SlideShare a Scribd company logo
Займенник
Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична
роль
Яку частину мови називають займенником?
Займенник – це самостійна
частина мови, яка вказує на особу,
предмет, ознаку, кількість, але не
називає їх.
Відповідає на питання хто? що?
який? чий? скільки?
Роль займенників у мовленні
Займенники використовують для заміни
іменників, прикметників, числівників з
метою уникнення повторень, тому
значення більшості займенників стає
зрозумілим лише у контексті.
Його весна ніколи не зів’яне, його
«Кобзар» нікому не спалить.(М.
Рильський про Т. Шевченка)
Деякі займенники змінюються за
відмінками, як іменники; інші – за родами,
числами та відмінками, як прикметники.
Синтаксична роль
Синтаксична роль займенників
у реченні:
– підмет , додаток
Давно я знаю все.
– означення
Читаю знов твої листи.
Розряди займенників за значенням
Назва
розряду
ЗАЙМЕННИКИ
Особові я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони
Зворотний себе
Питальні хто? шо? який? чий? котрий? скільки?
Відносні хто, що, який, чий, котрий, скільки
Неозначені хтось, будь-який, абихто, казна-що, щось, деякий, дехто
Заперечні ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, жодний
Присвійні мій, твій, наш, ваш, свій, їхній, його, її
Вказівні той (отой), цей (оцей), такий (отакий), стільки
Означальні весь, всякий, кожний, сам, самий, інший
Розряди займенників за значенням
За лексичним значенням і
морфологічними ознаками
займенники поділяються на
дев’ять розрядів.
1. Особовими називаються
займенники, які вказують на
осіб, інших істот, предмети,
явища, поняття, до яких
звернене мовлення: я, ми, ти,
ви, він, вона, воно, вони.
Особові займенники
Особа Однина Множина
І Я МИ
ІІ ТИ ВИ
ІІІ він, вона,
воно
ВОНИ
Усі особові займенники змінюються
за відмінками й числами; займенник
він змінюється і за родами.
Відмінювання особових займенників
У непрямих відмінках особові займенники змінюють основу. У ІІІ ос. після
прийменника з’являється приставний Н-
Н. я ми ти ви він, вона, воно вони
Р. мене нас тебе вас його, її їх
Д. мені нам тобі вам йому, їй їм
З. мене нас тебе вас його, її їх
О. мною нами тобою вами ним, нею ними
М. (на) мені (на) нас (на) тобі (на) вас (на) ньому, ній (на) них
Культура мовлення
Не варто вживати займенники ІІІ
особи в присутності тих, про кого
йдеться, бо це неввічливо.
Звертаючись до старшої або
малознайомої людини,
використовуйте займенник Ви. За
офіційних обставин навіть добре
знайомі дорослі люди спілкуються на
«ви». У листуванні повагу до адресата
обов’язково підкреслюють
написанням займенника Ви з великої
літери.
Зворотний займенник
Зворотним називається займенник себе, який вказує на того,
хто виконує дію. Не має Н.в., роду, числа, може стосуватися всіх
трьох осіб (Я(ти, він) стримував себе.)
Н. ———
Р. себе (до себе)
Д. собі
З. себе
О. собою
М. (на) собі
Питальні займенники
Питальними називаються займенники, які
містять у собі запитання про особу (хто?),
предмет (що?), ознаку (який? чий? котрий?),
кількість (скільки?).
За допомогою питальних займенників
будують питальні речення.
Займенники хто, що, скільки змінюються за
відмінками,
який, чий, котрий – за родами, числами і
відмінками, як прикметники.
Відносні займенники
Відносними називаються
займенники, які виконують роль
сполучних слів для зв’язку підрядних
речень із головними (хто, що, який,
чий, котрий, скільки)
Це ті ж питальні займенники,
але без питання.
Щасливий той, хто щасливий
вдома.
Відмінювання питально-відносних займенників
Н. хто що який чий
Р. кого чого якого чийого
Д. кому чому якому чийому
З. кого що який (якого) чий (чийого)
О. ким чим яким чиїм
М. (на) кому, кім (на) чому, чім (на) якому, якім (на) чийому,
чиєму чиїм
Відмінювання питально-відносних займенників
Н. чия чиє чиї скільки
Р. чиєї чийого чиїх скількох
Д. чиїй чийому (чиєму) чиїм скільком
З. чию чиє чиї (чиїх) скільки
(скількох)
О. чиєю чиїм чиїми скількома
М. (на) чиїй (на) чийому (на) чиїх (на скількох)
чиєму, чиїм
Заперечні займенники
Заперечними називаються займенники, які вказують на
відсутність особи, предмета, ознак, кількості: ніхто, ніщо, ніякий
нічий, ніскільки, жодний. (НІ + питальний займенник)
Заперечні займенники мають ті ж морфологічні ознаки, що й
питальні займенники, від яких вони утворені за допомогою частки
ні.
З часткою ні займенники пишуться разом. Проте якщо між
часткою і займенником є прийменник, то всі три слова пишуться
окремо: ні до кого, ні для кого, ні в якому і ін.
Заперечні і неозначені займенники відмінюються, як питальні
займенники.
Неозначені займенники
Неозначеними називаються займенники, які вказують на
неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість: дехто,
дещо, хто-небудь, що-небудь, якийсь, будь-чий і под.
Вони утворюються від питальних додаванням часток
казна-, хтозна-, будь-, -небудь, аби-, де-, -сь.
Неозначені займенники мають ті ж морфологічні ознаки, що
й питальні займенники, від яких вони утворені.
Відмінювання неозначених займенників
Неозначені займенники якийсь і чийсь
у формах родового і місцевого відмінків
множини мають вставний звук о перед
часткою -сь: якихось, на якихось, чиїхось,
на чиїхось.
Неозначені займенники хтось, щось,
чийсь в орудному відмінку однини мають
паралельні форми: кимсь, чимсь, чиїмсь і
кимось, чимось, чиїмось.
Правопис неозначених займенників
З частками казна-, хтозна-, будь-, -
небудь займенники пишуться через
дефіс, а з частками аби-, де-, -сь –
разом: казна-хто, хтозна-чий, будь-
який, скільки-небудь; абиякий, дещо,
хтось.
Якщо між часткою і займенником є
прийменник, то всі три слова
пишуться окремо: аби з ким, будь для
кого, хтозна в чому.
Присвійні займенники
Присвійними називаються займенники, які вказують на
приналежність предмета
першій особі (мій, наш),
другій особі (твій, ваш),
третій особі (його, її, їхній)
чи будь-якій особі (свій).
Присвійні займенники (крім його, її) змінюються за родами,
числами і відмінками, як прикметники.
Займенники його, її є незмінними.
Відмінювання присвійних займенників
Н. мій моя моє мої
Р. мого моєї мого моїх
Д. моєму моїй моєму моїм
З. мій, мого мою моє мої, моїм
О. моїм моєю моїм моїми
М. (на) моєму, моїм (на) моїй (на) моєму, моїм (на) моїх
Значення присвійних займенників можуть набувати особові займенники
його, її, їхній у формі родового відмінка. Такі присвійні займенники, на
відміну від особових, ніколи не мають приставного [н] : Хто його не
знає?(особовий ВІН) – Була його дорога нелегка. (присвійний ЙОГО)
Вказівні займенники
Вказівними називаються
займенники, які вказують на
предмет (цей, сей, той),
ознаку (такий),
кількість (стільки).
Займенники той (отой), цей (оцей), такий (отакий)
змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники.
Той (отой), такий (отакий) – як прикметники твердої групи; цей
(оцей) – як прикметники м’якої групи.
Відмінювання вказівних займенників
Н. той та те ті
Р. того тієї, тої того тих
Д. тому тій тому тим
З. як Н. або Р. ту те як Н. або Р.
О. тим тією, тою тим тими
М. (на) тому, тім (на ) тій (на) тому, тім (на) тих
Займенник стільки змінюється лише за відмінками.
Нестягнені форми вказівних займенників
Займенники та, те, ті, ця,
це, ці, така, такі в усній
народні творчості та поезії
можуть мати нестягнені
форми.
Не так тая Україна, як те
горде військо (Н. тв.)
Означальні займенники
Означальними називаються займенники, які вказують на
узагальнену ознаку: всякий (усякий), весь (увесь, ввесь), кожний
(кожен), інший, сам, самий.
Означальні займенники сам (самий), весь, всякий, кожний, інший
змінюються, як прикметники: за родами, числами та відмінками.
Займенник весь відмінюється, як прикметник м’якої групи.
Інші означальні займенники – як прикметники твердої групи.
Як і прикметники, означальні займенники мають стягнену
форму (усяка, кожна) та повну нестягнену (усякая, кожная), а
також коротку (усяк, кожен).
Відмінювання означальних займенників
Н. весь (увесь) все (усе) вся (уся) всі (усі)
Р. всього всього всієї всіх
Д. всьому всьому всій всім
З. Н. або Р. все (усе) всю Н. або Р.
О. всім всім всією всіма
М. (на) всьому (на) всім (на) всій (на) всіх
Означальні займенники змінюються за родами, числами і
відмінками, як прикметники.

More Related Content

What's hot

урок 42 двокрапка в безсполучниковому складному реченні
урок 42 двокрапка в безсполучниковому складному реченніурок 42 двокрапка в безсполучниковому складному реченні
урок 42 двокрапка в безсполучниковому складному реченні
Vitaliy Babak
 
творення прислівників
творення прислівників  творення прислівників
творення прислівників
Тетяна Шинкаренко
 
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦вКЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
school8zv
 
відкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 класвідкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 клас
Psariova
 
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. ПоезіїЄвген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Elena Pritula
 
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
Тетяна Шинкаренко
 
Презентація 5 клас РЗМ
Презентація 5 клас РЗМПрезентація 5 клас РЗМ
Презентація 5 клас РЗМ
Oleksandra Tutetska
 
головні члени речення
головні члени реченняголовні члени речення
головні члени речення
Тетяна Шинкаренко
 
Самопрезентація учителя української мови та літератури Полятикіної Л.П.
Самопрезентація учителя української мови та літератури Полятикіної Л.П.Самопрезентація учителя української мови та літератури Полятикіної Л.П.
Самопрезентація учителя української мови та літератури Полятикіної Л.П.
polyatikinalyubov
 
Написання не з прикметниками 6 клас
Написання не з прикметниками 6 класНаписання не з прикметниками 6 клас
Написання не з прикметниками 6 клас
Irinaochakov
 
узагальнення про спр
узагальнення про спрузагальнення про спр
узагальнення про спр
Zgircea Alla
 
українська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мовиукраїнська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мови
annakalinichenko11
 
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Dmytro Kryvenko
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
Olanik
 
урок 11 цитата як спосіб передачі чужої мови
урок 11 цитата як спосіб передачі чужої мовиурок 11 цитата як спосіб передачі чужої мови
урок 11 цитата як спосіб передачі чужої мови
Vitaliy Babak
 
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
Dmytro Kryvenko
 
презентація до уроку
презентація до урокупрезентація до уроку
презентація до уроку
teachergromova
 
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
TykhomirovaKaterina
 
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени МиколаївниПортфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
valya1969
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літературиПортфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літератури
Влад Нечепоренко
 

What's hot (20)

урок 42 двокрапка в безсполучниковому складному реченні
урок 42 двокрапка в безсполучниковому складному реченніурок 42 двокрапка в безсполучниковому складному реченні
урок 42 двокрапка в безсполучниковому складному реченні
 
творення прислівників
творення прислівників  творення прислівників
творення прислівників
 
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦вКЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
 
відкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 класвідкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 клас
 
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. ПоезіїЄвген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
 
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
 
Презентація 5 клас РЗМ
Презентація 5 клас РЗМПрезентація 5 клас РЗМ
Презентація 5 клас РЗМ
 
головні члени речення
головні члени реченняголовні члени речення
головні члени речення
 
Самопрезентація учителя української мови та літератури Полятикіної Л.П.
Самопрезентація учителя української мови та літератури Полятикіної Л.П.Самопрезентація учителя української мови та літератури Полятикіної Л.П.
Самопрезентація учителя української мови та літератури Полятикіної Л.П.
 
Написання не з прикметниками 6 клас
Написання не з прикметниками 6 класНаписання не з прикметниками 6 клас
Написання не з прикметниками 6 клас
 
узагальнення про спр
узагальнення про спрузагальнення про спр
узагальнення про спр
 
українська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мовиукраїнська мова з історії становлення української мови
українська мова з історії становлення української мови
 
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголоснихВимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
Вимова приголосних звуків, уподібнення приголосних
 
Діалог
ДіалогДіалог
Діалог
 
урок 11 цитата як спосіб передачі чужої мови
урок 11 цитата як спосіб передачі чужої мовиурок 11 цитата як спосіб передачі чужої мови
урок 11 цитата як спосіб передачі чужої мови
 
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
 
презентація до уроку
презентація до урокупрезентація до уроку
презентація до уроку
 
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
 
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени МиколаївниПортфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
Портфоліо вчителя української мови і літератури Косарчук Олени Миколаївни
 
Портфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літературиПортфоліо вчителя української мови та літератури
Портфоліо вчителя української мови та літератури
 

Similar to Zajmennyk

Займенник. Особові займенники
Займенник. Особові займенникиЗайменник. Особові займенники
Займенник. Особові займенники
Natalya Kunashenko
 
zaymennyk
zaymennykzaymennyk
zaymennyk
avotin1
 
Довідник з української мови для учнів 1 4 класів
Довідник з української мови для учнів 1 4 класівДовідник з української мови для учнів 1 4 класів
Довідник з української мови для учнів 1 4 класів
Semenuk
 
інтерактивні таблиці 5 11 клас
інтерактивні таблиці 5 11 класінтерактивні таблиці 5 11 клас
інтерактивні таблиці 5 11 клас
SvetaMytchenko
 
84 _____1-4_
84 _____1-4_84 _____1-4_
84 _____1-4_
lerikston
 
102 103
102 103102 103
102 103
af1311
 
ур 3 івченко
ур 3 івченкоур 3 івченко
ур 3 івченко
shinshilla
 
Дієслово презентація
Дієслово презентаціяДієслово презентація
Дієслово презентація
Инна Володимиривна
 
Лексикологія
ЛексикологіяЛексикологія
Лексикологія
Ilchenko_n
 
планування 1 клас
планування 1 класпланування 1 клас
планування 1 клас
pmpkberezne
 
Pryjmennyk jak sluzhbova chastyna movy
Pryjmennyk jak sluzhbova chastyna movyPryjmennyk jak sluzhbova chastyna movy
Pryjmennyk jak sluzhbova chastyna movy
TykhomirovaKaterina
 
2014 ukr mova
2014 ukr mova2014 ukr mova
2014 ukr mova
oksanasushkova78
 
Прийменник
ПрийменникПрийменник
Прийменник
tina040360
 
презентація. дієслово. 3 кл.
презентація. дієслово. 3 кл.презентація. дієслово. 3 кл.
презентація. дієслово. 3 кл.
rebenoksvitlana
 
slovovgivannya_11rk.pptx
slovovgivannya_11rk.pptxslovovgivannya_11rk.pptx
slovovgivannya_11rk.pptx
OlgaGorbenko1
 
Звертання. Вставні слова
Звертання. Вставні словаЗвертання. Вставні слова
Звертання. Вставні слова
Тетяна Шинкаренко
 
Презентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 класПрезентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 клас
malivinocika
 
Lr2 2.1 sokolova
Lr2 2.1 sokolovaLr2 2.1 sokolova
основні принципи наголошування слів
основні принципи наголошування слівосновні принципи наголошування слів
основні принципи наголошування слів
Оксана Теглівець
 

Similar to Zajmennyk (20)

Займенник. Особові займенники
Займенник. Особові займенникиЗайменник. Особові займенники
Займенник. Особові займенники
 
zaymennyk
zaymennykzaymennyk
zaymennyk
 
Дієслово
ДієсловоДієслово
Дієслово
 
Довідник з української мови для учнів 1 4 класів
Довідник з української мови для учнів 1 4 класівДовідник з української мови для учнів 1 4 класів
Довідник з української мови для учнів 1 4 класів
 
інтерактивні таблиці 5 11 клас
інтерактивні таблиці 5 11 класінтерактивні таблиці 5 11 клас
інтерактивні таблиці 5 11 клас
 
84 _____1-4_
84 _____1-4_84 _____1-4_
84 _____1-4_
 
102 103
102 103102 103
102 103
 
ур 3 івченко
ур 3 івченкоур 3 івченко
ур 3 івченко
 
Дієслово презентація
Дієслово презентаціяДієслово презентація
Дієслово презентація
 
Лексикологія
ЛексикологіяЛексикологія
Лексикологія
 
планування 1 клас
планування 1 класпланування 1 клас
планування 1 клас
 
Pryjmennyk jak sluzhbova chastyna movy
Pryjmennyk jak sluzhbova chastyna movyPryjmennyk jak sluzhbova chastyna movy
Pryjmennyk jak sluzhbova chastyna movy
 
2014 ukr mova
2014 ukr mova2014 ukr mova
2014 ukr mova
 
Прийменник
ПрийменникПрийменник
Прийменник
 
презентація. дієслово. 3 кл.
презентація. дієслово. 3 кл.презентація. дієслово. 3 кл.
презентація. дієслово. 3 кл.
 
slovovgivannya_11rk.pptx
slovovgivannya_11rk.pptxslovovgivannya_11rk.pptx
slovovgivannya_11rk.pptx
 
Звертання. Вставні слова
Звертання. Вставні словаЗвертання. Вставні слова
Звертання. Вставні слова
 
Презентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 класПрезентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 клас
 
Lr2 2.1 sokolova
Lr2 2.1 sokolovaLr2 2.1 sokolova
Lr2 2.1 sokolova
 
основні принципи наголошування слів
основні принципи наголошування слівосновні принципи наголошування слів
основні принципи наголошування слів
 

More from TykhomirovaKaterina

Микола Вінграновський. Біографія pptx
Микола Вінграновський. Біографія  pptxМикола Вінграновський. Біографія  pptx
Микола Вінграновський. Біографія pptx
TykhomirovaKaterina
 
Числівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxЧислівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptx
TykhomirovaKaterina
 
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxСтупені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxПрикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Групи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxГрупи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptx
TykhomirovaKaterina
 
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
TykhomirovaKaterina
 
Джерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxДжерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptx
TykhomirovaKaterina
 
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxІван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxУкраїнська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
TykhomirovaKaterina
 
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxТ . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxТ.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxТ.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxТ. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxТ.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxСатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
TykhomirovaKaterina
 
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxОбраз повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxКомпозиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
TykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptxТ.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
TykhomirovaKaterina
 

More from TykhomirovaKaterina (20)

Микола Вінграновський. Біографія pptx
Микола Вінграновський. Біографія  pptxМикола Вінграновський. Біографія  pptx
Микола Вінграновський. Біографія pptx
 
Числівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxЧислівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptx
 
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxСтупені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
 
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxПрикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
 
Групи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxГрупи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptx
 
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
 
Джерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxДжерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptx
 
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxІван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
 
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxУкраїнська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
 
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
 
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxТ . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
 
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxТ.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
 
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxТ.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
 
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxТ. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
 
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxТ.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
 
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxСатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
 
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
 
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxОбраз повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
 
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxКомпозиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
 
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptxТ.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
 

Recently uploaded

Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Людмила Ранця
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
IndianaCornell
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
estet13
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Collaborator.pro
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
ssuser78fc9e
 

Recently uploaded (7)

Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
Досліджуємо та вивчаємо перлинки рідної України.
 
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdfУгода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.pdf
 
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
«Слова і кулі». Письменники, що захищають Україну. Петро Яценко
 
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex TopalЯк доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
Як доторкнутись до дна в iGaming та відштовхнутись в топ | Alex Topal
 
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
Віртуальна виставка «Болгарія – країна троянд та золотих пісків» у межах цикл...
 
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
Краєзнавча книга назустріч читачеві: поточний анотований бібліографічний пока...
 
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptxЛекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
Лекція-Git-репозиторій-робота-з-гілками.pptx
 

Zajmennyk

 • 2. Яку частину мови називають займенником? Займенник – це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Відповідає на питання хто? що? який? чий? скільки?
 • 3. Роль займенників у мовленні Займенники використовують для заміни іменників, прикметників, числівників з метою уникнення повторень, тому значення більшості займенників стає зрозумілим лише у контексті. Його весна ніколи не зів’яне, його «Кобзар» нікому не спалить.(М. Рильський про Т. Шевченка) Деякі займенники змінюються за відмінками, як іменники; інші – за родами, числами та відмінками, як прикметники.
 • 4. Синтаксична роль Синтаксична роль займенників у реченні: – підмет , додаток Давно я знаю все. – означення Читаю знов твої листи.
 • 5. Розряди займенників за значенням Назва розряду ЗАЙМЕННИКИ Особові я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони Зворотний себе Питальні хто? шо? який? чий? котрий? скільки? Відносні хто, що, який, чий, котрий, скільки Неозначені хтось, будь-який, абихто, казна-що, щось, деякий, дехто Заперечні ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, жодний Присвійні мій, твій, наш, ваш, свій, їхній, його, її Вказівні той (отой), цей (оцей), такий (отакий), стільки Означальні весь, всякий, кожний, сам, самий, інший
 • 6. Розряди займенників за значенням За лексичним значенням і морфологічними ознаками займенники поділяються на дев’ять розрядів. 1. Особовими називаються займенники, які вказують на осіб, інших істот, предмети, явища, поняття, до яких звернене мовлення: я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Особові займенники Особа Однина Множина І Я МИ ІІ ТИ ВИ ІІІ він, вона, воно ВОНИ Усі особові займенники змінюються за відмінками й числами; займенник він змінюється і за родами.
 • 7. Відмінювання особових займенників У непрямих відмінках особові займенники змінюють основу. У ІІІ ос. після прийменника з’являється приставний Н- Н. я ми ти ви він, вона, воно вони Р. мене нас тебе вас його, її їх Д. мені нам тобі вам йому, їй їм З. мене нас тебе вас його, її їх О. мною нами тобою вами ним, нею ними М. (на) мені (на) нас (на) тобі (на) вас (на) ньому, ній (на) них
 • 8. Культура мовлення Не варто вживати займенники ІІІ особи в присутності тих, про кого йдеться, бо це неввічливо. Звертаючись до старшої або малознайомої людини, використовуйте займенник Ви. За офіційних обставин навіть добре знайомі дорослі люди спілкуються на «ви». У листуванні повагу до адресата обов’язково підкреслюють написанням займенника Ви з великої літери.
 • 9. Зворотний займенник Зворотним називається займенник себе, який вказує на того, хто виконує дію. Не має Н.в., роду, числа, може стосуватися всіх трьох осіб (Я(ти, він) стримував себе.) Н. ——— Р. себе (до себе) Д. собі З. себе О. собою М. (на) собі
 • 10. Питальні займенники Питальними називаються займенники, які містять у собі запитання про особу (хто?), предмет (що?), ознаку (який? чий? котрий?), кількість (скільки?). За допомогою питальних займенників будують питальні речення. Займенники хто, що, скільки змінюються за відмінками, який, чий, котрий – за родами, числами і відмінками, як прикметники.
 • 11. Відносні займенники Відносними називаються займенники, які виконують роль сполучних слів для зв’язку підрядних речень із головними (хто, що, який, чий, котрий, скільки) Це ті ж питальні займенники, але без питання. Щасливий той, хто щасливий вдома.
 • 12. Відмінювання питально-відносних займенників Н. хто що який чий Р. кого чого якого чийого Д. кому чому якому чийому З. кого що який (якого) чий (чийого) О. ким чим яким чиїм М. (на) кому, кім (на) чому, чім (на) якому, якім (на) чийому, чиєму чиїм
 • 13. Відмінювання питально-відносних займенників Н. чия чиє чиї скільки Р. чиєї чийого чиїх скількох Д. чиїй чийому (чиєму) чиїм скільком З. чию чиє чиї (чиїх) скільки (скількох) О. чиєю чиїм чиїми скількома М. (на) чиїй (на) чийому (на) чиїх (на скількох) чиєму, чиїм
 • 14. Заперечні займенники Заперечними називаються займенники, які вказують на відсутність особи, предмета, ознак, кількості: ніхто, ніщо, ніякий нічий, ніскільки, жодний. (НІ + питальний займенник) Заперечні займенники мають ті ж морфологічні ознаки, що й питальні займенники, від яких вони утворені за допомогою частки ні. З часткою ні займенники пишуться разом. Проте якщо між часткою і займенником є прийменник, то всі три слова пишуться окремо: ні до кого, ні для кого, ні в якому і ін. Заперечні і неозначені займенники відмінюються, як питальні займенники.
 • 15. Неозначені займенники Неозначеними називаються займенники, які вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість: дехто, дещо, хто-небудь, що-небудь, якийсь, будь-чий і под. Вони утворюються від питальних додаванням часток казна-, хтозна-, будь-, -небудь, аби-, де-, -сь. Неозначені займенники мають ті ж морфологічні ознаки, що й питальні займенники, від яких вони утворені.
 • 16. Відмінювання неозначених займенників Неозначені займенники якийсь і чийсь у формах родового і місцевого відмінків множини мають вставний звук о перед часткою -сь: якихось, на якихось, чиїхось, на чиїхось. Неозначені займенники хтось, щось, чийсь в орудному відмінку однини мають паралельні форми: кимсь, чимсь, чиїмсь і кимось, чимось, чиїмось.
 • 17. Правопис неозначених займенників З частками казна-, хтозна-, будь-, - небудь займенники пишуться через дефіс, а з частками аби-, де-, -сь – разом: казна-хто, хтозна-чий, будь- який, скільки-небудь; абиякий, дещо, хтось. Якщо між часткою і займенником є прийменник, то всі три слова пишуться окремо: аби з ким, будь для кого, хтозна в чому.
 • 18. Присвійні займенники Присвійними називаються займенники, які вказують на приналежність предмета першій особі (мій, наш), другій особі (твій, ваш), третій особі (його, її, їхній) чи будь-якій особі (свій). Присвійні займенники (крім його, її) змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники. Займенники його, її є незмінними.
 • 19. Відмінювання присвійних займенників Н. мій моя моє мої Р. мого моєї мого моїх Д. моєму моїй моєму моїм З. мій, мого мою моє мої, моїм О. моїм моєю моїм моїми М. (на) моєму, моїм (на) моїй (на) моєму, моїм (на) моїх Значення присвійних займенників можуть набувати особові займенники його, її, їхній у формі родового відмінка. Такі присвійні займенники, на відміну від особових, ніколи не мають приставного [н] : Хто його не знає?(особовий ВІН) – Була його дорога нелегка. (присвійний ЙОГО)
 • 20. Вказівні займенники Вказівними називаються займенники, які вказують на предмет (цей, сей, той), ознаку (такий), кількість (стільки). Займенники той (отой), цей (оцей), такий (отакий) змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники. Той (отой), такий (отакий) – як прикметники твердої групи; цей (оцей) – як прикметники м’якої групи.
 • 21. Відмінювання вказівних займенників Н. той та те ті Р. того тієї, тої того тих Д. тому тій тому тим З. як Н. або Р. ту те як Н. або Р. О. тим тією, тою тим тими М. (на) тому, тім (на ) тій (на) тому, тім (на) тих Займенник стільки змінюється лише за відмінками.
 • 22. Нестягнені форми вказівних займенників Займенники та, те, ті, ця, це, ці, така, такі в усній народні творчості та поезії можуть мати нестягнені форми. Не так тая Україна, як те горде військо (Н. тв.)
 • 23. Означальні займенники Означальними називаються займенники, які вказують на узагальнену ознаку: всякий (усякий), весь (увесь, ввесь), кожний (кожен), інший, сам, самий. Означальні займенники сам (самий), весь, всякий, кожний, інший змінюються, як прикметники: за родами, числами та відмінками. Займенник весь відмінюється, як прикметник м’якої групи. Інші означальні займенники – як прикметники твердої групи. Як і прикметники, означальні займенники мають стягнену форму (усяка, кожна) та повну нестягнену (усякая, кожная), а також коротку (усяк, кожен).
 • 24. Відмінювання означальних займенників Н. весь (увесь) все (усе) вся (уся) всі (усі) Р. всього всього всієї всіх Д. всьому всьому всій всім З. Н. або Р. все (усе) всю Н. або Р. О. всім всім всією всіма М. (на) всьому (на) всім (на) всій (на) всіх Означальні займенники змінюються за родами, числами і відмінками, як прикметники.