Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr 2_2013-ed maramures

404 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr 2_2013-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XIX, Nr. 2/ Februarie 2013 PREVIZIUNI ECONOMICE: UE iese treptat din zona de turbulenţă Potrivit ultimelor previziuni ale Comisiei, deşi situaţia pieţelor financiare din UE s-a îmbunătăţit substanţial începând din vara anului 2012, relansarea creştererii economice se face cu paşi mici. Relansarea creșterii economice va fi inițial determinată de creșterea cererii externe. Investițiile interne și consumul intern ar trebui să crească mai târziu în cursul anului, și până în 2014 se așteaptă ca cererea internă să devină principalul motor al con- solidării creșterii PIB. Previziunile economice de iarnă ale Comisiei Inflaţia pentru UE şi zona euro, publicate la în februarie În UE, inflaţia ar trebui să se reducă treptat în cursul 2013, fac parte din eforturile pe care le depune anului 2013. În 2014, rata inflaţiei ar trebui să se stabi- UE pentru a monitoriza mai eficient economiile lizeze la aproximativ 1,7% în UE şi 1,5% în zona euro. naţionale şi finanţele publice. Aceste previziuni se Bugetul public referă la creşterea PIB-ului, rata inflaţiei, nivelul Întrucât multe ţări din UE pun în aplicare măsuri de ocupare a forţei de muncă şi starea finanţelor de consolidare fiscală, se estimează că în 2013 publice pentru perioada 2012-2014. deficitele bugetare vor scădea până la 3,4% în UE După o activitate economică dezamăgitoare în a şi 2,8% în zona euro. doua jumătate a anului 2012, potrivit estimărilor, creşterea economică va fi de doar 0,1% în 2013, la nivelul UE. Se aşteaptă ca economia zonei euro să se contracte în 2013 cu 0,3%. Pentru România, creșterea estimată este de 1,6% în 2013 și de 2,5% în 2014. Îmbunătăţirea situaţiei de pe piaţa financiară nu s-a reflectat într-o accelerare a creşterii eco- nomice. Totuşi, având în vedere că dezechilibrele din perioada premergătoare crizei continuă să se reducă, economia europeană ar trebui să îşi revină. Pentru 2014 se estimează o creştere economică de 1,6% în UE şi de 1,4% în zona euro. Şomajul Dată fiind starea economiei în acest an, se aşteaptă o creştere a ratei şomajului până la 11,1% în UE şi 12,2% în zona euro.FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România DECIZII privind acțiunile în constatarea NEÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIILOR de către STATELE MEMBRE În cadrul pachetului lunar de decizii privind acțiunile în consta- tarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia a adoptat 151 de decizii, între care 15 de avize motivate și 13 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, dintre care 2 includ sancțiuni financiare. Măsurile referitoare la România se încadrează România are la dispoziție două luni pentru a în categoria Avize motivate: transmite Comisiei măsurile luate în vederea pu- nerii integrale în aplicare a regulamentelor. În caz • Pensii: Comisia solicită ROMÂNIEI să plă- contrar, Comisia poate decide să trimită România tească pensii cetățenilor greci pentru peri- în fața Curții Europene de Justiție. oada în care aceștia au lucrat în România Comisia a cerut României să respecte Regula- • Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să mentul (CE) nr. 1408/71 și Regulamentul (CE) nr. își revizuiască sistemul de impozitare a 883/2004 privind coordonarea sistemelor de secu- societăților străine ritate socială la calcularea drepturilor la pensie ale Comisia Europeană a cerut oficial României să cetățenilor greci care au lucrat în România înainte modifice tratamentul fiscal discriminatoriu aplicat de aderarea acesteia la UE. societăților străine. În prezent, autoritățile române refuză să ia în În temeiul legislației fiscale române, o societate considerare perioadele lucrate de migranții greci străină cu mai multe sedii în România face obiec- înainte de aderarea României la UE. Acest refuz se tul regimului fiscal al întreprinderilor pentru fieca- bazează pe un acord bilateral semnat între Româ- re dintre sedii în mod individual, în pofida faptului nia și Grecia în 1996. că acestea nu au personalitate juridică separată. În contextul acordului respectiv, România a plă- Imposibilitatea unui contribuabil străin de a tit Greciei o sumă fixă de 15 milioane USD, iar consolida rezultatele tuturor sediilor sale din Ro- Grecia este responsabilă să plătească pensii cores- mânia se traduce printr-un un dezavantaj la nive- punzând unui număr de maximum 15 ani lucrați. lul fluxului de numerar sau prin impozite mai mari Aceasta înseamnă că lucrătorii au pierdut dreptul pentru entitatea juridică străină. la pensie pentru perioadele care depășesc 15 ani. Potrivit Comisiei, această restricție contravine Comisia consideră că acordul bilateral nu poate fi libertății de stabilire garantate de tratatele UE. utilizat pentru a-i lipsi pe unii cetățeni de drepturile Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. care le sunt acordate în mod direct de dreptul UE Dacă legislația în cauză nu este pusă în conformi- și că România datorează lucrătorilor drepturile su- tate în termen de două luni, Comisia poate sesiza plimentare la pensie, chiar dacă acestea corespund Curtea de Justiție a UE cu privire la această cauză. unor perioade anterioare aderării României la UE. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat Deciziile pentru toate cele 27 de state membre ale în cadrul procedurilor UE de constatare a neînde- UE le puteți consulta pe website-ul nostru: plinirii obligațiilor. http://europedirect.cdimm.org/Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2013 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞTIRI EUROPENE • Acord privind bugetul multianual al UE - ajutorarea celor care se confruntă cu pro- pentru perioada 2014-2020 bleme reale prin simplificarea normelor şi prin acor- Acordul la care au ajuns şefii de stat sau de darea, cu mai multă eficienţă, a sprijinului necesar. guvern nu este perfect, însă oferă o bază pentru - o mai bună integrare a cetăţenilor în soci- negocierile cu Parlamentul European. etate şi pe piaţa muncii, de exemplu prin servicii Elemente pozitive ale noului buget multi- de îngrijire a copiilor, educaţie şi asistenţă medicală anual, în opinia Preşedintelui Comisiei Europene, la costuri mai accesibile, cursuri de formare profesi- José Manuel Barroso: onală şi sprijin pentru găsirea unui loc de muncă sau 1. Au fost menţinute structura de bază a propu- ajutor pentru locuinţă. nerii Comisiei şi unele instrumente inovatoare, in- Următoarele etape clusiv mecanismul Conectarea Europei prin care se Comisia va monitoriza modul în care ţările UE îşi acordă fonduri pentru investiţii în transport, adaptează sistemele de protecţie socială şi, la nevoie, energie şi agenda digitală. le va face recomandări specifice. 2. De fonduri mai consistente decât până acum vor beneficia programele europene care joacă • Impozitarea tranzacţiilor financiare un rol fundamental în sprijinirea creşterii şi Taxa europeană pe în crearea de locuri de muncă, cum ar fi, de tranzacţiile financiare exemplu, programele Orizont 2020 pentru cer- se va aplica în Austria, cetare şi inovare, Erasmus pentru toţi destinat Belgia, Estonia, Franţa, schimburilor studenţeşti şi formării în străinătate, Germania, Grecia, Ita- şi COSME pentru întreprinderi mici şi mijlocii. lia, Portugalia, Slova- 3. Au fost incluse elemente importante menite cia, Slovenia şi Spania. să contribuie la soluţionarea actualelor proble- În prezent, sectorul financiar plăteşte mai puţine me sociale majore, în special o nouă iniţiativă taxe, comparativ cu alte sectoare de activitate. De privind ocuparea forţei de muncă în rândul aceea, taxa este menită să garanteze că acest sector tinerilor. contribuie în mod echitabil la bugetul public. A fost menţinut programul de ajutor destinat Rata minimă urmează să fie de 0,01% pentru in- persoanelor celor mai defavorizate, precum şi an- strumentele financiare derivate şi de 0,1% pentru gajamentul european legat de ajutorul umanitar şi toate celelalte tranzacţii, inclusiv cumpărarea de ac- pentru dezvoltare. ţiuni şi obligaţiuni. Ţările participante sunt libere să aplice o rată mai mare. • Măsuri pentru protejarea categoriilor de- Taxa nu se va aplica activităţilor financiare cu- favorizate rente efectuate de cetăţeni şi întreprinderi, cum În cinci ani de criză economică, milioane de oa- ar fi încheierea unei poliţe de asigurare, contrac- meni au ajuns într-o situaţie materială precară, în tarea unui împrumut, cumpărături efectuate cu pragul sărăciei sau în pericol de a fi excluşi social. cardul de credit şi credite pentru întreprinderi. Numărul persoanelor fără adăpost a crescut la nivelul întregii Uniuni Europene. Etapele următoare Comisia le oferă ţărilor UE îndrumări menite să le Din cele 27 de state membre ale UE, 16 țări nu vor ajute să-şi valorifice mai bine bugetele sociale pentru aplica taxa imediat. Ele vor putea să adere la sistem a-i proteja pe cei aflaţi în nevoie şi pentru a consolida în orice moment şi au fost de acord ca cele 11 state coeziunea socială. menţionate mai sus să aplice deja această măsură. În continuare urmează să aibă loc discuţii referi- Îndrumările se axează în principal pe: toare la modalitatea de aplicare a taxei. Toate ţările - adaptarea sistemelor de protecţie socială UE pot lua parte la acestea, însă numai cele 11 satte la nevoile persoanelor care trec prin etape critice ale vor avea drept de vot. De asemenea, înainte ca taxa vieţii lor – trebuie luate măsuri suplimentare pentru să poată fi pusă în aplicare (data estimativă este 1 a reduce riscul de excluziune socială şi pentru a evita ianuarie 2014), toate ţările UE trebuie să voteze în costuri sociale mai mari în viitor. unanimitate în favoarea sa.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. FINANŢĂRI ACTIVE• SESIUNE DE FINANȚARE A PROIECTELOR Candidații pentru Măsurile structurale: entități EDITORIALE - Arhitectură juridice precum se stipulează în cazul Proiectelor co- Finanțator: Ordinul Arhitecților din România mune, cât și organizații naționale sau internaționale(OAR) ale rectorilor, profesorilor sau studenților. Beneficiari eligibili: orice editură sau revistă Instituțiile și organizațiile care pot participa în cali-cu activitate în domeniul arhitecturii și disciplinelor tate de parteneri/co-beneficiari: instituții și organizațiiconexe, numai pe baza de parteneriat cu OAR sau de învățământ superior, instituții și organizații nea-o filială a acestuia. cademice, cum ar fi organizații neguvernamentale, societăți, industrii și autorități publice. Condiții de finanțare: - Suma alocată este de 400.000 lei: 300.000 lei Activități eligibile:pentru carte și 100.000 lei pentru reviste. Cele două instrumente principale de coopera- - Pentru un titlu de carte o editură nu poate re prin intermediul prezentei cereri de propunerisolicita mai mult de 20% din suma de 300.000 lei. Tempus sunt: - O revistă poate solicita pentru cel mult 4 nu- - Proiecte comune: proiecte cu o abordaremere anuale și nu mai mult de 15% din suma de “de jos în sus”, având drept scop modernizarea100.000 lei pentru fiecare număr. și reforma la nivel instituțional (universitar), pre- cum și transferul de cunoștințe între universități, Data limită de depunere a documentației de organizații și instituții din UE și din țările partenere,solicitare a finanțării este 20 martie 2013. precum și între entități din țări partenere, după caz; Informații: http://oar.squarespace.com/sto- - Măsuri structurale: proiecte care să con-rage/ANUNT%20SESIUNI%20FINANTARE.pdf tribuie la dezvoltarea și reforma sistemelor de învățământ superior din țările partenere, să• TEMPUS IV – Reforma învățământului îmbunătățească gradul lor de calitate și relevanță superior prin cooperare universitară și să crească convergența voluntară cu evoluțiile internațională comunitare. De asemenea, sunt vizate intervenții Scop: promovarea cooperării multilaterale în- care contribuie la dezvoltarea cadrului strategic latre instituțiile de învățământ superior, autoritățile nivel național.și organizațiile statelor membre ale UE și alețărilor partenere, precum și reforma și moderniza- Durata maximă a proiectelor: 24 sau 36 de luni.rea învățământului superior, în acord cu Strategia Condiții de finanțare:Europa 2020, Cadrul strategic pentru cooperarea - Bugetul total disponibil: 129,8 milioane EUR.europeană în domeniul educației și formării profe- - Contribuția financiară a Uniunii Europene nusionale (ET 2020) și procesul de la Bologna. poate depăși 90% din totalul costurilor eligibile. Solicitanți eligibili: - Subvenția minimă: 500.000 EUR. - persoane juridice stabilite în mod legal de - Subvenția maximă: 1.500.000 EUR.peste 5 ani în Uniunea Europeană sau în țările par- Termen limită: 26 martie 2013tenere Tempus. Informații suplimentare - Agenția Execu- Candidații pentru Proiectele comune: instituții de tivă pentru Educație, Audiovizual și Culturăînvățământ superior publice sau private, recunoscu- (EACEA):te de către stat sau asociații, organizații sau rețele http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/hi-de instituții de învățământ superior dedicate promo- gher_education_institutions_en.phpvării, optimizării și reformei învățământului superior. Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×