SlideShare a Scribd company logo
Финансиране на иновационната дейност
1
Вътрешни източници на финансиране
 Доходи от дейността;
 Амортизации;
 Дезинвестиране;
 Вътрешните източници са с най-
висок относителен дял.
2
Предимства на собственото финансиране
 Нисък риск от изпадане в
неплатежоспособност (няма твърдо
фиксирани плащания);
 Собствените средства са дългосрочно и
неограничено на разположение на фирмата;
 Използването на собствени средства дава
по-голям шанс за кредитиране от банки и
други източници, при които е необходимо
съфинансиране;
 Не са необходими някои предпоставки при
ползуване на банков заем: кредитно досие,
обезпечения и др.
3
Недостатъци на финансирането от собствени
източници
 Собственият капитал има по-висока цена в
сравнение с тази на банковия кредит и други
външни източници;
 Фирмите се лишават от данъчен ефект
(разходите по собствения капитал не намаляват
облагаемия доход);
 Само с вътрешни източници обикновено не
може да се покрие нуждата от капитал за
финансиране на по-големи иновационни
проекти;
4
Инструменти на държавата за
подпомагане на вътрешното финансиране
на иновациите
 Намаляване на облагаемия доход с лихвите
по кредитите вкл. и при тези за иновационни
проекти;
 Възможност да се приспаднат разходите за
НИРД, ако се осъществи проект с ВУЗ или
друго научно звено;
 Въвеждане на пределни норми на
амортизации по групи активи за целите на
данъчното облагане (стимулира се по-честата
замяна на активите с нови).
5
Външни източници
Финансиране на иновационни проекти чрез
банков кредит и кредитни линии от чужди
банки
 Банковото кредитиране е вторият по
значимост източник на финансиране на
иновациите;
 Банките не разграничават финансирането на
проекти за иновации от останалите проекти
(важна е оценката на риска, а иновационните
проекти се разглеждат като високо рискови);
 Налице са положителни тенденции:
увеличаване на броя на одобрените проекти
за кредитиране, намаляване на лихвените
равнища, конкуренция между банките.
6
Проблеми при банковото кредитиране
 МСП не отразяват счетоводно всички свои
парични потоци и затрудняват банките при
анализа на кредитоспособността;
 Много МСП не разполагат с достатъчно
ликвидни активи за обезпечение, което е
причина за повишаване на цената на
финансиране поради поетия от банката по-висок
риск с изключение на специалните кредитни
линии;
 Недостатъчно развита е схемата за гарантиране
на кредитите от държавата, международни
институции и др.;
 Банките все още са резервирани към
финансирането на иновациите. 7
Финансиране на иновационни проекти по линия на
специализирани програми на ЕС
 Рамкови програми за научни изследвания и
технологично развитие: Хоризонт 2020, Рамкови
програми на ЕС;
 Средства от Структурните и Кохезионния фонд
на ЕС, разпределяни чрез оперативните
програми Иновации и конкурентоспособност;
Наука и образование за интелигентен растеж;
ПРСР; Региони в растеж и др.
 Финансирането от програми и фондове на ЕС не
се радва на огромен интерес въпреки
значителният му потенциал за българските
фирми поради: отежнени процедури;
бюрократични спънки и т.н.
 Финансиране на иновационната дейност по
програма ЕРАЗЪМ+ 8
Финансиране на иновациите с рисков
капитал от венчърни фирми (фондове) и
частни лица
 Рисковият капитал (на английски: venture
capital) представлява средства, инвестирани
за реализиране на високорисков проект,
обещаващ значителни доходи, свързан с
риск за инвеститора.
9
Финансиране на иновациите с рисков
капитал от венчърни фирми (фондове) и
частни лица
 Насочено е обикновено към новостартирали фирми
с бърз растеж и очаквана висока пазарна стойност;
 Рисковото финансиране е под формата на
придобиване на собственост чрез акции и/или заем;
 Венчърната фирма играе активна роля в
планирането, управлението, маркетинга и др., като
предоставя менторска подкрепа и консултантска
помощ;
 Срещу поетия висок риск венчърната фирма очаква
висока възвръщаемост в резултат на прирастта на
капитала, когато предприятието излезе на
фондовата борса и венчърната фирма продаде
своите акции или увеличаване на капитализацията
чрез продукти на иновационната дейност: патенти,
полезни модели и др. 10
Финансиране с рисков капитал у нас
 Сериозен тласък получава през последните 5
години;
 Фондове за рисков капитал в страната са:
БрайтКап венчърс, LAUNCHub Ventures,
Elevan и други с подкрепата на програмата на
ЕС Jeremie program;
 Основни проблеми: как инвеститора да се
освободи от своята собственост, съпротива на
мениджърите – предприемачи, липса на
достатъчен капацитет за използване на
предложенията за рисково финансиране.
11
Финансиране с капитал от бизнес
ангели
Бизнес ангелите са частни инвеститори (хора с
опит и средства), които инвестират в
непублични, най-вече стартиращи предприятия
(т.нар. StartUp-и). Те предоставят:
 средствата за стартирането или
разширяването на дейността на дадена
иновативна фирма или реализацията на
определена иновативна идея;
 предлагат опита, контактите и уменията си
под формата на консултации и менторство,
изграденият си ноу-хау, и мрежа от контакти
и партньори.
12
Финансиране с капитал от бизнес
ангели
 Бизнес ангелите обикновено са бивши
мениджъри със значителни средства и
натрупан професионален опит, които
извършват дялови инвестиции в иновативни
предприятия в ранен стадий на развитие, а
също и предоставят своя професионален и
предприемачески опит.
13
Финансиране от Фонд “Научни
изследвания”
 Фонд “Научни изследвания” е със статут на
юридическо лице към МОН;
 Средствата от фонда се използват за
финансиране на дейностите (мерките) по
изпълнение на националната иновационна
стратегия, стратегията за интелигентна
специализация и национални научни
програми, фундаментални изследвания и
др.;
 Финансирането от фонда е предимно
проектно на конкурсна основа, но е налице
и директно субсидиране;
14
Национален иновационен фонд
(НИФ)
Основна цел на Фонда е да
насърчава научноизследователската
и развойната дейност на
предприятията и да стимулира
сътрудничеството между науката и
бизнеса в България.
Преките цели на Фонда са:
 Да се увеличи обемът на
производството;
 Да се подобри качеството на
произвежданите стоки, услуги или
процеси;
 Да се намали количеството на
използваните ресурси;
 Да се увеличат инвестициите в
ефективни предприятия;
Финансиране от Националния иновационен фонд
(НИФ)
 Националният иновационен фонд е структура към
Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП;
 НИФ подкрепя проекти от два типа:
- индустриални научни изследвания;
- експериментално развитие;
Научноизследователски развойни проекти -
съсредоточени върху технологичното развитие на
нови продукти, процеси, услуги или върху
съществено усъвършенстване на съществуващи
продукти, процеси или услуги;
 Финансирането от НИФ е на конкурсна основа.16
Резултати от дейността на Националния
иновационен фонд (НИФ)
17
Сесия
Брой
договори
Договорена БФП Изплатена БФП
І (2005) 43 6 700 000 4 254 634
ІІ (2005) 67 8 300 000 4 143 267
ІІІ (2006) 108 16 600 000 8 128 018
ІV (2007) 91 16 900 000 8 754 447
V (2008) 60 12 000 000 7 243 842
VІ (2012) 36 9 110 755 7 045 252
VІІ (2014) 50 9 718 944 8 109 815
VІІІ (2017) 15 4 220 284 0
Всичко 470 83 549 983 47 679 275
Материалите са разработени на база на книгата
18
и
Материали за дейността на НИФ, online on:
https://www.sme.government.bg/?p=41762

More Related Content

What's hot

Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Money in time 2019
Tema 3 Money in time 2019Tema 3 Money in time 2019
Tema 3 Money in time 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
Dimitar Blagoev
 
MVI 1.4 Inovaçao Fechada x Inovação Aberta
MVI 1.4 Inovaçao Fechada x Inovação AbertaMVI 1.4 Inovaçao Fechada x Inovação Aberta
MVI 1.4 Inovaçao Fechada x Inovação Aberta
auspin
 
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Dimitar Blagoev
 

What's hot (20)

Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017
 
Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017Tema 2 innovation models 2017
Tema 2 innovation models 2017
 
Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017Tema 5 Тech transfer 2017
Tema 5 Тech transfer 2017
 
Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017Tema 4 Innovation process 2017
Tema 4 Innovation process 2017
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
 
Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017
 
Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
 
Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017Tema 7 Life cycle 2017
Tema 7 Life cycle 2017
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019Tema 14 Break-even point risk method 2019
Tema 14 Break-even point risk method 2019
 
Tema 3 Money in time 2019
Tema 3 Money in time 2019Tema 3 Money in time 2019
Tema 3 Money in time 2019
 
Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
 
MVI 1.4 Inovaçao Fechada x Inovação Aberta
MVI 1.4 Inovaçao Fechada x Inovação AbertaMVI 1.4 Inovaçao Fechada x Inovação Aberta
MVI 1.4 Inovaçao Fechada x Inovação Aberta
 
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
 
Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019
 
Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019Tema 8 Project funding 2019
Tema 8 Project funding 2019
 
Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019Tema 7 Initial investments 2019
Tema 7 Initial investments 2019
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
 

Similar to Tema 15 Financing innov activities 2017

Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
Dimitar Blagoev
 
светослава 1.pdf
светослава 1.pdfсветослава 1.pdf
светослава 1.pdf
PetyaBankova
 
Ecogard Io4 unit bg 9 funding possibilities
Ecogard Io4 unit bg 9 funding possibilitiesEcogard Io4 unit bg 9 funding possibilities
Ecogard Io4 unit bg 9 funding possibilities
Education PowerPoints
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 9: Възможности за финансиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 9: Възможности за финансиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 9: Възможности за финансиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 9: Възможности за финансиране
Karel Van Isacker
 
Module 5 - BG.ppt
Module 5 - BG.pptModule 5 - BG.ppt
Module 5 - BG.ppt
AthanasiaIoannidou
 
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdfPresentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
MagdaLinaUzunova
 
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdfInvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
PetyaBankova
 
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovStart UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovRock'n'Roll.bg
 
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPAStart UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPARock'n'Roll.bg
 
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Moite Pari
 
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Emil Hristov
 
jessica
jessicajessica
jessica
ilko gruev
 
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд АкцииЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ELANA Group
 
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute TrainingStakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Hristian Daskalov
 
Jessica финансиране ЕС
Jessica финансиране ЕСJessica финансиране ЕС
Jessica финансиране ЕС
ilko gruev
 
Финансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програмиФинансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програми
Moite Pari
 
Start UP 2007: OP Competitiveness - BSMEPA
Start UP 2007: OP Competitiveness - BSMEPAStart UP 2007: OP Competitiveness - BSMEPA
Start UP 2007: OP Competitiveness - BSMEPARock'n'Roll.bg
 
Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1
Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1
Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1Veselina Nikolova
 
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
Mariyana Hamanova
 

Similar to Tema 15 Financing innov activities 2017 (20)

Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
светослава 1.pdf
светослава 1.pdfсветослава 1.pdf
светослава 1.pdf
 
Ecogard Io4 unit bg 9 funding possibilities
Ecogard Io4 unit bg 9 funding possibilitiesEcogard Io4 unit bg 9 funding possibilities
Ecogard Io4 unit bg 9 funding possibilities
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 9: Възможности за финансиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 9: Възможности за финансиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 9: Възможности за финансиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 9: Възможности за финансиране
 
Module 5 - BG.ppt
Module 5 - BG.pptModule 5 - BG.ppt
Module 5 - BG.ppt
 
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdfPresentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
Presentation_FMFIB_14.03.2023.pdf
 
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdfInvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
 
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri PetrovStart UP 2007: Funding - Valeri Petrov
Start UP 2007: Funding - Valeri Petrov
 
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPAStart UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
Start UP 2008: OP Competitivness - BSMEPA
 
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
 
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
Презентация на ЕБВР - Възможности за осигуряване на средства за съфинансиране...
 
jessica
jessicajessica
jessica
 
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд АкцииЕЛАНА Глобален Фонд Акции
ЕЛАНА Глобален Фонд Акции
 
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute TrainingStakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
 
Jessica финансиране ЕС
Jessica финансиране ЕСJessica финансиране ЕС
Jessica финансиране ЕС
 
Финансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програмиФинансиране по Европейски програми
Финансиране по Европейски програми
 
Start UP 2007: OP Competitiveness - BSMEPA
Start UP 2007: OP Competitiveness - BSMEPAStart UP 2007: OP Competitiveness - BSMEPA
Start UP 2007: OP Competitiveness - BSMEPA
 
Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1
Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1
Ogra S1 2010 Op Competitiveness Part1
 
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
OP "Competitiveness" - Cleantech Bulgaria Launch Event - 17 Nov. 2011
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (20)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 

Tema 15 Financing innov activities 2017

 • 2. Вътрешни източници на финансиране  Доходи от дейността;  Амортизации;  Дезинвестиране;  Вътрешните източници са с най- висок относителен дял. 2
 • 3. Предимства на собственото финансиране  Нисък риск от изпадане в неплатежоспособност (няма твърдо фиксирани плащания);  Собствените средства са дългосрочно и неограничено на разположение на фирмата;  Използването на собствени средства дава по-голям шанс за кредитиране от банки и други източници, при които е необходимо съфинансиране;  Не са необходими някои предпоставки при ползуване на банков заем: кредитно досие, обезпечения и др. 3
 • 4. Недостатъци на финансирането от собствени източници  Собственият капитал има по-висока цена в сравнение с тази на банковия кредит и други външни източници;  Фирмите се лишават от данъчен ефект (разходите по собствения капитал не намаляват облагаемия доход);  Само с вътрешни източници обикновено не може да се покрие нуждата от капитал за финансиране на по-големи иновационни проекти; 4
 • 5. Инструменти на държавата за подпомагане на вътрешното финансиране на иновациите  Намаляване на облагаемия доход с лихвите по кредитите вкл. и при тези за иновационни проекти;  Възможност да се приспаднат разходите за НИРД, ако се осъществи проект с ВУЗ или друго научно звено;  Въвеждане на пределни норми на амортизации по групи активи за целите на данъчното облагане (стимулира се по-честата замяна на активите с нови). 5
 • 6. Външни източници Финансиране на иновационни проекти чрез банков кредит и кредитни линии от чужди банки  Банковото кредитиране е вторият по значимост източник на финансиране на иновациите;  Банките не разграничават финансирането на проекти за иновации от останалите проекти (важна е оценката на риска, а иновационните проекти се разглеждат като високо рискови);  Налице са положителни тенденции: увеличаване на броя на одобрените проекти за кредитиране, намаляване на лихвените равнища, конкуренция между банките. 6
 • 7. Проблеми при банковото кредитиране  МСП не отразяват счетоводно всички свои парични потоци и затрудняват банките при анализа на кредитоспособността;  Много МСП не разполагат с достатъчно ликвидни активи за обезпечение, което е причина за повишаване на цената на финансиране поради поетия от банката по-висок риск с изключение на специалните кредитни линии;  Недостатъчно развита е схемата за гарантиране на кредитите от държавата, международни институции и др.;  Банките все още са резервирани към финансирането на иновациите. 7
 • 8. Финансиране на иновационни проекти по линия на специализирани програми на ЕС  Рамкови програми за научни изследвания и технологично развитие: Хоризонт 2020, Рамкови програми на ЕС;  Средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, разпределяни чрез оперативните програми Иновации и конкурентоспособност; Наука и образование за интелигентен растеж; ПРСР; Региони в растеж и др.  Финансирането от програми и фондове на ЕС не се радва на огромен интерес въпреки значителният му потенциал за българските фирми поради: отежнени процедури; бюрократични спънки и т.н.  Финансиране на иновационната дейност по програма ЕРАЗЪМ+ 8
 • 9. Финансиране на иновациите с рисков капитал от венчърни фирми (фондове) и частни лица  Рисковият капитал (на английски: venture capital) представлява средства, инвестирани за реализиране на високорисков проект, обещаващ значителни доходи, свързан с риск за инвеститора. 9
 • 10. Финансиране на иновациите с рисков капитал от венчърни фирми (фондове) и частни лица  Насочено е обикновено към новостартирали фирми с бърз растеж и очаквана висока пазарна стойност;  Рисковото финансиране е под формата на придобиване на собственост чрез акции и/или заем;  Венчърната фирма играе активна роля в планирането, управлението, маркетинга и др., като предоставя менторска подкрепа и консултантска помощ;  Срещу поетия висок риск венчърната фирма очаква висока възвръщаемост в резултат на прирастта на капитала, когато предприятието излезе на фондовата борса и венчърната фирма продаде своите акции или увеличаване на капитализацията чрез продукти на иновационната дейност: патенти, полезни модели и др. 10
 • 11. Финансиране с рисков капитал у нас  Сериозен тласък получава през последните 5 години;  Фондове за рисков капитал в страната са: БрайтКап венчърс, LAUNCHub Ventures, Elevan и други с подкрепата на програмата на ЕС Jeremie program;  Основни проблеми: как инвеститора да се освободи от своята собственост, съпротива на мениджърите – предприемачи, липса на достатъчен капацитет за използване на предложенията за рисково финансиране. 11
 • 12. Финансиране с капитал от бизнес ангели Бизнес ангелите са частни инвеститори (хора с опит и средства), които инвестират в непублични, най-вече стартиращи предприятия (т.нар. StartUp-и). Те предоставят:  средствата за стартирането или разширяването на дейността на дадена иновативна фирма или реализацията на определена иновативна идея;  предлагат опита, контактите и уменията си под формата на консултации и менторство, изграденият си ноу-хау, и мрежа от контакти и партньори. 12
 • 13. Финансиране с капитал от бизнес ангели  Бизнес ангелите обикновено са бивши мениджъри със значителни средства и натрупан професионален опит, които извършват дялови инвестиции в иновативни предприятия в ранен стадий на развитие, а също и предоставят своя професионален и предприемачески опит. 13
 • 14. Финансиране от Фонд “Научни изследвания”  Фонд “Научни изследвания” е със статут на юридическо лице към МОН;  Средствата от фонда се използват за финансиране на дейностите (мерките) по изпълнение на националната иновационна стратегия, стратегията за интелигентна специализация и национални научни програми, фундаментални изследвания и др.;  Финансирането от фонда е предимно проектно на конкурсна основа, но е налице и директно субсидиране; 14
 • 15. Национален иновационен фонд (НИФ) Основна цел на Фонда е да насърчава научноизследователската и развойната дейност на предприятията и да стимулира сътрудничеството между науката и бизнеса в България. Преките цели на Фонда са:  Да се увеличи обемът на производството;  Да се подобри качеството на произвежданите стоки, услуги или процеси;  Да се намали количеството на използваните ресурси;  Да се увеличат инвестициите в ефективни предприятия;
 • 16. Финансиране от Националния иновационен фонд (НИФ)  Националният иновационен фонд е структура към Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП;  НИФ подкрепя проекти от два типа: - индустриални научни изследвания; - експериментално развитие; Научноизследователски развойни проекти - съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси, услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или услуги;  Финансирането от НИФ е на конкурсна основа.16
 • 17. Резултати от дейността на Националния иновационен фонд (НИФ) 17 Сесия Брой договори Договорена БФП Изплатена БФП І (2005) 43 6 700 000 4 254 634 ІІ (2005) 67 8 300 000 4 143 267 ІІІ (2006) 108 16 600 000 8 128 018 ІV (2007) 91 16 900 000 8 754 447 V (2008) 60 12 000 000 7 243 842 VІ (2012) 36 9 110 755 7 045 252 VІІ (2014) 50 9 718 944 8 109 815 VІІІ (2017) 15 4 220 284 0 Всичко 470 83 549 983 47 679 275
 • 18. Материалите са разработени на база на книгата 18 и Материали за дейността на НИФ, online on: https://www.sme.government.bg/?p=41762