SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Т.Г. Шевченко
“Росли укупочці, зросли…”
Інтимна лірика
У вірші “Росли укупочці, зросли…”
відбилася мрія поета про одруження,
родинне щастя . Цей твір відносять до
автобіографічно-любовних віршів.
Поезію створено 25 червня 1860 року.
Темою, настроєм та психологічним
змістом вона органічно вписується в
контекст інтимної лірики засланського й
останнього періодів творчості.
Ідилічний за своїм жанрово-тематичним
змістом, вірш малює картину
сповненого любові і злагоди з Богом
подружнього життя.
Останній автопортрет. 1860 р.
Виразні образно-тематичні перегуки цього твору з
написаним іще на засланні віршем “Ми вкупочці колись
росли” (1849) та віршем “Зiйшлись, побрались, поєднались”
(1860) дають підстави говорити про особистісний
психологічний складник твору. У першому вірші
простежуються конкретні біографічні деталі: автор зі
смутком згадує сусідську дівчину Оксану, з якою “вкупочці
... росли, / Маленькими собі любились”, жалкує, що не
сталося так, як мріяли їхні матері: “А матері на нас
дивились / Та говорили, що колись / Одружимо їх. Не
вгадали”. У поезії “Зійшлись, побрались, поєднались”
ідилічні мотиви перших, утворюючи психологічний образ
спогаду про колишні сподівання, яким не судилося збутися,
далі розгортаються в гіркі, сповнені трагізму роздуми над
зумовленою колоніальним ярмом недолею української
родини.
Автопортрет 1849-
1850 р.р.
Спільні тематичні лінії дають підстави говорити
про наявність у поезіях особистісного складника,
що в ньому знайшла свій вияв незреалізованість
життєвої програми Шевченка як української
людини з її глибинним, на рівні колективного
етнічного ідеалу тяжінням до гармонії і краси
подружнього життя, з її бажанням земної ідилії,
“хатини в гаю, в тихім раю”. Утім тут слід,
очевидно, говорити не тільки про відображення
психологічної ситуації, в якій поет перебував
улітку 1860 року, коли будувалися плани
одруження з Ликерою.
Автопортрет у темному
костюмі. 1860 р.
Лікера Іванівна Полусмакова
Народилася 1840 року в селі Липів Ріг Ніжинського
повіту Чернігівської губернії (тепер Ніжинський
район Чернігівської області). Була кріпачкою
М.Макарова, який привіз її в Петербург
прислугувати своїй сестрі, пізніше звільнив від
кріпацтва. Отримавши волю, вона продовжувала
наймитувати. Шевченко познайомився з Лікерією в
червні 1860 року на дачі у Н. Забіли (Білозерської)
в Стрєльні. У перші дні закоханості в Ликеру поет
пише вірш «Росли укупочці, зросли», у якому
знайшли художнє втілення його мрії про особисте
щастя в родині. Шевченко мав намір одружитися з
Полусмаковою.
Лікера Іванівна Полусмакова
Влітку 1860 р. Шевченко намалював портрет Полусмакової. На звороті
малюнка вгорі чорнилом Б.Микешин написав: «Сим свидетельствую, что
этот рисунок рисован поетом Шевченком и подарен моему отцу
Академику М. Микешину в бытность его в Академии художеств вместе с
Шевченко. 17 сентября 1900 г., С.-Петербург., Б. Микешен». Портрет
зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка.
На 27-28 липня 1860 р. Шевченко призначив сватання. Однак воно не
відбулося. Десь у середніх числах вересня між Шевченком і Полусмаковою
стався розрив. Під враженням цього Шевченко написав вірші «Барвінок цвів і
зеленів» і «Л.» («Поставлю хату і кімнату»)
Лікера Іванівна Полусмакова
Згодом Полусмакова одружилася з перукарем
Яковлєвим і жила в Царському селі. Працювала
швачкою. Після смерті чоловіка (1904) залишила дітей в
Петербурзі та переїхала до Канева — спершу приїздила
лише влітку, а згодом залишилася назавжди. Часто
навідувалася на могилу Шевченка. У Каневі вона не
мала свої оселі, тому винаймала житло у різних місцях
міста. Останні декілька років життя перебувала у
канівській богадільні, де й померла 4 (17) лютого 1917
року. Була похована на кладовищі на вулиці Сельце,
хоча заповідала поховати себе на Монастирку, в
урочищі, найближчому до Чернечої гори.
Лікера у віці
25 років
«У госпожи Кар[ташев]ской
находилась в услужении девушка
малороссиянка, по имени Лукерья;
существо молодое, свежее,
несколько грубое, не слишком
красивое, но по-своему
привлекательное, с чудесными
белокурыми волосами и той не то
горделивой, не то спокойной осанкой,
которая свойственна её племени…»
(Іван Тургенєв)
Лікера Полусмакова
У тексті вірша “Росли укупочці,
зросли” відбилися глибинні психологічні
структури авторського позатекстового Я, які
сформували його життєві й етичні ідеали,
стійке тяжіння до витвореного століттями
українського укладу життя й, зрештою,
істотно позначилися на його національній
картині світу. Цей український родинний
ідеал спливав перед поетовою уявою не
тільки на засланні й не тільки в останні роки
життя, що цілком зрозуміло психологічно.
Туга за ним відчувається й у творах раннього
петербурзького періоду (1837 – 1842), й у
творах, написаних в Україні 1843 – 1845 рр.
Автопортрет. 1845 р.
У малярстві цей образ-ідеал
Шевченко втілив в олійній картині
“Селянська родина” (1843) – ідилії,
що з особливою душевною
теплотою опоетизовує красу
українського побуту, народний ідеал
родини. До цього ж ряду належить
ідилія “Садок вишневий коло хати”,
в якій автор витворив, за словами
В.Пахаренка, “ідеально досконалу
для людини модель життєустрою,
що здавен (ще від Трипілля)
виробилася в Україні…”
Ескізи
Визначальною ж постає
оповідна частина твору, яка дає
авторові можливість окреслити
життєвий простір його героїв. Але,
що важливо, їхню життєву дорогу
поет осмислює філософськи
акцентуючи на етичному виборі
життєтворення. Шевченкова поезія у
своїй функції філософського тексту –
не що інше, як безпосередній процес
моделювання світу; реалізуючись і
формуючись поетичними образами,
вона, як і філософія, виконує роль
віднаходження смислу буття.
Ескіз “Селянська
родина”
Вірш складається із двох тематично
відносно закінчених восьмирядкових строф.
Перша, що стисло відтворює життєву історію
якоїсь уявленої (типово української
християнської) подружньої пари, виявляє
тенденцію до наративного стилю –
розгортання романного часопростору,
втіленого в мініатюрі поетичного тексту. У
другій розповідь переходить у медитацію,
рефлексії з особистим підтекстом, проте
загалом спроектована на життєву історію
героїв, відтворену в попередній частині.
Медитація ж зрештою переходить у молитву,
звернення до Бога, роздуми й захоплення тим
народним ідеалом.
Автопортрет. 1851 р.
Молитва будується як одна,
безперервна з наростанням
інтонаційної хвилі, фраза: “Подай же
й нам, всещедрий Боже! / Отак
цвісти, отак рости, / Так
одружитися і йти, / Не сварячись в
тяжкій дорозі, / На той світ тихий
перейти”. “Не плач, не вопль, не
скрежет зуба – / Любов безвічную
сугубу / На той світ тихий
принести”
Автопортрет у світлому костюмі. 1859 р.
Лірико-філософський
монолог поєднує в собі дві
основні лінії: лінію молитви, що
тяжіє до медитації, і лінію
розповіді: “Отак цвісти, отак
рости, / Так одружитися і йти, /
Не сварячись в тяжкій дорозі”.
З огляду на особливу вагомість
прикінцевого змістового акценту для
розуміння цілого твору належить окремо
зупинитися на філософському контексті
поняття “любов”. Найперший його смисл,
що випливає із сюжетної зав’язки твору, де
йдеться про дитяче почуття любові-дружби
між сусідськими хлопчиком і дівчинкою ,
переростає в кохання й подружню любов.
Власне, сюжетно вона і становить його
центральну тему.
Отже, релігійно-філософське поняття
любові програмується образом Бога. Відповідно
до біблійного образу подружжя, як і подружня
любов, трактуються “як знак союзу й любові
Бога до людей” “оскільки вже від самого початку
люди є мужчинами й жінками, кожна людська
істота покликана бути образом і подобою Бога,
любов подружньої пари є одним із способів
здійснення любові. Кожен з членів подружжя
покликаний самою будовою своєї статі, видимої
в світлі віри, любити іншого, як дитину Божу, як
Бога самого. Отже, Бог бажав підкреслити цей
глибоко релігійний сенс подружжя, підносячи цю
людську дійсність до гідности таїни. Тобто до
Божого життя, до божої любові”.
Поєднання образів смерті й вічної любові в
поетичній формулі “Любов безвічную сугубу /
На той світ тихий принести” (а життя і
смерть – універсальна буттєва опозиція)
поєднується з християнською ідеєю
духовного переображення людини як
формулою воскресіння до нового життя.
Апостол Павло в посланні до римлян писав,
що людина воскресає до нового життя
завдяки духовному переродженню –
уподібненню до образу Божого (цей образ не
раз зринає й у Шевченка) – і вже на землі
живе ніби по той бік смерті.
Філософсько-екзистенційний смисл
художнього життєрозуміння у вірші “Росли
укупочці, зросли” органічно випливає з
особистого життєвого досвіду поета, його
ностальгійної туги за тими життєвими
вартощами, що були близькі йому як
українській людині. Власне, тут художньо
поєдналися як особистісно-екзистенціальна,
так і народно-національна екзистенціальна
сфери. У вірші постає узагальнений
ідеалізований образ українського буття.
/Слово і Час. 2009 • №8/ Автопортрет в шапці і кожусі
1860 р.

More Related Content

What's hot

презентація. написання слів іншомовного походження
презентація. написання слів іншомовного походженняпрезентація. написання слів іншомовного походження
презентація. написання слів іншомовного походженняmetodist_selid
 
19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченка19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченкаoksanasushkova78
 
відкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 класвідкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 класPsariova
 
методика написання есе та реклами
методика написання есе та рекламиметодика написання есе та реклами
методика написання есе та рекламиAnton Gichko
 
Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.
 Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф. Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.
Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.velikokopanska zosh I-III st.
 
Дорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШAdriana Himinets
 
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуванняТетяна Шинкаренко
 
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Руслан Дидусь
 
2 дума маруся богуславка
2 дума маруся богуславка2 дума маруся богуславка
2 дума маруся богуславкаTetiana Oliynyk
 
відмінки іменників
відмінки іменниківвідмінки іменників
відмінки іменниківElena Elena
 
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...ssuser31bf40
 
Презентація складнопідрядне речення
Презентація складнопідрядне реченняПрезентація складнопідрядне речення
Презентація складнопідрядне реченняmasjaartisr
 
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знакипрезентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знакиCshkilniy
 
Презентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 класПрезентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 класmalivinocika
 
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваTykhomirovaKaterina
 
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)Adriana Himinets
 
Максим Рильський, презентація, 5 клас.
Максим Рильський, презентація, 5 клас.Максим Рильський, презентація, 5 клас.
Максим Рильський, презентація, 5 клас.Dmytro Kryvenko
 
Календарне планування з української літератури для 7 кл.
Календарне планування з української літератури для 7 кл.Календарне планування з української літератури для 7 кл.
Календарне планування з української літератури для 7 кл.Adriana Himinets
 

What's hot (20)

презентація. написання слів іншомовного походження
презентація. написання слів іншомовного походженняпрезентація. написання слів іншомовного походження
презентація. написання слів іншомовного походження
 
Казка «Цар Плаксій і Лоскотон"
Казка «Цар Плаксій і Лоскотон"Казка «Цар Плаксій і Лоскотон"
Казка «Цар Плаксій і Лоскотон"
 
19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченка19224 презентація про шевченка
19224 презентація про шевченка
 
відкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 класвідкритий урок 10 клас
відкритий урок 10 клас
 
методика написання есе та реклами
методика написання есе та рекламиметодика написання есе та реклами
методика написання есе та реклами
 
Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.
 Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф. Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.
Презентація на тему: "Число іменників" .Пилип Г.Ф.
 
Дорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШ
 
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкуваннямова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
мова і мовлення. види мовленнєвої діяльності. ситуація спілкування
 
Українські історичні пісні
Українські історичні пісніУкраїнські історичні пісні
Українські історичні пісні
 
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"Презентація на тему: "Сучасна українська література"
Презентація на тему: "Сучасна українська література"
 
2 дума маруся богуславка
2 дума маруся богуславка2 дума маруся богуславка
2 дума маруся богуславка
 
відмінки іменників
відмінки іменниківвідмінки іменників
відмінки іменників
 
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
Портфоліо Богодистої Світлани Павлівни, учителя української мови та літератур...
 
Презентація складнопідрядне речення
Презентація складнопідрядне реченняПрезентація складнопідрядне речення
Презентація складнопідрядне речення
 
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знакипрезентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
презентація до уроку укр.мови 5 клас пряма мова, розділові знаки
 
Презентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 класПрезентація до уроку української мови 5 клас
Презентація до уроку української мови 5 клас
 
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас моваСкладносурядне речення (презентація) 9 клас мова
Складносурядне речення (презентація) 9 клас мова
 
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
МНП з української літератури 5-6 кл. (авт. Яценко Т.О.та ін.)
 
Максим Рильський, презентація, 5 клас.
Максим Рильський, презентація, 5 клас.Максим Рильський, презентація, 5 клас.
Максим Рильський, презентація, 5 клас.
 
Календарне планування з української літератури для 7 кл.
Календарне планування з української літератури для 7 кл.Календарне планування з української літератури для 7 кл.
Календарне планування з української літератури для 7 кл.
 

Similar to Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptx

шевченко художник 1
шевченко художник 1шевченко художник 1
шевченко художник 1Muzpck
 
“У нашім раї на землі…” Т.Г.Шевченко.pptx
“У нашім раї на землі…” Т.Г.Шевченко.pptx“У нашім раї на землі…” Т.Г.Шевченко.pptx
“У нашім раї на землі…” Т.Г.Шевченко.pptxTykhomirovaKaterina
 
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_20168 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016NEW8
 
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_20168 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016UA7009
 
Ліна Костенко
Ліна КостенкоЛіна Костенко
Ліна КостенкоDiana_Falat
 
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. ПоезіїЄвген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. ПоезіїElena Pritula
 
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)Anna Kalinichenko
 
3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевичIurek
 
3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевичFuhrerOlya
 
літературно–мистецький проект
літературно–мистецький проектлітературно–мистецький проект
літературно–мистецький проектsuhodlg
 
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняТворчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняyullinka
 
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!» Лірика Тараса Шевченка пер...
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!»         Лірика Тараса Шевченка пер...« Караюсь, мучусь … але не каюсь!»         Лірика Тараса Шевченка пер...
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!» Лірика Тараса Шевченка пер...selezengalina
 
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)specschool22
 
Т.Г. Шевченко . Поема “Наймичка”.pptx
Т.Г. Шевченко . Поема “Наймичка”.pptxТ.Г. Шевченко . Поема “Наймичка”.pptx
Т.Г. Шевченко . Поема “Наймичка”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Yesenin sergiy olexandrovich
Yesenin sergiy olexandrovichYesenin sergiy olexandrovich
Yesenin sergiy olexandrovichVlasyukA
 
Відкриття коду Шевченка
Відкриття коду ШевченкаВідкриття коду Шевченка
Відкриття коду ШевченкаBcbs biblioBcbs
 
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxТ.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxTykhomirovaKaterina
 

Similar to Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptx (20)

шевченко художник 1
шевченко художник 1шевченко художник 1
шевченко художник 1
 
“У нашім раї на землі…” Т.Г.Шевченко.pptx
“У нашім раї на землі…” Т.Г.Шевченко.pptx“У нашім раї на землі…” Т.Г.Шевченко.pptx
“У нашім раї на землі…” Т.Г.Шевченко.pptx
 
8
88
8
 
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_20168 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
 
8 ul a_2016
8 ul a_20168 ul a_2016
8 ul a_2016
 
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_20168 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
8 klas ukrajinska_literatura_avramenko_2016
 
Ліна Костенко
Ліна КостенкоЛіна Костенко
Ліна Костенко
 
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. ПоезіїЄвген Плужник. Життя та творчість. Поезії
Євген Плужник. Життя та творчість. Поезії
 
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
Життєвий шлях та творчість Тараса Григоровича Шевченка (інтерактивна книга)
 
3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич
 
3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич3026 галицький проект шашкевич
3026 галицький проект шашкевич
 
літературно–мистецький проект
літературно–мистецький проектлітературно–мистецький проект
літературно–мистецький проект
 
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
“Сад божественних пісень” “Байки..”.pptx
 
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду засланняТворчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
Творчість Т.Г. Шевченка періоду заслання
 
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!» Лірика Тараса Шевченка пер...
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!»         Лірика Тараса Шевченка пер...« Караюсь, мучусь … але не каюсь!»         Лірика Тараса Шевченка пер...
« Караюсь, мучусь … але не каюсь!» Лірика Тараса Шевченка пер...
 
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
Vzayemodiya mistetstv u_tvorchosti_t_g_shevchenka (2)
 
Т.Г. Шевченко . Поема “Наймичка”.pptx
Т.Г. Шевченко . Поема “Наймичка”.pptxТ.Г. Шевченко . Поема “Наймичка”.pptx
Т.Г. Шевченко . Поема “Наймичка”.pptx
 
Yesenin sergiy olexandrovich
Yesenin sergiy olexandrovichYesenin sergiy olexandrovich
Yesenin sergiy olexandrovich
 
Відкриття коду Шевченка
Відкриття коду ШевченкаВідкриття коду Шевченка
Відкриття коду Шевченка
 
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptxТ.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
Т.Г. Шевченко “Думи мої, думи мої”.pptx
 

More from TykhomirovaKaterina

Числівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxЧислівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxTykhomirovaKaterina
 
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxСтупені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxTykhomirovaKaterina
 
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxПрикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxTykhomirovaKaterina
 
Групи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxГрупи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxTykhomirovaKaterina
 
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...TykhomirovaKaterina
 
Джерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxДжерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxTykhomirovaKaterina
 
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxІван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxTykhomirovaKaterina
 
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxУкраїнська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxTykhomirovaKaterina
 
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxТ . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxТ.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxТ. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxTykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxТ.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxTykhomirovaKaterina
 
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxСатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...TykhomirovaKaterina
 
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxОбраз повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxTykhomirovaKaterina
 
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxКомпозиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxTykhomirovaKaterina
 
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptxТ.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptxTykhomirovaKaterina
 
Світове визнання Тараса Шевченка.pptx
Світове визнання Тараса Шевченка.pptxСвітове визнання Тараса Шевченка.pptx
Світове визнання Тараса Шевченка.pptxTykhomirovaKaterina
 
“Злоначинающих спини…” Духовний світ Тараса Шевченка.pptx
“Злоначинающих спини…” Духовний світ Тараса Шевченка.pptx“Злоначинающих спини…” Духовний світ Тараса Шевченка.pptx
“Злоначинающих спини…” Духовний світ Тараса Шевченка.pptxTykhomirovaKaterina
 

More from TykhomirovaKaterina (20)

Числівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptxЧислівник . Розряди за значенням .pptx
Числівник . Розряди за значенням .pptx
 
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptxСтупені порівняння якісних прикметників.pptx
Ступені порівняння якісних прикметників.pptx
 
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptxПрикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
Прикметник/ Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.pptx
 
Групи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptxГрупи прикметників за значенням .pptx
Групи прикметників за значенням .pptx
 
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
Букви о, е(є), и, і у прикметникових суфіксах -ов-, -ев-(-єв-),-ичн-, -ічн-(-...
 
Джерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptxДжерела українських фразеологізмів .pptx
Джерела українських фразеологізмів .pptx
 
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptxІван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
Іван Багряний (Лозов’ягін). Біографія.pptx
 
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptxУкраїнська література 1940-1950 р.р..pptx
Українська література 1940-1950 р.р..pptx
 
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
“Зачарована Десна” Кіноповість О. Довженка.pptx
 
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptxТ . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
Т . Г . Шевченко “ Тарасова ніч ”.pptx
 
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptxТ.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
Т.Г. Шевченко “Причинна” Т.Г. Шевченко “Причинна”.pptx
 
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptxТ. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
Т. Г. Шевченко “ До Основ’яненка” .pptx
 
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptxТ.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
Т.Г. Шевченко “Гайдамаки” Історична основа поеми.pptx
 
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptxСатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
Сатиричне зображення самодержавної імперії у поемі Т.Г.Шевченка “Сон”.pptx
 
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
Образи повстанських ватажків - Максима Залізняка та Івана Гонти. Кобзар Воло...
 
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptxОбраз повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
Образ повсталого народу та їх ватажків в поемі Т.Г.Шевченка “Гайдамаки”.pptx
 
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptxКомпозиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
Композиційний прийом сну в однойменній поемі Т.Г.Шевченка.pptx
 
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptxТ.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
Т.Г. Шевченко Ісаія. Глава 35. Біблійна тематика у творчості поета .pptx
 
Світове визнання Тараса Шевченка.pptx
Світове визнання Тараса Шевченка.pptxСвітове визнання Тараса Шевченка.pptx
Світове визнання Тараса Шевченка.pptx
 
“Злоначинающих спини…” Духовний світ Тараса Шевченка.pptx
“Злоначинающих спини…” Духовний світ Тараса Шевченка.pptx“Злоначинающих спини…” Духовний світ Тараса Шевченка.pptx
“Злоначинающих спини…” Духовний світ Тараса Шевченка.pptx
 

Recently uploaded

80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxssuserd1824d
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxssuser3258ce1
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Collaborator.pro
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейсиДмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейсиCollaborator.pro
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 

Recently uploaded (17)

80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейсиДмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
Дмитро Ковшун. SEO в Crypto & Web 3 не для хомяків: реальність, стратегії, кейси
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 

Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…”.pptx

 • 1. Т.Г. Шевченко “Росли укупочці, зросли…” Інтимна лірика
 • 2. У вірші “Росли укупочці, зросли…” відбилася мрія поета про одруження, родинне щастя . Цей твір відносять до автобіографічно-любовних віршів. Поезію створено 25 червня 1860 року. Темою, настроєм та психологічним змістом вона органічно вписується в контекст інтимної лірики засланського й останнього періодів творчості. Ідилічний за своїм жанрово-тематичним змістом, вірш малює картину сповненого любові і злагоди з Богом подружнього життя. Останній автопортрет. 1860 р.
 • 3. Виразні образно-тематичні перегуки цього твору з написаним іще на засланні віршем “Ми вкупочці колись росли” (1849) та віршем “Зiйшлись, побрались, поєднались” (1860) дають підстави говорити про особистісний психологічний складник твору. У першому вірші простежуються конкретні біографічні деталі: автор зі смутком згадує сусідську дівчину Оксану, з якою “вкупочці ... росли, / Маленькими собі любились”, жалкує, що не сталося так, як мріяли їхні матері: “А матері на нас дивились / Та говорили, що колись / Одружимо їх. Не вгадали”. У поезії “Зійшлись, побрались, поєднались” ідилічні мотиви перших, утворюючи психологічний образ спогаду про колишні сподівання, яким не судилося збутися, далі розгортаються в гіркі, сповнені трагізму роздуми над зумовленою колоніальним ярмом недолею української родини. Автопортрет 1849- 1850 р.р.
 • 4. Спільні тематичні лінії дають підстави говорити про наявність у поезіях особистісного складника, що в ньому знайшла свій вияв незреалізованість життєвої програми Шевченка як української людини з її глибинним, на рівні колективного етнічного ідеалу тяжінням до гармонії і краси подружнього життя, з її бажанням земної ідилії, “хатини в гаю, в тихім раю”. Утім тут слід, очевидно, говорити не тільки про відображення психологічної ситуації, в якій поет перебував улітку 1860 року, коли будувалися плани одруження з Ликерою. Автопортрет у темному костюмі. 1860 р.
 • 5. Лікера Іванівна Полусмакова Народилася 1840 року в селі Липів Ріг Ніжинського повіту Чернігівської губернії (тепер Ніжинський район Чернігівської області). Була кріпачкою М.Макарова, який привіз її в Петербург прислугувати своїй сестрі, пізніше звільнив від кріпацтва. Отримавши волю, вона продовжувала наймитувати. Шевченко познайомився з Лікерією в червні 1860 року на дачі у Н. Забіли (Білозерської) в Стрєльні. У перші дні закоханості в Ликеру поет пише вірш «Росли укупочці, зросли», у якому знайшли художнє втілення його мрії про особисте щастя в родині. Шевченко мав намір одружитися з Полусмаковою.
 • 6. Лікера Іванівна Полусмакова Влітку 1860 р. Шевченко намалював портрет Полусмакової. На звороті малюнка вгорі чорнилом Б.Микешин написав: «Сим свидетельствую, что этот рисунок рисован поетом Шевченком и подарен моему отцу Академику М. Микешину в бытность его в Академии художеств вместе с Шевченко. 17 сентября 1900 г., С.-Петербург., Б. Микешен». Портрет зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. На 27-28 липня 1860 р. Шевченко призначив сватання. Однак воно не відбулося. Десь у середніх числах вересня між Шевченком і Полусмаковою стався розрив. Під враженням цього Шевченко написав вірші «Барвінок цвів і зеленів» і «Л.» («Поставлю хату і кімнату»)
 • 7. Лікера Іванівна Полусмакова Згодом Полусмакова одружилася з перукарем Яковлєвим і жила в Царському селі. Працювала швачкою. Після смерті чоловіка (1904) залишила дітей в Петербурзі та переїхала до Канева — спершу приїздила лише влітку, а згодом залишилася назавжди. Часто навідувалася на могилу Шевченка. У Каневі вона не мала свої оселі, тому винаймала житло у різних місцях міста. Останні декілька років життя перебувала у канівській богадільні, де й померла 4 (17) лютого 1917 року. Була похована на кладовищі на вулиці Сельце, хоча заповідала поховати себе на Монастирку, в урочищі, найближчому до Чернечої гори. Лікера у віці 25 років
 • 8. «У госпожи Кар[ташев]ской находилась в услужении девушка малороссиянка, по имени Лукерья; существо молодое, свежее, несколько грубое, не слишком красивое, но по-своему привлекательное, с чудесными белокурыми волосами и той не то горделивой, не то спокойной осанкой, которая свойственна её племени…» (Іван Тургенєв) Лікера Полусмакова
 • 9. У тексті вірша “Росли укупочці, зросли” відбилися глибинні психологічні структури авторського позатекстового Я, які сформували його життєві й етичні ідеали, стійке тяжіння до витвореного століттями українського укладу життя й, зрештою, істотно позначилися на його національній картині світу. Цей український родинний ідеал спливав перед поетовою уявою не тільки на засланні й не тільки в останні роки життя, що цілком зрозуміло психологічно. Туга за ним відчувається й у творах раннього петербурзького періоду (1837 – 1842), й у творах, написаних в Україні 1843 – 1845 рр. Автопортрет. 1845 р.
 • 10. У малярстві цей образ-ідеал Шевченко втілив в олійній картині “Селянська родина” (1843) – ідилії, що з особливою душевною теплотою опоетизовує красу українського побуту, народний ідеал родини. До цього ж ряду належить ідилія “Садок вишневий коло хати”, в якій автор витворив, за словами В.Пахаренка, “ідеально досконалу для людини модель життєустрою, що здавен (ще від Трипілля) виробилася в Україні…” Ескізи
 • 11. Визначальною ж постає оповідна частина твору, яка дає авторові можливість окреслити життєвий простір його героїв. Але, що важливо, їхню життєву дорогу поет осмислює філософськи акцентуючи на етичному виборі життєтворення. Шевченкова поезія у своїй функції філософського тексту – не що інше, як безпосередній процес моделювання світу; реалізуючись і формуючись поетичними образами, вона, як і філософія, виконує роль віднаходження смислу буття. Ескіз “Селянська родина”
 • 12. Вірш складається із двох тематично відносно закінчених восьмирядкових строф. Перша, що стисло відтворює життєву історію якоїсь уявленої (типово української християнської) подружньої пари, виявляє тенденцію до наративного стилю – розгортання романного часопростору, втіленого в мініатюрі поетичного тексту. У другій розповідь переходить у медитацію, рефлексії з особистим підтекстом, проте загалом спроектована на життєву історію героїв, відтворену в попередній частині. Медитація ж зрештою переходить у молитву, звернення до Бога, роздуми й захоплення тим народним ідеалом. Автопортрет. 1851 р.
 • 13. Молитва будується як одна, безперервна з наростанням інтонаційної хвилі, фраза: “Подай же й нам, всещедрий Боже! / Отак цвісти, отак рости, / Так одружитися і йти, / Не сварячись в тяжкій дорозі, / На той світ тихий перейти”. “Не плач, не вопль, не скрежет зуба – / Любов безвічную сугубу / На той світ тихий принести” Автопортрет у світлому костюмі. 1859 р.
 • 14. Лірико-філософський монолог поєднує в собі дві основні лінії: лінію молитви, що тяжіє до медитації, і лінію розповіді: “Отак цвісти, отак рости, / Так одружитися і йти, / Не сварячись в тяжкій дорозі”.
 • 15. З огляду на особливу вагомість прикінцевого змістового акценту для розуміння цілого твору належить окремо зупинитися на філософському контексті поняття “любов”. Найперший його смисл, що випливає із сюжетної зав’язки твору, де йдеться про дитяче почуття любові-дружби між сусідськими хлопчиком і дівчинкою , переростає в кохання й подружню любов. Власне, сюжетно вона і становить його центральну тему.
 • 16. Отже, релігійно-філософське поняття любові програмується образом Бога. Відповідно до біблійного образу подружжя, як і подружня любов, трактуються “як знак союзу й любові Бога до людей” “оскільки вже від самого початку люди є мужчинами й жінками, кожна людська істота покликана бути образом і подобою Бога, любов подружньої пари є одним із способів здійснення любові. Кожен з членів подружжя покликаний самою будовою своєї статі, видимої в світлі віри, любити іншого, як дитину Божу, як Бога самого. Отже, Бог бажав підкреслити цей глибоко релігійний сенс подружжя, підносячи цю людську дійсність до гідности таїни. Тобто до Божого життя, до божої любові”.
 • 17. Поєднання образів смерті й вічної любові в поетичній формулі “Любов безвічную сугубу / На той світ тихий принести” (а життя і смерть – універсальна буттєва опозиція) поєднується з християнською ідеєю духовного переображення людини як формулою воскресіння до нового життя. Апостол Павло в посланні до римлян писав, що людина воскресає до нового життя завдяки духовному переродженню – уподібненню до образу Божого (цей образ не раз зринає й у Шевченка) – і вже на землі живе ніби по той бік смерті.
 • 18. Філософсько-екзистенційний смисл художнього життєрозуміння у вірші “Росли укупочці, зросли” органічно випливає з особистого життєвого досвіду поета, його ностальгійної туги за тими життєвими вартощами, що були близькі йому як українській людині. Власне, тут художньо поєдналися як особистісно-екзистенціальна, так і народно-національна екзистенціальна сфери. У вірші постає узагальнений ідеалізований образ українського буття. /Слово і Час. 2009 • №8/ Автопортрет в шапці і кожусі 1860 р.