SlideShare a Scribd company logo
Управление на източниците на идеи
за нови продукти
Методи за активизиране на
източниците на идеи за нови
продукти
2
Могат да бъдат класифицирани в три
основни групи:
• Техники за активизиране на вътрешните
източници;
• Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници;
• Техники за активизиране на външните
източници.
Методи за активизиране на източниците
на идеи за нови продукти
3
Техники за активизиране на вътрешните източници
могат да бъдат:
• Ротация на работните места и групи за нови идеи;
• Вътрешнофирмена система за генериране на
идеи.
Техники за активизиране на вътрешните и външните
източници могат да бъдат:
• Мозъчна атака;
• Методи за генериране на идеи, свързани с
продукта;
• Методи за генериране на идеи, свързани с
пазара;
• Анализ на сценариите.
(Продължение)
Методи за активизиране на източниците
на идеи за нови продукти
4
Техники за активизиране на външните
източници могат да бъдат:
• Проучване на потребностите;
• Проблемен анализ;
Техники за активизиране на вътрешните
източници
5
Ротация на работни места и групи за нови идеи:
-Промяната на работното място цели да
насърчи комуникациите между функционалните
отдели във фирмите.
-Възможно е противоречие между отделните
функционални звена.
-Организиране на творчески сесии.
Техники за активизиране на вътрешните
източници
6
Вътрешнофирмена система за генериране на
идеи:
-Определя се персонал, който да отговаря за
набирането на идеи за нови продукти.
-Изработва се формуляр или се определя
подходящо място за подаване на идеите за нови
продукти.
-Създава се система за оценка на предложенията.
Техники за активизиране на вътрешните
източници
7
Техники за събиране на предложения на
служителите за нови продукти:
-Официална бланка на фирмата за предложения на
нови продукти и/или подобрения в съществуващи.
-Състезание “идея на месеца или тримесечието”, с
награда за предоставяне на най-добрата идея.
-Писма до отделни служители и/или отдели с молба
за представяне на предложения за подобрения.
Техники за активизиране на вътрешните
източници
8
Принципи за осигуряване на ефективност на
предложенията:
-Да се разгласява политиката на фирмата за
набиране на идеи за нови продукти.
-Да се осъществява обратна връзка с автора на
идеята за нов и/или подобрен продукт (очертаване
на + и – страни на идеята).
-Да се предлагат поощрения – парични или
материални награди за добрите идеи.
-Схемата за генериране на нови идеи във фирмата
трябва да управлява.
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници
9
Мозъчна атака
Основни принципи, на които се основава методът са:
•Въздържането от критична оценка на предложените идеи;
•Количеството води до качество – максимален обем идеи;
•Мултидисциплинарен състав на групата за мозъчна атака;
•Групата за мозъчна атака може да бъде съставена от
потребители или от служители;
•Участниците в групата трябва да се опитат да доразвият
предложените от тях идеи;
•Само един участник трябва да говори;
•Предложенията да не се отклоняват от основната идея;
•Да се насърчават невероятните идеи.
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (мозъчна атака)
10
Модификации на метода на мозъчната атака:
•Отрицателна мозъчна атака – осъществява се в две
сесии. (1-ва Идентифициране на слабите страни на една
идея; 2-ра търсене на начини за преодоляване на
слабостите;
•Мозъчна атака чрез записване – основава се на
асоциацията. Не се комуникира устно в групата, а писмено
чрез размяна на записаните идеи.
•Дискусия 66 – 6 групи, от по 6 души, дискутират върху
дадена идея по 6 мин., след което представят пред всички
идеята.
(продължение)
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (мозъчна атака)
11
Модификации на метода на мозъчната атака:
(продължение)
•Метод 635 – 6 души, 5 мин сесия за генерирането на 3
идеи. Идеите се записват и се предават на следващата
група, която ги доразива. Целта е да се генерират повече
варианти по основните теми.
•Колективен бележник – групи от 8-10 участници
записват идеите си за нови продукти, като разменят
записките си и ги доразвиват в рамките на 4 седмици.
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (методи свързани с
продукта)
12
Методите за генериране на идеи, които са
свързани с продукта:
•Анализ на свойствата;
•Анализ на стойността;
•Морфологичен анализ;
•Аналогия и търсене на връзки между несвързани
предмети.
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (методи свързани с
продукта)
13
•Анализ на свойствата и полезността на изделията.
Всеки продукт може да се опише чрез свойствата,
които изпълняват определена функция и имат
определена полезност.
Свойство – физически признак на продукта (цвят,
размер).
Функция – начинът, по който продуктът действа.
Полезност – благоприятен резултат от
специфичното предимство на продукта,
задоволяващо потребност.
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (методи свързани с
продукта)
14
•Анализ на стойността.
Неговата цел е да се анализират основните и
допълнителните функции на един продукт или
дейностите при една услуга и да се търсят начини за
намаляване на разходите, като се запази или
подобри качеството.
Търси се отговор на следните въпроси:
1. Съответства ли стойността на полезността?
2. Необходими ли са всички свойства, които
продуктът притежава?
(продължение)
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (методи свързани с
продукта)
15
(продължение)
3. Съществува ли продукт, който по-пълно да
задоволява потребността?
4. Може ли да се произведе с по-малко разходи?
5. Може ли да се използва стандартен продукт?
6. Предлага ли се продуктът от друг производител
на по-ниска цена?
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (методи свързани с
продукта)
16
Принципи при промяна свойствата на продукта
при метода анализ на стойността:
•Асоциация;
•Да се направи нещо неочаквано;
•Изваждане;
•Адаптиране;
•Добавяне или комбинация;
•Разместване/преобръщане;
•Привличане на сетивата;
•Честота;
•Приложение за други цели.
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (методи свързани с
продукта)
17
•Морфологичен анализ.
Методът се основава на изброяване на
характеристиките и на свързаните с тях изгоди и
възможни направления на използване на
продуктите.
•Аналогия
Методът се използва за да се потърсят по-
нетрадиционни комбинации на свойства, функции
и полезност.
Техники за активизиране на вътрешните
и външни източници (методи свързани с
продукта)
18
Видове аналогия:
-Лична аналогия – персонално идентифициране в
елементите на проблема;
-Пряка аналогия – сравняване на разглеждания
обект с обект от живата природа;
-Символична аналогия – използване на познати
образи;
-Фантастична аналогия – въвеждане на
фантастични начини и средства за решаване на
проблема.

More Related Content

What's hot

Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекстЗакон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Елена Савельева
 
Поняття та еволюція інтелектуальної власності
Поняття та еволюція інтелектуальної власностіПоняття та еволюція інтелектуальної власності
Поняття та еволюція інтелектуальної власності
BohdanBevza
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev
 
LECTURE 8: Technology Exploitation
LECTURE 8: Technology ExploitationLECTURE 8: Technology Exploitation
LECTURE 8: Technology Exploitation
BC Chew
 

What's hot (20)

Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
 
Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
 
Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019Tema 11 Enter. innovation process 2019
Tema 11 Enter. innovation process 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекстЗакон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
 
Поняття та еволюція інтелектуальної власності
Поняття та еволюція інтелектуальної власностіПоняття та еволюція інтелектуальної власності
Поняття та еволюція інтелектуальної власності
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
LECTURE 8: Technology Exploitation
LECTURE 8: Technology ExploitationLECTURE 8: Technology Exploitation
LECTURE 8: Technology Exploitation
 

Similar to Tema 16 Managing idea sources 2017

Маркетингово проучване
Маркетингово проучванеМаркетингово проучване
Маркетингово проучване
The Bulgarian Association of Regional Development Agencies (BARDA)
 
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdfДоказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Startup Factory
 
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думиСемантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи
Netpeak
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
caniceconsulting
 
Разработване на проекти
Разработване на проектиРазработване на проекти
Разработване на проекти
Hristian Daskalov
 
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bgJobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
Karel Van Isacker
 
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Dr. Dimcho Dimov
 
#5 How to Run and Analyze Tests - Bulgarian version
#5 How to Run and Analyze Tests - Bulgarian version#5 How to Run and Analyze Tests - Bulgarian version
#5 How to Run and Analyze Tests - Bulgarian versionMediapost Hit Mail Bulgaria
 
Контент стратегия за онлайн магазини през 2020 - специализирани патенти и тех...
Контент стратегия за онлайн магазини през 2020 - специализирани патенти и тех...Контент стратегия за онлайн магазини през 2020 - специализирани патенти и тех...
Контент стратегия за онлайн магазини през 2020 - специализирани патенти и тех...
PlamenaDzharadat
 
Лекция-2-Генериране-и-валидиране-на-идеи.pdf
Лекция-2-Генериране-и-валидиране-на-идеи.pdfЛекция-2-Генериране-и-валидиране-на-идеи.pdf
Лекция-2-Генериране-и-валидиране-на-идеи.pdf
MagdaLinaUzunova
 
Бизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насокиБизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насоки
The Bulgarian Association of Regional Development Agencies (BARDA)
 
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdfEquinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Plamen Petrov
 
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan LyzhanskiStart UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan LyzhanskiRock'n'Roll.bg
 
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
Lily Grozeva
 
Celemi Tango™ – Success to people
Celemi Tango™ – Success to peopleCelemi Tango™ – Success to people
Celemi Tango™ – Success to people
Denitsa Petkova
 
Marketing Internship, 2017/18
Marketing Internship, 2017/18Marketing Internship, 2017/18
Marketing Internship, 2017/18
Plamena Palamarova
 
Marketing toolkit
Marketing toolkit Marketing toolkit
Marketing toolkit
Startup Factory
 
Marketing Internship, 2016/17
Marketing Internship, 2016/17Marketing Internship, 2016/17
Marketing Internship, 2016/17
Plamena Palamarova
 

Similar to Tema 16 Managing idea sources 2017 (20)

Маркетингово проучване
Маркетингово проучванеМаркетингово проучване
Маркетингово проучване
 
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdfДоказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
Доказани принципи и методологии при управление на бизнес.pdf
 
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думиСемантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи
Семантичен анализ и работа с големи обеми ключови думи
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 4 bg.pptx
 
Разработване на проекти
Разработване на проектиРазработване на проекти
Разработване на проекти
 
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bgJobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
JobCircuit Io4 manual train the trainers on job circuit model final version_bg
 
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
Изследване и усъвършенстване на подходите за управление на трудовите постижен...
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
#5 How to Run and Analyze Tests - Bulgarian version
#5 How to Run and Analyze Tests - Bulgarian version#5 How to Run and Analyze Tests - Bulgarian version
#5 How to Run and Analyze Tests - Bulgarian version
 
Контент стратегия за онлайн магазини през 2020 - специализирани патенти и тех...
Контент стратегия за онлайн магазини през 2020 - специализирани патенти и тех...Контент стратегия за онлайн магазини през 2020 - специализирани патенти и тех...
Контент стратегия за онлайн магазини през 2020 - специализирани патенти и тех...
 
Лекция-2-Генериране-и-валидиране-на-идеи.pdf
Лекция-2-Генериране-и-валидиране-на-идеи.pdfЛекция-2-Генериране-и-валидиране-на-идеи.pdf
Лекция-2-Генериране-и-валидиране-на-идеи.pdf
 
Бизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насокиБизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насоки
 
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdfEquinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
Equinox Partners - 3 Months Leadership Development (2022) (BG).pdf
 
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan LyzhanskiStart UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
Start UP 2008: Business Planning - Tsvetan Lyzhanski
 
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
SEO курс 2014, лекция 10 - Линк бейт, който носи линкове, част 2
 
Celemi Tango™ – Success to people
Celemi Tango™ – Success to peopleCelemi Tango™ – Success to people
Celemi Tango™ – Success to people
 
Marketing Internship, 2017/18
Marketing Internship, 2017/18Marketing Internship, 2017/18
Marketing Internship, 2017/18
 
Marketing toolkit
Marketing toolkit Marketing toolkit
Marketing toolkit
 
Marketing Internship, 2016/17
Marketing Internship, 2016/17Marketing Internship, 2016/17
Marketing Internship, 2016/17
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (20)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
 

Tema 16 Managing idea sources 2017

 • 1. Управление на източниците на идеи за нови продукти
 • 2. Методи за активизиране на източниците на идеи за нови продукти 2 Могат да бъдат класифицирани в три основни групи: • Техники за активизиране на вътрешните източници; • Техники за активизиране на вътрешните и външни източници; • Техники за активизиране на външните източници.
 • 3. Методи за активизиране на източниците на идеи за нови продукти 3 Техники за активизиране на вътрешните източници могат да бъдат: • Ротация на работните места и групи за нови идеи; • Вътрешнофирмена система за генериране на идеи. Техники за активизиране на вътрешните и външните източници могат да бъдат: • Мозъчна атака; • Методи за генериране на идеи, свързани с продукта; • Методи за генериране на идеи, свързани с пазара; • Анализ на сценариите. (Продължение)
 • 4. Методи за активизиране на източниците на идеи за нови продукти 4 Техники за активизиране на външните източници могат да бъдат: • Проучване на потребностите; • Проблемен анализ;
 • 5. Техники за активизиране на вътрешните източници 5 Ротация на работни места и групи за нови идеи: -Промяната на работното място цели да насърчи комуникациите между функционалните отдели във фирмите. -Възможно е противоречие между отделните функционални звена. -Организиране на творчески сесии.
 • 6. Техники за активизиране на вътрешните източници 6 Вътрешнофирмена система за генериране на идеи: -Определя се персонал, който да отговаря за набирането на идеи за нови продукти. -Изработва се формуляр или се определя подходящо място за подаване на идеите за нови продукти. -Създава се система за оценка на предложенията.
 • 7. Техники за активизиране на вътрешните източници 7 Техники за събиране на предложения на служителите за нови продукти: -Официална бланка на фирмата за предложения на нови продукти и/или подобрения в съществуващи. -Състезание “идея на месеца или тримесечието”, с награда за предоставяне на най-добрата идея. -Писма до отделни служители и/или отдели с молба за представяне на предложения за подобрения.
 • 8. Техники за активизиране на вътрешните източници 8 Принципи за осигуряване на ефективност на предложенията: -Да се разгласява политиката на фирмата за набиране на идеи за нови продукти. -Да се осъществява обратна връзка с автора на идеята за нов и/или подобрен продукт (очертаване на + и – страни на идеята). -Да се предлагат поощрения – парични или материални награди за добрите идеи. -Схемата за генериране на нови идеи във фирмата трябва да управлява.
 • 9. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници 9 Мозъчна атака Основни принципи, на които се основава методът са: •Въздържането от критична оценка на предложените идеи; •Количеството води до качество – максимален обем идеи; •Мултидисциплинарен състав на групата за мозъчна атака; •Групата за мозъчна атака може да бъде съставена от потребители или от служители; •Участниците в групата трябва да се опитат да доразвият предложените от тях идеи; •Само един участник трябва да говори; •Предложенията да не се отклоняват от основната идея; •Да се насърчават невероятните идеи.
 • 10. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (мозъчна атака) 10 Модификации на метода на мозъчната атака: •Отрицателна мозъчна атака – осъществява се в две сесии. (1-ва Идентифициране на слабите страни на една идея; 2-ра търсене на начини за преодоляване на слабостите; •Мозъчна атака чрез записване – основава се на асоциацията. Не се комуникира устно в групата, а писмено чрез размяна на записаните идеи. •Дискусия 66 – 6 групи, от по 6 души, дискутират върху дадена идея по 6 мин., след което представят пред всички идеята. (продължение)
 • 11. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (мозъчна атака) 11 Модификации на метода на мозъчната атака: (продължение) •Метод 635 – 6 души, 5 мин сесия за генерирането на 3 идеи. Идеите се записват и се предават на следващата група, която ги доразива. Целта е да се генерират повече варианти по основните теми. •Колективен бележник – групи от 8-10 участници записват идеите си за нови продукти, като разменят записките си и ги доразвиват в рамките на 4 седмици.
 • 12. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (методи свързани с продукта) 12 Методите за генериране на идеи, които са свързани с продукта: •Анализ на свойствата; •Анализ на стойността; •Морфологичен анализ; •Аналогия и търсене на връзки между несвързани предмети.
 • 13. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (методи свързани с продукта) 13 •Анализ на свойствата и полезността на изделията. Всеки продукт може да се опише чрез свойствата, които изпълняват определена функция и имат определена полезност. Свойство – физически признак на продукта (цвят, размер). Функция – начинът, по който продуктът действа. Полезност – благоприятен резултат от специфичното предимство на продукта, задоволяващо потребност.
 • 14. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (методи свързани с продукта) 14 •Анализ на стойността. Неговата цел е да се анализират основните и допълнителните функции на един продукт или дейностите при една услуга и да се търсят начини за намаляване на разходите, като се запази или подобри качеството. Търси се отговор на следните въпроси: 1. Съответства ли стойността на полезността? 2. Необходими ли са всички свойства, които продуктът притежава? (продължение)
 • 15. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (методи свързани с продукта) 15 (продължение) 3. Съществува ли продукт, който по-пълно да задоволява потребността? 4. Може ли да се произведе с по-малко разходи? 5. Може ли да се използва стандартен продукт? 6. Предлага ли се продуктът от друг производител на по-ниска цена?
 • 16. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (методи свързани с продукта) 16 Принципи при промяна свойствата на продукта при метода анализ на стойността: •Асоциация; •Да се направи нещо неочаквано; •Изваждане; •Адаптиране; •Добавяне или комбинация; •Разместване/преобръщане; •Привличане на сетивата; •Честота; •Приложение за други цели.
 • 17. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (методи свързани с продукта) 17 •Морфологичен анализ. Методът се основава на изброяване на характеристиките и на свързаните с тях изгоди и възможни направления на използване на продуктите. •Аналогия Методът се използва за да се потърсят по- нетрадиционни комбинации на свойства, функции и полезност.
 • 18. Техники за активизиране на вътрешните и външни източници (методи свързани с продукта) 18 Видове аналогия: -Лична аналогия – персонално идентифициране в елементите на проблема; -Пряка аналогия – сравняване на разглеждания обект с обект от живата природа; -Символична аналогия – използване на познати образи; -Фантастична аналогия – въвеждане на фантастични начини и средства за решаване на проблема.