SlideShare a Scribd company logo
PENGURUSAN PEMBELAJARAN
(EDU 3034)
TAJUK: PENGURUSAN PENASIHATAN
MURID
..PENDAHULUAN..
PENGURUSAN
PENASIHATAN
MURID
Bimbingan Penasihatan
Mentoring
 Proses membantu individu membuat keputusan
yang akan memberi kesan kepada kehidupan
mereka
BIMBINGAN
 Proses menasihati individu atau kumpulan
 Kehendak kepada kebaikan kepada orang yang
memberi nasihat
PENASIHATAN
 Proses memberi bimbingan, sokongan dan bantuan
secara profesional (terlatih dan beretika,
berkemahiran dan sistematik) dalam menghadapi
krisis hidup dan pembangunan diri individu.
 Proses ini melibatkan:
1) Mentor
2) Mentee
MENTORING
KEMAHIRAN ASAS
DALAM BIMBINGAN
DAN PENASIHATAN
Kemahiran
Bimbingan dan
Penasihatan
Kemahiran
Melayan dan
Mendengar
Kemahiran
Komunikasi
Berkesan
Komunikasi
Lisan (verbal)
Komunikasi
Tanpa Lisan
(non-verbal)
A) Kemahiran melayan dan
mendengar
i) Melayan
• Beri perhatian sepenuhnya
• Tunjukkan hormat, minat & ambil
berat
• Murid dapat meluahkan perasaan
ii) Mendengar
• Perkara asas dalam bimbingan dan
penasihatan
• Memahami dengan tepat sesuatu
mesej
• Dapat memberi cadangan yang
berkesan
iii) Jenis penumpuan
• Mendengar
Isi
Perasaan
Makna dan
Pengalaman
iv) Halangan dalam proses mendengar
• Terlalu cepat menilai mesej
• Tumpuan terputus
• Ingin segera menyelesaikan masalah
• Soalan tertumpu kepada persoalan
‘menarik’
• Pembimbingan beremosi
• Memikirkan soalan yang berikut
B) KEMAHIRAN KOMUNIKASI
i) Komunikasi Berkesan
• Menggunakan bahasa yang tepat
dan mudah difahami
• Berkeyakinan
• Menampakkan kemesraan
• Mewujudkan kepercayaan
mendengar
ii) Ciri Komunikasi dalam bimbingan
dan penasihatan
• Saling mempercayai dan
menghormati
• Bertujuan menolang
• Teraputik
iii) Jenis komunikasi
• Lisan
• Tanpa lisan
Kemahiran Komunikasi Lisan dan
Tanpa Lisan
KEMAHIRAN
KOMUNIKASI
Lisan Tanpa Lisan
menyoal
parafrasa
memfokus
merumus
Kontak mata
Ekspresi muka
Intonasi suara
Tahap tenaga
sentuhan
PERBEZAAN ANTARA PEMBIMBING DAN
PENASIHAT, KAUNSELOR DAN GURU DISISPLIN
Pembimbing dan
Penasihat
Kaunselor Guru Disiplin
Mempunyai
keupayaan dan
kesediaan untuk
menolong
seseorang pelajar
yang menghadapi
kemusykilan atau
kesulitan dan
memerlukan
bantuan.
Membantu
perkembangan
individu yang lebih
baik, menolang
pelajar
memperolehi celik
akal untuk
meneelesaikan
sebarang masalah
yang dihadapi.
Mencegah pelajar
daripada melanggar
peraturan,
memastikan pelajar
mematuhi arahan
dan memastikan
penerapan nilai-nilai
murni.
Konsep penasihatan
• Zuraidah (1994)
• Memberi nasihat
• Tanpa memikirkan perasaan individu
• Mengelakkan diri daripada memahami,
memeriksa dan menjelajah masalah
• Kamus Dewan (1994)
• ajaran, petunjuk yang baik, peringatan,
mengusulkan, mengsyorkan atau menganjurkan
tentang pelbagai hal.
• Gibson dan Mitchell (1999)
• menyediakan maklumat baru dan berguna
• Mengajar untuk berfikir dan bertindak
Ciri-ciri penasihatan
• Tumpuan kepada masalah
• Berbentuk arahan atau suruhan daripada seorang
yang dianggap lebih berautoriti
• Strategi paling cepat untuk mengatasi
permasalahan
PENASIHATAN
AKADEMIK
SISTEM PENASIHATAN
AKADEMIK
• Siapa Penasihat Akademik?
–Staf akademik
–Ketua bahagian/jabatan
• Domain penasihatan – sebagai fasilitator
PENASIHATAN AKADEMIK
- Skop penasihatan
• Perkongsian kefahaman Sistem Akademik dan
Peraturan Akademik:
–Sistem pengajian
–Beban akademik pelajar
• Mendidik konsep bekerja dalam pasukan:
–Kepentingan penasihat berinteraksi dengan
yang dinasihati
• Melatih kemahiran berkomunikasi dan kemahiran
sosial
PENASIHATAN AKADEMIK
- Kepentingan penasihatan
• Satu aspek pendidikan dan latihan kemahiran
diri & sosial  bekerja dalam pasukan,
berkomunikasi, berinteraksi, perbincangan.
• Peningkatan kualiti diri dan integriti akademik
 berdisiplin dan jauhi salah laku akademik
PENASIHATAN AKADEMIK
- Kemahiran Yang Diperlukan
• Penasihat sepatutnya bersikap positif, tinggi
motivasi & prihatin, serta
- berilmu: hal ehwal pengajian, asas
kemahiran kaunseling & kemahiran
menolong
- mempunyai kemahiran khusus tentang
sistem akademik dan peraturan akademik,
teknik pembelajaran berkesan, penilaian,
isu-isu pelajar/remaja.
- mesra pelajar
PENASIHATAN PELAJAR
BERMASALAH AKADEMIK
• Penasihatan pelajar bermasalah dalam
pencapaian akademik:
–Pelajar yang perlu mengulangi
peperiksaan
–Membaiki gred
PENASIHATAN PELAJAR
BERMASALAH SAHSIAH /
INTEGRITI
• Isu salah laku akademik:
–Penyelewengan akademik
• Isu sahsiah dan integriti:
–tidak jujur/ikhlas
–tidak saksama/adil
–kelakuan tidak bermoral
Perbezaan antara penasihatan dan
kaunseling
Penasihatan Kaunseling
Fokus kepada
permasalahan yang
dihadapi
Fokus kepada individu
bermasalah
Boleh dilakukan oleh
sesiapa sahaja
Dilaksana oleh individu
yang dilatih khusus
dalam bidang
kaunseling
Tindakan adalah secara
ad hoc berdasarkan
keperluan
Tindakan adalah
berstruktur dan
sistematik
Masa singkat Lebih banyak masa
diperlukan
Tindakan tidak dipantau
oleh penasihat
Tindakan dipantau
secara berterusan
TEKNIK DAN STRATEGI
DALAM BIMBINGAN
DAN PENASIHATAN
Konsep teknik dan strategi
Teknik dan strategi yang bersesuai
sangat penting dalam menangani
permasalahan pelajar.
Membantu guru dalam proses
memberi kesedaran kepada pelajar
untuk memperbaiki pemikiran, perasaan,
sikap dan tingkahlaku ke arah yang
positif
Membantu pelajar menangani
kesulitan yang dihadapi.
TEKNIK YANG DIGUNAKAN
Teknik pendekatan afektif
Prinsip penggunaan teknik
Kebaikan
penggunaan
teknik
Proses lebih
efektif
Menceriakan
dan
menghidupkan
sesi
Mewujudkan
suasana
teraputik
memudah
cara
Keberkesanan bimbingan dan penasihatan sering
dikaitkan dengan nilai dah tingkahlaku
pembimbing
Menjadi sumber perubahan
Pembawaan yang positif
Faedah kepada diri sendiri dan orang lain
Sifat-sifat positif guru sebagai
pembimbing dan penasihat berkesan
Roger(1967)
Ketulenan Empati
Penerimaan
tanpa syarat
Ketulenan
 ciri utama
Ketulenan bererti guru pembimbing dan
penasihat
Ikhlas
- semata-semata kerana dorongan
membantu
- tidak mengharapkan balasan,pujian dan
kebendaan
- keinginan membantu yang tinggi
Penerimaan tanpa syarat
CIRI-CIRI POSITIF LAIN
Mempunyai keyakinan diri dan percaya
kebolehan orang lain
Mempunyai kredibiliti tinggi dan boleh
dipercayai
Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang
bimbingan dan penasihatan
Mempunyai sifat terbuka terhadap sesuatu
isu
Amanah,jujur dan ikhlas
Sifat negatif
yang harus
dielakkan
sombong
Tidak
prihatin
Suka
melabel dan
pilih kasih
Pediam dan
sukar
didekati
Mementingkan diri
dan tidak
menghormati rahsia
pelajar
Tidak suka
berbincang dan
tidak pedulikan
pelajar
Mudah
tersinggung
Pendengar
yang lemah
Pemalu
ETIKA DALAM BIMBINGAN DAN
PENASIHATAN
ETIKA
BERTANGGUNGJAWAB
KERAHSIAAN
MURID
MENGHORMATI MURID
DAN TIADA UNSUR
DISKRIMINASI
Berasal daripada perkataan Greek
“Mentor ialah anak kepada Alcumus dan, ketika lanjut usia, dia berkawan
dengan Odysseus. Apabila melibatkan diri dalam Perang Trojan, Odysseus
menyerahkan tugas menjaga istana dan anaknya Telemachus kepada Mentor.
Tidak lama kemudian, Dewi Athena menziarahi Telemachus dan menyamar
sebagai Mentor untuk menlindungi diri dari dijumpai sebilangan jejaka yang
cuba melamar Penelope iaitu ibu kepada Telemachus.Dewi yang menyamar
itu menggesa Telemachus agar membantah lamaran mereka lalu pergi
berantau untuk mencari bapanya. Sekembali Odysseus ke Ithaca, Athena
bertukar menjadi burung layang-layang sementara para pelamar tersebut
gagal menewaskan Odysseus.”
Mentor = rakan, kaunselor atau guru yang boleh dipercayai.
Mentor biasanya terdiri dari orang yang mempunyai pengalaman
dalam memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukannya.
Mentee = individu yang menerima pertolongan.
Dalam memberi khidmat menolong, mentor yang berpengetahuan
dan berpengalaman bertindak sebagai pembimbing, rakan dan guru
kepada mentee yang memerlukan bantuan untuk menambahbaikan
lagi dirinya sama ada dalam konteks pembentukan kerjaya,
pendidikan, kerohanian, kesihatan mental dan dalam apa jua
aspek-aspek pembangunan diri.
DEFINISI
OBJEKTIF
KHAS
UMUM
KESELURUHAN
1. Menjadi agensi bimbingan yang dinamik,
berkesan dan produktif
2. Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai
pengetahuan dan pengalaman
3. Membentuk sikap dan sahsiah diri yang baik
4. Memupuk dan melengkapkan pelajar dengan
nilai-nilai jati diri yang seimbang
KESELURUHAN
UMUM
1. Membantu pelajar menyelesaikan masalah yang
dihadapi
2. Memberi bimbingan yang sempurna kepada setiap
kecerdasan atau potensi pelajar
3. Memupuk semangat dan perasaan persaudaraan,
kekitaan dan tanggungjawab bersama
4. Memupuk minat, ingin tahu dan bakat pelajar
mengikut kemampuan dan peringkat pelajar
KHAS
1. Mengesan dan menolong pelajar yang mempunyai masalah
emosi
2. Membantu pelajar menyesuaikan diri dengan keadaan
sekeliling
3. Mengembangkan pelajar dalam bidang yang mereka
minati
4. Memupuk persefahaman dan perpaduan dalam kalangan
pelajar
5. Mengawal tingkah laku atau disiplin pelajar
 Mempunyai perspektif pengurusan masa
yang baik
 Mengetahui dengan baik selok - belok
organisasi
 Kredibiliti dan mudah ditemui
 Kemahiran komunikasi yang baik
 Orientasi empower dan orientasi kemajuan
 Semangat mencipta
INSENTIF MENTORAN
FAEDAH
MENTOR MENTEE
• Dapat membina kemahiran pemantauan
dalam sesebuah organisasi
• Membina kepuasan diri.
• Dapat berkongsi pengalaman yang ada
Faedah kepada mentor
.
• Berjaya membina hubungan baik dengan
orang lain
• Membimbing mentee menyelesaikan
masalah
• Mengurangkan kadar jenayah di sekolah
• Memupuk semangat pelajar disekolah
Faedah mentoring kepada mentee

More Related Content

What's hot

Apakah itu pengajaran
Apakah itu pengajaranApakah itu pengajaran
Apakah itu pengajaran
Didie Patient
 
Psikologi perkembangan dan pembelajaran
Psikologi perkembangan dan pembelajaranPsikologi perkembangan dan pembelajaran
Psikologi perkembangan dan pembelajaran
NOR HIDAYAH
 
35934406 perbandingan-antara-teori-pembelajaran
35934406 perbandingan-antara-teori-pembelajaran35934406 perbandingan-antara-teori-pembelajaran
35934406 perbandingan-antara-teori-pembelajaran
Komalam Mariappan
 
Gaya pembelajaran vak
Gaya pembelajaran vakGaya pembelajaran vak
Gaya pembelajaran vakHas Mira
 
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)Aina Azrina
 
Akauntabiliti guru
Akauntabiliti guruAkauntabiliti guru
Akauntabiliti guruibnussomad
 
Mobiliti sosial
Mobiliti sosialMobiliti sosial
Mobiliti sosial
parydave
 
model-model pengajaran
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
Opie Mohamad
 
Tajuk 6 kepemimpinan-guru
Tajuk 6 kepemimpinan-guruTajuk 6 kepemimpinan-guru
Tajuk 6 kepemimpinan-guru
dewaperangmop
 
7 teori pengajaran kaedah pengajaran
7 teori pengajaran kaedah pengajaran 7 teori pengajaran kaedah pengajaran
7 teori pengajaran kaedah pengajaran
Universiti selangor
 
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumBab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumVince Here
 
Tajuk 8 - motivasi dan pembelajaran
Tajuk 8 - motivasi dan pembelajaranTajuk 8 - motivasi dan pembelajaran
Tajuk 8 - motivasi dan pembelajaran
Nur Syamimi Ahmad Othman
 
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Sara Zaleha
 
Teori personaliti
Teori personalitiTeori personaliti
Teori personaliti
Kang KoonWey
 
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolb
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolbGaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolb
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolb
anwar Hazim
 
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Mohd Shirazi
 
ciri-ciri ujian bermutu tinggi
ciri-ciri ujian bermutu tinggi ciri-ciri ujian bermutu tinggi
ciri-ciri ujian bermutu tinggi
Is Fakarizam
 

What's hot (20)

Apakah itu pengajaran
Apakah itu pengajaranApakah itu pengajaran
Apakah itu pengajaran
 
Psikologi perkembangan dan pembelajaran
Psikologi perkembangan dan pembelajaranPsikologi perkembangan dan pembelajaran
Psikologi perkembangan dan pembelajaran
 
35934406 perbandingan-antara-teori-pembelajaran
35934406 perbandingan-antara-teori-pembelajaran35934406 perbandingan-antara-teori-pembelajaran
35934406 perbandingan-antara-teori-pembelajaran
 
Gaya pembelajaran vak
Gaya pembelajaran vakGaya pembelajaran vak
Gaya pembelajaran vak
 
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)
Teori Personaliti (perkembangan kanak-kanak)
 
Kurikulum
KurikulumKurikulum
Kurikulum
 
Akauntabiliti guru
Akauntabiliti guruAkauntabiliti guru
Akauntabiliti guru
 
Mobiliti sosial
Mobiliti sosialMobiliti sosial
Mobiliti sosial
 
model-model pengajaran
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
 
Model taba
Model taba Model taba
Model taba
 
Tajuk 5
Tajuk 5Tajuk 5
Tajuk 5
 
Tajuk 6 kepemimpinan-guru
Tajuk 6 kepemimpinan-guruTajuk 6 kepemimpinan-guru
Tajuk 6 kepemimpinan-guru
 
7 teori pengajaran kaedah pengajaran
7 teori pengajaran kaedah pengajaran 7 teori pengajaran kaedah pengajaran
7 teori pengajaran kaedah pengajaran
 
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulumBab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
Bab 9 Pembentukan dan pelaksanaan kurikulum
 
Tajuk 8 - motivasi dan pembelajaran
Tajuk 8 - motivasi dan pembelajaranTajuk 8 - motivasi dan pembelajaran
Tajuk 8 - motivasi dan pembelajaran
 
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
Definisi dan contoh pentaksiran, pentafsiran, penilaian, pengukuran dan pengu...
 
Teori personaliti
Teori personalitiTeori personaliti
Teori personaliti
 
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolb
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolbGaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolb
Gaya pembelajaran berdasarkan model pembelajaran kolb
 
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
 
ciri-ciri ujian bermutu tinggi
ciri-ciri ujian bermutu tinggi ciri-ciri ujian bermutu tinggi
ciri-ciri ujian bermutu tinggi
 

Similar to Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan

Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Nuraznida Nordin
 
KONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING PENGERTIAN PENGEMBANGAN
KONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING PENGERTIAN PENGEMBANGANKONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING PENGERTIAN PENGEMBANGAN
KONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING PENGERTIAN PENGEMBANGAN
RatnaWulandari54
 
Guru sebagai-pembimbing
Guru sebagai-pembimbingGuru sebagai-pembimbing
Guru sebagai-pembimbing
sreedewi
 
8 bimbingan dalam pendidikan(1)
8 bimbingan dalam pendidikan(1)8 bimbingan dalam pendidikan(1)
8 bimbingan dalam pendidikan(1)Herney Aqilah Kay
 
Bimbingan & konseling
Bimbingan & konselingBimbingan & konseling
Bimbingan & konseling
Gita Paramitha
 
BK.pptx
BK.pptxBK.pptx
BK.pptx
muhamatmubin1
 
ETIKA PROFESI KEGURUAN baru LANGLANGBUANA.ppt
ETIKA PROFESI KEGURUAN baru LANGLANGBUANA.pptETIKA PROFESI KEGURUAN baru LANGLANGBUANA.ppt
ETIKA PROFESI KEGURUAN baru LANGLANGBUANA.ppt
EuisEkaPramiarsih1
 
ETIKA+PROFESI+KEGURUAN+baru.ppt
ETIKA+PROFESI+KEGURUAN+baru.pptETIKA+PROFESI+KEGURUAN+baru.ppt
ETIKA+PROFESI+KEGURUAN+baru.ppt
Cemara6
 
Bimbingan dan Konseling dalam Profesi pendidikan.pptx
Bimbingan dan Konseling dalam Profesi pendidikan.pptxBimbingan dan Konseling dalam Profesi pendidikan.pptx
Bimbingan dan Konseling dalam Profesi pendidikan.pptx
MutiahWinarno1
 
Tugas makalah bimbingan dan konseling
Tugas makalah bimbingan dan konselingTugas makalah bimbingan dan konseling
Tugas makalah bimbingan dan konseling
Mara Sutan Siregar
 
Pentingnya Bimbingan Konseling Untuk Anak Sekolah Dasar
Pentingnya Bimbingan Konseling Untuk Anak Sekolah DasarPentingnya Bimbingan Konseling Untuk Anak Sekolah Dasar
Pentingnya Bimbingan Konseling Untuk Anak Sekolah Dasar
Intan Irawati
 
Coaching, Conselling and Mentoring Concepts _Training "Peran Efektif HRD dala...
Coaching, Conselling and Mentoring Concepts _Training "Peran Efektif HRD dala...Coaching, Conselling and Mentoring Concepts _Training "Peran Efektif HRD dala...
Coaching, Conselling and Mentoring Concepts _Training "Peran Efektif HRD dala...
Kanaidi ken
 
Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN
Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIANOrganizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN
Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN
Salleha Kahar
 
3.1.a.8. Koneksi Antarmateri - Modul 3.1 - Titin Aprina.pdf
3.1.a.8. Koneksi Antarmateri - Modul 3.1 - Titin Aprina.pdf3.1.a.8. Koneksi Antarmateri - Modul 3.1 - Titin Aprina.pdf
3.1.a.8. Koneksi Antarmateri - Modul 3.1 - Titin Aprina.pdf
WillyRinaldo1
 
Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan muridPengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan muridAzurah Razak
 
Asas kepemimpinan
Asas kepemimpinanAsas kepemimpinan
Asas kepemimpinan
Ahmad Yusoff
 
Guru Sebagai 1 Profesion
Guru Sebagai 1 ProfesionGuru Sebagai 1 Profesion
Guru Sebagai 1 Profesion
Kementerian Pelajaran Malaysia
 
pembelajaan berbasis bimbingan
pembelajaan berbasis bimbinganpembelajaan berbasis bimbingan
pembelajaan berbasis bimbingan
Bijak3
 
Metode mengajar
Metode mengajarMetode mengajar
Metode mengajar
eunmi song
 

Similar to Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan (20)

Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
Kps3014 penasihatan murid (kumpulan magga)
 
KONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING PENGERTIAN PENGEMBANGAN
KONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING PENGERTIAN PENGEMBANGANKONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING PENGERTIAN PENGEMBANGAN
KONSEP BIMBINGAN DAN KONSELING PENGERTIAN PENGEMBANGAN
 
Guru sebagai-pembimbing
Guru sebagai-pembimbingGuru sebagai-pembimbing
Guru sebagai-pembimbing
 
8 bimbingan dalam pendidikan(1)
8 bimbingan dalam pendidikan(1)8 bimbingan dalam pendidikan(1)
8 bimbingan dalam pendidikan(1)
 
Bimbingan & konseling
Bimbingan & konselingBimbingan & konseling
Bimbingan & konseling
 
BK.pptx
BK.pptxBK.pptx
BK.pptx
 
ETIKA PROFESI KEGURUAN baru LANGLANGBUANA.ppt
ETIKA PROFESI KEGURUAN baru LANGLANGBUANA.pptETIKA PROFESI KEGURUAN baru LANGLANGBUANA.ppt
ETIKA PROFESI KEGURUAN baru LANGLANGBUANA.ppt
 
ETIKA+PROFESI+KEGURUAN+baru.ppt
ETIKA+PROFESI+KEGURUAN+baru.pptETIKA+PROFESI+KEGURUAN+baru.ppt
ETIKA+PROFESI+KEGURUAN+baru.ppt
 
Bimbingan dan kaunseling
Bimbingan dan kaunselingBimbingan dan kaunseling
Bimbingan dan kaunseling
 
Bimbingan dan Konseling dalam Profesi pendidikan.pptx
Bimbingan dan Konseling dalam Profesi pendidikan.pptxBimbingan dan Konseling dalam Profesi pendidikan.pptx
Bimbingan dan Konseling dalam Profesi pendidikan.pptx
 
Tugas makalah bimbingan dan konseling
Tugas makalah bimbingan dan konselingTugas makalah bimbingan dan konseling
Tugas makalah bimbingan dan konseling
 
Pentingnya Bimbingan Konseling Untuk Anak Sekolah Dasar
Pentingnya Bimbingan Konseling Untuk Anak Sekolah DasarPentingnya Bimbingan Konseling Untuk Anak Sekolah Dasar
Pentingnya Bimbingan Konseling Untuk Anak Sekolah Dasar
 
Coaching, Conselling and Mentoring Concepts _Training "Peran Efektif HRD dala...
Coaching, Conselling and Mentoring Concepts _Training "Peran Efektif HRD dala...Coaching, Conselling and Mentoring Concepts _Training "Peran Efektif HRD dala...
Coaching, Conselling and Mentoring Concepts _Training "Peran Efektif HRD dala...
 
Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN
Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIANOrganizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN
Organizational Values SMK SRI KUKUP,PONTIAN
 
3.1.a.8. Koneksi Antarmateri - Modul 3.1 - Titin Aprina.pdf
3.1.a.8. Koneksi Antarmateri - Modul 3.1 - Titin Aprina.pdf3.1.a.8. Koneksi Antarmateri - Modul 3.1 - Titin Aprina.pdf
3.1.a.8. Koneksi Antarmateri - Modul 3.1 - Titin Aprina.pdf
 
Pengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan muridPengurusan penasihatan murid
Pengurusan penasihatan murid
 
Asas kepemimpinan
Asas kepemimpinanAsas kepemimpinan
Asas kepemimpinan
 
Guru Sebagai 1 Profesion
Guru Sebagai 1 ProfesionGuru Sebagai 1 Profesion
Guru Sebagai 1 Profesion
 
pembelajaan berbasis bimbingan
pembelajaan berbasis bimbinganpembelajaan berbasis bimbingan
pembelajaan berbasis bimbingan
 
Metode mengajar
Metode mengajarMetode mengajar
Metode mengajar
 

More from zuraidanasri

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
zuraidanasri
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
zuraidanasri
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
zuraidanasri
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
zuraidanasri
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
zuraidanasri
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
zuraidanasri
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
zuraidanasri
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
zuraidanasri
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
zuraidanasri
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
zuraidanasri
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
zuraidanasri
 

More from zuraidanasri (13)

Bab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaranBab14 pengurusan alam pembelajaran
Bab14 pengurusan alam pembelajaran
 
Bab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaranBab13 sekolah dan persekitaran
Bab13 sekolah dan persekitaran
 
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upayaBab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
Bab12 pengurusanmurid pelbagai upaya
 
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
 
Bab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplinBab9 pengurusan disiplin
Bab9 pengurusan disiplin
 
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptxBab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
Bab8 strategi mengurus bd dan komunikasi.pptx
 
Bab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumberBab7 pengurusan sumber
Bab7 pengurusan sumber
 
Bab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjahBab6 pengurusan bilik darjah
Bab6 pengurusan bilik darjah
 
Bab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan muridBab5 pengurusan murid
Bab5 pengurusan murid
 
Bab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasiBab4 kepimpinan dan organisasi
Bab4 kepimpinan dan organisasi
 
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaranBab3 pengurusan dan pembelajaran
Bab3 pengurusan dan pembelajaran
 
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikanBab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
Bab1 perspektif teori sosiologi pendidikan
 
Bab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasiBab2 konsep sosialisasi
Bab2 konsep sosialisasi
 

Recently uploaded

PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptxPAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
xtemplat
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
nurfaridah271
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
Kanaidi ken
 
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
RizkiArdhan
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Kanaidi ken
 
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdfTugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Thahir9
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
pristayulianabila
 
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
syamsulbahri09
 
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
Arumdwikinasih
 
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
PujiMaryati
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
vivi211570
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Kanaidi ken
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
SriKuntjoro1
 
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
JatiWidyaIswara
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SDNBotoputih
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
RosidaAini3
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
mad ros
 

Recently uploaded (20)

PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptxPAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
 
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
 
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdfTugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
 
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
 
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1
 
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptxPPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
PPT KRITERIA KENAIKAN KELAS & KELULUSAN.pptx
 
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
 

Bab10 kemahiran asas dalam bimbingan dan penasihatan

 • 1.
 • 2. PENGURUSAN PEMBELAJARAN (EDU 3034) TAJUK: PENGURUSAN PENASIHATAN MURID
 • 4.  Proses membantu individu membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka BIMBINGAN
 • 5.  Proses menasihati individu atau kumpulan  Kehendak kepada kebaikan kepada orang yang memberi nasihat PENASIHATAN
 • 6.
 • 7.  Proses memberi bimbingan, sokongan dan bantuan secara profesional (terlatih dan beretika, berkemahiran dan sistematik) dalam menghadapi krisis hidup dan pembangunan diri individu.  Proses ini melibatkan: 1) Mentor 2) Mentee MENTORING
 • 8.
 • 11. A) Kemahiran melayan dan mendengar i) Melayan • Beri perhatian sepenuhnya • Tunjukkan hormat, minat & ambil berat • Murid dapat meluahkan perasaan
 • 12. ii) Mendengar • Perkara asas dalam bimbingan dan penasihatan • Memahami dengan tepat sesuatu mesej • Dapat memberi cadangan yang berkesan
 • 13. iii) Jenis penumpuan • Mendengar Isi Perasaan Makna dan Pengalaman
 • 14. iv) Halangan dalam proses mendengar • Terlalu cepat menilai mesej • Tumpuan terputus • Ingin segera menyelesaikan masalah • Soalan tertumpu kepada persoalan ‘menarik’ • Pembimbingan beremosi • Memikirkan soalan yang berikut
 • 15. B) KEMAHIRAN KOMUNIKASI i) Komunikasi Berkesan • Menggunakan bahasa yang tepat dan mudah difahami • Berkeyakinan • Menampakkan kemesraan • Mewujudkan kepercayaan mendengar
 • 16. ii) Ciri Komunikasi dalam bimbingan dan penasihatan • Saling mempercayai dan menghormati • Bertujuan menolang • Teraputik iii) Jenis komunikasi • Lisan • Tanpa lisan
 • 17. Kemahiran Komunikasi Lisan dan Tanpa Lisan KEMAHIRAN KOMUNIKASI Lisan Tanpa Lisan menyoal parafrasa memfokus merumus Kontak mata Ekspresi muka Intonasi suara Tahap tenaga sentuhan
 • 18. PERBEZAAN ANTARA PEMBIMBING DAN PENASIHAT, KAUNSELOR DAN GURU DISISPLIN Pembimbing dan Penasihat Kaunselor Guru Disiplin Mempunyai keupayaan dan kesediaan untuk menolong seseorang pelajar yang menghadapi kemusykilan atau kesulitan dan memerlukan bantuan. Membantu perkembangan individu yang lebih baik, menolang pelajar memperolehi celik akal untuk meneelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Mencegah pelajar daripada melanggar peraturan, memastikan pelajar mematuhi arahan dan memastikan penerapan nilai-nilai murni.
 • 19. Konsep penasihatan • Zuraidah (1994) • Memberi nasihat • Tanpa memikirkan perasaan individu • Mengelakkan diri daripada memahami, memeriksa dan menjelajah masalah • Kamus Dewan (1994) • ajaran, petunjuk yang baik, peringatan, mengusulkan, mengsyorkan atau menganjurkan tentang pelbagai hal.
 • 20. • Gibson dan Mitchell (1999) • menyediakan maklumat baru dan berguna • Mengajar untuk berfikir dan bertindak
 • 21. Ciri-ciri penasihatan • Tumpuan kepada masalah • Berbentuk arahan atau suruhan daripada seorang yang dianggap lebih berautoriti • Strategi paling cepat untuk mengatasi permasalahan
 • 23. SISTEM PENASIHATAN AKADEMIK • Siapa Penasihat Akademik? –Staf akademik –Ketua bahagian/jabatan • Domain penasihatan – sebagai fasilitator
 • 24. PENASIHATAN AKADEMIK - Skop penasihatan • Perkongsian kefahaman Sistem Akademik dan Peraturan Akademik: –Sistem pengajian –Beban akademik pelajar • Mendidik konsep bekerja dalam pasukan: –Kepentingan penasihat berinteraksi dengan yang dinasihati • Melatih kemahiran berkomunikasi dan kemahiran sosial
 • 25. PENASIHATAN AKADEMIK - Kepentingan penasihatan • Satu aspek pendidikan dan latihan kemahiran diri & sosial  bekerja dalam pasukan, berkomunikasi, berinteraksi, perbincangan. • Peningkatan kualiti diri dan integriti akademik  berdisiplin dan jauhi salah laku akademik
 • 26. PENASIHATAN AKADEMIK - Kemahiran Yang Diperlukan • Penasihat sepatutnya bersikap positif, tinggi motivasi & prihatin, serta - berilmu: hal ehwal pengajian, asas kemahiran kaunseling & kemahiran menolong - mempunyai kemahiran khusus tentang sistem akademik dan peraturan akademik, teknik pembelajaran berkesan, penilaian, isu-isu pelajar/remaja. - mesra pelajar
 • 27. PENASIHATAN PELAJAR BERMASALAH AKADEMIK • Penasihatan pelajar bermasalah dalam pencapaian akademik: –Pelajar yang perlu mengulangi peperiksaan –Membaiki gred
 • 28. PENASIHATAN PELAJAR BERMASALAH SAHSIAH / INTEGRITI • Isu salah laku akademik: –Penyelewengan akademik • Isu sahsiah dan integriti: –tidak jujur/ikhlas –tidak saksama/adil –kelakuan tidak bermoral
 • 29. Perbezaan antara penasihatan dan kaunseling Penasihatan Kaunseling Fokus kepada permasalahan yang dihadapi Fokus kepada individu bermasalah Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja Dilaksana oleh individu yang dilatih khusus dalam bidang kaunseling
 • 30. Tindakan adalah secara ad hoc berdasarkan keperluan Tindakan adalah berstruktur dan sistematik Masa singkat Lebih banyak masa diperlukan Tindakan tidak dipantau oleh penasihat Tindakan dipantau secara berterusan
 • 31. TEKNIK DAN STRATEGI DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN
 • 32. Konsep teknik dan strategi Teknik dan strategi yang bersesuai sangat penting dalam menangani permasalahan pelajar. Membantu guru dalam proses memberi kesedaran kepada pelajar untuk memperbaiki pemikiran, perasaan, sikap dan tingkahlaku ke arah yang positif Membantu pelajar menangani kesulitan yang dihadapi.
 • 33. TEKNIK YANG DIGUNAKAN Teknik pendekatan afektif
 • 36. Keberkesanan bimbingan dan penasihatan sering dikaitkan dengan nilai dah tingkahlaku pembimbing Menjadi sumber perubahan Pembawaan yang positif Faedah kepada diri sendiri dan orang lain Sifat-sifat positif guru sebagai pembimbing dan penasihat berkesan
 • 38. Ketulenan  ciri utama Ketulenan bererti guru pembimbing dan penasihat Ikhlas - semata-semata kerana dorongan membantu - tidak mengharapkan balasan,pujian dan kebendaan - keinginan membantu yang tinggi Penerimaan tanpa syarat
 • 39. CIRI-CIRI POSITIF LAIN Mempunyai keyakinan diri dan percaya kebolehan orang lain Mempunyai kredibiliti tinggi dan boleh dipercayai Pengetahuan dan kemahiran dalam bidang bimbingan dan penasihatan Mempunyai sifat terbuka terhadap sesuatu isu Amanah,jujur dan ikhlas
 • 40. Sifat negatif yang harus dielakkan sombong Tidak prihatin Suka melabel dan pilih kasih Pediam dan sukar didekati Mementingkan diri dan tidak menghormati rahsia pelajar Tidak suka berbincang dan tidak pedulikan pelajar Mudah tersinggung Pendengar yang lemah Pemalu
 • 41. ETIKA DALAM BIMBINGAN DAN PENASIHATAN
 • 43. Berasal daripada perkataan Greek “Mentor ialah anak kepada Alcumus dan, ketika lanjut usia, dia berkawan dengan Odysseus. Apabila melibatkan diri dalam Perang Trojan, Odysseus menyerahkan tugas menjaga istana dan anaknya Telemachus kepada Mentor. Tidak lama kemudian, Dewi Athena menziarahi Telemachus dan menyamar sebagai Mentor untuk menlindungi diri dari dijumpai sebilangan jejaka yang cuba melamar Penelope iaitu ibu kepada Telemachus.Dewi yang menyamar itu menggesa Telemachus agar membantah lamaran mereka lalu pergi berantau untuk mencari bapanya. Sekembali Odysseus ke Ithaca, Athena bertukar menjadi burung layang-layang sementara para pelamar tersebut gagal menewaskan Odysseus.”
 • 44. Mentor = rakan, kaunselor atau guru yang boleh dipercayai. Mentor biasanya terdiri dari orang yang mempunyai pengalaman dalam memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. Mentee = individu yang menerima pertolongan. Dalam memberi khidmat menolong, mentor yang berpengetahuan dan berpengalaman bertindak sebagai pembimbing, rakan dan guru kepada mentee yang memerlukan bantuan untuk menambahbaikan lagi dirinya sama ada dalam konteks pembentukan kerjaya, pendidikan, kerohanian, kesihatan mental dan dalam apa jua aspek-aspek pembangunan diri. DEFINISI
 • 46. 1. Menjadi agensi bimbingan yang dinamik, berkesan dan produktif 2. Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai pengetahuan dan pengalaman 3. Membentuk sikap dan sahsiah diri yang baik 4. Memupuk dan melengkapkan pelajar dengan nilai-nilai jati diri yang seimbang KESELURUHAN
 • 47. UMUM 1. Membantu pelajar menyelesaikan masalah yang dihadapi 2. Memberi bimbingan yang sempurna kepada setiap kecerdasan atau potensi pelajar 3. Memupuk semangat dan perasaan persaudaraan, kekitaan dan tanggungjawab bersama 4. Memupuk minat, ingin tahu dan bakat pelajar mengikut kemampuan dan peringkat pelajar
 • 48. KHAS 1. Mengesan dan menolong pelajar yang mempunyai masalah emosi 2. Membantu pelajar menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling 3. Mengembangkan pelajar dalam bidang yang mereka minati 4. Memupuk persefahaman dan perpaduan dalam kalangan pelajar 5. Mengawal tingkah laku atau disiplin pelajar
 • 49.  Mempunyai perspektif pengurusan masa yang baik  Mengetahui dengan baik selok - belok organisasi  Kredibiliti dan mudah ditemui  Kemahiran komunikasi yang baik  Orientasi empower dan orientasi kemajuan  Semangat mencipta INSENTIF MENTORAN
 • 51. • Dapat membina kemahiran pemantauan dalam sesebuah organisasi • Membina kepuasan diri. • Dapat berkongsi pengalaman yang ada Faedah kepada mentor
 • 52. . • Berjaya membina hubungan baik dengan orang lain • Membimbing mentee menyelesaikan masalah • Mengurangkan kadar jenayah di sekolah • Memupuk semangat pelajar disekolah Faedah mentoring kepada mentee