SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
1
ДЕФИНИРАНЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА БИЗНЕС
СРЕДАТА В КОНТЕКСТА НА АНТИКРИЗИСНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕФИНИЦИИ ЗА СРЕДА
В понятието среда се включват онези обекти, процеси, фактори и
условия, които имат връзка с поведението и функционирането на
бизнес организацията. Това е неговата околна или обкръжаваща
среда.
Общата среда включва икономически, правни, технологични,
социални, политически и други променливи (институции, фактори,
условия, обстоятелства), които са едни и същи за всички бизнес
организации в дадена страна. Но всяка бизнес организация има
своя среда.
2
ДРУГИ ВИДОВЕ СРЕДА
Конкретната (специфична, близка) среда включва онези
променливи, които влияят директно върху формирането и достигането
на целите на бизнес организацията и изобщо върху дейността му.
Вътрешната среда на бизнес организацията обхваща факторите,
които в най-голяма степен влияят върху нейното оцеляване и успешно
функциониране: финансова позиция, качество на продукцията,
маркетингови възможности, човешки ресурси и др.
Бизнес среда – средата на организациите, създадени с цел печалба.
Критерият за включване на дадена система, обект, фактор и т.н. в
бизнес средата е силата им на влияние върху способността на бизнес
организацията да постига висока доходност и финансова устойчивост
3
4
Фирма Х
Вътрешна среда
Потенциални
нови фирми
Доставчици на
материални, фи-
нансови, човешки
и други ресурси
Клиенти и
други групи,
ползуващи
резултати от
дейността
Предприятия-
конкуренти
Продукти
заместители
Икономическа среда
ЗПС
НТСС
Институционална среда
МБС СДС
Обща среда
Конкретна
среда
Легенда:
НТС – научно-техническа среда;
СДС – социална и демографска среда;
МБС – международна бизнес среда;
ЗПС – законодателна и политическа среда
Обща, конкретна и вътрешна среда на бизнес организацията
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СРЕДАТА
Големина;
Сложност;
Разнообразие;
Многомерност;
Динамичност;
Изграденост;
Характер на влияние върху фирмите;
5
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СТАБИЛНОСТТА НА
СРЕДАТА
 степен на обичайност на събитията: обичайни (очаквани,
познати) събития; неочаквани събития, имащи аналози в
миналото; неочаквани, съвсем нови събития;
 темп на измененията: по-бавен темп от реакцията на фирмата;
темп, сравним с реакцията на фирмата и темп, по-бърз от
реакцията на фирмата;
 предсказуемост на бъдещето: бъдещето е предсказуемо по
аналогия с миналото; бъдещето може да се предвиди чрез
екстраполация; има шансове за предвиждане на основните
трудности (проблеми, заплахи) и на новите възможности; възможна
е частична предсказуемост по слаби сигнали; бъдещето е
непредсказуемо.
6
СЪСТОЯНИЯ НА СРЕДАТА
Първа степен (стабилна среда): налице са привични
(познати) събития: темпът на измененията е по-бавен
от реакцията на фирмата; бъдещето може да се
предскаже по аналогия с миналото;
Втора степен (слабо нестабилна среда): събитията са
в рамките на екстраполацията на опита; темпът на
измененията е сравним с реакцията на фирмата, а
бъдещето може да се предвиди чрез екстраполация;
(продължение)
7
(продължение)
Трета степен (умерено нестабилна среда): неочаквани събития, но
имащи аналози в миналото; темпът на измененията е сравним с
реакцията на фирмата; възможно е предсказването на по-сериозните
проблеми за фирмата, както и на новите възможности;
Четвърта степен (много нестабилна среда): появяват се неочаквани
събития; промените настъпват с по-бърз темп от реакцията на
фирмата; възможна е частична предсказуемост по слаби сигнали;
Пета степен (турбулентна среда): появяват се нови и съвършено
нови събития; темпът на промените е по-бърз от реакцията на
фирмата; бъдещето е частично предсказуемо по слаби сигнали или е
напълно непредсказуемо.
8
СЪСТОЯНИЯ НА СРЕДАТА
АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА ФИРМАТА
Анализът на бизнес средата е ключов елемент при
формулиране на стратегията на бизнес организациите
за управление в условия на криза.
Стратегията на бизнес организацията дава отговор на
три основни въпроса:
1. Каква е позицията на организацията в момента (в
кой бизнес е, какво прави, какво е било преди
проявлението на кризисните фактори, какво е станало
след тяхната проява)?
2. Къде би трябвало да бъде организацията според
собствениците и мениджърите (коя е предпочитаната
позиция, кои трябва да са нейните цели)?
3. Как организацията ще премине от сегашната към
желаната позиция (каква да е стратегията)? 9
10
Анализ на общата
среда
Анализ на отрасъла
и конкурентите
(анализ на
конкретната среда)
Анализ на
вътрешната среда на
организацията
Благоприятни
възможности и
кризисни заплахи за
организацията от
външната среда
Вътрешни силни и
слаби страни на
организацията за
преодоляване на
кризата
Връзка между анализа на общата среда, анализа на
отрасъла и конкурентите и анализа на вътрешната среда
на организацията
Антикрисина
политика,
стратегия и
програма

More Related Content

What's hot

Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Dimitar Blagoev
 

What's hot (9)

Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019Tema 3 Enterprise typology 2019
Tema 3 Enterprise typology 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019Tema 3 Analysis of external environment 2019
Tema 3 Analysis of external environment 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 

Similar to Tema 5 Features of the business environment 2019

Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Dimitar Blagoev
 
15-06_G_Kurteva_P_Georgieva.pdf
15-06_G_Kurteva_P_Georgieva.pdf15-06_G_Kurteva_P_Georgieva.pdf
15-06_G_Kurteva_P_Georgieva.pdfssuser931ca31
 
Външна и вътрешна среда на организацията
Външна и вътрешна среда на организациятаВъншна и вътрешна среда на организацията
Външна и вътрешна среда на организациятаAngelina Gabrovska
 
Бистра Ценова - Психологически тормоз на работното място
Бистра Ценова - Психологически тормоз на работното мястоБистра Ценова - Психологически тормоз на работното място
Бистра Ценова - Психологически тормоз на работното мястоZbut.Eu
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Dimitar Blagoev
 
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six SigmaПрактиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigmagjadkov
 
AGILE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERNIZATION OF THE TERRITORIAL STRUCT...
AGILE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERNIZATION OF THE TERRITORIAL STRUCT...AGILE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERNIZATION OF THE TERRITORIAL STRUCT...
AGILE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERNIZATION OF THE TERRITORIAL STRUCT...Светла Иванова
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEducation PowerPoints
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеKarel Van Isacker
 
Work in a partnership with stakeholders
Work in a partnership with stakeholdersWork in a partnership with stakeholders
Work in a partnership with stakeholdersvanyativi
 
How to be highly effective at work, in the family and with friends not-final
How to be highly effective at work, in the family and with friends not-finalHow to be highly effective at work, in the family and with friends not-final
How to be highly effective at work, in the family and with friends not-finalRalitsa Voronevska
 
Developing direct reports and others bg
Developing direct reports and others bgDeveloping direct reports and others bg
Developing direct reports and others bgBorislav Ignatov
 
Успешни продажби ІІ
Успешни продажби ІІУспешни продажби ІІ
Успешни продажби ІІTrainSoft
 
Analiz na ysloviqta i bezopasnostta na tryda
Analiz na ysloviqta i bezopasnostta na trydaAnaliz na ysloviqta i bezopasnostta na tryda
Analiz na ysloviqta i bezopasnostta na trydaDanail Nedkov
 
15 HR Weekend - Liebherr Presentation
15 HR Weekend - Liebherr Presentation15 HR Weekend - Liebherr Presentation
15 HR Weekend - Liebherr PresentationJobTiger Ltd.
 
Start UP 2008: The Entrepreneurship and the Young people - Milen Vrabevski
Start UP 2008: The Entrepreneurship and the Young people - Milen VrabevskiStart UP 2008: The Entrepreneurship and the Young people - Milen Vrabevski
Start UP 2008: The Entrepreneurship and the Young people - Milen VrabevskiRock'n'Roll.bg
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxcaniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxcaniceconsulting
 
Moby2 Consultаtion 2014
Moby2 Consultаtion 2014Moby2 Consultаtion 2014
Moby2 Consultаtion 2014Moby2 Ltd.
 

Similar to Tema 5 Features of the business environment 2019 (20)

Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
15-06_G_Kurteva_P_Georgieva.pdf
15-06_G_Kurteva_P_Georgieva.pdf15-06_G_Kurteva_P_Georgieva.pdf
15-06_G_Kurteva_P_Georgieva.pdf
 
Външна и вътрешна среда на организацията
Външна и вътрешна среда на организациятаВъншна и вътрешна среда на организацията
Външна и вътрешна среда на организацията
 
Бистра Ценова - Психологически тормоз на работното място
Бистра Ценова - Психологически тормоз на работното мястоБистра Ценова - Психологически тормоз на работното място
Бистра Ценова - Психологически тормоз на работното място
 
Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019Tema 1 Enterprise main 2019
Tema 1 Enterprise main 2019
 
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six SigmaПрактиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
Практиката на Хюлет-Пакард в прилагането на Lean Six Sigma
 
AGILE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERNIZATION OF THE TERRITORIAL STRUCT...
AGILE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERNIZATION OF THE TERRITORIAL STRUCT...AGILE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERNIZATION OF THE TERRITORIAL STRUCT...
AGILE MANAGEMENT AS AN ELEMENT OF THE MODERNIZATION OF THE TERRITORIAL STRUCT...
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
 
Work in a partnership with stakeholders
Work in a partnership with stakeholdersWork in a partnership with stakeholders
Work in a partnership with stakeholders
 
How to be highly effective at work, in the family and with friends not-final
How to be highly effective at work, in the family and with friends not-finalHow to be highly effective at work, in the family and with friends not-final
How to be highly effective at work, in the family and with friends not-final
 
Developing direct reports and others bg
Developing direct reports and others bgDeveloping direct reports and others bg
Developing direct reports and others bg
 
4.Work Related Stress
4.Work Related Stress4.Work Related Stress
4.Work Related Stress
 
Успешни продажби ІІ
Успешни продажби ІІУспешни продажби ІІ
Успешни продажби ІІ
 
Analiz na ysloviqta i bezopasnostta na tryda
Analiz na ysloviqta i bezopasnostta na trydaAnaliz na ysloviqta i bezopasnostta na tryda
Analiz na ysloviqta i bezopasnostta na tryda
 
15 HR Weekend - Liebherr Presentation
15 HR Weekend - Liebherr Presentation15 HR Weekend - Liebherr Presentation
15 HR Weekend - Liebherr Presentation
 
Start UP 2008: The Entrepreneurship and the Young people - Milen Vrabevski
Start UP 2008: The Entrepreneurship and the Young people - Milen VrabevskiStart UP 2008: The Entrepreneurship and the Young people - Milen Vrabevski
Start UP 2008: The Entrepreneurship and the Young people - Milen Vrabevski
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptxBG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
BG PROSPER - Module 2 - Unit 3.pptx
 
Moby2 Consultаtion 2014
Moby2 Consultаtion 2014Moby2 Consultаtion 2014
Moby2 Consultаtion 2014
 

More from Dimitar Blagoev

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (14)

Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019Tema 6 National level innovation leadership 2019
Tema 6 National level innovation leadership 2019
 
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
Tema 5 Firm's innovation leadership II part 2019
 
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019Tema 6 Macroeconomic environment 2019
Tema 6 Macroeconomic environment 2019
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
 
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019Tema 17 Enterprise life cycle 2019
Tema 17 Enterprise life cycle 2019
 
Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019Tema 16 Product life cycle 2019
Tema 16 Product life cycle 2019
 
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019Tema 15 Enterprise internationalization 2019
Tema 15 Enterprise internationalization 2019
 
Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019Tema 14 Enterprise external environment 2019
Tema 14 Enterprise external environment 2019
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019Tema 12 Enter. investment process 2019
Tema 12 Enter. investment process 2019
 

Tema 5 Features of the business environment 2019

  • 1. 1 ДЕФИНИРАНЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА БИЗНЕС СРЕДАТА В КОНТЕКСТА НА АНТИКРИЗИСНОТО УПРАВЛЕНИЕ
  • 2. ДЕФИНИЦИИ ЗА СРЕДА В понятието среда се включват онези обекти, процеси, фактори и условия, които имат връзка с поведението и функционирането на бизнес организацията. Това е неговата околна или обкръжаваща среда. Общата среда включва икономически, правни, технологични, социални, политически и други променливи (институции, фактори, условия, обстоятелства), които са едни и същи за всички бизнес организации в дадена страна. Но всяка бизнес организация има своя среда. 2
  • 3. ДРУГИ ВИДОВЕ СРЕДА Конкретната (специфична, близка) среда включва онези променливи, които влияят директно върху формирането и достигането на целите на бизнес организацията и изобщо върху дейността му. Вътрешната среда на бизнес организацията обхваща факторите, които в най-голяма степен влияят върху нейното оцеляване и успешно функциониране: финансова позиция, качество на продукцията, маркетингови възможности, човешки ресурси и др. Бизнес среда – средата на организациите, създадени с цел печалба. Критерият за включване на дадена система, обект, фактор и т.н. в бизнес средата е силата им на влияние върху способността на бизнес организацията да постига висока доходност и финансова устойчивост 3
  • 4. 4 Фирма Х Вътрешна среда Потенциални нови фирми Доставчици на материални, фи- нансови, човешки и други ресурси Клиенти и други групи, ползуващи резултати от дейността Предприятия- конкуренти Продукти заместители Икономическа среда ЗПС НТСС Институционална среда МБС СДС Обща среда Конкретна среда Легенда: НТС – научно-техническа среда; СДС – социална и демографска среда; МБС – международна бизнес среда; ЗПС – законодателна и политическа среда Обща, конкретна и вътрешна среда на бизнес организацията
  • 6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СТАБИЛНОСТТА НА СРЕДАТА  степен на обичайност на събитията: обичайни (очаквани, познати) събития; неочаквани събития, имащи аналози в миналото; неочаквани, съвсем нови събития;  темп на измененията: по-бавен темп от реакцията на фирмата; темп, сравним с реакцията на фирмата и темп, по-бърз от реакцията на фирмата;  предсказуемост на бъдещето: бъдещето е предсказуемо по аналогия с миналото; бъдещето може да се предвиди чрез екстраполация; има шансове за предвиждане на основните трудности (проблеми, заплахи) и на новите възможности; възможна е частична предсказуемост по слаби сигнали; бъдещето е непредсказуемо. 6
  • 7. СЪСТОЯНИЯ НА СРЕДАТА Първа степен (стабилна среда): налице са привични (познати) събития: темпът на измененията е по-бавен от реакцията на фирмата; бъдещето може да се предскаже по аналогия с миналото; Втора степен (слабо нестабилна среда): събитията са в рамките на екстраполацията на опита; темпът на измененията е сравним с реакцията на фирмата, а бъдещето може да се предвиди чрез екстраполация; (продължение) 7
  • 8. (продължение) Трета степен (умерено нестабилна среда): неочаквани събития, но имащи аналози в миналото; темпът на измененията е сравним с реакцията на фирмата; възможно е предсказването на по-сериозните проблеми за фирмата, както и на новите възможности; Четвърта степен (много нестабилна среда): появяват се неочаквани събития; промените настъпват с по-бърз темп от реакцията на фирмата; възможна е частична предсказуемост по слаби сигнали; Пета степен (турбулентна среда): появяват се нови и съвършено нови събития; темпът на промените е по-бърз от реакцията на фирмата; бъдещето е частично предсказуемо по слаби сигнали или е напълно непредсказуемо. 8 СЪСТОЯНИЯ НА СРЕДАТА
  • 9. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА ФИРМАТА Анализът на бизнес средата е ключов елемент при формулиране на стратегията на бизнес организациите за управление в условия на криза. Стратегията на бизнес организацията дава отговор на три основни въпроса: 1. Каква е позицията на организацията в момента (в кой бизнес е, какво прави, какво е било преди проявлението на кризисните фактори, какво е станало след тяхната проява)? 2. Къде би трябвало да бъде организацията според собствениците и мениджърите (коя е предпочитаната позиция, кои трябва да са нейните цели)? 3. Как организацията ще премине от сегашната към желаната позиция (каква да е стратегията)? 9
  • 10. 10 Анализ на общата среда Анализ на отрасъла и конкурентите (анализ на конкретната среда) Анализ на вътрешната среда на организацията Благоприятни възможности и кризисни заплахи за организацията от външната среда Вътрешни силни и слаби страни на организацията за преодоляване на кризата Връзка между анализа на общата среда, анализа на отрасъла и конкурентите и анализа на вътрешната среда на организацията Антикрисина политика, стратегия и програма