SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
II ЧАСТ
ОСНОВИ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
1. Показатели за икономическата ефективност
Използването на ресурсите (имуществените и капиталовите) е
свързано с икономическата ефективност. Анализът на
икономическата ефективност се осъществява чрез
използването на редица показатели. Всички те разкриват какви
икономически ефекти (полезни резултати) реализира
дружеството с помощта на единица разходи или единица
ресурси (активи или капитали).
2
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
1. Показатели за икономическата ефективност
Изчисляването на величините на ефективността се осъществява
чрез следните формули от принципно естество:
3
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
1. Показатели за икономическата ефективност
Формулите за изчисляване на показателите за икономическата ефективност
са израз на горепосочените четири формули.
4
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
1. Показатели за икономическата ефективност
5
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
2. Показатели за доходността
Доходността е количеството доход, в чието реализиране е вложена
единица разходи (доходност на база разходи), или за чието
създаване е ангажирана единица ресурси (доходност на база
ресурси), или което е реализирано благодарение на реализирането
на единица приход (доходност на база приходи).
6
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
2. Показатели за доходността
Формулите за изчисляването на величините на доходността са:
7
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
3. Показатели за рентабилност
Рентабилността може да се определи като резултатност в смисъл -
количеството финансов резултат, в чието реализиране е вложена
единица разходи, или за чието създаване е ангажирана единица
ресурси, или което е реализирано благодарение на реализирането
на единица приход.
Налице са три вида рентабилност, а именно рентабилност на база
разходи, на база ресурси и на база приходи.
8
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ
ИЛИ РЕСУРСИ”
3. Показатели за рентабилност
Формулите, които се използват за изчисляването на величините на
рентабилността, са:
9
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
1. Показатели за ликвидност
Ликвидността на фирмата е нейната способност да погасява
своевременно своите задължения – неосчетоводени и текущи
осчетоводени.
Ликвидността на фирмата бива статична и динамична.
Статичната ликвидност е способността на фирмата по принцип
да погасява текущите си осчетоводени задължения.
Динамичната ликвидност е способността на фирмата да погасява
своите неосчетоводени и осчетоводени текущи задължения към
всеки един момент през следващата календарна година.
10
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
1. Показатели за ликвидност
Показателите за статична ликвидност са:
11
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
1. Показатели за ликвидност
Показателите за статична ликвидност са:
12
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
2. Съотношения за платежоспособност
Платежоспособността се отнася до наличността на парични
средства в по-далечен срок, за навременно посрещане на
финансовите задължения на предприятието”.
Платежоспособността може да се измери чрез използването на
следните съотношения:
13
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
2. Съотношения за платежоспособност
14
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
3. Показатели за имуществената, финансовата и капиталовата структура
на фирмата
Имуществената структура на фирмата представлява относителните дялове на
отделните активи в общата сума на актива. Особено важни съотношения, кои-
то дават представа за тази структура и е нужно да бъде акцентирано върху тях
при нейния анализ, са:
15
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
4. Показатели за финансовата автономност на фирмата
Показателите за финансова автономност са количествени
характеристики на степента на финансовата независимост на
фирмата от кредиторите.
16
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
5. Чист оборотен капитал
Чистият оборотен капитал осигурява сигурност на фирмата от
гледна точка на погасяването на текущите задължения. Той е част
от постоянния (дългосрочния) капитал.
Постоянният капитал (като цяло) и краткосрочният капитал
(като цяло) се формират така:
17
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
5. Чист оборотен капитал
Необходимо е да се вземат предвид и следните равенства:
18
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
5. Чист оборотен капитал
Чистият оборотен капитал може да бъде изчислен по един от следните два
начина:
19
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите
и погасяването на задълженията към доставчиците
20
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите
и погасяването на задълженията към доставчиците
Времетраенето на един оборот на вземанията от клиенти представлява
периода на събиране на тези вземания (при отчитане на тяхната средна
наличност по отчетна стойност). Формулата за определяне на
величината на този показател може да бъде и следната:
21
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите
и погасяването на задълженията към доставчиците
Показателите за погасяване на задълженията към доставчици са:
22
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА
ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ
КАПИТАЛИ”
6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите
и погасяването на задълженията към доставчиците
Времетраенето на един оборот на задълженията към доставчици
представлява периода на погасяване на тези задължения (при
отчитане на тяхната средна наличност).
23
Схема за провеждане на финансов анализ на бизнес
организацията
24
Схема за провеждане на финансов анализ на бизнес
организацията
25
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
II ЧАСТ
http://blogs.unwe.bg/dblagoev/

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017Tema 12 New product dev 2017
Tema 12 New product dev 2017
 
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019Tema 5 Investment projects evaluation 2019
Tema 5 Investment projects evaluation 2019
 
Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019Tema 1 Firm's investment process 2019
Tema 1 Firm's investment process 2019
 
Tema 3 Money in time 2019
Tema 3 Money in time 2019Tema 3 Money in time 2019
Tema 3 Money in time 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
Tema 4 Evaluation indicators & Fisher's intersection 2019
 
Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019
 
Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
 
Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017Tema 9 Typical IS 2017
Tema 9 Typical IS 2017
 
Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017Tema 14 Leasing 2017
Tema 14 Leasing 2017
 
Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017Tema 1 inovations 2017
Tema 1 inovations 2017
 
Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019Tema 10 Revenue from sales 2019
Tema 10 Revenue from sales 2019
 
Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017Tema 3 Open innovation 2017
Tema 3 Open innovation 2017
 
Tema 11 Net income & discounting 2019
Tema 11 Net income & discounting 2019Tema 11 Net income & discounting 2019
Tema 11 Net income & discounting 2019
 
Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019Tema 6 T-life 2019
Tema 6 T-life 2019
 
Tema 11 Planning IP 2017
Tema 11 Planning IP 2017Tema 11 Planning IP 2017
Tema 11 Planning IP 2017
 
Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017Tema 6 Diffusion of innovation 2017
Tema 6 Diffusion of innovation 2017
 
Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017Tema 13 Project appraisal 2017
Tema 13 Project appraisal 2017
 
Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017Tema 8 Portf matr 2017
Tema 8 Portf matr 2017
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 

Similar to Tema 7 Functional analysis II part 2019

JT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRsJT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRs
JobTiger Ltd.
 
Собствен капитал на предприятието
Собствен капитал на предприятиетоСобствен капитал на предприятието
Собствен капитал на предприятието
Angelina Gabrovska
 
Управление на разходите
Управление на разходитеУправление на разходите
Управление на разходите
Angelina Gabrovska
 
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarianGrowing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Mike Smay
 
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Rock'n'Roll.bg
 

Similar to Tema 7 Functional analysis II part 2019 (15)

JT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRsJT Presentation Finance for HRs
JT Presentation Finance for HRs
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
Собствен капитал на предприятието
Собствен капитал на предприятиетоСобствен капитал на предприятието
Собствен капитал на предприятието
 
Ias 1
Ias 1Ias 1
Ias 1
 
Управление на разходите
Управление на разходитеУправление на разходите
Управление на разходите
 
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
Контрол и проверки при изпълнение и мониторинг на проекти по ПРСР 2014-2020
 
20081212 Одитен комитет
20081212 Одитен комитет20081212 Одитен комитет
20081212 Одитен комитет
 
7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to7 tema kapital na pr-to
7 tema kapital na pr-to
 
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarianGrowing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
Growing your business managing cost, funding, customer satisfaction - bulgarian
 
Module 6 access to finance bg
Module 6 access to finance bgModule 6 access to finance bg
Module 6 access to finance bg
 
презентация контрол
презентация контролпрезентация контрол
презентация контрол
 
Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019Tema 9 Fixed assets 2019
Tema 9 Fixed assets 2019
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Ecofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bgEcofar wp5 module 3.6 bg
Ecofar wp5 module 3.6 bg
 
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan NedevStart UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
Start UP 2007: Financial Analysis - Yordan Nedev
 

More from Dimitar Blagoev

More from Dimitar Blagoev (19)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
 
Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019Tema 18 Human resources 2019
Tema 18 Human resources 2019
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019
 

Tema 7 Functional analysis II part 2019

 • 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 1. Показатели за икономическата ефективност Използването на ресурсите (имуществените и капиталовите) е свързано с икономическата ефективност. Анализът на икономическата ефективност се осъществява чрез използването на редица показатели. Всички те разкриват какви икономически ефекти (полезни резултати) реализира дружеството с помощта на единица разходи или единица ресурси (активи или капитали). 2
 • 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 1. Показатели за икономическата ефективност Изчисляването на величините на ефективността се осъществява чрез следните формули от принципно естество: 3
 • 4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 1. Показатели за икономическата ефективност Формулите за изчисляване на показателите за икономическата ефективност са израз на горепосочените четири формули. 4
 • 5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 1. Показатели за икономическата ефективност 5
 • 6. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 2. Показатели за доходността Доходността е количеството доход, в чието реализиране е вложена единица разходи (доходност на база разходи), или за чието създаване е ангажирана единица ресурси (доходност на база ресурси), или което е реализирано благодарение на реализирането на единица приход (доходност на база приходи). 6
 • 7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 2. Показатели за доходността Формулите за изчисляването на величините на доходността са: 7
 • 8. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 3. Показатели за рентабилност Рентабилността може да се определи като резултатност в смисъл - количеството финансов резултат, в чието реализиране е вложена единица разходи, или за чието създаване е ангажирана единица ресурси, или което е реализирано благодарение на реализирането на единица приход. Налице са три вида рентабилност, а именно рентабилност на база разходи, на база ресурси и на база приходи. 8
 • 9. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “ЕФЕКТ-РАЗХОДИ ИЛИ РЕСУРСИ” 3. Показатели за рентабилност Формулите, които се използват за изчисляването на величините на рентабилността, са: 9
 • 10. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 1. Показатели за ликвидност Ликвидността на фирмата е нейната способност да погасява своевременно своите задължения – неосчетоводени и текущи осчетоводени. Ликвидността на фирмата бива статична и динамична. Статичната ликвидност е способността на фирмата по принцип да погасява текущите си осчетоводени задължения. Динамичната ликвидност е способността на фирмата да погасява своите неосчетоводени и осчетоводени текущи задължения към всеки един момент през следващата календарна година. 10
 • 11. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 1. Показатели за ликвидност Показателите за статична ликвидност са: 11
 • 12. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 1. Показатели за ликвидност Показателите за статична ликвидност са: 12
 • 13. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 2. Съотношения за платежоспособност Платежоспособността се отнася до наличността на парични средства в по-далечен срок, за навременно посрещане на финансовите задължения на предприятието”. Платежоспособността може да се измери чрез използването на следните съотношения: 13
 • 14. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 2. Съотношения за платежоспособност 14
 • 15. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 3. Показатели за имуществената, финансовата и капиталовата структура на фирмата Имуществената структура на фирмата представлява относителните дялове на отделните активи в общата сума на актива. Особено важни съотношения, кои- то дават представа за тази структура и е нужно да бъде акцентирано върху тях при нейния анализ, са: 15
 • 16. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 4. Показатели за финансовата автономност на фирмата Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансовата независимост на фирмата от кредиторите. 16
 • 17. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 5. Чист оборотен капитал Чистият оборотен капитал осигурява сигурност на фирмата от гледна точка на погасяването на текущите задължения. Той е част от постоянния (дългосрочния) капитал. Постоянният капитал (като цяло) и краткосрочният капитал (като цяло) се формират така: 17
 • 18. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 5. Чист оборотен капитал Необходимо е да се вземат предвид и следните равенства: 18
 • 19. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 5. Чист оборотен капитал Чистият оборотен капитал може да бъде изчислен по един от следните два начина: 19
 • 20. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите и погасяването на задълженията към доставчиците 20
 • 21. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите и погасяването на задълженията към доставчиците Времетраенето на един оборот на вземанията от клиенти представлява периода на събиране на тези вземания (при отчитане на тяхната средна наличност по отчетна стойност). Формулата за определяне на величината на този показател може да бъде и следната: 21
 • 22. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите и погасяването на задълженията към доставчиците Показателите за погасяване на задълженията към доставчици са: 22
 • 23. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА АСПЕКТИТЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА ОТ ТИПА “АКТИВИ И/ИЛИ КАПИТАЛИ” 6. Показатели за събирането на вземанията от клиентите и погасяването на задълженията към доставчиците Времетраенето на един оборот на задълженията към доставчици представлява периода на погасяване на тези задължения (при отчитане на тяхната средна наличност). 23
 • 24. Схема за провеждане на финансов анализ на бизнес организацията 24
 • 25. Схема за провеждане на финансов анализ на бизнес организацията 25