul de proiect trebuie să fie format din min. 3 parteneri care provin din min. 3 state membre. Proiectele se implementează pe o perioadă de maximum 24 de luni. Data demarării acțiunilor: 1 noiembrie 2018. Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE. Un rezumat va fi tradus în engleză. CE estimează cofinanțarea a 3 proiecte-pilot. Detalii: http://ec.europa.eu/growth/content/de- velopment-european-smes-international-business- through-sme-networks_en Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×