SlideShare a Scribd company logo
“Sé lo que quiero contar, pero no hay nada que explicar. Cada uno
tiene que ver lo que tiene delante”
Por eso suelo prescindir de los títulos y si los pongo son alusivos a
algún elemento del cuadro no a su contenido.
Antoni TàpiesAntoni Tàpies
ÀNTONI TÀPIES. CREU i RÀNTONI TÀPIES. CREU i R
Antoni TÀPIES:
CREU I R (1975)
El nostre anàlisi s’estructura:
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL
3. L’ANÀLISI FORMAL
4. INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
5. ALTRES CONSIDERACIONS
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
- Nom de l’obra- Nom de l’obra
- Autor- Autor
- Estil- Estil
- Cronologia- Cronologia
- Tècnica i suport- Tècnica i suport
- Localització- Localització
- Dimensions- Dimensions
Antoni TàpiesAntoni Tàpies
Informalisme (pintura matèrica)Informalisme (pintura matèrica)
19751975
Tècnica mixta sobre fustaTècnica mixta sobre fusta
MACBA (Barcelona)MACBA (Barcelona)
1,62 x 1,62 m.1,62 x 1,62 m.
Creu i RCreu i R
PRIMERA APROXIMACIÓ
2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL
EPOCAEPOCA
Antoni Tàpies pinta Creu i R unsAntoni Tàpies pinta Creu i R uns mesos abans de la mort de Francomesos abans de la mort de Franco. Durant aquell. Durant aquell
any l'artista va contribuir amb un cartell i una litografia a una campanya per abolir laany l'artista va contribuir amb un cartell i una litografia a una campanya per abolir la
pena de mort a Espanya ipena de mort a Espanya i va participar activament en les lluites que demanavenva participar activament en les lluites que demanaven
l'amnistia dels presos políticsl'amnistia dels presos polítics del règim franquista.del règim franquista.
Per l’abolició de laPer l’abolició de la
pena de mort, 1975pena de mort, 1975
La senyeraLa senyera
2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC
La seva obra, des dels seus inicis sempre va estarLa seva obra, des dels seus inicis sempre va estar influenciada per la situacióinfluenciada per la situació
política a Espanyapolítica a Espanya ..
AUTORAUTOR
Antoni Tàpies està considerat com el pintor català més significatiu de la segona meitat
del segle XX . Autodidacta, abandona el seus estudis de dret per dedicar-se a la pintura.
Va ser cofundador del grup Dau al Set on va realitzar el seus primers treballs dins de
L’òrbita surrealista..
Antoni TÀPIES (Barcelona 1923-2012)Antoni TÀPIES (Barcelona 1923-2012)
Antoni Tàpies expressa des de ben aviat un interès per la
matèria, L’any 1953 comença a treballar amb diversos
materials de rebuig com ara papers, draps,o cordills,
vinculant-se aixì al informalisme.
L’obra d’Antoni Tàpies ha estat sempre permeable als
esdeveniments polítics i socials del moment. A finals dels
anys seixanta i començament dels setanta, el seu compromís
polític contra la dictadura s’intensifica, i les obres d’aquest
període tenen un marcat caràcter de denúncia i de protesta.
Al marge de la pintura i les seves incursions en l’escultura en els anys 80, Tàpies
també ha desenvolupat molt l’obra gràfica, il·lustrant una gran quantitat de llibres en
col·laboració amb poetes i escriptors com Alberti, Brosa o Saramago entre d’altres.
+ INFO
2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC
ESTILESTIL
L'Informalisme és unL'Informalisme és un moviment pictòricmoviment pictòric que compren totes lesque compren totes les tendències abstractes itendències abstractes i
gestualsgestuals que es van desenvolupar a França a la restaque es van desenvolupar a França a la resta d'Europa després de la Segonad'Europa després de la Segona
Guerra MundialGuerra Mundial, en paral•lel amb l'expressionisme abstracte estadounidenc., en paral•lel amb l'expressionisme abstracte estadounidenc.
Informalisme
Dins d'aquest moviment es diferencienDins d'aquest moviment es diferencien
diferents correntsdiferents corrents, com l'abstracció lírica,, com l'abstracció lírica,
la pintura matèrica, el taquisme, etc.la pintura matèrica, el taquisme, etc.
Tàpies, en l'obraTàpies, en l'obra Creu i RCreu i R se situa dinsse situa dins
d'aquest estil i practica lad'aquest estil i practica la "pintura"pintura
matèrica",matèrica", que es caracteritza per laque es caracteritza per la
tècnica mixta i l'ús de materialstècnica mixta i l'ús de materials
heterogenisheterogenis, moltes vegades de rebuig, moltes vegades de rebuig
o de reciclatge,o de reciclatge, barrejats amb elsbarrejats amb els
materials tradicionals de l'artmaterials tradicionals de l'art cercantcercant
un nou llenguatge d'expressióun nou llenguatge d'expressió
artística.artística.
Les obres més característiques de TàpiesLes obres més característiques de Tàpies
són les que aplica la sevasón les que aplica la seva mixturamixtura dede
diversos materials en composicions quediversos materials en composicions que
adquireixen laadquireixen la consistència de mursconsistència de murs oo paretsparets
2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC
2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC
3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ
Tàpies disposa unaTàpies disposa una sèrie de signes isèrie de signes i
lletres sobre un fons matèriclletres sobre un fons matèric, format per, format per
una barreja de terra i pintura.una barreja de terra i pintura.
3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL
El centre de la composició l’ocupa unaEl centre de la composició l’ocupa una
creucreu blanca,blanca, sobre la qual hi ha unasobre la qual hi ha una grangran
“H”,“H”, també blanca i unatambé blanca i una “R”“R” de colorde color
negre coronoda pernegre coronoda per pinzellades ràpides ipinzellades ràpides i
pastoses de color vermellpastoses de color vermell intens queintens que
deliminten unadeliminten una franja superior llisafranja superior llisa..
Al costa de la “R” Tàpies hi coloca unaAl costa de la “R” Tàpies hi coloca una
“T” inclinada“T” inclinada sota la qual, una mica méssota la qual, una mica més
avall podem llegir laavall podem llegir la paraula “gat”.paraula “gat”.
Finalment a la part inferior dreta delFinalment a la part inferior dreta del
quadre podem observar que estàquadre podem observar que està
ocupada perocupada per una altre “R”una altre “R” de color blanc,de color blanc,
acompanyada d’unaacompanyada d’una petita creupetita creu , també, també
blanca.blanca.
Tàpies ha creat alguns d’aquests signes i lletres utilitzant laTàpies ha creat alguns d’aquests signes i lletres utilitzant la tècnica del grattagetècnica del grattage
Tot plegat contribueix a donar al quadre unTot plegat contribueix a donar al quadre un efecteefecte tridimensional, volumètrictridimensional, volumètric (de(de
relleu)relleu)
3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL
En la resta el pintor aplicaEn la resta el pintor aplica pinzellades amples i gruixudespinzellades amples i gruixudes
UtilitzaUtilitza també l’adició de fragments de teixittambé l’adició de fragments de teixit per l'elaboració de la lletra “H”per l'elaboració de la lletra “H”
ELS ELEMENTS PLÀSTICSELS ELEMENTS PLÀSTICS
LaLa gamma cromàticagamma cromàtica ésés reduïdareduïda: ocre,: ocre,
vermell, blanc i negre. Són colors propisvermell, blanc i negre. Són colors propis
de la matèria, terrosos.de la matèria, terrosos.
Tapies dóna molta importància aTapies dóna molta importància a la superfíciela superfície de l'obra la qual adquireix qualitatde l'obra la qual adquireix qualitat dede
relleurelleu: la sorra, les pedres, la tela enganxada amb la que difuixa la que dibuixa una: la sorra, les pedres, la tela enganxada amb la que difuixa la que dibuixa una
lletra (H) creenlletra (H) creen efectes d'ombra, aporten a l’obra una gran expressivitatefectes d'ombra, aporten a l’obra una gran expressivitat..
En la construcció de l'obra podemEn la construcció de l'obra podem
observarobservar dos nivellsdos nivells::
3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL
L’Austeritat cromàticaL’Austeritat cromàtica és un tret distintiués un tret distintiu
de l’obra de Tapies.de l’obra de Tapies.
-ElEl fons matèricfons matèric formatformat per la texturaper la textura
de la sorra, les pedres i la telade la sorra, les pedres i la tela..
-ElEl dibuix i la líniadibuix i la línia donats per la creu, lesdonats per la creu, les
lletres (R, H) i els signes (+)lletres (R, H) i els signes (+)
Les pinzelladesLes pinzellades sónsón amples i gruixudesamples i gruixudes
creant un efecte volumètric.creant un efecte volumètric.
3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL
COMPOSICIÓCOMPOSICIÓ
La creu centralLa creu central constitueixconstitueix
el punt a partir del qualel punt a partir del qual
s’articulen o distribueixens’articulen o distribueixen
tots els elements quetots els elements que
integren l’obra.integren l’obra.
La disposició dels diferentsLa disposició dels diferents
element que integren elelement que integren el
quadre entorn de la creuquadre entorn de la creu
central configuren unacentral configuren una
composició forçacomposició força
equilibradaequilibrada en que unsen que uns
elements es compensenelements es compensen
amb els altres.amb els altres.
Tot i això, la composicióTot i això, la composició
també presentatambé presenta un caràcterun caràcter
marcadament obertmarcadament obert,,
resultat de l’absènciaresultat de l’absència
d’elements concrets tant end’elements concrets tant en
els laterals com en el límitels laterals com en el límit
superior i inferior.superior i inferior.
3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL
LLUMLLUM
No hi ha un focus de llum concretNo hi ha un focus de llum concret ( característica pròpia de les pintures abstractes) . No( característica pròpia de les pintures abstractes) . No
obstant si que podem observarobstant si que podem observar efectes d’ombresefectes d’ombres creats per la tela i les pedres quecreats per la tela i les pedres que
aporten una granaporten una gran expressivitat a l’obra.expressivitat a l’obra.
RITMERITME
L’obra denota un certL’obra denota un cert dinamismedinamisme
contingut,contingut, resultat delresultat del contrastcontrast entreentre
el diferents materials que la formen:el diferents materials que la formen:
lala solidesa i estatisme de la mixturasolidesa i estatisme de la mixtura
(efecte mur) i l’(efecte mur) i l’ energia de l’ ampla Ienergia de l’ ampla I
gruixuda pinzelladagruixuda pinzellada utilitzada perutilitzada per
aplicar el materials pictòrics.aplicar el materials pictòrics.
TEMPSTEMPS
Hi ha unaHi ha una voluntat d’eternitatvoluntat d’eternitat, de, de
reflexió intemporal sobre lareflexió intemporal sobre la
existènciaexistència
INTERPRETACIÓINTERPRETACIÓ
Interpretar l’obra d’en TàpiesInterpretar l’obra d’en Tàpies resulta difícilresulta difícil. El pintor introdueix en els seus quadres. El pintor introdueix en els seus quadres
un conjunt de lletres, paraules, números o signes que formen unun conjunt de lletres, paraules, números o signes que formen un llenguatge propi illenguatge propi i
personal de difícil comprensiópersonal de difícil comprensió.,.,
Sols alguns d’aquest elements han estat desxifrats pel propi artista:Sols alguns d’aquest elements han estat desxifrats pel propi artista:
““Les obres de Tàpies permeten lecturesLes obres de Tàpies permeten lectures
diverses i obliguen a l’espectador a ladiverses i obliguen a l’espectador a la
reflexió i la participacióreflexió i la participació.”.”
4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
““A”A” ii “T”“T” inicials del seu propi nominicials del seu propi nom
(Antoni) i el de la seva dona (Teresa) i,(Antoni) i el de la seva dona (Teresa) i,
que alhora , també són les inicials delque alhora , també són les inicials del
seu nom i cognom.seu nom i cognom.
La creu:La creu: SimbolitzaSimbolitza la lluita de duesla lluita de dues
forces oposadesforces oposades que es troben en unque es troben en un
punt.punt. L’unió entre dos elementsL’unió entre dos elements
diferenciatsdiferenciats: El cel i la terra, lo: El cel i la terra, lo
espiritual i lo material.espiritual i lo material.
TEMÀTICA (ICONOGRAFIA)TEMÀTICA (ICONOGRAFIA)
En Creu i REn Creu i R el motiu principal és la creuel motiu principal és la creu,,
un símbol que es converteix enun símbol que es converteix en
l'element definitori del seu estil.l'element definitori del seu estil.
Per Tapies la creu, simbolitzaPer Tapies la creu, simbolitza el puntel punt
de trobada entre dues forces ode trobada entre dues forces o
elements oposatselements oposats: entre el cel i la terra,: entre el cel i la terra,
entre lo espiritual i lo material.entre lo espiritual i lo material.
En aquesta pinturaEn aquesta pintura la creu també hi te unla creu també hi te un
paper formal importantpaper formal important, doncs és, doncs és
l’element a partir del quall’element a partir del qual s’ordena is’ordena i
equilibra la composicióequilibra la composició..
4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
La creu és unLa creu és un element propi de laelement propi de la
iconografia cristianaiconografia cristiana present en l’art despresent en l’art des
de l’Edat Mitjana, i que Tapies recull perde l’Edat Mitjana, i que Tapies recull per
donar-li un sentit més contemporani.donar-li un sentit més contemporani.
Alguns crítics opinen que la creu també podria ser un al·lusió o record aAlguns crítics opinen que la creu també podria ser un al·lusió o record a Ramon LlullRamon Llull,,
escriptor i filòsof mallorquí dels segle XIII i pel que l'artista sempre havia manifestatescriptor i filòsof mallorquí dels segle XIII i pel que l'artista sempre havia manifestat
la seva admiració.la seva admiració.
Creu i RCreu i R, podria ser doncs,, podria ser doncs, lala
representació d’un homenatge a Ramónrepresentació d’un homenatge a Ramón
LlullLlull, la qual cosa vindria reforçada per, la qual cosa vindria reforçada per
la presencia dela presencia de “H” d’Homenatge.“H” d’Homenatge.
4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
Segons el propi Tàpies, a Llull liSegons el propi Tàpies, a Llull li
estranyava que els artistes de la sevaestranyava que els artistes de la seva
època no pintessin creus i els hi deiaèpoca no pintessin creus i els hi deia::
“..el més important que tenim són les
creus, (...) com és que s'entretenen pintant
escenes de reis i de nobles tenint aquest
tema tan important de la creu? (...) fixeu-
vos en els temes essencials...”
La RLa R apareix en altres obres del pintor,apareix en altres obres del pintor,
al·ludeix, segons alguns, al propi Llullal·ludeix, segons alguns, al propi Llull..
SIGNIFICATSIGNIFICAT
Per entendre el significat profund de l’obra de d’en Tàpies hem de partir del fet de quePer entendre el significat profund de l’obra de d’en Tàpies hem de partir del fet de que
la concepció vital del pintor es nodreix principalment dela concepció vital del pintor es nodreix principalment de l’existencialismel’existencialisme ; un pensament; un pensament
filosòfic que remarca especialmentfilosòfic que remarca especialment la condició material i mortal de l’ésser humà.la condició material i mortal de l’ésser humà.
En la seva obra en TàpiesEn la seva obra en Tàpies reflexionareflexiona
sobre les grans qüestions o problemessobre les grans qüestions o problemes
que planteja l’existènciaque planteja l’existència:: La mort, laLa mort, la
soledat, el dolor ...soledat, el dolor ...
Tàpies en mostra les seves reflexionsTàpies en mostra les seves reflexions
personals sobre aquests temes enpersonals sobre aquests temes en
aspectes com:aspectes com:
-- La utilització d’una gama cromàticaLa utilització d’una gama cromàtica
reduïdareduïda d’ocres, marrons, grisos od’ocres, marrons, grisos o
negres;negres; colors més interiors i que estancolors més interiors i que estan
més relacionats amb el món filosòficmés relacionats amb el món filosòfic.
- La- La no utilització de fixadorsno utilització de fixadors la qual cosala qual cosa
fa que les obres es degradin moltfa que les obres es degradin molt
ràpidament.ràpidament. Tàpies vol que les sevesTàpies vol que les seves
obres mostrin la descomposició (mort)obres mostrin la descomposició (mort)
4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
FUNCIÓFUNCIÓ
L’obra d’en Tàpies té una doble funció:L’obra d’en Tàpies té una doble funció:
A) Per una bandaA) Per una banda transmetre les seves pròpies reflexionstransmetre les seves pròpies reflexions sobre els temessobre els temes
transcendentals de l’existència humana. Per Tàpies “transcendentals de l’existència humana. Per Tàpies “Pintar es reflexionar”Pintar es reflexionar”
B)B) Fer reflexionar a l’espectador sobre la seva pròpia existènciaFer reflexionar a l’espectador sobre la seva pròpia existència..
4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
A partir d’un complex món de signes (creus, lletres, asteriscs, números.. Tàpies ens mostra
el seu món interior, evocant temes tan transcendentals com la vida i la mort, la soledat o la
incomunicació.
Tàpies ofereix a l'espectador una imatge, una experiència gairebé tàctil, partir de la qual es remogui
quelcom al seu interior, i que el faci reflexionar sobre la seva pròpia existència.
Forma negra sobre quadrat gris, 1960
Quatre forats
Gran Pintura 1958
5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS
MODELS I INFLUÈNCIESMODELS I INFLUÈNCIES
TàpiesTàpies viatge a Paris l’any 1950viatge a Paris l’any 1950, on va trobar un panorama artístic dominat per les, on va trobar un panorama artístic dominat per les
pintures matèriques depintures matèriques de FautrierFautrier ii DubuffetDubuffet considerats els principals artistes delconsiderats els principals artistes del
moviment informalistamoviment informalista. I dels quals en Tàpies incorporarà a la seva obra la llibertat. I dels quals en Tàpies incorporarà a la seva obra la llibertat
creativa, tant pel que fa a lacreativa, tant pel que fa a la incorporació de materials no pictòricsincorporació de materials no pictòrics, com per l’ús de, com per l’ús de
tècniques comtècniques com el collageel collage oo elel grattagegrattage..
JeanJean FautrierFautrier,,
Petite Boite Carree 1955Petite Boite Carree 1955
JeanJean DubuffeDubuffet, Música en tierra fangosat, Música en tierra fangosa
(Paisaje con violinista) 1950(Paisaje con violinista) 1950
5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS
VIDEOSVIDEOS
PAU14PAU14
PAU14PAU14
PAU14PAU14
AMPLIAR INFORMACIÓ
AMPLIAR INFORMACIÓAMPLIAR INFORMACIÓ
PAU14PAU14

More Related Content

What's hot

ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
Antonio Núñez
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
Antonio Núñez
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
Antonio Núñez
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez
 
Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Julia Valera
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
Antonio Núñez
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IVKANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
Antonio Núñez
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
Antonio Núñez
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
Antonio Núñez
 
Sopa Campbell
Sopa CampbellSopa Campbell
Sopa Campbell
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espaiBoccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espaiCarme Aranda- Mònica Navarro
 

What's hot (20)

ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
 
CANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
 
Fortuny: La vicaria
Fortuny: La vicariaFortuny: La vicaria
Fortuny: La vicaria
 
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann
Frank Lloyd Wright: Casa KaufmannFrank Lloyd Wright: Casa Kaufmann
Frank Lloyd Wright: Casa Kaufmann
 
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
 
Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.Fitxa 75 sol ixent. impressió.
Fitxa 75 sol ixent. impressió.
 
Tàpies: Creu i R
Tàpies: Creu i RTàpies: Creu i R
Tàpies: Creu i R
 
EL TRES DE MAIG DE 1808
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Gaudí. La Pedrera
Gaudí. La PedreraGaudí. La Pedrera
Gaudí. La Pedrera
 
Courbert: Enterrament a Ornans
Courbert: Enterrament a OrnansCourbert: Enterrament a Ornans
Courbert: Enterrament a Ornans
 
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IVKANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
KANDINSKY: COMPOSICIÓ IV
 
RODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
 
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
 
Monet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. ImpressióMonet: Sol ixent. Impressió
Monet: Sol ixent. Impressió
 
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malaltsFrida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
Frida Kalho: El marxisme sanarà els malalts
 
Sopa Campbell
Sopa CampbellSopa Campbell
Sopa Campbell
 
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espaiBoccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
Boccioni: Formes úniques de continuïtat en l'espai
 
Cézanne: Els jugadors de cartes
Cézanne: Els jugadors de cartesCézanne: Els jugadors de cartes
Cézanne: Els jugadors de cartes
 

Viewers also liked

Renaixement context històrico artístic
Renaixement context històrico artísticRenaixement context històrico artístic
Renaixement context històrico artístic
jmargar3
 
02 Neoclassicisme·Romanticisme·Realisme
02 Neoclassicisme·Romanticisme·Realisme02 Neoclassicisme·Romanticisme·Realisme
02 Neoclassicisme·Romanticisme·RealismeRamon Pujola
 
Miquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina i Judici Final
Miquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina i Judici FinalMiquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina i Judici Final
Miquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina i Judici FinalCarme Aranda- Mònica Navarro
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
Antonio Núñez
 
Déus grecs
Déus grecsDéus grecs
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realismeArt segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realismeCarles Olmedo Quirós
 
Neoclassicisme, Romanticisme i Goya
Neoclassicisme, Romanticisme i GoyaNeoclassicisme, Romanticisme i Goya
Neoclassicisme, Romanticisme i Goyaramonagusba
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES IIART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
Antonio Núñez
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
ARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
Antonio Núñez
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
Antonio Núñez
 

Viewers also liked (20)

Renaixement context històrico artístic
Renaixement context històrico artísticRenaixement context històrico artístic
Renaixement context històrico artístic
 
Renaixement. Introducció
Renaixement. IntroduccióRenaixement. Introducció
Renaixement. Introducció
 
02 Neoclassicisme·Romanticisme·Realisme
02 Neoclassicisme·Romanticisme·Realisme02 Neoclassicisme·Romanticisme·Realisme
02 Neoclassicisme·Romanticisme·Realisme
 
Brunelleschi: San Lorenzo
Brunelleschi: San LorenzoBrunelleschi: San Lorenzo
Brunelleschi: San Lorenzo
 
Miquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina i Judici Final
Miquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina i Judici FinalMiquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina i Judici Final
Miquel Àngel: Volta de la Capella Sixtina i Judici Final
 
1.arquitectura renaixement
1.arquitectura renaixement1.arquitectura renaixement
1.arquitectura renaixement
 
SEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
 
04 Epidaure
04 Epidaure04 Epidaure
04 Epidaure
 
Déus grecs
Déus grecsDéus grecs
Déus grecs
 
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realismeArt segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
Art segle XIX: Neoclassicisme, romanticisme i realisme
 
Neoclassicisme, Romanticisme i Goya
Neoclassicisme, Romanticisme i GoyaNeoclassicisme, Romanticisme i Goya
Neoclassicisme, Romanticisme i Goya
 
Teatre d'Epidaure
Teatre d'EpidaureTeatre d'Epidaure
Teatre d'Epidaure
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES IIART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES II
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
 
ARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
 
PICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICAPICASSO: GUERNICA
PICASSO: GUERNICA
 

Similar to TÀPIES: CREU I R (1975)

15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
MarionaJimenezGarcia
 
COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA
Antonio Núñez
 
Creu i R
Creu i RCreu i R
11. tapies
11. tapies11. tapies
11. tapiesjgutier4
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
Antonio Núñez
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
Antonio Núñez
 
Presentació creu i r
Presentació creu i rPresentació creu i r
Presentació creu i rrosaalmata
 
Els jugadors de cartes. Cézanne
Els jugadors de cartes. CézanneEls jugadors de cartes. Cézanne
Els jugadors de cartes. Cézanne
Luis Daniel Duran Perez
 
Creu i R
Creu i RCreu i R
Creu i Rlauvina
 
A.Tàpies,creu i r
A.Tàpies,creu i rA.Tàpies,creu i r
A.Tàpies,creu i r
Fely Lucena
 
Comentari sobre el paisatge de l’estaque
Comentari sobre el paisatge de l’estaqueComentari sobre el paisatge de l’estaque
Comentari sobre el paisatge de l’estaquerosaalmata
 
16 postimpressionisme
16 postimpressionisme16 postimpressionisme
16 postimpressionismejgutier4
 
Unitat 28 La Vicaria De Marià Fortuny
Unitat 28 La Vicaria De Marià FortunyUnitat 28 La Vicaria De Marià Fortuny
Unitat 28 La Vicaria De Marià Fortunytomasggm
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
Antonio Núñez
 
Projecte tàpies corregit
Projecte tàpies corregitProjecte tàpies corregit
Projecte tàpies corregit
calcober
 
39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS
39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS
39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENSAssumpció Granero
 
Unitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xixUnitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xix
Julia Valera
 

Similar to TÀPIES: CREU I R (1975) (20)

15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
15 COMENTAR UNA PINTURA.pptx
 
COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA
 
Creu i R
Creu i RCreu i R
Creu i R
 
11. tapies
11. tapies11. tapies
11. tapies
 
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
EL JURAMENT DELS HORACIS (1784)
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
 
Presentació creu i r
Presentació creu i rPresentació creu i r
Presentació creu i r
 
Antoni tàpies
Antoni tàpiesAntoni tàpies
Antoni tàpies
 
Els jugadors de cartes. Cézanne
Els jugadors de cartes. CézanneEls jugadors de cartes. Cézanne
Els jugadors de cartes. Cézanne
 
Creu i R
Creu i RCreu i R
Creu i R
 
Postimpressionisme
PostimpressionismePostimpressionisme
Postimpressionisme
 
A.Tàpies,creu i r
A.Tàpies,creu i rA.Tàpies,creu i r
A.Tàpies,creu i r
 
Felubenjamila
FelubenjamilaFelubenjamila
Felubenjamila
 
Comentari sobre el paisatge de l’estaque
Comentari sobre el paisatge de l’estaqueComentari sobre el paisatge de l’estaque
Comentari sobre el paisatge de l’estaque
 
16 postimpressionisme
16 postimpressionisme16 postimpressionisme
16 postimpressionisme
 
Unitat 28 La Vicaria De Marià Fortuny
Unitat 28 La Vicaria De Marià FortunyUnitat 28 La Vicaria De Marià Fortuny
Unitat 28 La Vicaria De Marià Fortuny
 
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
 
Projecte tàpies corregit
Projecte tàpies corregitProjecte tàpies corregit
Projecte tàpies corregit
 
39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS
39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS
39. LES TRES GRÀCIES.PETER PAULUS RUBENS
 
Unitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xixUnitat 7. l'art del segle xix
Unitat 7. l'art del segle xix
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez
 
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
 
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
 

Recently uploaded

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 

Recently uploaded (9)

INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 

TÀPIES: CREU I R (1975)

 • 1.
 • 2. “Sé lo que quiero contar, pero no hay nada que explicar. Cada uno tiene que ver lo que tiene delante” Por eso suelo prescindir de los títulos y si los pongo son alusivos a algún elemento del cuadro no a su contenido. Antoni TàpiesAntoni Tàpies
 • 3. ÀNTONI TÀPIES. CREU i RÀNTONI TÀPIES. CREU i R Antoni TÀPIES: CREU I R (1975)
 • 4. El nostre anàlisi s’estructura: 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) 2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL 3. L’ANÀLISI FORMAL 4. INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ 5. ALTRES CONSIDERACIONS
 • 5. 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) - Nom de l’obra- Nom de l’obra - Autor- Autor - Estil- Estil - Cronologia- Cronologia - Tècnica i suport- Tècnica i suport - Localització- Localització - Dimensions- Dimensions Antoni TàpiesAntoni Tàpies Informalisme (pintura matèrica)Informalisme (pintura matèrica) 19751975 Tècnica mixta sobre fustaTècnica mixta sobre fusta MACBA (Barcelona)MACBA (Barcelona) 1,62 x 1,62 m.1,62 x 1,62 m. Creu i RCreu i R PRIMERA APROXIMACIÓ
 • 6. 2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL EPOCAEPOCA Antoni Tàpies pinta Creu i R unsAntoni Tàpies pinta Creu i R uns mesos abans de la mort de Francomesos abans de la mort de Franco. Durant aquell. Durant aquell any l'artista va contribuir amb un cartell i una litografia a una campanya per abolir laany l'artista va contribuir amb un cartell i una litografia a una campanya per abolir la pena de mort a Espanya ipena de mort a Espanya i va participar activament en les lluites que demanavenva participar activament en les lluites que demanaven l'amnistia dels presos políticsl'amnistia dels presos polítics del règim franquista.del règim franquista. Per l’abolició de laPer l’abolició de la pena de mort, 1975pena de mort, 1975 La senyeraLa senyera 2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC La seva obra, des dels seus inicis sempre va estarLa seva obra, des dels seus inicis sempre va estar influenciada per la situacióinfluenciada per la situació política a Espanyapolítica a Espanya ..
 • 7. AUTORAUTOR Antoni Tàpies està considerat com el pintor català més significatiu de la segona meitat del segle XX . Autodidacta, abandona el seus estudis de dret per dedicar-se a la pintura. Va ser cofundador del grup Dau al Set on va realitzar el seus primers treballs dins de L’òrbita surrealista.. Antoni TÀPIES (Barcelona 1923-2012)Antoni TÀPIES (Barcelona 1923-2012) Antoni Tàpies expressa des de ben aviat un interès per la matèria, L’any 1953 comença a treballar amb diversos materials de rebuig com ara papers, draps,o cordills, vinculant-se aixì al informalisme. L’obra d’Antoni Tàpies ha estat sempre permeable als esdeveniments polítics i socials del moment. A finals dels anys seixanta i començament dels setanta, el seu compromís polític contra la dictadura s’intensifica, i les obres d’aquest període tenen un marcat caràcter de denúncia i de protesta. Al marge de la pintura i les seves incursions en l’escultura en els anys 80, Tàpies també ha desenvolupat molt l’obra gràfica, il·lustrant una gran quantitat de llibres en col·laboració amb poetes i escriptors com Alberti, Brosa o Saramago entre d’altres. + INFO 2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC
 • 8. ESTILESTIL L'Informalisme és unL'Informalisme és un moviment pictòricmoviment pictòric que compren totes lesque compren totes les tendències abstractes itendències abstractes i gestualsgestuals que es van desenvolupar a França a la restaque es van desenvolupar a França a la resta d'Europa després de la Segonad'Europa després de la Segona Guerra MundialGuerra Mundial, en paral•lel amb l'expressionisme abstracte estadounidenc., en paral•lel amb l'expressionisme abstracte estadounidenc. Informalisme Dins d'aquest moviment es diferencienDins d'aquest moviment es diferencien diferents correntsdiferents corrents, com l'abstracció lírica,, com l'abstracció lírica, la pintura matèrica, el taquisme, etc.la pintura matèrica, el taquisme, etc. Tàpies, en l'obraTàpies, en l'obra Creu i RCreu i R se situa dinsse situa dins d'aquest estil i practica lad'aquest estil i practica la "pintura"pintura matèrica",matèrica", que es caracteritza per laque es caracteritza per la tècnica mixta i l'ús de materialstècnica mixta i l'ús de materials heterogenisheterogenis, moltes vegades de rebuig, moltes vegades de rebuig o de reciclatge,o de reciclatge, barrejats amb elsbarrejats amb els materials tradicionals de l'artmaterials tradicionals de l'art cercantcercant un nou llenguatge d'expressióun nou llenguatge d'expressió artística.artística. Les obres més característiques de TàpiesLes obres més característiques de Tàpies són les que aplica la sevasón les que aplica la seva mixturamixtura dede diversos materials en composicions quediversos materials en composicions que adquireixen laadquireixen la consistència de mursconsistència de murs oo paretsparets 2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC
 • 9. 2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXR HISTÒRIC I ARTÍSTIC
 • 10. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL DESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ Tàpies disposa unaTàpies disposa una sèrie de signes isèrie de signes i lletres sobre un fons matèriclletres sobre un fons matèric, format per, format per una barreja de terra i pintura.una barreja de terra i pintura. 3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL El centre de la composició l’ocupa unaEl centre de la composició l’ocupa una creucreu blanca,blanca, sobre la qual hi ha unasobre la qual hi ha una grangran “H”,“H”, també blanca i unatambé blanca i una “R”“R” de colorde color negre coronoda pernegre coronoda per pinzellades ràpides ipinzellades ràpides i pastoses de color vermellpastoses de color vermell intens queintens que deliminten unadeliminten una franja superior llisafranja superior llisa.. Al costa de la “R” Tàpies hi coloca unaAl costa de la “R” Tàpies hi coloca una “T” inclinada“T” inclinada sota la qual, una mica méssota la qual, una mica més avall podem llegir laavall podem llegir la paraula “gat”.paraula “gat”. Finalment a la part inferior dreta delFinalment a la part inferior dreta del quadre podem observar que estàquadre podem observar que està ocupada perocupada per una altre “R”una altre “R” de color blanc,de color blanc, acompanyada d’unaacompanyada d’una petita creupetita creu , també, també blanca.blanca.
 • 11. Tàpies ha creat alguns d’aquests signes i lletres utilitzant laTàpies ha creat alguns d’aquests signes i lletres utilitzant la tècnica del grattagetècnica del grattage Tot plegat contribueix a donar al quadre unTot plegat contribueix a donar al quadre un efecteefecte tridimensional, volumètrictridimensional, volumètric (de(de relleu)relleu) 3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL En la resta el pintor aplicaEn la resta el pintor aplica pinzellades amples i gruixudespinzellades amples i gruixudes UtilitzaUtilitza també l’adició de fragments de teixittambé l’adició de fragments de teixit per l'elaboració de la lletra “H”per l'elaboració de la lletra “H”
 • 12. ELS ELEMENTS PLÀSTICSELS ELEMENTS PLÀSTICS LaLa gamma cromàticagamma cromàtica ésés reduïdareduïda: ocre,: ocre, vermell, blanc i negre. Són colors propisvermell, blanc i negre. Són colors propis de la matèria, terrosos.de la matèria, terrosos. Tapies dóna molta importància aTapies dóna molta importància a la superfíciela superfície de l'obra la qual adquireix qualitatde l'obra la qual adquireix qualitat dede relleurelleu: la sorra, les pedres, la tela enganxada amb la que difuixa la que dibuixa una: la sorra, les pedres, la tela enganxada amb la que difuixa la que dibuixa una lletra (H) creenlletra (H) creen efectes d'ombra, aporten a l’obra una gran expressivitatefectes d'ombra, aporten a l’obra una gran expressivitat.. En la construcció de l'obra podemEn la construcció de l'obra podem observarobservar dos nivellsdos nivells:: 3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL L’Austeritat cromàticaL’Austeritat cromàtica és un tret distintiués un tret distintiu de l’obra de Tapies.de l’obra de Tapies. -ElEl fons matèricfons matèric formatformat per la texturaper la textura de la sorra, les pedres i la telade la sorra, les pedres i la tela.. -ElEl dibuix i la líniadibuix i la línia donats per la creu, lesdonats per la creu, les lletres (R, H) i els signes (+)lletres (R, H) i els signes (+) Les pinzelladesLes pinzellades sónsón amples i gruixudesamples i gruixudes creant un efecte volumètric.creant un efecte volumètric.
 • 13. 3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL COMPOSICIÓCOMPOSICIÓ La creu centralLa creu central constitueixconstitueix el punt a partir del qualel punt a partir del qual s’articulen o distribueixens’articulen o distribueixen tots els elements quetots els elements que integren l’obra.integren l’obra. La disposició dels diferentsLa disposició dels diferents element que integren elelement que integren el quadre entorn de la creuquadre entorn de la creu central configuren unacentral configuren una composició forçacomposició força equilibradaequilibrada en que unsen que uns elements es compensenelements es compensen amb els altres.amb els altres. Tot i això, la composicióTot i això, la composició també presentatambé presenta un caràcterun caràcter marcadament obertmarcadament obert,, resultat de l’absènciaresultat de l’absència d’elements concrets tant end’elements concrets tant en els laterals com en el límitels laterals com en el límit superior i inferior.superior i inferior.
 • 14. 3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL3.- L'ANÀLISI FORMAL LLUMLLUM No hi ha un focus de llum concretNo hi ha un focus de llum concret ( característica pròpia de les pintures abstractes) . No( característica pròpia de les pintures abstractes) . No obstant si que podem observarobstant si que podem observar efectes d’ombresefectes d’ombres creats per la tela i les pedres quecreats per la tela i les pedres que aporten una granaporten una gran expressivitat a l’obra.expressivitat a l’obra. RITMERITME L’obra denota un certL’obra denota un cert dinamismedinamisme contingut,contingut, resultat delresultat del contrastcontrast entreentre el diferents materials que la formen:el diferents materials que la formen: lala solidesa i estatisme de la mixturasolidesa i estatisme de la mixtura (efecte mur) i l’(efecte mur) i l’ energia de l’ ampla Ienergia de l’ ampla I gruixuda pinzelladagruixuda pinzellada utilitzada perutilitzada per aplicar el materials pictòrics.aplicar el materials pictòrics. TEMPSTEMPS Hi ha unaHi ha una voluntat d’eternitatvoluntat d’eternitat, de, de reflexió intemporal sobre lareflexió intemporal sobre la existènciaexistència
 • 15. INTERPRETACIÓINTERPRETACIÓ Interpretar l’obra d’en TàpiesInterpretar l’obra d’en Tàpies resulta difícilresulta difícil. El pintor introdueix en els seus quadres. El pintor introdueix en els seus quadres un conjunt de lletres, paraules, números o signes que formen unun conjunt de lletres, paraules, números o signes que formen un llenguatge propi illenguatge propi i personal de difícil comprensiópersonal de difícil comprensió.,., Sols alguns d’aquest elements han estat desxifrats pel propi artista:Sols alguns d’aquest elements han estat desxifrats pel propi artista: ““Les obres de Tàpies permeten lecturesLes obres de Tàpies permeten lectures diverses i obliguen a l’espectador a ladiverses i obliguen a l’espectador a la reflexió i la participacióreflexió i la participació.”.” 4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ ““A”A” ii “T”“T” inicials del seu propi nominicials del seu propi nom (Antoni) i el de la seva dona (Teresa) i,(Antoni) i el de la seva dona (Teresa) i, que alhora , també són les inicials delque alhora , també són les inicials del seu nom i cognom.seu nom i cognom. La creu:La creu: SimbolitzaSimbolitza la lluita de duesla lluita de dues forces oposadesforces oposades que es troben en unque es troben en un punt.punt. L’unió entre dos elementsL’unió entre dos elements diferenciatsdiferenciats: El cel i la terra, lo: El cel i la terra, lo espiritual i lo material.espiritual i lo material.
 • 16. TEMÀTICA (ICONOGRAFIA)TEMÀTICA (ICONOGRAFIA) En Creu i REn Creu i R el motiu principal és la creuel motiu principal és la creu,, un símbol que es converteix enun símbol que es converteix en l'element definitori del seu estil.l'element definitori del seu estil. Per Tapies la creu, simbolitzaPer Tapies la creu, simbolitza el puntel punt de trobada entre dues forces ode trobada entre dues forces o elements oposatselements oposats: entre el cel i la terra,: entre el cel i la terra, entre lo espiritual i lo material.entre lo espiritual i lo material. En aquesta pinturaEn aquesta pintura la creu també hi te unla creu també hi te un paper formal importantpaper formal important, doncs és, doncs és l’element a partir del quall’element a partir del qual s’ordena is’ordena i equilibra la composicióequilibra la composició.. 4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ La creu és unLa creu és un element propi de laelement propi de la iconografia cristianaiconografia cristiana present en l’art despresent en l’art des de l’Edat Mitjana, i que Tapies recull perde l’Edat Mitjana, i que Tapies recull per donar-li un sentit més contemporani.donar-li un sentit més contemporani.
 • 17. Alguns crítics opinen que la creu també podria ser un al·lusió o record aAlguns crítics opinen que la creu també podria ser un al·lusió o record a Ramon LlullRamon Llull,, escriptor i filòsof mallorquí dels segle XIII i pel que l'artista sempre havia manifestatescriptor i filòsof mallorquí dels segle XIII i pel que l'artista sempre havia manifestat la seva admiració.la seva admiració. Creu i RCreu i R, podria ser doncs,, podria ser doncs, lala representació d’un homenatge a Ramónrepresentació d’un homenatge a Ramón LlullLlull, la qual cosa vindria reforçada per, la qual cosa vindria reforçada per la presencia dela presencia de “H” d’Homenatge.“H” d’Homenatge. 4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ Segons el propi Tàpies, a Llull liSegons el propi Tàpies, a Llull li estranyava que els artistes de la sevaestranyava que els artistes de la seva època no pintessin creus i els hi deiaèpoca no pintessin creus i els hi deia:: “..el més important que tenim són les creus, (...) com és que s'entretenen pintant escenes de reis i de nobles tenint aquest tema tan important de la creu? (...) fixeu- vos en els temes essencials...” La RLa R apareix en altres obres del pintor,apareix en altres obres del pintor, al·ludeix, segons alguns, al propi Llullal·ludeix, segons alguns, al propi Llull..
 • 18. SIGNIFICATSIGNIFICAT Per entendre el significat profund de l’obra de d’en Tàpies hem de partir del fet de quePer entendre el significat profund de l’obra de d’en Tàpies hem de partir del fet de que la concepció vital del pintor es nodreix principalment dela concepció vital del pintor es nodreix principalment de l’existencialismel’existencialisme ; un pensament; un pensament filosòfic que remarca especialmentfilosòfic que remarca especialment la condició material i mortal de l’ésser humà.la condició material i mortal de l’ésser humà. En la seva obra en TàpiesEn la seva obra en Tàpies reflexionareflexiona sobre les grans qüestions o problemessobre les grans qüestions o problemes que planteja l’existènciaque planteja l’existència:: La mort, laLa mort, la soledat, el dolor ...soledat, el dolor ... Tàpies en mostra les seves reflexionsTàpies en mostra les seves reflexions personals sobre aquests temes enpersonals sobre aquests temes en aspectes com:aspectes com: -- La utilització d’una gama cromàticaLa utilització d’una gama cromàtica reduïdareduïda d’ocres, marrons, grisos od’ocres, marrons, grisos o negres;negres; colors més interiors i que estancolors més interiors i que estan més relacionats amb el món filosòficmés relacionats amb el món filosòfic. - La- La no utilització de fixadorsno utilització de fixadors la qual cosala qual cosa fa que les obres es degradin moltfa que les obres es degradin molt ràpidament.ràpidament. Tàpies vol que les sevesTàpies vol que les seves obres mostrin la descomposició (mort)obres mostrin la descomposició (mort) 4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
 • 19. FUNCIÓFUNCIÓ L’obra d’en Tàpies té una doble funció:L’obra d’en Tàpies té una doble funció: A) Per una bandaA) Per una banda transmetre les seves pròpies reflexionstransmetre les seves pròpies reflexions sobre els temessobre els temes transcendentals de l’existència humana. Per Tàpies “transcendentals de l’existència humana. Per Tàpies “Pintar es reflexionar”Pintar es reflexionar” B)B) Fer reflexionar a l’espectador sobre la seva pròpia existènciaFer reflexionar a l’espectador sobre la seva pròpia existència.. 4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ4.- INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ A partir d’un complex món de signes (creus, lletres, asteriscs, números.. Tàpies ens mostra el seu món interior, evocant temes tan transcendentals com la vida i la mort, la soledat o la incomunicació. Tàpies ofereix a l'espectador una imatge, una experiència gairebé tàctil, partir de la qual es remogui quelcom al seu interior, i que el faci reflexionar sobre la seva pròpia existència.
 • 20. Forma negra sobre quadrat gris, 1960 Quatre forats Gran Pintura 1958 5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS
 • 21. MODELS I INFLUÈNCIESMODELS I INFLUÈNCIES TàpiesTàpies viatge a Paris l’any 1950viatge a Paris l’any 1950, on va trobar un panorama artístic dominat per les, on va trobar un panorama artístic dominat per les pintures matèriques depintures matèriques de FautrierFautrier ii DubuffetDubuffet considerats els principals artistes delconsiderats els principals artistes del moviment informalistamoviment informalista. I dels quals en Tàpies incorporarà a la seva obra la llibertat. I dels quals en Tàpies incorporarà a la seva obra la llibertat creativa, tant pel que fa a lacreativa, tant pel que fa a la incorporació de materials no pictòricsincorporació de materials no pictòrics, com per l’ús de, com per l’ús de tècniques comtècniques com el collageel collage oo elel grattagegrattage.. JeanJean FautrierFautrier,, Petite Boite Carree 1955Petite Boite Carree 1955 JeanJean DubuffeDubuffet, Música en tierra fangosat, Música en tierra fangosa (Paisaje con violinista) 1950(Paisaje con violinista) 1950 5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS