SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
1
АНАЛИЗ НА ОБЩАТА СРЕДА НА ФИРМАТА
(ЗА ЦЕЛИТЕ НА АНТИКРИЗИСНОТО
УПРАВЛЕНИЕ)
СЪЩНОСТ
Анализът обхваща три етапа:
Дефиниране на елементите на общата среда в
т.ч. по видове среда;
Изследване (сканиране) и прогнозиране на
средата;
Систематизиране (интерпретиране) на
резултатите от проучването и прогнозирането във
вид удобен за бизнес анализа и антикризисно
управление на фирмата;
2
ДЕФИНИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОБЩАТА СРЕДА
А. Икономическа среда:
темп на икономически растеж; БВП; инфлация;
външен дълг; вътрешен дълг; внос; износ; търговско
салдо; основен лихвен процент; валутен курс; валутен
резерв; структура на собствеността; инвестиции;
стабилност на банковата система; фондова борса;
платежоспособно търсене; цени на енергийните
ресурси; минимална работна заплата (респ. разценка
на час); процент на безработица, естествени
монополи; сива (респ. черна) икономика; парично
предлагане; интеграция; процент на използване на
производствените мощности и др.
3
ПОДХОДИ КЪМ АНАЛИЗА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА
Експертен избор на няколко важни индикатори
на средата;
Едновременен анализ на икономическата и
научно-техническата среда;
Анализ на три равнища: икономиката като цяло
(национално стопанство), избрани райони и
международна икономика.
4
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗБОР ПРИ ПЪРВИЯ ПОДХОД
 Темп на икономически растеж или спад;
 Темп на инфлацията;
 Външен дълг;
 Вътрешен дълг;
 Търговско салдо;
 Валутен курс;
 Бюджетен дефицит и др.
5
МАТРИЦА ПРИ ВТОРИЯ ПОДХОД
 Първа група фактори, свързани с качествените
изменения на продуктите, на процесите и на
знанията за продуктите и процесите;
 Втора група фактори, свързани с
потребностите, ресурсите и пазарите;
 Проучването на всяка от 9-те области (клетки от
матрицата) се състои в анализ на
характеристиките на съставните й елементи
6
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ФОКУСИРАН ВЪРХУ
НЯКОЛКО ОБЛАСТИ
 Компонентите на брутния вътрешен продукт: лични
разходи за стоки и услуги, инвестиции, държавни
разходи, приходи и печалби на лицата и
корпорациите и др.
 Инфлацията: принос на отделните групи стоки за
равнището на индекса на потребителските цени,
очаквани изменения в цените и др.
 Индикаторите на икономическата активност: индекси
на обема на производството за икономиката като
цяло, по сектори, производства и по-важни видове
продукция; степен на използване на
производствените мощности и др.
 Лихвеният процент.
7
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
РАЗДЕЛЕНИ В ТРИ ГРУПИ
 Показатели, които показват какво се е случило в
икономиката;
 Показатели, които показват какво се очаква да се
получи в бъдеще;
 Показатели, които характеризират очакваните
със закъснение (лаг) ефекти след промените,
отразени от показателите от първата група;
 Кой и въз основа на каква информация дава
оценките?
8
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИКАТА НА РАЙОНА (РАЙОНИТЕ), В
КОЙТО ОПЕРИРА ФИРМАТА
 Промени в безработицата;
 Промени в равнището на заплащане;
 Търсене на индустриални и потребителски стоки;
 Развитие на инфраструктурата на района и др.
 Източници на информация: регионални планове,
регионална иновационна стратегия, национални и
европейски фондове за стимулиране развитието на
регионите, големи инфраструктурни проекти,
трансгранично сътрудничество (напр.
Черноморско икономическо сътрудничество)
9
Б. ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА
 икономическа политика (либерална, монетарна,
неокейнеианска);
 роля на държавата (регулиране, дерегулиране);
 политика по отношение на цените, стимулирането на
износа, изостаналите райони и др.;
 търговски закон; данъчни закони;
 закони и правителствени програми за развитие на
дребния бизнес; закони за стимулиране на чуждите
инвестиции;
 екологични закони; антимонополни закони; закони за
закрила на обектите на интелектуалната собственост;
 правна защита на потребителите; правна защита срещу
корупцията и бюрокрацията;
 политическа система; избирателна система; свобода на
словото; лобиращи групи,
 правителствени инвестиционни програми и др.
10
В. НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКА СРЕДА
 научни организации, ВУЗ, посреднически
организации; база данни на Патентното ведомство –
регистрирани патенти, търговски марки и др.
научни публикации;
 форми на технологичен трансфер;
 темп на обновяване на продуктите и технологиите;
жизнен цикъл на произвежданите продукти и на
задоволяваните с тях потребности;
 човешки капитал за иновации; средства от
бюджета, отделяни за научни изследвания; търговия
с патенти и лицензи;
 достъп до Интернет;
 правна защита на иновациите;
 организационни форми за подпомагане на
технологичното развитие - научно-промишлени
паркове, инкубатори, иновационни мрежи и др.;
 източници на финансиране на технологичното
развитие и др.
11
Г. СОЦИАЛНА СРЕДА
 доходи; безработица; социално разслояване;
жизнен стандарт;
 социално осигуряване; социално подпомагане;
здравеопазване; престъпност;
 численост и структура на населението
(възрастова, образователна, етническа, полова,
териториална, религиозна и др.);
 урбанизация; миграция;
 начин на живот (хранене, отдих, спорт и др.);
 предприемаческа нагласа; раждаемост;
смъртност;
 очаквания на обществото по отношение на
бизнеса (опазване на околната среда, етика в
бизнеса, уважение на човешките права и др.) и
др.
12
ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА СЕ
СВЕЖДА ДО:
 Промените в потребностите, вкусовете и
предпочитанията на потребителите;
 Отношението на наетите към фирмата;
 Обществените очаквания за поемане и
изпълнение от фирмата на социални
отговорности;
13
Д. ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА
 държавни органи за регулиране на икономиката –
министерства, агенции, Комисия за енергийно и
водно регулиране, Комисия за финансов надзор,
Комисия за лекарствените средства, Комисия за
защита на потребителите, комисия за защита на
конкуренцията ;
 държавни фондове за финансиране на иновационни
проекти, Агенция за чуждестранните инвестиции,
Комисия за защита на конкуренцията, Патентно
ведомство; органи на данъчната администрация;
 стопански камари и палати, предприемачески
центрове; организации на работодателите; браншови
съюзи;
 банки и други кредитни институции;
 центрове за икономически и други изследвания,
фондации и др. държавни и недържавни институции с
функции в икономическата сфера и др.;
14
Е. МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС СРЕДА
 програми на Европейския съюз; целеви
инвестиционни фондове с чуждестранен
капитал за подпомагане на бизнеса; кредитни
линии на ЕБВР и др.;
 програми за международни инфраструктурни
обекти и за опазване на природната среда;
 международни конвенции и споразумения за
взаимна закрила на инвестициите; ISO 9000 :
2000; митнически споразумения;
 войни; ембарго и др.
15
ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
 Публикувани резултати от проучвания и
прогнози за различни цели на
министерства, агенции, университети,
БНБ и др.
 Информация, събрана от консултантски
фирми въз основа на сключен договор;
 Информация, събрана от мениджърите и
сътрудниците в организацията.
16

More Related Content

More from Dimitar Blagoev

Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Dimitar Blagoev
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Dimitar Blagoev
 

More from Dimitar Blagoev (20)

Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
Tema 4 Firm's innovation leadership I part 2019
 
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
Tema 3 Innovation leadership & achievements 2019
 
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
Tema 2 Innovation competencies leadership 2019
 
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
Tema 1 Innovation & technological leadership 2019
 
Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019Tema 9 SWOT analysis 2019
Tema 9 SWOT analysis 2019
 
Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019Tema 8 Functional analysis III part 2019
Tema 8 Functional analysis III part 2019
 
Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019Tema 7 Functional analysis II part 2019
Tema 7 Functional analysis II part 2019
 
Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019Tema 6 Functional analysis I part 2019
Tema 6 Functional analysis I part 2019
 
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019Tema 5 Analysis of internal environment 2019
Tema 5 Analysis of internal environment 2019
 
Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019Tema 4 Sectoral analysis 2019
Tema 4 Sectoral analysis 2019
 
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
Tema 2 Definition and characteristics of business environment 2019
 
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019Tema 1 Introduction in business analyse 2019
Tema 1 Introduction in business analyse 2019
 
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019Tema 9 Anti-crisis management results 2019
Tema 9 Anti-crisis management results 2019
 
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
Tema 8 Research on anti-crisis management 2019
 
Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019Tema 7 Analysis of competitors 2019
Tema 7 Analysis of competitors 2019
 
Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019Tema 5 Features of the business environment 2019
Tema 5 Features of the business environment 2019
 
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019Tema 4 Anti-crisis policy 2019
Tema 4 Anti-crisis policy 2019
 
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
Tema 3 Anti-crisis strategic management 2019
 
Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019Tema 2 Krisis management 2019
Tema 2 Krisis management 2019
 
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
Tema 1 Introduction anti-crisis management 2019
 

Tema 6 Macroeconomic environment 2019

 • 1. 1 АНАЛИЗ НА ОБЩАТА СРЕДА НА ФИРМАТА (ЗА ЦЕЛИТЕ НА АНТИКРИЗИСНОТО УПРАВЛЕНИЕ)
 • 2. СЪЩНОСТ Анализът обхваща три етапа: Дефиниране на елементите на общата среда в т.ч. по видове среда; Изследване (сканиране) и прогнозиране на средата; Систематизиране (интерпретиране) на резултатите от проучването и прогнозирането във вид удобен за бизнес анализа и антикризисно управление на фирмата; 2
 • 3. ДЕФИНИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОБЩАТА СРЕДА А. Икономическа среда: темп на икономически растеж; БВП; инфлация; външен дълг; вътрешен дълг; внос; износ; търговско салдо; основен лихвен процент; валутен курс; валутен резерв; структура на собствеността; инвестиции; стабилност на банковата система; фондова борса; платежоспособно търсене; цени на енергийните ресурси; минимална работна заплата (респ. разценка на час); процент на безработица, естествени монополи; сива (респ. черна) икономика; парично предлагане; интеграция; процент на използване на производствените мощности и др. 3
 • 4. ПОДХОДИ КЪМ АНАЛИЗА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА Експертен избор на няколко важни индикатори на средата; Едновременен анализ на икономическата и научно-техническата среда; Анализ на три равнища: икономиката като цяло (национално стопанство), избрани райони и международна икономика. 4
 • 5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗБОР ПРИ ПЪРВИЯ ПОДХОД  Темп на икономически растеж или спад;  Темп на инфлацията;  Външен дълг;  Вътрешен дълг;  Търговско салдо;  Валутен курс;  Бюджетен дефицит и др. 5
 • 6. МАТРИЦА ПРИ ВТОРИЯ ПОДХОД  Първа група фактори, свързани с качествените изменения на продуктите, на процесите и на знанията за продуктите и процесите;  Втора група фактори, свързани с потребностите, ресурсите и пазарите;  Проучването на всяка от 9-те области (клетки от матрицата) се състои в анализ на характеристиките на съставните й елементи 6
 • 7. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ФОКУСИРАН ВЪРХУ НЯКОЛКО ОБЛАСТИ  Компонентите на брутния вътрешен продукт: лични разходи за стоки и услуги, инвестиции, държавни разходи, приходи и печалби на лицата и корпорациите и др.  Инфлацията: принос на отделните групи стоки за равнището на индекса на потребителските цени, очаквани изменения в цените и др.  Индикаторите на икономическата активност: индекси на обема на производството за икономиката като цяло, по сектори, производства и по-важни видове продукция; степен на използване на производствените мощности и др.  Лихвеният процент. 7
 • 8. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗДЕЛЕНИ В ТРИ ГРУПИ  Показатели, които показват какво се е случило в икономиката;  Показатели, които показват какво се очаква да се получи в бъдеще;  Показатели, които характеризират очакваните със закъснение (лаг) ефекти след промените, отразени от показателите от първата група;  Кой и въз основа на каква информация дава оценките? 8
 • 9. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИКАТА НА РАЙОНА (РАЙОНИТЕ), В КОЙТО ОПЕРИРА ФИРМАТА  Промени в безработицата;  Промени в равнището на заплащане;  Търсене на индустриални и потребителски стоки;  Развитие на инфраструктурата на района и др.  Източници на информация: регионални планове, регионална иновационна стратегия, национални и европейски фондове за стимулиране развитието на регионите, големи инфраструктурни проекти, трансгранично сътрудничество (напр. Черноморско икономическо сътрудничество) 9
 • 10. Б. ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА  икономическа политика (либерална, монетарна, неокейнеианска);  роля на държавата (регулиране, дерегулиране);  политика по отношение на цените, стимулирането на износа, изостаналите райони и др.;  търговски закон; данъчни закони;  закони и правителствени програми за развитие на дребния бизнес; закони за стимулиране на чуждите инвестиции;  екологични закони; антимонополни закони; закони за закрила на обектите на интелектуалната собственост;  правна защита на потребителите; правна защита срещу корупцията и бюрокрацията;  политическа система; избирателна система; свобода на словото; лобиращи групи,  правителствени инвестиционни програми и др. 10
 • 11. В. НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКА СРЕДА  научни организации, ВУЗ, посреднически организации; база данни на Патентното ведомство – регистрирани патенти, търговски марки и др. научни публикации;  форми на технологичен трансфер;  темп на обновяване на продуктите и технологиите; жизнен цикъл на произвежданите продукти и на задоволяваните с тях потребности;  човешки капитал за иновации; средства от бюджета, отделяни за научни изследвания; търговия с патенти и лицензи;  достъп до Интернет;  правна защита на иновациите;  организационни форми за подпомагане на технологичното развитие - научно-промишлени паркове, инкубатори, иновационни мрежи и др.;  източници на финансиране на технологичното развитие и др. 11
 • 12. Г. СОЦИАЛНА СРЕДА  доходи; безработица; социално разслояване; жизнен стандарт;  социално осигуряване; социално подпомагане; здравеопазване; престъпност;  численост и структура на населението (възрастова, образователна, етническа, полова, териториална, религиозна и др.);  урбанизация; миграция;  начин на живот (хранене, отдих, спорт и др.);  предприемаческа нагласа; раждаемост; смъртност;  очаквания на обществото по отношение на бизнеса (опазване на околната среда, етика в бизнеса, уважение на човешките права и др.) и др. 12
 • 13. ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА СЕ СВЕЖДА ДО:  Промените в потребностите, вкусовете и предпочитанията на потребителите;  Отношението на наетите към фирмата;  Обществените очаквания за поемане и изпълнение от фирмата на социални отговорности; 13
 • 14. Д. ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА  държавни органи за регулиране на икономиката – министерства, агенции, Комисия за енергийно и водно регулиране, Комисия за финансов надзор, Комисия за лекарствените средства, Комисия за защита на потребителите, комисия за защита на конкуренцията ;  държавни фондове за финансиране на иновационни проекти, Агенция за чуждестранните инвестиции, Комисия за защита на конкуренцията, Патентно ведомство; органи на данъчната администрация;  стопански камари и палати, предприемачески центрове; организации на работодателите; браншови съюзи;  банки и други кредитни институции;  центрове за икономически и други изследвания, фондации и др. държавни и недържавни институции с функции в икономическата сфера и др.; 14
 • 15. Е. МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС СРЕДА  програми на Европейския съюз; целеви инвестиционни фондове с чуждестранен капитал за подпомагане на бизнеса; кредитни линии на ЕБВР и др.;  програми за международни инфраструктурни обекти и за опазване на природната среда;  международни конвенции и споразумения за взаимна закрила на инвестициите; ISO 9000 : 2000; митнически споразумения;  войни; ембарго и др. 15
 • 16. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ  Публикувани резултати от проучвания и прогнози за различни цели на министерства, агенции, университети, БНБ и др.  Информация, събрана от консултантски фирми въз основа на сключен договор;  Информация, събрана от мениджърите и сътрудниците в организацията. 16