Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation 2012-11-13 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ด้วยตัวชี้วัด

6,659 views

Published on

2012-11-13 แชร์แนวคิดในการสัมมนา หัวข้อ “การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยกลยุทธ์และตัวชี้วัดด้านโลจิสติกส์” สำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และ ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Published in: Business
 • Be the first to comment

Presentation 2012-11-13 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ด้วยตัวชี้วัด

 1. 1. การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ด้วยตัวชี้วดฯ ั1 นพพร เทพสิทธา 13 พฤศจิกายน 2555
 2. 2. ่ ่ กระบวนการที่เกียวกับเรือง การพัฒนา การปรั บปรุ ง (Improvement) คือ การเปลียนแปลงให้ ดขน ่ ี ึ้ การพัฒนา (Development) คือ การเปลียนแปลงให้ ดขนอย่ างก้ าวกระโดด ่ ี ึ้ การเปลียนแปลงอย่ างถาวร (Transformation) ่ คือ การพัฒนาที่เมื่อเปลียนแปลงแล้ ว ไม่ กลับมาเหมือนเดิม ่ วิวฒนาการ (Evolution) ั คือ การเปลียนแปลงอย่ างถาวร ทีเ่ กิดขึนหลายๆครั้ง ่ ้ อย่ างต่ อเนื่องกันไปตลอดเวลา ไม่ หยุดอยู่กบที่ ั Source: From http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly 2
 3. 3. การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์คือ การเปลียนแปลงการบริหารจัดการด้ านโลจิสติกส์ ที่ให้ ผลอย่ างก้าวกระโดด ่อย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังต่ อไปนี้ ลดเวลา ในกระบวนการโลจิสติกส์ โดยคุณภาพ/คุณค่ า เท่ าเดิมหรื อเพิมขึน ่ ้ ลดต้ นทุน ในการกระบวนการโลจิสติกส์ โดยคุณภาพ/คุณค่ า เท่ าเดิม/เพิมขึน ่ ้ เพิมคุณภาพ การบริการด้ านโลจิสติกส์ โดยต้ นทุน/เวลา เท่ าเดิมหรือลดลง ่ เพิมคุณค่ า จากกระบวนการโลจิสติกส์ ให้ แก่ ผ้ ูเกียวข้ องทางธุรกิจ โดยต้ นทุน/ ่ ่ เวลา เท่ าเดิมหรือลดลง เช่ น การรักษาสิ่ งแวดล้อม, การเพิมความปลอดภัย, ่ การสร้ างเครือข่ ายพันธมิตร และ การขยาย/สร้ างธุรกิจ เป็ นต้ น ลดเวลา ลดต้ นทุน เพิมคุณภาพ และ เพิมคุณค่ า ไปพร้ อมๆกัน ่ ่ 3
 4. 4. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ เพือความอยู่รอดของธุรกิจ ่ เพือเพิมขีดความสามารถในตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า ่ ่ ทาให้ ลูกค้ าพึงพอใจ หรือ เหนือความคาดหมายของลูกค้ า เพือเพิมขีดความสามารถในการแข่ งขัน เพิมส่ วนแบ่ งตลาด ่ ่ ่ เป็ นผู้นาธุรกิจในธุรกิจ เพือเพิมความเข้ าใจ/ความร่ วมมือ/ความเข้ มแข็ง ภายในองค์ กร ่ ่ และ เครือข่ าย เพือสร้ างการพัฒนาอย่ างยังยืน ่ ่ 4 เพือสร้ างคุณค่ าเพิมทางธุรกิจในโซ่ คุณค่ า เพือขยายธุรกิจ ่ ่ ่
 5. 5. 5
 6. 6. อะไรบ้างที่ตองพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ? ้ กระบวนการทางาน เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ และ เทคโนโลยี สารสนเทศ คนและโครงสร้ างองค์ กร เครือข่ าย วัฒนธรรมองค์ กร 6
 7. 7. พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดวยตัวชี้วดฯอย่างไร ? ้ ั รู้ เรารู้ เขา  SWOT  ตัวชี้วดปัจจุบัน เรา/คู่แข่ ง/ ั Best Practice กาหนดทิศทาง/เปาหมาย/กลยุทธ์  ตัวชี้วดอนาคต/Benchmark ้ ั กาหนดแผนดาเนินงาน  ตัวชี้วดความสาเร็จของแผนงาน ั เชื่อมโยงกับ เปาหมาย ้ ประเมินผล/ปรั บปรุ งแก้ ไข  ตัวชี้วดจริง เทียบกับ เปาหมาย ั ้ กาหนดมาตรฐานการทางาน  ตัวชี้วดมาตรฐาน ั 7
 8. 8. สิงที่จาเป็ นเบื้องต้น ่ ในการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดวยตัวชี้วดฯ ้ ั Mindset ในการใช้ ข้อมูลในแก้ ไขปัญหา > การใช้ ความรู้สึก/การคาดเดา Use Fact & Avoid Gut Feeling & Intuition การวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาอย่ างเป็ นระบบ PDCA (Plan-Do-Check-Action) + SDCA(Standard-Do-Check-Action) ทักษะการหา การจาแนก และ การจัดเก็บข้ อมูล Stratification – Classification - Segmentation ทักษะการใช้ เครื่องมือในการวิเคราะห์ และแก้ ไขปัญหา - QC 7 Tools : Check Sheet, Graph, Histogram, Pareto, Control Chart, Scatter Diagram, Cause & Effect Diagram 8 - QC New 7 Tools
 9. 9. 9
 10. 10. ่ เครืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ( 7 QC TOOLS)1. แผ่ นตรวจสอบ (Check Sheet) คือ แบบฟอร์ มที่มีการออกแบบช่ องว่างต่างๆ ไว้เพือใช้ บันทึก ่ ข้ อมูลได้ ง่าย และสะดวก2. กราฟ (Graphs) คือ ภาพลายเส้ น แท่ ง วงกลม หรือจุดเพือใช้ แสดงค่าของข้อมูล,ความสัมพันธ์ ่ ระหว่างข้ อมูล หรือ แสดงองค์ประกอบต่ าง ๆ3. ฮีสโตแกรม (Histogram) เป็ นกราฟแท่ งที่ใช้ สรุปการอนุมาน (Inference) และ การแจกแจงข้ อมูล เพือที่จะใช้ สรุปสถานภาพของกลุ่มข้ อมูลนั้น ่4. แผนภูมพาเรโต (Pareto Diagram) เป็ นแผนภูมที่ใช้ แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างสาเหตุของ ิ ิ ความบกพร่ องกับปริมาณความสู ญเสียทีเ่ กิดขึน เรียงลาดับจากมากไปน้ อย ้5. ผังการกระจาย (Scatter Diagram) คือ ผังที่ใช้ แสดงค่าของข้อมูลที่เกิดจากความสัมพันธ์ ของ ตัวแปรสองตัวว่ามีแนวโน้ มไปในทางใด เพือที่จะใช้ หาความสัมพันธ์ ที่แท้ จริง ่6. แผนภูมควบคุม (Control Chart) คือแผนภูมิที่มีการเขียนขอบเขตที่ยอมรับได้ ของคุณลักษณะ ิ ตามข้ อกาหนดทางเทคนิค (Specification) เพือนาไปเป็ นแนวทางในการควบคุมกระบวนการผลิต โดย ่ การติดตามและตรวจจับข้ อมูลที่ออกนอกขอบเขต (Control limit)7. ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) หรือผังก้างปลา (Fishbone Diagram) บางครั้งเรียกว่า Ishikawa Diagram ซึ่งเรียกตามชื่อของ Dr.Kaoru Ishikawa ผู้ซึ่งเริ่มนาผังนีมาใช้ ใน ้ 10 ปี ค.ศ. 1953 เป็ นผังที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะ ทางคุณภาพกับปัจจัยต่ าง ๆ ที่เกียวข้ อง ่
 11. 11. ่ เครืองมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (THE 7 NEW QC TOOLS)1. แผนภูมการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram) ใช้ เพือรวบรวมข้ อมูลที่เป็ นคาพูด ความรู้สึกจาก ิ ่ ผู้บริหารที่เกียวข้ อง นามาจัดเป็ นหมวดหมู่ เพือแยกกลุ่มของข้ อมูลไว้สาหรับการนามาวิเคราะห์ ในขั้นต่ อไป ่ ่ โดยตั้งคาถามว่า “ทาไม” “เพราะอะไร” จึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึนในองค์กร (ทาไมถึงไม่ บรรลุวตถุประสงค์ / ้ ั เป้ าหมาย?)2. แผนภูมแสดงความสั มพันธ์ (Relation Diagram) หลังจากจัดกลุ่มข้อมูล (Affinity Diagram) แล้ว ิ ผู้บริหารควรมุ่งเน้ นไปที่ปัญหาที่ต้องการจะแก้ไข/ป้ องกันเพือใช้ ในการวางแผนเชิงรุก และเชื่อมโยงกลุ่มข้ อมูล ่ ที่ได้ จากการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram) แต่ ละกลุ่มแต่ ละความคิด แสดงข้ อมูลที่เป็ นเหตุ-ข้ อมูลที่เป็ น ผลและเชื่อมโยงจนกระทั่งทราบถึงต้ นตอหรือสาเหตุที่แท้ จริงของปัญหา (Root Causes) เพือนาไปหาแผนงาน ่ แนวทางหรือวิธีการป้ องกันปัญหาให้ สามารถบรรลุวตถุประสงค์ /เป้ าหมายต่ อไป ั3. แผนภูมต้นไม้ ตัดสิ นใจ (Tree Diagram) ใช้ เพือหาแนวทางแก้ไข/ป้ องกัน ในรูปของแผนงาน/แนวทาง ิ ่ หรือวิธีการ โดยตอบคาถามว่า “ทาอย่างไร” เพือมุ่งสู่ วตถุประสงค์ /เป้ าหมายที่อยากเป็ น โดยการมุ่งเน้ นไปที่ต้น ่ ั ตอหรือสาเหตุที่แท้ จริงของปัญหา จากแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)4. แผนภูมเิ มตริกซ์ (Matrix Diagram) เป็ นเครื่องมือที่ช่วยหาความสัมพันธ์ ของวัตถุประสงค์/เป้ าหมาย และแผนงาน/มาตรการ/วิธีการ ที่ได้ จากการเสนอแนะขึนว่าแนวทางใดน่ าจะมีความเป็ นไปได้ มีความคุ้มค่ า ้ 11 และส่ งผลกระทบให้ บรรลุถงเป้ าหมายได้ ก่อน โดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จากัด อย่ างเต็มประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ึ
 12. 12. ่ เครืองมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (THE 7 NEW QC TOOLS)5. แผนภาพการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart) เป็ นเครื่องมือที่ใช้ เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) จากมุมมองของลูกค้าและเทียบกับคู่แข่ งที่เป็ นผู้นาในด้ านสินค้า หรือ บริการคล้ายๆกับองค์กรของเรา วิธีนีจะทาให้ เห็นภาพว่าองค์กรเราอยู่ในตาแหน่ งใด (Positioning) เพือมองกล ้ ่ ยุทธ์ ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่ อไปอย่ างถูกทิศทาง6. แผนภาพทางเลือกตัดสิ นใจเพือบริหารความเสี่ ยง(Process Decision Program Chart, ่ PDPC) เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ช่วยหาแนวทางซึ่งอาจเป็ นแผนงาน/มาตรการ/วิธีการ โดยมุ่งเน้ นไปยังอุปสรรคที่ น่ าจะมีโอกาสเกิดขึนในกระบวนการทางาน เพือบรรลุวตถุประสงค์ /เป้ าหมายที่กาหนดไว้ เมื่อทราบถึงทุก ้ ่ ั อุปสรรคในกระบวนการก็สามารถหาแนวทางในการขจัดอุปสรรคทุกประเภทที่อาจเกิดขึนได้ ในอนาคต คล้าย ้ กับการมีแผนปฏิบตการฉุกเฉินรองรับไว้เผือสาหรับการเปลียนแปลงหรือความไม่ แน่ นอนที่จะเกิดขึนได้ ั ิ ่ ่ ้ ตลอดเวลา ทาให้ องค์กรมีความมั่นใจต่ อการเผชิญกับ7. แผนภูมลูกศร (Arrow Diagram) เป็ นการวางแผนงานที่มีการกาหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา ิ และลาดับก่อนหลังของแต่ ละกิจกรรม ว่ากิจกรรมใดควรทาก่อน-หลัง เพือที่จะบริหารโครงการหรือแผนงานให้ ่ บรรลุเป้ าหมายได้ ในระยะเวลาที่กาหนดไว้ และใช้ ทรัพยากรอย่ างคุ้มค่า 12
 13. 13. หัวใจในการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดวยตัวชี้วดฯ ้ ั Core Business - Core Process - Critical KPI Integrated Logistics – SPM – VCM  Value Delivery Sub-process & Sub-KPI Leading KPI & Lagging KPI Cross-function KPI KPI Linkage : Target - Strategic - Tactic – Operation KPI Driver  Manage Driver Ownership : Controllable & Uncontrollable Process-oriented VS. Result-oriented Measurement System : Corporate & Functional, Source & Verification of Information Communication Understanding  Awareness 13 Reward & Recognition
 14. 14. 14
 15. 15. อัตราความสามารถในการจัดส่งส่นค้า DELIVERY IN FULL ON TIME (DIFOT)เป็ นตัวชี้วดประสิ ทธิภาพด้ านความน่ าเชื่อถือ เพือแสดงถึงความน่ าเชื่อถือใน ั ่การบริการลูกค้ า โดยวัดความครบถ้ วน (Perfect order) ทุกขั้นตอนในการบริการลูกค้ า• การจัดส่ งให้ ครบถ้ วนตามชนิดและปริมาณทีลูกค้ าต้ องการหรือสั่ งไป ไม่ มี ่ ชารุดเสี ยหาย (Dispatch In Full - All items & quantity requested)• การจัดส่ งให้ ลูกค้ าอย่ างถูกต้ องตรงตามเวลานัดหมาย (Delivered On Time – According to customer’s definition of On-Time Delivery)• การจัดส่ งถูกต้ องตามเงื่อนไขและไม่ มีความผิดพลาด เช่ น เรื่องเอกสาร (Error-Free) การวัด DIFOT (Perfect Order ) ต้ องนาผลการดาเนินงานทุกด้ าน15คูณกัน เพือแสดงผลสุ ดท้ าย เช่ น DIFOT 45% = 0.48 x 0.99 x 0.95 ่
 16. 16. ่ การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดานความน่าเชือถือ ้ DIFOT & ON TIME DELIVERY Distribution and Logistics Strategy & Policy Service Level Agreement : Cut - off Time, Urgent Order, Order Size & Consolidated Order, Multi-drop, Unloading Condition etc. Demand Planning & Supply Planning : Accuracy VS. Service Level Order Management & Customer Service  CRM Loading & Unloading Management  Window Time Fleet & Contractor Management  SRM Controlling & Monitoring System  Stratification & Segmentation Transportation Technology & IT 16 Capacity Building
 17. 17. ่ ่ ระยะเวลาเฉลียการตอบสนองคาสังซื้อจากลูกค้า AVERAGE ORDER CYCLE TIME• เป็ นตัวชี้วดประสิ ทธิภาพด้ านเวลา เพือแสดงถึงความรวดเร็วในการ ั ่ ตอบสนองคาสั่ งซื้อและการบริการลูกค้ า โดยนับตั้งแต่ บริษทยืนยันคาสั่ งซื้อ ั ของลูกค้ า ผลิต และ ส่ งมอบสิ นค้ าให้ แก่ลูกค้ า ซึ่งแยกเป็ นส่ วนย่ อยๆ ดังนี้• ระยะเวลาในการแจ้ งการผลิต และ วางแผนการผลิต• ระยะเวลาในการผลิต• ระยะเวลาในการแจ้ งให้ จัดส่ ง• ระยะเวลาในการวางแผนการจัดส่ ง และ แจ้ งหน่ วยจัดส่ ง หรือ ผู้ขนส่ ง• ระยะเวลาในการเตรียมกาลังขนส่ ง และ นาพาหนะเข้ ามารับสิ นค้ า• ระยะเวลาในการจัดสิ นค้ าขึนบนยานพาหนะ ้• ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้ าไปยังสถานทีทลูกค้ ากาหนด ่ ี่ 17• ระยะเวลาในการขนลงสิ นค้ าและจัดวางไว้ ในทีทลูกค้ ากาหนด (ถ้ ามี) ่ ี่
 18. 18. การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดานระยะเวลา ้ ORDER CYCLE TIME & DELIVERY CYCLE TIME เช่ นเดียวกับ การพัฒนาประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ ด้ านความน่ าเชื่อถือ ระยะเวลารวมจะขึนกับจานวนขั้นตอนการทางานทั้งหมด ้ ขั้นตอนการทางาน มี 3 ประเภท คือ ขั้นตอนการทางานหลัก – ขั้นตอนการ ประกันคุณภาพ - ขั้นตอนการควบคุมภายใน Cycle Time VS. Cost & Competition Site Selection - Distribution Network Mode of Transportation Standardization Postponement – Preloading – VMI 18 Mechanization & Automation : Palletization , Contianerization
 19. 19. ต้นทุนโลจิสติกส์ (L OGISTICS COST)• เป็ นตัวชี้วดประสิ ทธิภาพการใช้ ทรัพยากร ในการบริหารจัดการ ั โลจิสติกส์ เพือตอบสนองคาสั่ งซื้อและการบริการลูกค้ า โดยวัด ่ ต้ นทุนของแต่ ละกระบวนการ รวมกับ ต้ นทุนการจัดการ เป็ น ต้ นทุนโลจิสติกส์ โดยรวม• ต้ นทุนโลจิสติกส์ หลัก มีดงนี้ ั1. ต้ นทุนการบริหารคลังสิ นค้ า ( Warehouse Management Cost)2. ต้ นทุนการเก็บรักษาสิ นค้ าคงคลัง (Inventory Carrying Cost)3. ต้ นทุนค่ าขนส่ ง (Transportation Cost)4. ต้ นทุนการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Administration Cost)19
 20. 20. การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดานต้นทุน ้ 20
 21. 21. TRANSPORTATION COST ELEMENT Variable Cost - Oil cost - Tire cost - Maintenance cost Fixed Cost - Truck cost - Truck license plate fee - Insurance fee - Driver salary - Administration cost 21
 22. 22. TRANSPORTATION COST DRIVER Product - Type, Value, Weight, Size, Shelf life, Damage rate Mode of Transportation & Vehicle Type - Truck, Railways, Waterways, Airways, Pipeline Equipment installed or provided - Dump, Crane, Container Route & Distance Trip Time - Loading + Traveling + Unloading + Waiting Time Utilization - 1 way or 2 ways - Maintenance, Accident Seasonality (Demand & Supply) 22 Service provided - Unloading service
 23. 23. ACTIVITY-BASED COSTING More accurate Costing Methodology than Traditional Costing Focus on “Indirect” Expenses & make “Direct” Trace actual expenses rather than allocate each expense category to the particular Cost Objects Cost Objects consume Activities Activities consume Resources The Consumption of Resources drives Cost Understanding Relationship is critical in successfully managing cost 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. ่ การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ด้านความน่าเชือถือ อัตราความแม่นยาการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า อัตราความแม่ นยา มีผลต่ อ ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ อย่ างมาก การบริหารโลจิสติกส์ /โซ่ อุปทาน ให้ ความสาคัญทีการวางแผนอันดับแรก ่ การวางแผนทีดี ต้ องให้ ความสาคัญ เรื่อง อัตราความแม่ นยาและเชื่ อมโยงการ ่ พยากรณ์ ตั้งแต่ End User จนถึง การวางแผนด้ านอุปทาน ต้ นนา ้ ยากทีจะพยากรณ์ ได้ แม่ นยา 100 % แต่ จาเป็ นต้ องทา และ พัฒนาต่ อเนื่อง ่ โดยเข้ าใจ Driver ทีมีผลต่ อความแม่ นยา & บริหาร Driver ภายใน/ภายนอก ่ ต้ องเข้ าใจ Demand Pattern และ ระวัง Bullwhip Effect ต้ องแยกการพยากรณ์ ให้ เหมาะสม ตามสิ นค้ า พืนที่ ลูกค้ า ประเภทจัดส่ ง ้ และ พยากรณ์ เป็ นรายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสั ปดาห์ ควรมีการพยากรณ์ แบบ Best /Worse/ Most Likely และ เตรียมแผนสารอง 26 มีเครื่องมือ IT มากมาย ทีช่วยสนับสนุนการพยากรณ์ แต่ สุดท้ ายอยู่ทคน ่ ี่
 27. 27. 27
 28. 28. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารสินค้าคงคลังต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลัง - ระยะเวลาเฉลียการเก็บสินค้าสาเร็จรูป ่ การบริหารโลจิสติกส์ ของสิ นค้ าแต่ ละประเภท ดูได้ จาก ต้ นทุนโลจิสติกส์ ต่อราคาขาย  การขนส่ ง VS การบริหารสิ นค้ าคงคลัง เช่ น สิ นค้ าเกษตร/วัสดุก่อสร้ าง กับ สิ นค้ าอุปโภคบริโภค เครื่องไฟฟา้ สิ นค้ าคงคลังวัตถุดบ/สิ นค้ ากึงสาเร็จรู ป/สาเร็จรู ป สาคัญต่ างกันตามธุรกิจ ิ ่ บางธุรกิจ มีความสาคัญระดับ ความเป็ นความตายของบริษท ั ต้ องแบ่ งสิ นค้ าคงคลังออกเป็ นกลุ่ม หลายประเภท เพือให้ เหมาะสมกับการจัดการ ่ ต้ องใช้ ประสบการณ์ ควบคู่กบ สู ตรคานวณการบริหารสิ นค้ าคงคลัง และ IT ั โดยปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับธุรกิจ/สถานการณ์ เสมอ ทุกคนทีเ่ กึยวข้ องต้ องเข้ าใจ ่ การลดสิ นค้ าคงคลัง ให้ ถงจุดทีเหมาะสมทีสุด ต้ องเริ่มต้ นจากการวางแผนทีดี ึ ่ ่ ่ การพยากรณ์ ทแม่ นยา ต้ องใช้ ประสบการณ์ และความร่ วมมืออย่ างเต็มทีจากทุก ี่ ่ 28 หน่ วยงาน ตั้งแต่ จัดหา ผลิต โลจิสติกส์ ตลาด มาร่ วมกันคิดร่ วมกันทาอะไรใหม่ ๆ
 29. 29. สรุป การพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ดวยตัวชี้วดฯ ้ ัรู้ เรา รู้ เขา และ ชนะโดยไม่ ต้องรบ สร้ างมาตรฐานของตนเอง Integrated Logistics  SC Planning : S & OP Trust  SC Collaboration & Partnership Logistics & SC Standard Information Sharing  Best Practice & Benchmarking Cost + Time VS. Reliability  SC Flexibility Logistics  Supply Chain  Value Chain Value Creation for all Stakeholders SD : Green Logistics & Supply Chain Business Transformation & People Transformation Business Growth & Sustainability 29 Success & Happiness

×