Plans

2,236 views

Published on

 • Be the first to comment

Plans

 1. 1. การวางแผนกลยุทธ์ รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิงหาคม 2547
 2. 2. ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ <ul><li>การวางแผน : การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คาดการณ์ไปล่วงหน้า และกำหนดแนวทางที่คาดว่าน่าจะดีที่สุด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างได้ผล </li></ul><ul><li>กลยุทธ์ : ไม่ใช้วิธีการธรรมดา มีการใช้ความคิดเป็นพิเศษ เพื่อกลั่นเอาแนวทางที่ดีที่สุด และสามารถแปรเปลี่ยนสถานการณ์ทุกประเภท ให้กลับกลายเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน ไม่ว่าขณะนั้นองค์การจะอยู่ในสถานการณ์ใด ไม่ว่าจะเป็นช่วงได้เปรียบ หรือเสียเปรียบก็ตาม </li></ul>
 3. 3. ทำไมต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์ <ul><li>การมีกลยุทธ์ ทำให้มีจุดมุ่งในการไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน </li></ul><ul><li>การมีกลยุทธ์ เป็นการเลือกวิธีการที่ดีที่สุด ในสถานการณ์ที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>การมีกลยุทธ์ ทำให้เกิดความชัดเจนในภารกิจ และบทบาทความเกี่ยวข้องของบุคคลฝ่ายต่างๆ </li></ul><ul><li>การมีกลยุทธ์ ทำให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการวัดและประเมินผลสำเร็จ </li></ul>
 4. 5. องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ <ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>การประเมินศักยภาพการพัฒนา </li></ul><ul><li>ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ </li></ul><ul><li>ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ </li></ul><ul><li>ตัวชี้วัดความสำเร็จ </li></ul><ul><li>เป้าหมาย และ ระดับการประเมิน </li></ul><ul><li>แนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จ </li></ul><ul><li>หน่วยงานเจ้าภาพ </li></ul>
 5. 6. ความหมาย <ul><li>ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธวิธี </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ พันธกิจ </li></ul><ul><li>เป้าประสงค์ เป้าหมาย </li></ul><ul><li>แผนงาน โครงการ </li></ul><ul><li>ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน </li></ul><ul><li>ผลลัพธ์ ผลที่ได้รับ </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล </li></ul>
 6. 7. เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ <ul><li>Scenario Planning </li></ul><ul><li>SWOT Analysis </li></ul><ul><li>TOWS Matrix </li></ul><ul><li>Balanced Scorecard </li></ul><ul><li>KPIs. (Key Performance Indicators) </li></ul>
 7. 8. Strategic Planning Tools & Techniques Strategic Plan Operational Plan Brainstorming Value chain Analysis Mission Vision SWOT Analysis Scenario Planning Five Forces Model TOWS Matrix General / Specific Environment Analysis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
 8. 9. <ul><li>A Picture of the Future ภาพองค์การในอนาคต </li></ul><ul><li>A broad comprehensive picture of what a leader wants an organization to become </li></ul><ul><li>ภาพกว้างๆซึ่งผู้นำในหน่วยงานปรารถนาให้องค์การไปสู่ </li></ul><ul><li>Concept for a new and desirable future reality that can be communicated through out the organization </li></ul><ul><li>แนวคิดหรือมุมมองใหม่เกี่ยวกับสถานภาพองค์การที่พึงปรารถนาในอนาคตซึ่งสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจทั่วทั้งองค์การ </li></ul>ความหมาย Vision
 9. 10. <ul><li>วิสัยทัศน์ไทย ในแผน 9 2545-2549 </li></ul>
 10. 11. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ <ul><li>เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและ </li></ul><ul><li>แปรรูปสินค้าประมงและเกษตร เป็นแหล่ง </li></ul><ul><li>ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นเส้นทางคมนาคม </li></ul><ul><li>ที่สำคัญสู่ภาคใต้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อม </li></ul><ul><li>ที่ยั่งยืน </li></ul>
 11. 12. <ul><li>A statement of what the various organizational units do and what they hope to accomplish in alignment with the organization vision </li></ul><ul><li>ข้อความที่กำหนดถึงภารกิจที่องค์การมุ่งหวังจะกระทำให้เกิดผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่องค์การมีอยู่ </li></ul>ความหมาย Mission
 12. 13. SWOT Analysis <ul><li>S-Strength </li></ul><ul><li>W-Weakness </li></ul><ul><li>O-Opportunity </li></ul><ul><li>T-Threat </li></ul>
 13. 14. Strength & Weakness <ul><li>การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งองค์การ </li></ul><ul><li>มองจาก องค์ประกอบของการจัดการ </li></ul><ul><li>Man ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ </li></ul><ul><li>Money ความเพียงพอ สภาพคล่อง </li></ul><ul><li>Material ความเพียงพอ ความทันสมัย คุณภาพ </li></ul><ul><li>Management วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ การประสานงาน ระบบงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>พิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งของ Output (Price / Place / Product / Promotion) </li></ul>
 14. 15. การวิเคราะห์ Value Chain
 15. 16. General Environment Specific Environment
 16. 17. สิ่งแวดล้อมทั่วไป (General Environment) <ul><li>Politics </li></ul><ul><li>Economics </li></ul><ul><li>Social </li></ul><ul><li>Culture </li></ul><ul><li>Demographics </li></ul><ul><li>Technology </li></ul>
 17. 18. Specific Environment <ul><li>Customers </li></ul><ul><li>Competitors </li></ul><ul><li>Suppliers </li></ul><ul><li>Regulatory group </li></ul>
 18. 19. Forces In The Industry Analysis Current Rivalry Industry Competitors Suppliers New Entrants Buyers Substitutes Threat of New Entrants Threat of Substitutes Bargaining Power or Buyers Bargaining Power or Suppliers
 19. 20. ORGANIZATIONAL STAKEHOLDERS © Prentice Hall, 2002 3-
 20. 21. TOWS Matrix <ul><li>SO : use its strengths to take advantage of opportunities </li></ul><ul><li>ST : consider a strength to avoid threat </li></ul><ul><li>WO : take advantage of opportunities by overcoming weaknesses </li></ul><ul><li>WT : defensive and act to minimize weaknesses and avoid threats </li></ul>
 21. 22. TOWS Matrix SO-Strategies WO-Strategies ST-Strategies WT-Strategies Strength (S) Weakness(W) Opportunity (O) Threat (T)
 22. 23. Growth Stability Stability Retrenchment
 23. 24. TOWS Matrix Strength Threat Opportunity Weakness 5 3 1 3 5 1
 24. 25. Levels of Strategy <ul><li>Corporate-level กลยุทธ์ระดับองค์การ </li></ul><ul><li>Business- level กลยุทธ์ระดับธุรกิจย่อย </li></ul><ul><li>Functional-level กลยุทธ์ระดับฝ่ายงานย่อย </li></ul>Kodak Film Computer Disk Camera Chemical R&D Manufacturing Marketing HR Finance
 25. 26. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-level Strategies) <ul><li>Competitive Strategies กลยุทธ์การแข่งขัน </li></ul><ul><ul><li>Price Competition การแข่งขันด้านราคา </li></ul></ul><ul><ul><li>Distribution Competition การแข่งขันด้านช่องทางจำหน่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>Product Differentiation การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Product Image ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Product Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Product Quality คุณภาพของผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>Niches Market Strategy กลยุทธ์ตลาดเฉพาะกลุ่ม </li></ul></ul>
 26. 27. Competitive Advantage <ul><li>Product Differentiation </li></ul><ul><li>Cost Leadership </li></ul><ul><li>Focus </li></ul><ul><li>Speed </li></ul><ul><li>IT. / Innovations </li></ul><ul><li>Learning Organization </li></ul><ul><li>Customer Satisfaction </li></ul><ul><li>Employee Involvement </li></ul>
 27. 28. กลยุทธ์ระดับฝ่ายงาน (Functional-level Strategies) <ul><li>Marketing : Marketing mix strategies, (4P) Positioning , Segmentation etcs. </li></ul><ul><li>Human Resource Management : Downsizing , Training , Compressed workweek etcs. </li></ul><ul><li>Product : TQM. , Just in time ,Process-focus , Six Sigma, Benchmarking etcs. </li></ul><ul><li>Financial : Capital structure , Stock Dividend , etcs. </li></ul>
 28. 29. การวางแผนยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย <ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับประเทศมั่งคั่งกับประเทศยากจนที่เปลี่ยนแปลงไป </li></ul><ul><li>ความจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในทุกระดับ </li></ul><ul><li>ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ </li></ul><ul><ul><li>Kitchen of the World </li></ul></ul><ul><ul><li>OTOP to International </li></ul></ul><ul><ul><li>Thailand : Transparent Country </li></ul></ul><ul><ul><li>Eco-tourism </li></ul></ul><ul><ul><li>Bangkok : City of Fashion </li></ul></ul><ul><ul><li>Detroit of Asia </li></ul></ul>
 29. 30. เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ <ul><li>ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และเอาจังเอาจังในการไปสู่ความสำเร็จ (Shared Vision) </li></ul><ul><li>กลไกการปฏิบัติ การประสานงาน การบูรณาการในการทำงานระหว่างฝ่ายต่างๆในจังหวัด เป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัว (Smart Structure) </li></ul><ul><li>บรรยากาศในจังหวัด เป็นไปในทางบวก ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้เกิดความสำเร็จ (Supportive Organization Culture) </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและฐานความรู้อย่างคุ้มค่า ( Successful Information Technology and Knowledge Management) </li></ul><ul><li>มีความเข้าใจกระบวนการในการวัดและประเมินผลสำเร็จอย่างเป็นระบบ ( Systematic Performance Measure) </li></ul>
 30. 31. Key Success Factors Smart Structure Successful Information Technology Systematic Performance Measure Supportive Organization Culture Shared Vision 5 S
 31. 32. โครงสร้างที่สนับสนุนการทำงาน <ul><li>อุปสรรคของการทำงานภายใต้โครงสร้างราชการแบบเดิม </li></ul><ul><li>โครงสร้างแบบใหม่ที่เน้นภารกิจ </li></ul><ul><li>Cluster จังหวัด และ Cluster กรม </li></ul><ul><li>Matrix Reporting System </li></ul><ul><li>โครงสร้างแบบแบนราบ (Flat Organization) </li></ul><ul><li>โครงสร้างแบบชั่วคราว (Ad-hoc) </li></ul><ul><li>โครงสร้างแบบปรับตัวได้ (Adaptive Organization) </li></ul>
 32. 33. บรรยากาศที่สนับสนุนการทำงาน <ul><li>Positive Thinking </li></ul><ul><li>Creative Thinking </li></ul><ul><li>Learning Organization </li></ul><ul><li>Participation </li></ul><ul><li>Mission-driven Organization </li></ul><ul><li>Service Mind / Customer Orientation </li></ul><ul><li>Proactive not Reactive </li></ul>
 33. 34. การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด <ul><li>เป็นนายของเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การจัดการฐานความรู้ </li></ul><ul><li>ข้อมูล Baseline data ที่จำเป็นของจังหวัด </li></ul><ul><li>IS. / MIS. / GIS. </li></ul><ul><li>POC. / MOC./ PMOC. </li></ul><ul><li>Investment and Maintenance </li></ul>
 34. 35. การวัดและการประเมินผล <ul><li>Self Assessment </li></ul><ul><li>TRIS (Thai Rating and Information Services) </li></ul><ul><li>กพร . </li></ul><ul><li>รางวัลและสิ่งจูงใจ </li></ul><ul><li>วงรอบการประเมิน </li></ul><ul><li>วิธีการประเมิน </li></ul>
 35. 36. Vision Mission Strategy Customer Learning & Growth Internal Business Processes Financial Balanced Scorecard
 36. 37. การวัดผลการดำเนินงานอย่างสมดุล Vision Mission Strategy Customer ความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด Learning ความพึงพอใจของพนักงาน ความพร้อมของฐานข้อมูล Internal คุณภาพการผลิต ความรวดเร็วในการจัดส่ง Financial รายได้ ผลกำไร การประหยัดรายจ่าย
 37. 38. 4 มิติ กับความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล Employee Skills Process Quality Process Cycle Time On-time Delivery Customer Loyalty Return on Investment Learning and Growth Internal/ Business Process Customer Financial
 38. 39. Financial Perspective <ul><li>มิติด้านการเงิน เป็นจุดร่วมของ การวัดในมิติอื่นๆใน BSC </li></ul><ul><li>ตัวชี้วัดที่นิยมใช้ มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ </li></ul><ul><ul><li>การเพิ่มรายได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การลดต้นทุน </li></ul></ul><ul><ul><li>การเพิ่มผลผลิต </li></ul></ul><ul><ul><li>การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน </li></ul></ul><ul><ul><li>การลดความเสี่ยง </li></ul></ul>
 39. 40. Customer Perspective <ul><li>การแข่งขันในปัจจุบัน หัวใจอยู่ที่การเข้าใจความต้องการของลูกค้า </li></ul><ul><li>เป็นวิธีการคิดที่เปลี่ยน Focus ความสนใจจากภายในที่เน้นผลผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี มาสู่ภายนอก ในการให้ความสนใจต่อลูกค้า </li></ul><ul><li>มอง 2 ด้าน ทั้งในด้าน </li></ul><ul><ul><li>How do the customers see us? (customer’s perspective) และ </li></ul></ul><ul><ul><li>How do we see our customers? (focus on customers) </li></ul></ul>
 40. 41. Core Measurement ของ Customer Perspective
 41. 42. Core Measurement ของ Customer Perspective ผลกำไรสุทธิที่ได้จากลูกค้า เมื่อหักรายจ่ายต้นทุนในการบริหารลูกค้าแล้ว Customer Profitability ความสามารถในการการสร้างความพึงพอให้แก่ลูกค้าจากการสร้างคุณค่าที่ให้ Customer Satisfaction ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ให้ยืนยาว Customer Retention ความสามารถในการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้เข้ามาใช้สินค้า บริการ Customer Acquisition สัดส่วนของมูลค่าสินค้าในตลาด Market Share
 42. 43. ตัวอย่างของ Value Propositions ในธุรกิจธนาคาร <ul><li>Product/ Service Attributes </li></ul><ul><ul><li>ความหลากหลายของประเภทบริการที่ให้แก่ลูกค้า </li></ul></ul><ul><ul><li>การไม่มีข้อผิดพลาดในการทำงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>การบริการที่ไร้รอยสะดุด (Seamless services) </li></ul></ul><ul><li>Image </li></ul><ul><ul><li>ภาพลักษณ์ในด้านการรอบรู้ทางธุรกิจ </li></ul></ul><ul><li>Relationship </li></ul><ul><ul><li>การอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้คำปรึกษาแนะนำเป็นการส่วนตัว </li></ul></ul>
 43. 44. Internal-Business-Process Perspective <ul><li>เป็นการวัดที่ดูถึงความสมบูรณ์ของกระบวนการทำงานภายในองค์การ </li></ul><ul><li>แตกต่างจากการวัดประเมินผลแบบเดิมที่มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อการควบคุม แต่เป็นไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าขององค์การ </li></ul><ul><li>แนวคิดเกี่ยวกับ Value Chain หรือความสัมพันธ์ของห่วงโซ่คุณค่าในองค์การ </li></ul>
 44. 45. <ul><li>Value chain ในด้านกระบวนการทำงานภายในองค์การประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ Innovation Process , Operation Process และ Postsale Service Process </li></ul>
 45. 46. Innovation Process <ul><li>ในอดีตมองว่าเป็นเพียง Support Process </li></ul><ul><li>ในปัจจุบันมองว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ Internal Process เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขัน </li></ul><ul><li>ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 2 ด้าน คือ </li></ul><ul><ul><li>การวิจัยทางการตลาด ( Marketing Research) ให้สามารถเข้าใจถึงขนาดตลาด ลักษณะความต้องการของลูกค้า การกำหนดราคาขายที่เหมาะสม เป็นต้น </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าในองค์การ </li></ul></ul>
 46. 47. Operations Process <ul><li>เป็นการวัดกระบวนการทำงานในขั้นตอนการผลิต และส่งสินค้าและบริการถึงลูกค้า </li></ul><ul><li>เดิมเน้นการควบคุมในเรื่องประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต </li></ul><ul><li>ปัจจุบันเน้นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) และ Time Based Competition </li></ul><ul><li>เน้นใน 2 องค์ประกอบย่อยคือ </li></ul><ul><ul><li>การสร้างผลผลิตและการบริการ (Build the Products/ Services) </li></ul></ul><ul><ul><li>การส่งสินค้าและบริการ (Deliver the Products/Services) </li></ul></ul>
 47. 48. Postsale Service <ul><li>เป็นกระบวนสุดท้ายของการวัด Internal Process </li></ul><ul><li>สินค้าบริการที่ยิ่งมีความซับซ้อน ยิ่งต้องให้ความสำคัญต่อบริการหลังขาย </li></ul><ul><li>กิจกรรมหลังการขาย เช่น การรับประกัน การซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาตามระยะเวลา การรับคืนสินค้า การติดตามผลการดำเนินการ เป็นต้น </li></ul><ul><li>Postsale service อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ แต่ในทุกกรณีจะ Focus ไปที่ลูกค้า เป็นสำคัญ </li></ul>
 48. 49. Learning and Growth Perspective <ul><li>เป็นการวัดองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ ของ 3 มิติแรก </li></ul><ul><li>เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต และเป็นประโยชน์ในระยะยาวแก่องค์การมากกว่าเน้นผลเฉพาะหน้า </li></ul><ul><li>มีองค์ประกอบย่อยที่ใช้ในการวัด 3 ด้าน คือ </li></ul><ul><ul><li>ความสามารถของพนักงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถของระบบข้อมูลข่าวสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>บรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน </li></ul></ul>
 49. 50. Employee Capabilities <ul><li>Reskill การเสริมทักษะใหม่ๆให้แก่พนักงานให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงวิชาการและเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>Creative Abilities ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน </li></ul><ul><li>ดูความพร้อมในการทำงานของพนักงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต </li></ul>
 50. 51. Information System Capabilities <ul><li>ระบบข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้อง (accurate) รวดเร็ว (rapid) และทันเวลา (Timely) มีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน </li></ul><ul><li>การสร้างระบบข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ภายในองค์การเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาเป็นองค์ประกอบในการวัด </li></ul>
 51. 52. บรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน <ul><li>องค์การต้องมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความรู้ความสามารถ มีแรงจูงใจในการทำงาน มีความต้องการรับผิดชอบในการทำงาน </li></ul><ul><li>มีระบบในการเสนอแนะความคิดเห็น (Suggestion System) ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ </li></ul><ul><li>มีบรรยากาศการทำงานเป็นทีม (Team Performance) </li></ul><ul><li>มีกระบวนการปรับปรุงงาน (Improvement) เพื่อเรียนรู้ข้อผิดพลาดนำมาปรับปรุงแก้ไข </li></ul>
 52. 53. เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ ด้านการเงิน ด้านการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ ด้านลูกค้า เพิ่มและรักษาความ สม่ำเสมอในรายได้ ผลักดันให้เกิด องค์กรการเรียนรู้ ความตรงเวลาและ ลดเวลาในการผลิต สร้างความพอใจลูกค้า เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด การลดความไม่แน่นอน การตั้งราคาที่จูงใจ ระบบการจัดจำหน่าย ที่มีประสิทธิภาพ การทำงานที่ตรงเวลา การลดเวลาในการผลิต ความกล้าในการ ทดลองวิธีการใหม่ๆ กำไรหน่วยงาน / ปี กำไรต่อ ตรม . ดัชนีวัดความ พึงพอใจลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด สถิติความตรงเวลา จำนวนวันที่ใช้ การขนส่ง ดัชนีวัดความ พึงพอใจพนักงาน แผนปฏิบัติการ (action plan) Perspective Strategic Aims Vision Critical Success Factors Strategic Measures
 53. 54. มิติการวัดในระบบราชการไทย <ul><li>ประสิทธิผล : การทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพ : การทำงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า </li></ul><ul><li>คุณภาพการบริการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ </li></ul><ul><li>การพัฒนาองค์กร : การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กร </li></ul>
 54. 55. น้ำหนักของการประเมินหน่วยงานราชการไทย
 55. 56. KPIs : Key Performance Indicators <ul><li>The key indicators are used to determine just how to integrate the information into your business plan </li></ul><ul><li>ตัวชี้วัดหลักของผลการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญที่บ่งบอกถึงข้อมูลที่แสดงสถานะที่เป็นจริงขององค์การในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการกำกับตรวจสอบการดำเนินการตามแผนที่กำหนด </li></ul>
 56. 57. องค์ประกอบของตัวชี้วัด <ul><li>ชื่อตัวชี้วัด </li></ul><ul><li>คำจำกัดความ หรือการให้คำอธิบายความหมาย </li></ul><ul><li>สูตรการคำนวณ </li></ul><ul><li>เป้าหมายการวัด </li></ul><ul><li>เกณฑ์การประเมิน </li></ul><ul><li>น้ำหนักตัวชี้วัด </li></ul>
 57. 58. คำจำกัดความ (Definition) <ul><li>ตัวชี้วัดทุกตัว ควรมีการให้คำจำกัดความ หรือการอธิบายความหมายของตัวชี้วัดดังกล่าว </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง ร้อยละของสินค้าที่ถูกตีกลับ </li></ul><ul><li>หมายถึง สัดส่วนของสินค้าที่ส่งออกและถูกตีกลับจากผู้สั่งสินค้าเนื่องจากปัญหาด้านคุณภาพ โดยคำนวณเป็นร้อยละ </li></ul><ul><li> ร้อยละการลดลงของเรื่องร้องเรียน </li></ul><ul><li>หมายถึง จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากผู้ใช้บริการที่มีในปี ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณเป็นร้อยละ </li></ul>
 58. 59. สูตรการคำนวณ <ul><li>มีเพื่อให้ทราบที่มาของการคำนวณ เพื่อทราบสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัด </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง ร้อยละการลดลงของการขาดงาน </li></ul><ul><li>คำนวณจาก ( จำนวนวันที่ขาดงานในปีที่ผ่านมา – จำนวนวันที่ขาดงานในปีปัจจุบัน ) x 100 / จำนวนวันที่ขาดงานในปีที่ผ่านมา </li></ul><ul><li> ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย </li></ul><ul><li>คำนวณจาก ( ยอดขายปีปัจจุบัน – ยอดขายปีที่ผ่านมา ) X 100 / ยอดขายปีที่ผ่านมา </li></ul>
 59. 60. แนวทางการกำหนดเป้าหมาย <ul><li>การเทียบกับผลงานปีที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>การเทียบกับผลงานเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>การพิจารณาจากแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปในอนาคต </li></ul><ul><li>การเทียบกับผลงานที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา </li></ul><ul><li>การเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ( benchmarking) </li></ul><ul><li>การตั้งเป้าหมายตามนโยบายของผู้บริหาร </li></ul><ul><li>การตั้งเป้าหมายร่วมจากผู้ปฏิบัติงาน ( MBO. : management by objective) </li></ul>
 60. 61. ตัวอย่างการตั้งเป้าหมาย <ul><li>ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 </li></ul><ul><li>จำนวนข้อร้องเรียนลดลง ร้อยละ 3 </li></ul><ul><li>มีผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 จาก 5 </li></ul><ul><li>มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 </li></ul>
 61. 62. การตั้งเป้าหมายการวัด (Goal Setting) <ul><li>ลักษณะของเป้าหมายที่ดี </li></ul><ul><ul><li>มีความท้าทาย </li></ul></ul><ul><ul><li>สูงกว่ามาตรฐานการทำงานที่เคยปฏิบัติ </li></ul></ul><ul><ul><li>ส่งเสริมให้เกิดความพยายาม </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่สูงเกินจนไม่สามารถทำได้จริง </li></ul></ul><ul><ul><li>นำไปสู่การพัฒนา </li></ul></ul>
 62. 63. การให้น้ำหนัก (weighted) 1 รวม 0.1 ร้อยละการลดลงของเรื่องร้องเรียน 5 0.1 คุณภาพการบริการ 4 0.3 ส่วนแบ่งทางการตลาด 3 0.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 2 0.2 ประสิทธิภาพการผลิต 1 น้ำหนัก ชื่อตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่
 63. 64. เกณฑ์การประเมิน (Criterion) 5 4 3 2 1 ดีมาก ดี ปกติ ต่ำ ต่ำมาก 90 80 70 60 50 ดีมาก ดี ปกติ ต่ำ ต่ำมาก
 64. 65. XXX ระดับ “พอใช้” <ul><li>ดัชนีวัดความพึงพอใจของพนักงาน </li></ul>สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้และการพัฒนา XXX ไม่เกิน 45 นาที / รายการ <ul><li>ระยะเวลาเฉลี่ยในการผลิต </li></ul>ลดเวลาในการผลิต กระบวนการ XXX XXX ระดับ “ดี” - 10 % <ul><li>ดัชนีวัดความพึงพอใจลูกค้า </li></ul><ul><li>จำนวนเรื่องร้องเรียน </li></ul>สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ลูกค้า XXX XXX 7 % ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้าน - ผลกำไร - ยอดขาย เพิ่มความสม่ำเสมอในรายได้ การเงิน แผนงานโครงการใหม่ เป้าหมาย ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ มิติ
 65. 66. การประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปี ( ต . ค .46- มี . ค .47) ผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ (1.00 - 3.00) ผลการประเมินเกินเกณฑ์ปกติ (3.01 - 4.00) ผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย (4.01 – 5.00)
 66. 67. การประเมินผลการปฏิบัติงานครึ่งปี ( ต . ค .46- มี . ค .47) มิติการประเมิน : ประสิทธิผล จังหวัด 0 % ไม่เกิน ร้อยละ 5 5 4. การตรวจพบสารปนเปื้อน 84.4 % 100 % 4 3. สินค้าประมงมาตรฐาน GMP. 57.59 % 16 % 3 2. ครัวเรือนต่ำกว่า 20,000 บาท N.A. 8 % 5 1. GPP. จังหวัด สถานะ ผลงาน เป้าหมาย น้ำหนัก ตัวชี้วัด
 67. 68. สรุปผลการประเมินครึ่งปี ( ต . ค . 46- มี . ค . 47) ( คะแนนเฉลี่ย 3.43) 4.0 10 % การพัฒนาองค์กร 2.5 10 % คุณภาพการให้บริการ 3.0 10 % ประสิทธิภาพ 3.8 20 % ประสิทธิผล นโยบายเร่งด่วน 4.0 30 % ประสิทธิผลจังหวัด 2.6 20 % ประสิทธิผลกลุ่มจังหวัด สถานะ คะแนน น้ำหนัก มิติการประเมิน
 68. 69. ประเด็นต่างๆที่ต้องคำนึงถึง <ul><li>การวัดที่นำไปสู่การปรับปรุง </li></ul><ul><li>มุมมองในด้านการให้รางวัล มากกว่าการลงโทษ </li></ul><ul><li>วงรอบในการวัดที่ไม่เป็นภาระ </li></ul><ul><li>การวัดโดยปราศจากอคติ </li></ul><ul><li>มีระบบในการติดตามและรายงานผลโดยเปิดเผย </li></ul><ul><li>การมีส่วนร่วมจากบุคคลฝ่ายต่างๆในองค์การ </li></ul>

×