Kepentingan kaunselor mempunyai kemahiran asas komunikasi

8,536 views

Published on

Kepentingan kaunselor mempunyai kemahiran asas komunikasi

 1. 1. KEPENTINGAN KAUNSELOR MEMPUNYAI KEMAHIRAN ASAS KOMUNIKASI DAN KEMAHIRAN MEMBERI TUMPUAN Menurut Suradi Salim (1996), bimbingan dan kaunseling adalah satuproses dimana seorang kaunselor akan berinteraksi dengan individu untukmembantu individu memahami dirinya dan dunia di sekelilingnya supaya ia bolehmenggunakan kebolehan, keupayaan dan bakat yang ada sepenuhnya. Definisidi atas telah menunjukkan aktiviti yang dijalankan sepanjang proses bimbingandan kaunseling adalah interaksi diantara klien dengan kaunselor ataupun denganperkataan lain komunikasi. Maka kesimpulan yang dapat dibuat adalahkeberkesanan sesuatu proses bimbingan dan kaunseling adalah bergantungkepada sejauh manakah keberkesanan komunikasi yang berlaku di antara kliendengan kaunselor di sepanjang proses. Demi memastikan proses bimbingan dan kaunseling berjalan denganlancar iaitu berlakunya komunikasi yang berkesan maka kaunselor perlumempunyai kemahiran asas komunikasi dan kemahiran memberi tumpuan untukmemastikan komunikasi yang berlaku di antara mereka adalah komunikasi yangberkesan. Keadaan ini adalah penting untuk mendapat kepercayaan klienterhadap kaunselor bahawa kaunselor memberi penumpuan dan inginmenolongnya. Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan AbdulKader Wan Ahmad (2006) kaunselor perlu mempraktikkan kemahiran asaskomunikasi mendengar iaitu menerima mesej klien dengan teliti dan memberirespon yang tepat kepada mesej yang di sampaikan. Keadaan ini akan memberiklien rasa kaunselor mengambil berat terhadapnya. Sebagai contoh, klien lebihsuka kaunselor yang lebih mendengar daripada bertanya masalah yang dihadapiolehnya. Keadaan ini berlaku kerana mereka merasa kaunselor yang banyakbertanya seolah-olah sedang menyiasat dan mempersoalkan kelemahan merekatanpa memberi mereka peluang untuk membela diri mereka. Ini secara langsungakan menyebabkan klien berasa tertekan dan tidak mahu bekerjasama untukmenjayakan sesi bimbingan dan kaunseling yang dijalankan. 1
 2. 2. Selain itu, klien juga akan berasa dirinya dihargai dan memberinyaharapan untuk berubah dengan mula mempercayai kaunselor jika kaunselornyamempamerkan kemahiran memberi tumpuan kepadanya. Menurut Dr. ZainalAbidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2006) salahsatu kemahiran memberi tumpuan yang perlu ada pada kaunselor adalahcondong ke hadapan sedikit. Apabila kaunselor menunjukkan dia memberitumpuan kepada klien dengan menghadap individu dengan condong ke hadapansedikit, klien akan berasa apa yang diluahkan diterima secara positif olehkaunselor dan mereka berasa kaunselor ingin mendengar dan membantumereka secara ikhlas. Klien juga percaya yang kaunselor memahamimasalahnya dan memberi rasa selamat dan tidak tertekan semasa menjalanisesi bimbingan dan kaunseling. Menurut Sabariah Siron (2003), kaunselor perlulah mempunyaikemahiran-kemahiran komunikasi untuk mendapatkan kepercayaan klien supayaproses bimbingan dan kaunseling dapat berlaku dengan lancar. Ini telahmembuktikan bahawa seorang kaunselor perlu mempunyai kemahiran asaskomunikasi dan kemahiran memberi tumpuan supaya sesi bimbingan dankaunseling dapat berjalan dengan lancar. 2
 3. 3. KEMAHIRAN ASAS KOMUNIKASI Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006) kemahiran asas komunikasi yang mesti berlaku dalamproses kaunseling ada tujuh dan boleh di latih. Kemahiran asas kaunseling yangtersebut adalah soalan terbuka, senyap, mendengar, penyataan semula,merefleksikan perasaan, meringkaskan isi perbincangan dan meringkaskanperasaan.a. SOALAN TERBUKA Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006) soalan terbuka digunakan oleh kaunselor untukmendapatkan maklumat lanjut daripada klien dimana klien bebas memberijawapan yang tidak terkongkong kepada pendapat atau pandangan kaunselor.Keadaan ini memberi klien peluang untuk bercakap lebih mendalam dengancaranya sendiri tanpa memberi jawapan yang bersifat objektif tetapi subjektifdimana klien bebas meneroka masalahnya. Menurut Amir Awang (1988), dalamsoalan-soalan yang bercorak terbuka akan memerlukan klien menjawapanberdasarkan pandangannya mengenai sesuatu perkara secara menyeluruh. Iniakan menggalakkan klien bercakap lebih supaya kaunselor boleh menilaipersonaliti klien berdasarkan cara dia menjawab soalan terbuka. Terdapatpelbagai situasi dimana kaunselor boleh menggunakan soalan terbuka dan salahsatu daripadanya adalah semasa kaunselor inginkan klien memberi peneranganyang lebih terperinci tentang sesuatu perkara. Kaunselor akan bertanya, “Boleh anda menggambarkan perasaan anda pada masa itu?”Soalan ini akan meminta klien untuk memberi penerangan yang lebih terperincimengenai perasaannya dan pada masa yang sama tidak terkongkongjawapannya untuk soalan tersebut. Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof.Madya Dr. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2006) penyoalan soalan terbuka olehkaunselor perlu dikawal penggunaannya kerana klien mungkin akan merasakan 3
 4. 4. kaunselor sedang menjalankan penyiasatan atau interogasi yang membosankanjika kaunselor asyik bertanya soalan.b. SENYAP Menuru Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006), senyap bermaksud kaunselor tidak memberi apa-apakomen atau soalan sebagai sesuatu kenyataan daripada klien dengan caramendiamkan diri serta membiarkan klien terus bercakap. Keadaan senyap iniperlu atas dua sebab utama ,iaitu 1. Menyedarkan klien akan tanggungjawab bercakap dalam sesi kaunseling sebenarnya adalah terletak pada klien dan bukannya kaunselor. Ini bermaksud kaunselor tidak seharusnya memonopoli sesi bimbingan dan kaunseling dengan asyik bercakap, memberi soalan dan pendapat ,tetapi memberi klien masa untuk bercakap dan menjawab dengan senyap seketika untuk menyedarkan tanggungjawab klien itu sendiri dalam sesi tersebut terletak pada klien itu sendiri. Sebagai contoh, semasa sesi bimbingan dan kaunseling di jalankan, kaunselor akan senyap dan membenarkan klien terus bercakap supaya klien berasa dirinya adalah watak utama dalam sesi tersebut dan bukannya kaunselor. 2. Memberi klien masa untuk memeriksa, mengimbas kembali dan membuat kesimpulan tentang implikasi perbincangan dalam sesi kaunseling tanpa berasa tertekan menjawab soalan kaunselor mengenai fikiran dan perasaannya. Menurut Muhd. Mansur Abdullah (2000), keadaan ini penting supaya klien tidak terasa tertekan semasa berkomunikasi dengan kaunselor kerana kaunselor memperuntukkan masa kepada klien untuk berfikir apa yang hendak diluahkan tanpa di himpit dengan soal masa. Ini memberi ruang kepada klien untuk merehatkan otaknya dengan tidak terburu-buru memikirkan jawapan dalam masa yang singkat kerana ini mungkin akan merumitkan masalah klien dengan menganggap kaunselor sedang memaksa klien untuk menjawab soalan tanpa memperuntukkan 4
 5. 5. masa untuk klien berfikir. Sebagai contoh, semasa klien tidak dapat menjawab soalan yang di kemukakan oleh kaunselor, kaunselor perlu memberi klien masa untuk berfikir untuk menjawab dan bukannya memberi pendapat kaunselor terhadap soalan yang dikemukakan ke atas klien kerana ini akan memberi tekanan keatas klien untuk menjawab soalan.Kaunselor akan banyak mendapat faedah dengan membiarkan klien senyapseketika kerana ini menandakan kaunselor mengambil berat tentang kliennyadengan memberi klien masa untuk berfikir sebelum bercakap tanpa memberiapa-apa tekanan kepada klien untuk memberi respon.c. MENDENGAR Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006), mendengar dalam konteks kaunseling adalah menerimamesej dengan teliti dan memberi respon yang tepat kepada mesej yangdisampaikan. Seorang kaunselor perlu mempunyai kemahiran mendengarsupaya dia dapat menganalisis apa yang diluahkan oleh klien dengan memberimaklum balas yang tepat dan bersesuaian kepada klien. Ini adalah pentingsupaya klien berasa kaunselor memberi komitmen yang sepenuhnya denganmendengar secara aktif dan merasakan diri mereka dibela kerana kaunselorbenar-benar cuba memahami alam fikirannya dengan memberi respon yangtepat yang diharapkan. Contohnya, klien biasanya mengharapkan kaunselormemberi tumpuan kepada mereka untuk mendengar masalah yang diluahkansupaya mereka dapat respon yang dikehendaki. Menurut Arthur P. Lloyd danAminah Hj. Hashim (1987), seorang kaunselor perlu mendengar dengan telitisupaya dapat mentafsir makna tersembunyi klien. Biasanya klien sukar untukmenjelaskan masalah mereka yang sebenar maka kaunselor perlu mendengarrintihan klien dengan teliti supaya dapat menganalisis dan mentafsir apasebenarnya masalah klien yang tersembunyi. Contohnya, klien selalunya tidaktahu masalah utama yang dihadapi dan mengemukakan pelbagai masalah dan 5
 6. 6. di sini kaunselor perlu mendengar dengan teliti dan menganalisis masalah utamayang sebenarnya dialami oleh klien dan memberitahu klien masalah utamanya.d. PENYATAAN SEMULA Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006), penyataan semula adalah kebolehan kaunselor menyatakansemula intipati mesej yang disampaikan oleh klien dengan memparafrasamaklumat klien dengan menggunakan perkataan kaunselor sendiri. Terdapat tigatujuan memparafrasa ucapan klien ,iaitu memberitahu klien bahawa kaunselorcuba memahaminya, meringkaskan dan menjelaskan apa yang dimaksudkanoleh klien dan menyemak semula sama ada maklumat yang diterima olehkaunselor adalah maklumat yang dimaksudkan oleh klien. Keadaan ini adalahpenting supaya kaunselor dapat mengenal pasti segala maklumat yang diterimaolehnya adalah maklumat yang betul dan bukannya dari segi pandangannyasendiri dengan meringkaskan isi pendapat klien dan mendapat pengesahandaripada klien. Pada masa yang sama klien akan berasa kaunselor faham akanapa-apa yang diluahkan olehnya di sepanjang sesi. Contoh situasi kaunselormembuat penyataan semula, Klien : “Saya selalu berasa mengantuk semasa mata pelajaran sejarah bermula, kadang-kadang saya berasa ingin keluar dari kelas sejarah.” (perasaan)Kaunselor : “Anda tidak berminat untuk belajar mata pelajaran sejarah dalam kelas.” (maksud)Kaunselor akan memberi respon tentang perkara yang ingin disampaikan olehklien dengan menparafrasa maklumat yang diterima dengan meringkaskannyadengan perkataan lain seperti diatas. Keadaan ini akan menggalakkan klienuntuk bercakap lebih kerana mereka tahu yang kaunselor faham apa yangdijelaskan oleh mereka. Pada masa yang sama kaunselor perlu ingat bahawamemparafrasa tidak membawa kepada penerokaan masalah dengan mendalam.Oleh itu dapat dirumuskan bahawa membuat penyataan semula adalah 6
 7. 7. kaunselor menberi terangan dengan menggunakan perkataan sendiri untukmenyemak sama ada yang dipersepsikan oleh kaunselor adalah berketepatandengan apa yang dimaksudkan oleh klien.e. MEREFLEKSI PERASAAN Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006), merefleksikan perasaan adalah mencadangkan satuperasaan yang dialami oleh klien bila membuat sesuatu kenyataan untukmenyemak ketepatan perasaan yang dialami ketika itu. Ini adalah perlu untukmengenal pasti perasaan klien pada masa itu dan mendapat kepastian daripadaklien akan jangkaan perasaan klien oleh kaunselor adalah betul. Pada masayang sama klien dapat merasakan bahawa kaunselor memahami perasaanmereka pada ketika itu dan menggalakkan klien untuk meneruskan sesi denganmenaruh kepercayaan kepada kaunselor untuk menceritakan dengan lebihmendalam lagi. Contoh situasi kaunselor merefleksi perasaan, Klien : “Bila saya mendapat tahu pemohonan biasiswa saya telah diluluskan, saya berasa lega sebab saya dapat sekurang- kurangnya meringankan beban ibu bapa saya dalam menanggung perbelanjaan pendidikan saya’. Kaunselor : “Anda berasa gembira dan puas hati kerana dapat menolong keluarga anda dalam mengurangkan masalah kewangan keluarga.” Menurut Arthur P. Lloyd dan Aminah Hj. Hashim (1987), merefleksikanperasaan klien dalam sesi bimbingan dan kaunseling dapat mengelakkankaunselor tersilap membuat kenyataan mengenai perasaan klien pada masa itu.Keadaan ini terbukti kerana klien dapat membetulkan persepsi kaunselor jikakaunselor silap membuat kenyataan mengenai perasaan mereka pada masa itu. 7
 8. 8. f. MERINGKASKAN ISI PERBINCANGAN Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006), kemahiram meringkaskan isi perbincangan adalah merujukkepada kebolehan kaunselor meringkaskan perkara-perkara penting yang telahdibincangkan bersama klien dalam sesi bimbingan dan kaunseling untukmenyemak semula apa-apa yang telah di bincangkan untuk mendapatpersetujuan daripada kedua-dua pihak. Kaunselor meringkaskan isiperbincangan berdasarkan beberapa keterangan klien dalam satu sesiperjumpaan atau berdasarkan beberapa sesi yang lepas dengan tujuan untukmembuat semakan dan memberi keyakinan kepada klien bahawa kaunselormemberi sepenuhnya perhatian disepanjang sesi bimbingan dan kaunseling.Terdapat pelbagai contoh situasi dimana kaunselor akan meringkaskan isiperbincangan dan salah satu daripadanya adalah apabila klien merasakan diatelah meluahkan semua masalahnya seperti: Klien : “Saya rasa itu sahaja masalah yang dihadapi oleh saya untuk bergaul dengan mereka.” (penyataan) Kaunselor : “Jadi masalah yang dihadapi oleh anda selama ini adalah sukar bergaul dengan rakan-rakan kelas kerana anda tidak yakin dapat bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan fasih dan takut diketawakan oleh mereka.” (meringkaskan isi perbincangan) Klien : “Ya, itulah masalah yang dihadapi oleh saya semasa bergaul dengan mereka.” (semakan)Kesimpulannya, meringkaskan isi perbincangan adalah bertujuan memberipeluang kepada kaunselor untuk membuat semakan dan memberi keyakinankepada klien bahawa kaunselor memberi sepenuhnya tumpuan mengenai apayang disampaikan oleh klien. 8
 9. 9. g. MERINGKASKAN PERASAAN Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006), meringkaskan perasaan klien mengenai isu-isu penting danmasalah yang dihadapi dapat membantu kaunselor memberi respon yang betuldan empatik. Ini telah menunjukkan kemahiran meringkaskan perasaan amatpenting dan perlu ada dalam kaunselor untuk mengetahui perasaan klien supayadapat menggunakan pendekatan yang paling berkesan dan sesuai untukmenjayakan sesi bimbingan dan kaunseling. Kaunselor akan menganalisis sesi-sesi kaunseling dan cuba meringkaskan perasaan klien dan cuba mendapatkepastian daripada klien dengan bertanya sama ada inilah perasaan klien dalamsituasi-situasi tersebut. Tetapi terdapat masalah dalam meringkaskan perasaanklien kerana menurut Arthur P. Lloyd dan Aminah Hj. Hashim (1987) ada klienyang tidak mengaku akan perasaan mereka dan adalah sukar untukmempersepsikan perasaan yang ditunjukkan oleh klien kerana perasaanmanusia sukar dikaji. Maka kaunselor perlu menggunakan kebijaksanaannyasupaya pendapatnya tidak bertembung dengan klien. Tujuan meringkaskanperasaan klien adalah mengenal pasti serta memberi respon kepada perasaanyang diucapkan oleh klien ataupun yang dipersepsikan oleh kaunselor.Contohnya semasa klien menyatakan pelbagai perasaan yang dialaminyakaunselor akan cuba meringkaskan perasaan klien dengan membuat kesimpulankenyataan akan perasaan klien seperti : Klien : “Saya akan berasa pening dan mahu menjerit apabila melihat adik saya mengusik benda saya. Saya seakan-akan mahu menghalau dia keluar semasa melihat dia menggunakan benda saya tanpa kebenaran saya” (penyataan) Kaunselor : “Anda berasa marah pada adik anda kerana dia menggunakan benda anda tanpa kebenaran.” (meringkaskan perasaan) 9
 10. 10. Klien : “Ya, saya rasa sungguh marah apabila dia menggunakan benda saya tanpa meminta kebenaran daripada saya.” (semakan)Akhir sekali menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan AbdulKader Wan Ahmad (2006), melalui kemahiran meringkaskan perasan, kaunselordapat menunjukkan kepada klien bahawa kaunselor betul-betul mendengarmasalahnya dan berada disampingnya untuk menolong. 10
 11. 11. KEMAHIRAN MEMBERI TUMPUAN KEPADA KLIEN DAN KESAN-KESAN YANG DIHARAPKAN JIKA DIBERI OLEH KAUNSELOR DAN KESAN JIKA TIDAK DIBERI OLEH KAUNSELOR Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul KaderWan Ahmad (2006), kemahiran memberi tumpuan daripada kaunselor kepadaklien yang perlu dikuasai adalah penumpuan mata, poster terbuka, menghalamenghadap indivivu, condong ke hadapan sedikit, dan di dalam keadaan relek.Berikut adalah penerangan mengenai kelima-lima kemahiran memberi tumpaunyang perlu ada pada kaunselor : 1. Penumpuan mata - Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2006), kaunselor perlu memberi penumpuan mata kepada klien untuk memberi erti yang kaunselor memang mengambil berat apa yang hendak diperkatakan oleh klien dengan memberi sepenuh tumpuan kepadanya. Pada masa yang sama kaunselor tidak patut melihat kliennya dengan merenung matanya setiap masa tetapi melihat dengan cara bersahaja supaya klien tidak berasa gelisah dengan cara penumpuan mata yang diberikaan oleh kaunselor. Di sini kaunselor dapat membaca reaksi klien semasa membuat kenyataan sama ada matanya menunjukkan was-was atau ikhlas kenyataan yang diberikan. Kesan memberi penumpuan mata ke atas klien adalah klien dapat melihat bahawa kaunselor sedang memberi perhatian yang sepenuhnya kepada apa yang hendak disampaikan olehnya. Menurut Muhd. Mansur Abdullah (2000) memerhati klien sewaktu klien bercakap akan memberi klien keyakinan untuk meneruskan percakapan kerana dia tahu yang kaunselor memberi perhatian kepada apa yang hendak disampaikan olehnya. Jika kaunselor tidak memberi penumpuan mata kepada klien seperti melihat ke arah dinding semasa klien bercakap, klien 11
 12. 12. akan berfikir yang kaunselor tidak memberi perhatian kepada apa yang hendak di sampaikan dan secara langsung akan menyebabkan klien tidak mahu meneruskan sesi bimbingan dan kaunseling dengan kaunselor kerana difikirkannya satu tindakan yang biadap.2. Poster terbuka – Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2006), poster terbuka bermaksud kaunselor mengambil berat cara dia duduk yang mana tidak memberi interpretasi bahawa dia tidak menumpukan perhatiannya kepada klien. Jadi kaunselor perlu menunjukkan poster terbuka semasa sesi kaunseling supaya klien tidak berasa kaunselor tidak bersedia untuk mendengar masalah klien. Menurut Amir Awang (1988), cara kaunselor duduk boleh mempengaruhi klien dari segi koperatifnya sumbang saran yang akan diberikan dalam sesi kaunseling. Ini menunjukkan yang kaunselor perlu duduk dengan cara poster terbuka untuk menggalakkan klien untuk memberi komitmen yang sepenuhnya dalam sesi kaunseling. Ini bermakna kaunselor tidak boleh duduk dengan tangan ata kaki bersilang kerana akan menunjukkan bahawa dia tidak bersedia untuk menerima klien. Kesan yang di harapkan apabila kaunselor duduk dengan poster terbuka adalah klien berasa selesa untuk bercakap dan secara langsung dapat berinteraksi dengan berkesan dengan kaunselor. Maka klien akan memberi komitmen untuk meneruskan sesi kaunseling dengan jayanya. Kesan jika kaunselor tidak duduk dengan poster terbuka adalah klien akan merasa yang kaunselor tersebut ego, tidak menumpu perhatian dan tidak mahu mendengar apa yang ingin disampaikan oleh klien lalu menyebabkan klien mula mengasingkan diri dengan tidak mahu bekerjasama dengan kaunselor untuk menjayakan sesi kaunseling.3. Menghadap hala individu – Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2006), kaunselor perlu menghadap klien tanpa sebarang objek antara mereka seperti kerusi atau 12
 13. 13. meja untuk menunjukkan kaunselor turut terlibat dalam perbincangan. Pendapat ini telah mendapat sokongan daripada Suradi Salim (1996), iaitu sebarang objek yang diletakkan diantara seorang kaunselor dengan klien akan mengganggu sesi kaunseling kerana fokus mereka akan terarah ke arah objek secara langsung. Ini telah menunjukkan adalah penting untuk kaunselor duduk bersemuka dengan klien tanpa dihalang oleh objek untuk memastikan proses kaunseling berjalan dengan lancar. Keadaan ini penting kerana dengan menghadap klien akan memberi klien rasa keterlibatan kaunselor dalam perbincangan. Keadaan ini akan memberi klien rasa yang kaunselor ingin terlibat dalam perbincangan dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai klien lalu klien akan memberi komitmen untuk menjayakan sesi kaunseling. Jika kaunselor tidak menghadap hala individu dengan meletakkan satu objek ditengah akan menyebabkan klien berasa kaunselor sedang mengasingkan dirinya dalam sesi kaunseling dengan meletakkan pemisahan diantara mereka lalu klien akan berasa tidak senang untuk meneruskan sesi kaunseling. Ini akan mengakibatkan sesi kaunseling terbantut.4. Condong ke hadapan sedikit – Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2006), badan kaunselor perlulah condong kehadapan kearah klien. Ini adalah untuk menunjukkan kaunselor berminat dan ingin mendengar dengan lebih lanjut mengenai penjelasan klien. Keadaan ini secara langsung akan memberi klien motivasi untuk memberi penjelasan dengan lebih terperinci kerana dia berpendapat bahawa kaunselor yang membongkokkan badan kehadapan klien adalah kaunselor yang ingin mengetahui lebih lanjut penjelasannya. Jika kaunselor tidak condong ke hadapan sedikit atau bersandar sahaja, klien akan berpendapat bahawa kaunselor tidak mahu mendengar penjelasannya lalu klien tidak akan menjelaskan masalahnya dengan bersungguh-sungguh kerana merasakan tidak diperlukan kerana 13
 14. 14. kaunselor tidak berminat untuk mendengar dengan lebih lanjut. Ini secara langsung akan membantutkan sesi kaunseling.5. Di dalam keadaan relek – Menurut Muhd. Mansur Abdullah (2000), kaunselor perlu menunjukkan dirinya berada dalam keadaan tenang dan sedia membantu klien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi supaya klien tidak berasa tertekan dalam sesi kaunseling. Menurut Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2006) klien sering kali datang dalam keadaan bimbang dan risau, adalah penting kaunselor mempamerkan keadaannya yang tenteram dan relek untuk menenangkan klien. Ini adalah penting supaya klien berasa selesa untuk mengadu masalahnya semasa sesi kaunseling dijalankan tanpa menambahkan kerisauannya. Keadaan tenang kaunselor seperti nada suara yang lembut dan sederhana akan menunjukkan kaunselor seorang yang baik, boleh dipercayai dan diharapkan untuk menolong klien menyelesaikan masalahnya dan pada masa yang sama klien juga berasa tenang dan selesa semasa sesi kaunseling dijalankan. Ini akan memberi klien keyakinan untuk meluahkan segala masalahnya kepada kaunselor kerana klien tidak berasa tergugut semasa sesi kaunseling disebabkan kaunselor menunjukkan keadaan relek yang tidak mengancam klien. Jika kaunselor tidak menunjukkan dirinya berada dalam keadaan relek seperti menunjukkan muka yang bengis atau menggunakan nada suara yang tinggi dan lantang, klien akan berasa terancam untuk memberitahu kaunselor masalah yang dihadapi olehnya kerana takut dimarahi oleh kaunselor. Ini akan mengakibatkan klien enggan memberitahu masalahnya kepada kaunselor dan pada masa yang sama akan cuba mengelak daripada menghadiri sesi kaunseling kerana kaunselor tidak menunjukkan keadaan relek tetapi yang sebaliknya iaitu pemarah. 14
 15. 15. KESIMPULAN APA YANG TELAH DIBINCANGKAN Kesimpulannya, seorang kaunselor perlulah mengaplikasikan kemahiranmemberi tumpuan kepada klien dalam sesi bimbingan dan kaunseling untukmemastikan sesi bimbingan dan kaunseling berjalan dengan lancar. Kemahiranmemberi tumpuan kepada klien yang dimaksudkan adalah kemahiran memberitumpuan secara lisan dan bukan lisan. Kemahiran memberi tumpuan secara lisan yang perlu ada pada kaunselordalam sesi bimbingan dan kaunseling adalah respon mudah, merefleksi isikandungan dan perasaan, penekanan, dan parafasa. Respon mudah adalahseperti “Ya” yang menunjukkan kauselor mendengar dan mengikuti percakapanklien lalu menggalakkan klien untuk meneruskan percakapannya. Merefleksi isikandungan adalah kebolehan kaunselor memberi respon akan apa yang dirasadan dimaksudkan oleh klien seperti “Anda rasa marah kerana selalu disuruhmembuat kerja rumah dan mendengar nasihat ayah.” Ini akan memberitahu klienyang kaunselor memahami perasaan dan maklumat yang disampaikan sertamemberi klien untuk melihat dirinya dalam perspektif orang lain. Penekananadalah mengulang perkataan atau ayat terakhir klien untuk merangsang klienuntuk membuat penjelasan yang lebih berkaitan dengan mesej yang difikirkanpenting oleh kaunselor seperti “Anda dipinggirkan.” Ini akan meransang klienuntuk menjelaskan sebab dia dipinggir. Parafrasa adalah kaunselor mengulangimesej utama klien dengan menggunakan perkataan atau frasa yang lain seperti“Anda berasa kecewa kerana tidak mendapat biasiswa dan sekarang inginberhenti belajar kerana bosan dengan masalah kewangan.” Ini adalahmemberitahu klien akan apa yang kaunselor faham dan memberi klien untukmelihat dirinya sendiri dari perspektif orang lain. Kemahiran memberi tumpuan secara bukan lisan yang perlu ada padakaunselor semasa menjalankan sesi kaunseling adalah penumpuan mata, posterterbuka, menghadap hala individu, condong ke hadapan sedikit dan di dalamkeadaan relek. Penumpuan mata adalah kaunselor memerhati klien secara 15
 16. 16. bersahaja untuk menunjukkan kaunselor mengambil berat tentang apa yangdiperkatakan oleh klien dengan memberi tumpuan sepenuhnya kepada klien danpada masa yang sama memerhati tingkah laku bukan lisan klien. Ini akanmemberi klien satu gambaran positif terhadap kaunselor iaitu kaunselor memberitumpuan kepada apa yang ingin disampaikan oleh klien lalu menggalakkan klienuntuk meneruskan percakapan. Poster terbuka adalah keadaan duduk kaunselorseperti tidak menyilangkan kaki dan tangan untuk meyakinkan klien yangkaunselor sedang memberi tumpuan dan berminat untuk mendengar apa yanghendak di sampaikan oleh klien. Ini akan memberi klien gambaran kaunselornyamemberi tumpuan dan berminat untuk mendengar luahan klien dan secaralangsung akan memotivasikan klien untuk bercakap dengan lebih. Menghadapklien adalah kaunselor menghadap klien tanpa sebarang sekatan objek di antaramereka. Ini adalah penting untuk memberitahu klien yang kaunselor melibatkandiri dalam perbincangan lalu klien tidak akan berasa terasing dan bersendiriansemasa sesi kaunseling. Condong ke hadapan adalah kaunselor perlumencondongkan dirinya ke hadapan klien untuk menunjukkan minat kaunselorterhadap apa yang disampaikan oleh klien. Ini penting supaya klien dapatmerasa kaunselor ingin mendengar penjelasan klien dengan lebih lanjut lalumemberi klien keberanian untuk memjelaskan kenyataannya dengan lebihmendalam lagi. Dalam keadaan relek adalah kaunselor perlu memperlihatkandirinya dalam keadaan tenang dan selesa seperti nada suara sederhana danlembut supaya klien tidak terasa tertekan apabila berjumpa dengan kaunselordalam sesi kaunseling kerana klien pun akan berasa tenang dan selesa. Kesemua kemahiran memberi tumpuan kepada klien sama adakemahiran memberi tumpuan secar lisan atau bukan lisan perlulah diamalkanoleh kaunselor untuk memastikan sesi kaunseling berjalan dengan lancar.Keadaan ini penting kerana setiap kemahiran memberi tumpuan kepada klienmemberi impak yang besar kepada klien untuk menjalani sesi kaunseling danjika salah satu daripadanya tidak diamalkan sudah pasti akan timbul kecacatandalam sesi kaunseling tersebut. 16
 17. 17. RUJUKAN1. Amir Awang (1988). PENGHANTAR BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI MALAYSIA. Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia.2. Arthur P. Lloyd dan Aminah Hj. Hashim (1987). Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.3. Dr. Zainal Abidin Ahmad dan Prof. Madya Dr. Wan Abdul Kader Wan Ahmad (2006). HBEF2203 Bimbingan dan Kaunseling. Kuala Lumpur : Open Universiti Malaysia.4. Muhd. Mansur Abdullah (2000). Kaunseling Teori, Proses dan Kaedah EDISI KEDUA. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.5. Sabariah Siron (2003). TEORI KAUNSELING DALAM PERHUBUNGAN MENOLONG. Selangor : Pearson Malaysia Sdn. Bhd.6. Suradi Salim (1996). BIMBINGAN dan KAUNSELING. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. 17

×