Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pmk internal assessor 6

449 views

Published on

Comment Writing Guideline
Value –added comments

Published in: Business
 • Be the first to comment

Pmk internal assessor 6

 1. 1. Criteria Application Environment
 2. 2.  ความสมดุลของ Criteria, Application, และ Environment  Not Parroting – ไม่ลอกเลียนคาพูด  Not Judgmental – ไม่ระบุว่าดี ไม่ดี ไม่พอเพียง  Not Prescribing – ไม่แนะนาว่าควรทาอย่างไร  Not Beyond criteria – ไม่กล่าวเกิน criteria
 3. 3.  หนึ่งความคิด ต่อ หนึ่งข้อคิดเห็น  ไม่กล่าวเกินเกณฑ์  เป็ นสิ่งที่เกี่ยวกับปั จจัยสาคัญ (KF)  โยงไปยังหมวดอื่นที่เกี่ยวข้อง/โครงร่างองค์กร  ไม่ขดแย้งกันเองในข้อคิดเห็นในหมวดอื่นอีก ั  ไม่แสดงข้อคิด “สมควร”  ไม่แสดงการตัดสิน “ดี เลว ไม่พอเพียง”
 4. 4.  ไม่ใช่ชื่อโดยตรง ให้เรียกว่า “ผูสมัคร องค์กร ้ บริษท โรงเรียน”ตลอดทั้งเล่ม ั  ใช้ศพท์ที่ผสมัครใช้ ั ู้  ถ้อยความสุภาพ มืออาชีพ เชิงบวก  ประเมินขั้นแรกใช้คาว่า “ไม่ปรากฏแน่ชดว่า” แต่ ั จะไม่ใช้ในการประเมินขั้นสุดท้าย
 5. 5.  ไม่วิจารณ์วิธีเขียน หรือการนาเสนอกราฟ  ใส่จุดแข็งหรือโอกาสปรับปรุงตามหัวข้อในเกณฑ์ ไม่ใช่ตามที่อยูที่ปรากฏในแบบประเมิน ่  ใช้ศพท์ที่มีในเกณฑ์ พยายามเลี่ยงศัพท์แปลก ๆ ั เว้นผูสมัครใช้เอง ้  มีตวเลขของรูปหรือตารางที่ใช้อางถึง ั ้
 6. 6.  กล่าวถึงสิ่งสาคัญที่สุดต่อผูสมัคร ้  ตรงจุดและมีคาอธิบายประกอบ  มีรายละเอียด (ยกตัวเลขรูปอ้างอิงมาประกอบ)  ใช้ปัจจัยการประเมิน (ADLI or LeTCI)  ไม่ขดแย้งกับความเห็นที่อื่น ั
 7. 7.  ใช้คาสุภาพ ไปในทางบวก และเป็ นมืออาชีพ  ใช้คาจากข้อกาหนด หรือคาอธิบายการให้คะแนน  ใช้คาว่าไม่พบว่าผูสมัคร...กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ้ พอเพียง  ใช้คาเรียกผูสมัครเพียงอย่างเดียวให้ตลอดทั้งเล่ม ้  ใช้คาศัพท์ของผูสมัครเมื่อเห็นสมควร ้
 8. 8.  ตอบทุกคาถาม (missing = gap)  ใช้การอ้างอิงข้ามหัวข้อได้  ใช้รูปแบบที่กระชับ (flow charts, tables, bullets)  ดูเป็ นองค์รวม (holistic)
 9. 9.  4-6 KFs  Around 6 comments per Item  Score supported by comments  Comment base on criteria not where it appears in the application
 10. 10.  Process Items 1. 2. 3. 4. 5. 6. ทบทวน Criteria Requirements หา Key Factors อ่านรายงานของผูสมัคร ้ บันทึก Key process หาหลักฐาน ADLI (สรุปสั้น ๆ ไม่ลอกผูสมัคร) ้ ให้คะแนน (ดูในตาราง)
 11. 11. To refresh your memory and understand the Item Requirements
 12. 12.     ให้เรียบเรียงใจความสาคัญ (Gist, or Item main points) ของ หัวข้อนั้นใหม่ ตามความเข้าใจที่เป็ นภาษาของเราเองให้กระชับ ได้ใจความ และระลึกไว้ในใจในขณะอ่านแบบประเมินของ ผูสมัคร จะได้ไม่ใช้เกณฑ์เสมือนการทาเป็ น check list ้ ทาความเข้าใจของคาถามระดับ basic, overall, multiple ระบุคาศัพท์และคาอธิบายที่มีความสาคัญของหัวข้อนั้นๆ อ่านหมายเหตุดวย ้
 13. 13. To determine the most relevant key factors
 14. 14.     เริมจากหา KF ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Item ่ คัดเลือก 4-6 KF ที่มีความสาคัญกับผูสมัครมากที่สุด ้ เรียงลาดับความสาคัญ KF ที่สอดคล้องกับระดับวุฒิภาวะของ ผูสมัคร (basic, overall, multiple) เช่น ความต้องการของลูกค้า ้ สภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความต้องการของบุคลากร แผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบตการที่สาคัญ เป็ นต้น ั ิ เชื่อมโยง KF กับคาถามในหัวข้อต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ กับความเป็ นตัวตนหรือความท้าทายขององค์กร
 15. 15. The relevant section of the application
 16. 16.       มองเป็ นองค์รวมของหัวข้อ ไม่ check list ทีละคาถาม คิดถึงความสัมพันธ์ของการตอบในหัวข้ออื่น ๆ ด้วย เน้นทีกระบวนการสาคัญที่สุดที่ผสมัครใช้ ่ ู้ คานึงถึงความเหมาะสมของวิธีการทีใช้น้นกับคาถามของเกณฑ์ ่ ั ความมีประสิทธิผลของกระบวนการ การบรรลุวตถุประสงค์ ั
 17. 17. The applicant uses to meet the Item requirements (mark up and/or take note)
 18. 18.       ใช้มุมมองที่เพิ่มคุณค่าให้กบผูสมัคร ั ้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กบหัวข้ออื่น แม้ผสมัครจะไม่ได้ระบุไว้ ั ู้ มองหาข้อมูลข่าวสารที่หายไป การยกผลประโยชน์ให้ในกรณีที่ไม่แน่ใจ อย่างสมเหตุสมผล ระบุจดแข็ง และ โอกาสพัฒนา ประมาณ 6 ข้อคิดเห็น ุ ลาดับความสาคัญของข้อคิดเห็น
 19. 19. Analyze application response (bold – high priority observation)
 20. 20.      เริมต้นด้วยข้อคิดเห็นที่เป็ นใจความสาคัญ (Nugget) และหนึ่ง ่ ข้อคิดเห็นสื่อเพียงความหมายเดียวเท่านั้น ตามด้วย 2-3 ตัวอย่าง (Examples) ลงท้ายข้อคิดเห็นที่สื่อถึงความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับองค์กร อย่างไร (Relevance) จบแต่ละข้อคิดเห็น (Done) ไม่ควรเกิน 75 คา อย่าลืมถามตนเองว่า ผูสมัครจะเข้าใจ และสามารถนาไปใช้ ้ ประโยชน์ได้หรือไม่ ถ้าไม่ ให้ปรับปรุงข้อคิดเห็นใหม่อีกครั้ง
 21. 21. Using scoring guidelines (holistic view)
 22. 22.     ให้คะแนนโดยอาศัยจากแนวทางการให้คะแนน ดูเป็ นองค์รวมต่อการตอบสนองคาถามของหัวข้อว่าอยูระดับใด ่ (basic, overall, multiple) คะแนนที่ได้ตองสอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่ให้ และหลีกเลี่ยงการ ้ หาหลักฐานต่าง ๆ มายืนยันเกินความจาเป็ น เนื่องจากผูสมัครมี ้ เนื้อที่จากัดในการนาเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างละเอียดละออ ช่วงของคะแนนจะสะท้อนวุฒิภาวะการพัฒนาขององค์กร
 23. 23. 1. Strength ในกรณี Process คือ A D L I และ Result คือ Le T C I ที่องค์กรทาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด 2. Opportunity For Improvement (OFI) ในกรณีที่ องค์กรทาได้ไม่ครอบคลุม หรือ ไม่ครบถ้วน
 24. 24. Approach องค์กรใช้วิธีการ (methods) ที่เป็ นระบบ (systematic = ordered, repeatable, use of data & information) เหมาะสม (appropriate), มีประสิทธิผล (effectiveness) เป็ นกระบวนการสาคัญ (key organizational process) และไม่มีรอยโหว่ (GAP) (effective + systematic)
 25. 25. Deployment อธิบายการปฏิบตที่มีความทั ่วถึงและทุก ั ิ ระดับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหลักฐานบ่งถึง การนาไปปฏิบตในหน่วยอื่นขององค์กรด้วย ั ิ (breadth and depth)
 26. 26. Learning อธิบายความรู ้ ทักษะใหม่ที่ได้จากการ ประเมิน การศึกษา ทดลอง และนวัตกรรม มีวงจร การพัฒนาที่เป็ นระบบและใช้ขอเท็จจริง มีการ ้ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ มีการเทียบเคียง และฝั งตัวอยู่ ในกระบวนการทางาน (PDCA + innovation + sharing)
 27. 27. Integration อธิบายถึงความสอดคล้องของแผน กระบวนการ ข่าวสาร การจัดสรรงบประมาณ การ ปฏิบตการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ ั ิ องค์กรบรรลุเป้ าหมาย และมีการประสานกันของ หลายหน่วยงาน รวมถึงการเกี่ยวเนื่องกับเกณฑ์ขอ ้ อื่นด้วย (alignment + organizational needs in OP & other process)
 28. 28. systematic NO OFI YES effective NO OFI YES aligned STRENGTH NO OFI YES integrated NO OFI
 29. 29.  แนวทางที่เป็ นระบบ (order, repeatable, use data & information, effectiveness = วัดได้)  แสดงการถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบติ (breadth & depth, ั difference parts)  มีหลักฐานการเรียนรู ้ (improvement circle, sharing, innovation, personal & org. learning)  บูรณาการ (alignment (3 levels), organization goals, interconnected units)
 30. 30.     A = ordered, repeatable, use data & information, effectiveness, appropriate (KF) D = breadth (across units) & depth (all levels) L = improvement cycle, sharing, innovation I = aligned (measure 3 levels, OP, other Items) integrated (organization-wide goals, interconnected unit)
 31. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Review Criteria Requirements Key Factors Read Application Response Expected results LeTCI write Observations Scoring (Grid)
 32. 32.  แสดงอัตราส่วนที่เหมาะสม  เทียบกับผลในอดีต การคาดการณ์ และเป้ าหมาย (ต ่ากว่า ดีกว่า เป็ นเลิศ)
 33. 33.  ทิศทางและอัตราการปรับปรุง (เป็ นที่น่าพอใจ ไม่ เปลี่ยนแปลง ไม่เป็ นที่น่าพอใจ)  จานวนจุดอ้างอิง  ความครอบคลุมในทุกภาคส่วน (มีคาอธิบาย)
 34. 34.  มีความสัมพันธ์ : กับคู่แข่ง การเทียบเคียง หรือ ผูนาในอุตสาหกรรมนั้น (ในผลลัพธ์ที่สาคัญ ไม่ ้ จาเป็ นต้องมีทุกรูป)  มีความสมาเสมอ ่
 35. 35.  สัมพันธ์กบข้อกาหนด ั  แยกตามกลุ่มที่จดไว้ (Segmentation) (ลูกค้า ั ผลิตภัณฑ์ บริการ ตลาด กระบวนการ แผนปฏิบติ ั การในลักษณะองค์กร และหัวข้อกระบวนงาน)  สนับสนุนแผนปฏิบตการขององค์กร ั ิ  ผลคาดการณ์ในอนาคต
 36. 36.  C = Coverage (criteria requirements)  I = Important (KF = context)  S = Segmentation (key customers/ patients/ students, market, and process requirements)  A = Action Plans (Segmentation and Action plan requirements) Segmentation = 50-65% band Action Plans = 70-85% band Projection = 90-100 % band
 37. 37.  Few/little  Some  Many  Most  Nearly all = = = = = 5 - 15 % 15 - 30 % 30 - 50 % 50 - 80 % 80 – 100 %
 38. 38. มีวิธีการทาอย่างไร
 39. 39. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Read criteria requirements Select 4-6 key factors Note similarities and differences (or not address) of key process/results (most important & relevant findings) Proposed Strengths, OFIs, and score Write six comments Finalize scoring range & score
 40. 40. Process - page 1 (Strengths , OFIs, Score)
 41. 41. Process - page 2 (comments)
 42. 42. Process - page 3 (scoring)
 43. 43. Results - page 1 (Strengths , OFIs , Score)
 44. 44. Results - page 2 (comments)
 45. 45. Results - page 3 (scoring)
 46. 46. เป็ นสิ่งที่ปรากฏบ่อยครั้งในรายงานตลอดทั้งเล่ม
 47. 47.    เป็ นเอกสารสรุปโดยย่อสาหรับผูบริหารสูงสุด ้ เป็ นแหล่งรวมประเด็นสาคัญขององค์กรที่ส่งผลต่อความยั ่งยืน โดยธรรมชาติ บทสรุปนี้จะแสดงถึงกลยุทธ์ขององค์กรในการ บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด หรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 48. 48. Key Theme
 49. 49.        Bold or double plus or minus Ideas across items/categories Relate to KF Ideas group into one evaluation Relate to Baldrige core value Reflex score language Feedback for Executive summary
 50. 50.  ภาษา Baldrige = ค่านิยมหลักและคาอธิบายคะแนน  จุดแข็ง = ประสิทธิผลของแนวทาง  โอกาสพัฒนา = ความเร่งด่วนการปรับปรุง/จุดเปราะ  ผลลัพธ์ = แข็งแกร่ง หรือไม่เข้มแข็ง/มีรอยโหว่  มีความยาว 2-3 หน้ากระดาษ แบ่งหัวข้อด้วย bullet
 51. 51.   a. Strength and outstanding practices  Address strength link to Criteria & Core Values  Best practice link to Core Values b. Opportunities, Concerns, or Vulnerabilities  High OFI link to strategic objectives  Potential blind spot
 52. 52.   c. Strength in Results  Good to excellent level, sustain, very good relative performance d. Opportunities and/or Gaps in Results  Vulnerabilities or relative poorly performance in important areas  Gaps in performance measurement system (no segmentation or no comparison)
 53. 53. Stephen Levine

×