LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA

Antonio Núñez
LES ARTS PLÀSTIQUES
L’ARQUITECTURA
Antonio Núñez 2016
ÍNDEX
1.- DEFINICIÓ. ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS
2.- ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS:
2.1- ELEMENTS MATERIALS : CONSTRUCTIUS I ORNAMENTALS
2.2- ELEMENTS SOSTENIDORS: EL MUR, LA COLUMNA, PILAR…
2.3- ELEMENTS SOSTINGUTS: LLINDA, ARC I COBERTA.
4.- TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES: CIVIL I RELIGIOSA
Allianz Arena Munic (2002-05)
3.- LA REPRESENTACIÓ: PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ
1.- L’ARQUITECTURA
L’arquitectura és l’art de construir espais per mitjà d’un sistema constructiu.
Anomenem sistema constructiu a la manera com es barregen els elements sostenidors i sostinguts
formant l’estructura o esquelet bàsic d’un edifici.
ARQUITRAVAT VOLTAT
NOUS MATERIALS
(ESTRUCTURA INTERNA)
Al llarg de la Història podem diferenciar tres:
- Predomini de la línia recta
(vertical i horitzontal).
- Espais interiors molt
compartimentats
- Pren com a base l’Arc
- Predomini de la línia corba.
- Espais interiors amplis i
alliberats de suports.
- Es dona a partir del s. XIX.
- Consisteix en la creació d’una
estructura interna que sosté
l’edifici, sobre la qual
s’apliquen els nous materials
ELEMENTS
MATERIALS I TÈCNICS
2.- ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS
A l’hora d’analitzar una obra arquitectònica des de el punt de vista formal cal tenir
en compte:
- ELS MATERIALS:
- ELS ELEMENTS SOSTENIDORS
(SUPORTS)
- ELS ELEMENTS SOSTINGUTS
(COBERTA)
CONSTRUCTIUS
ORNAMENTALS
L’ARC
COLUMNES
PILARS i PILASTRES
LA LLINDA, DINTEL O ARQUITRAU
EL MUR (REGULAR / IRREGULAR / APARELL)
COBERTES
ARQUITRAVADA O PLANA
DE VOLTA O CORBADA
ALTRES : MÈNSULA, PETXINA, ...
ELS MATERIALS
Els materials amb els que es construeix un edifici condicionen tant la seva factura
(realització de l’edifici), com la manera com el percebem (sensació que ens dona).
A) Funció constructiva:
B) Funció ornamental:
A) Funció constructiva: Conformen estructuralment l’edifici. Els més utilitzats al
llarg de la història han estat: el fang cuit, la fusta i la pedra, fins que a partir del segle
XIX, es va començar a fer servir el ferro, l’acer i el formigó armat, i més endavant ,
altres metalls i materials sintètics.
B) Funció ornamental: No formen part de l’estructura de l’edifici, sols
l'embelleixen. S’han utilitzat entre d’altres: l’estuc, el guixos, els mosaics, la
ceràmica, els aplacats de pedra o fusta. ( falsa arquitectura )...
Els materials poden tenir dues funcions:
ELEMENTS SOSTENIDORS
( SUPORTS )
ELEMENTS SOSTENIDORS CONTINUS : EL MUR
És un suport de caire continu que tanca l’edifici pels costats i el compartimenta
interiorment. Pot ser de càrrega o de separació
Segons el tipus d’aparell - manera com apareixen col·locats o aparellats els
elements o materials utilitzats per la seva construcció - podem diferenciar:
MUR IRREGULAR: quan els elements que el formen presenten un aspecte i
disposició desiguals (mida, forma o disposició).
Mur de
Maçoneria Mur ciclopi
MUR REGULAR: Quan els carreus o maons que formen el mur presenten un
aspecte homogeni
Podem diferenciar:
Isòdom : Si els carreus són de
dimensions iguals i estan disposats
en filades
Pseudoisòdom : Si els carreus tots
i estar disposats en fileres,
presenten diferents amplades.
En els murs regulars, segons la manera com es disposen els carreus o
maons l’aparell pot ser:
- Aparell a soga: Els carreus
apareixen a l'exterior vistos
pel seu costat ample.
- Aparell a tió: Els carreus
apareixen a l'exterior vistos pel
seu costat estret.
- Aparell a soga i tió: Els
carreus apareixen a l'exterior
vistos alternativament pel seu
costat ample i estret.
Sí les peces estan
col·locades obliquament
respecte al sòl:
- Opus reticulatum
- Opus spicatum
LA COLUMNA
Element sostenidor vertical de
secció circular. Consta de tres
elements: La base o, el fust i el
capitell
ELEMENTS SOSTENIDORS DISCONTINUS:
EL PILAR
Element sostenidor vertical de
secció rectangular, cruciforme
o poligonal. Més robust i
massís que la columna.
LA PILASTRA
És un pilar adossat a la
paret. Pot tenir funció
constructiva o ornamental
MÈNSULA
Element sortint sostenidor de
petits elements volats com
balcons o cornises
ALTRES ELEMENTS DE SUPORT
PETXINA
Cada una de les superfícies triangulars que
permet transformar el quadrat de la planta en
un cercle per poder coronar-lo amb una cúpula
ELEMENTS SOSTINGUTS
( COBERTES )
- L’ ARQUITRAU: Element horitzontal
que transmet les carregues de la
coberta de forma vertical.
- L’ARC : Element corbat que desvia
lateralment les càrregues de la
coberta.
En arquitectura els elements sostinguts són essencialment dos:
Les parts principals d’un arc són: Les dovelles, la línia d’impostes, la clau, la
llum, l’intradós i l’extradós.
La projecció de l’arquitrau o de l’arc dona lloc a la coberta, ( Element que tanca la
construcció per la part superior)
LES COBERTES
La coberta és el conjunt d’elements que tanca una construcció per la part superior
Poden ser:
COBERTES PLANES O
ARQUITRAVADES
COBERTES CORBADES
O DE VOLTA
COBERTES PLANES O ARQUITRAVADES
Sorgeixen de la prolongació de la llinda o arquitrau o bé, se sustenten sobre ells,
exercint càrregues verticals sobre els elements sostenidors.
Fins l’aparició del nous materials a partir del segle XIX, aquest tipus de cobertes
no permetien crear espais interiors amplis i lliures de suports..
En l’arquitectura clàssica els elements que componen la coberta plana o arquitravada
son:
COBERTA ARQUITRAVADA CLÀSSICA
- L’ENTAULAMENT: format per
l’arquitrau, el fris i la cornisa
- EL FRONTÓ: Espai triangular situat a
la façana.
Moltes vegades el frontó i el fris és complementen amb relleus de figures a adaptades a
l’espai disponible.
L’origen del frontó va ser la cintra, un entramat de fusta que permetia cobrir l’edifici amb una
teulada de dos vessats
COBERTES CORBADES O DE VOLTA
Es generen a partir de la projecció imaginaria de l’arc i descarreguen el seu pes
sobre els murs o pilastres..
- LA VOLTA: Resulta de la
projecció imaginària d’un arc
que segueix un moviment de
translació, generalment recte
- LA CÚPULA: Resulta de la
projecció imaginària d’un arc que
segueix un moviment de rotació
sobre ell mateix
Aquests tipus de coberta permet cobrir grans espais lliures de suports i donen
dinamisme al conjunt.
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Segons el tipus d’arc que és projecte ( mig punt, apuntat, peraltat..) és dona una gran
diversitat de voltes. Al llarg de la història les més utilitzades han estat:
TIPUS DE VOLTES:
VOLTA DE CANÓ VOLTA DE CREUERIAVOLTA D’ARESTA
NOUS MATERIALS, NOVES COBERTES
La utilització en arquitectura de nous materials constructius a partir del segle XIX
ha permet crear nous tipus de cobertes que permeten cobrir i crear nous espais.
FORMES DE REPRESENTACIÓ
( PLANTA , ALÇAT I SECCIÓ)
LA REPRESENTACIÓ DE L’EDIFICI
Per l’estudi i l’anàlisi d’un edifici el podem representar de tres formes:
- LA PLANTA : Representació de l’edifici en
secció horitzontal. Ens mostra la distribució i
disposició de l’espai arquitectònic
- LA SECCIÓ dibuix d'un tall transversal de
l'alçat d'un edifici
- L'ALÇAT : Representació vertical de
l’edifici. Ens mostra els elements sostenidors
i els elements sostinguts.
LA PLANTA
El dibuix de la planta ens permet visualitzar la disposició i distribució de l'espai
arquitectònic, i també, la forma com ha estat concebut.
La planta també ens mostra la posició i distribució dels elements de suport : murs,
pilars columnes...
Longitudinal: L’espai
s’articula entorn d'un Eix
longitudinal
Centralitzada: L’espai
s’articula en torn un punt
central on s'encreuen dos
eixos
Quina concepció de l’espai
presenten aquestes plantes:
longitudinal o centralitzat ?
L’ALÇAT I LA SECCIÓ
L’Alçat és la representació plana de les façanes d'un edifici, ens permet visualitzar
els elements arquitectònics i decoratius, la seva disposició i proporcions.
L’Alçat és complementa amb la secció o tall transversal de l’alçat de l’edifici.
SECCIÓ I ALÇAT D’UN THOLOS GRECSECCIÓ I ALÇAT I PLANTA VILLA CAPRA (PALLADIO 1566)
TIPOLOGIES
ARQUITECTÒNIQUES
( ARQUITECTURA CIVIL I RELIGIOSA )
TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES
Segons la funció que tenen , les produccions arquitectòniques les podem classificar
en dos grans grups:
ARQUITECTURA CIVIL
- Arquitectura domèstica
- Arquitectura Lúdica
- Arquitectura Institucional
- Arquitectura Commemorativa
- Arquitectura Comercial
- Arquitectura D’infra-
estructures.
A ) L’ARQUITECTURA CIVIL
ARQUITECTURA RELIGIOSA
B) L’ARQUITECTURA RELIGIOSA
Està destinada principalment al culte i té la seva manifestació més genuïna en la
construcció de temples o santuaris
Tot i que en menor grau, també es manifesta en
la construcció de tombes i mausoleus.
1 of 29

Recommended

LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA by
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURAAntonio Núñez
73.5K views28 slides
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA by
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURAAntonio Núñez
83K views40 slides
ART GREC: ARQUITECTURA by
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAAntonio Núñez
94.9K views46 slides
Aqüeducte de les ferreres by
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreresTatiana Ruiz Roldan
14.5K views17 slides
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC) by
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)Antonio Núñez
87.5K views29 slides
011 arts plàstiques l'arquitectura by
011 arts plàstiques l'arquitectura011 arts plàstiques l'arquitectura
011 arts plàstiques l'arquitecturaJulia Valera
7.9K views21 slides

More Related Content

What's hot

BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913 by
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913Antonio Núñez
38.6K views20 slides
1. EL PARTENÓ by
1. EL PARTENÓ1. EL PARTENÓ
1. EL PARTENÓAssumpció Granero
5.5K views182 slides
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY by
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYAntonio Núñez
54.9K views22 slides
EL TRES DE MAIG DE 1808 by
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808Antonio Núñez
60K views29 slides
ART GREC: ESCULTURA by
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAAntonio Núñez
90.2K views31 slides
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC by
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICAntonio Núñez
66.2K views19 slides

What's hot(20)

BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913 by Antonio Núñez
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
Antonio Núñez38.6K views
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC by Antonio Núñez
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
Antonio Núñez66.2K views
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA by Antonio Núñez
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA
Antonio Núñez35.4K views
Escultura, conceptes bàsics by Antonio Núñez
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez11.7K views
08. art bizantí 16 17 by Julia Valera
08. art bizantí 16 1708. art bizantí 16 17
08. art bizantí 16 17
Julia Valera11K views
Retrat eqüestre de marc aureli by Ramon Pujola
Retrat eqüestre de marc aureliRetrat eqüestre de marc aureli
Retrat eqüestre de marc aureli
Ramon Pujola21.9K views
Fitxa 6 teatre d'epidaure by Julia Valera
Fitxa 6 teatre d'epidaureFitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Julia Valera7.5K views
Fitxa 26 la majestat batlló by Julia Valera
Fitxa 26 la majestat batllóFitxa 26 la majestat batlló
Fitxa 26 la majestat batlló
Julia Valera13.3K views
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON by Antonio Núñez
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
Antonio Núñez41.4K views

Viewers also liked

QUÈ ÉS L'ART ? by
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?Antonio Núñez
96.9K views40 slides
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017) by
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)Antonio Núñez
54.9K views16 slides
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA by
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAAntonio Núñez
51.7K views16 slides
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS by
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSAntonio Núñez
31.7K views27 slides
ART ROMÀ IMPERIAL by
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIALAntonio Núñez
48.2K views21 slides
ARQUITECTURA ROMANA by
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAAntonio Núñez
70.5K views48 slides

Viewers also liked(19)

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017) by Antonio Núñez
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
Antonio Núñez54.9K views
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS by Antonio Núñez
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
Antonio Núñez31.7K views
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018) by Antonio Núñez
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez17.7K views
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) by Antonio Núñez
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
Antonio Núñez38K views
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830) by Antonio Núñez
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
Antonio Núñez69.8K views
Presentación arquitectura by Emanems
Presentación arquitectura Presentación arquitectura
Presentación arquitectura
Emanems44.2K views
Examen de historia del arte by Inés Kaplún
Examen de historia del arteExamen de historia del arte
Examen de historia del arte
Inés Kaplún3.7K views
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial. by Jaime P
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Jaime P1.8K views
El Funcionalisme ArquitectòNic by miquelgregori
El Funcionalisme ArquitectòNicEl Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNic
miquelgregori2.7K views

Similar to LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA

Anàlisi de l'obra d'Art: Arquitectura by
Anàlisi de l'obra d'Art: ArquitecturaAnàlisi de l'obra d'Art: Arquitectura
Anàlisi de l'obra d'Art: ArquitecturaGlòria Garcia
6K views17 slides
6. introducció a l'arquitectura by
6. introducció a l'arquitectura6. introducció a l'arquitectura
6. introducció a l'arquitecturajesus gutierrez
1.4K views72 slides
3. introducció a l'arquitectura by
3. introducció a l'arquitectura3. introducció a l'arquitectura
3. introducció a l'arquitecturajgutier4
713 views71 slides
1 el llenguatge artístic. l'arquitectura by
1 el llenguatge artístic. l'arquitectura1 el llenguatge artístic. l'arquitectura
1 el llenguatge artístic. l'arquitecturalamasena
4.8K views38 slides
Comentar Obres D’Art. Power Ponint by
Comentar Obres D’Art. Power PonintComentar Obres D’Art. Power Ponint
Comentar Obres D’Art. Power PonintCarme Aranda- Mònica Navarro
17.7K views36 slides
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-2 by
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-2TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-2
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-2Assumpció Granero
3.9K views245 slides

Similar to LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA(20)

Anàlisi de l'obra d'Art: Arquitectura by Glòria Garcia
Anàlisi de l'obra d'Art: ArquitecturaAnàlisi de l'obra d'Art: Arquitectura
Anàlisi de l'obra d'Art: Arquitectura
Glòria Garcia6K views
6. introducció a l'arquitectura by jesus gutierrez
6. introducció a l'arquitectura6. introducció a l'arquitectura
6. introducció a l'arquitectura
jesus gutierrez1.4K views
3. introducció a l'arquitectura by jgutier4
3. introducció a l'arquitectura3. introducció a l'arquitectura
3. introducció a l'arquitectura
jgutier4713 views
1 el llenguatge artístic. l'arquitectura by lamasena
1 el llenguatge artístic. l'arquitectura1 el llenguatge artístic. l'arquitectura
1 el llenguatge artístic. l'arquitectura
lamasena4.8K views
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-2 by Assumpció Granero
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-2TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-2
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-2
Assumpció Granero3.9K views
Renaixement arquitectura by Julia Valera
Renaixement arquitecturaRenaixement arquitectura
Renaixement arquitectura
Julia Valera8.1K views
02. art clàssic grècia arquitectura by Julia Valera
02. art clàssic grècia arquitectura02. art clàssic grècia arquitectura
02. art clàssic grècia arquitectura
Julia Valera21.8K views
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-3 by Assumpció Granero
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-3TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-3
TERMINOLOGIA PAU COMENTARI ARQUITECTURA-3
Assumpció Granero5.1K views
Art romànic arquitectura by Julia Valera
Art romànic arquitecturaArt romànic arquitectura
Art romànic arquitectura
Julia Valera15.2K views
Obres comentades bauhaus by sandroalfaro
Obres comentades bauhausObres comentades bauhaus
Obres comentades bauhaus
sandroalfaro210 views
5.2. material arquitectura, anàlisi formal by ngr1
5.2. material arquitectura, anàlisi formal5.2. material arquitectura, anàlisi formal
5.2. material arquitectura, anàlisi formal
ngr1834 views
Art gòtic arquitectura by Julia Valera
Art gòtic arquitecturaArt gòtic arquitectura
Art gòtic arquitectura
Julia Valera10.1K views
Barrocoarquitectura by Libertango
BarrocoarquitecturaBarrocoarquitectura
Barrocoarquitectura
Libertango1.8K views
Carpeta D’Arquitectura by david10
Carpeta D’ArquitecturaCarpeta D’Arquitectura
Carpeta D’Arquitectura
david10499 views
Anàlisi arquitectura by mpere459
Anàlisi arquitecturaAnàlisi arquitectura
Anàlisi arquitectura
mpere459330 views

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO) by
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)Antonio Núñez
5.5K views17 slides
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM by
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMAntonio Núñez
4.8K views28 slides
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO) by
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)Antonio Núñez
3.8K views23 slides
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA by
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIAAntonio Núñez
1.4K views17 slides
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO) by
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)Antonio Núñez
3.8K views49 slides
EL MOVIMENT OBRER (2019-20) by
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)Antonio Núñez
2K views51 slides

More from Antonio Núñez(20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO) by Antonio Núñez
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez5.5K views
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM by Antonio Núñez
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez4.8K views
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO) by Antonio Núñez
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez3.8K views
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO) by Antonio Núñez
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez3.8K views
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI by Antonio Núñez
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez2.2K views
Història: Conceptes previs by Antonio Núñez
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez13.6K views
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX by Antonio Núñez
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez69.2K views
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO) by Antonio Núñez
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez59.6K views
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX) by Antonio Núñez
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez52.4K views
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908) by Antonio Núñez
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
Antonio Núñez52.5K views

Recently uploaded

RECORDAR.pptx by
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre by
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 slide
Redissenyar la nostra feina.pdf by
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 slides
PGA 23-24 by
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 slides
Avaluar competències sl.pptx by
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T by
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 views48 slides

Recently uploaded(6)

LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA

 • 2. ÍNDEX 1.- DEFINICIÓ. ELS SISTEMES CONSTRUCTIUS 2.- ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS: 2.1- ELEMENTS MATERIALS : CONSTRUCTIUS I ORNAMENTALS 2.2- ELEMENTS SOSTENIDORS: EL MUR, LA COLUMNA, PILAR… 2.3- ELEMENTS SOSTINGUTS: LLINDA, ARC I COBERTA. 4.- TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES: CIVIL I RELIGIOSA Allianz Arena Munic (2002-05) 3.- LA REPRESENTACIÓ: PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ
 • 3. 1.- L’ARQUITECTURA L’arquitectura és l’art de construir espais per mitjà d’un sistema constructiu. Anomenem sistema constructiu a la manera com es barregen els elements sostenidors i sostinguts formant l’estructura o esquelet bàsic d’un edifici. ARQUITRAVAT VOLTAT NOUS MATERIALS (ESTRUCTURA INTERNA) Al llarg de la Història podem diferenciar tres: - Predomini de la línia recta (vertical i horitzontal). - Espais interiors molt compartimentats - Pren com a base l’Arc - Predomini de la línia corba. - Espais interiors amplis i alliberats de suports. - Es dona a partir del s. XIX. - Consisteix en la creació d’una estructura interna que sosté l’edifici, sobre la qual s’apliquen els nous materials
 • 5. 2.- ELEMENTS MATERIALS I TÈCNICS A l’hora d’analitzar una obra arquitectònica des de el punt de vista formal cal tenir en compte: - ELS MATERIALS: - ELS ELEMENTS SOSTENIDORS (SUPORTS) - ELS ELEMENTS SOSTINGUTS (COBERTA) CONSTRUCTIUS ORNAMENTALS L’ARC COLUMNES PILARS i PILASTRES LA LLINDA, DINTEL O ARQUITRAU EL MUR (REGULAR / IRREGULAR / APARELL) COBERTES ARQUITRAVADA O PLANA DE VOLTA O CORBADA ALTRES : MÈNSULA, PETXINA, ...
 • 7. Els materials amb els que es construeix un edifici condicionen tant la seva factura (realització de l’edifici), com la manera com el percebem (sensació que ens dona). A) Funció constructiva: B) Funció ornamental: A) Funció constructiva: Conformen estructuralment l’edifici. Els més utilitzats al llarg de la història han estat: el fang cuit, la fusta i la pedra, fins que a partir del segle XIX, es va començar a fer servir el ferro, l’acer i el formigó armat, i més endavant , altres metalls i materials sintètics. B) Funció ornamental: No formen part de l’estructura de l’edifici, sols l'embelleixen. S’han utilitzat entre d’altres: l’estuc, el guixos, els mosaics, la ceràmica, els aplacats de pedra o fusta. ( falsa arquitectura )... Els materials poden tenir dues funcions:
 • 9. ELEMENTS SOSTENIDORS CONTINUS : EL MUR És un suport de caire continu que tanca l’edifici pels costats i el compartimenta interiorment. Pot ser de càrrega o de separació Segons el tipus d’aparell - manera com apareixen col·locats o aparellats els elements o materials utilitzats per la seva construcció - podem diferenciar: MUR IRREGULAR: quan els elements que el formen presenten un aspecte i disposició desiguals (mida, forma o disposició). Mur de Maçoneria Mur ciclopi
 • 10. MUR REGULAR: Quan els carreus o maons que formen el mur presenten un aspecte homogeni Podem diferenciar: Isòdom : Si els carreus són de dimensions iguals i estan disposats en filades Pseudoisòdom : Si els carreus tots i estar disposats en fileres, presenten diferents amplades.
 • 11. En els murs regulars, segons la manera com es disposen els carreus o maons l’aparell pot ser: - Aparell a soga: Els carreus apareixen a l'exterior vistos pel seu costat ample. - Aparell a tió: Els carreus apareixen a l'exterior vistos pel seu costat estret. - Aparell a soga i tió: Els carreus apareixen a l'exterior vistos alternativament pel seu costat ample i estret. Sí les peces estan col·locades obliquament respecte al sòl: - Opus reticulatum - Opus spicatum
 • 12. LA COLUMNA Element sostenidor vertical de secció circular. Consta de tres elements: La base o, el fust i el capitell ELEMENTS SOSTENIDORS DISCONTINUS: EL PILAR Element sostenidor vertical de secció rectangular, cruciforme o poligonal. Més robust i massís que la columna. LA PILASTRA És un pilar adossat a la paret. Pot tenir funció constructiva o ornamental
 • 13. MÈNSULA Element sortint sostenidor de petits elements volats com balcons o cornises ALTRES ELEMENTS DE SUPORT PETXINA Cada una de les superfícies triangulars que permet transformar el quadrat de la planta en un cercle per poder coronar-lo amb una cúpula
 • 15. - L’ ARQUITRAU: Element horitzontal que transmet les carregues de la coberta de forma vertical. - L’ARC : Element corbat que desvia lateralment les càrregues de la coberta. En arquitectura els elements sostinguts són essencialment dos: Les parts principals d’un arc són: Les dovelles, la línia d’impostes, la clau, la llum, l’intradós i l’extradós. La projecció de l’arquitrau o de l’arc dona lloc a la coberta, ( Element que tanca la construcció per la part superior)
 • 16. LES COBERTES La coberta és el conjunt d’elements que tanca una construcció per la part superior Poden ser: COBERTES PLANES O ARQUITRAVADES COBERTES CORBADES O DE VOLTA
 • 17. COBERTES PLANES O ARQUITRAVADES Sorgeixen de la prolongació de la llinda o arquitrau o bé, se sustenten sobre ells, exercint càrregues verticals sobre els elements sostenidors. Fins l’aparició del nous materials a partir del segle XIX, aquest tipus de cobertes no permetien crear espais interiors amplis i lliures de suports..
 • 18. En l’arquitectura clàssica els elements que componen la coberta plana o arquitravada son: COBERTA ARQUITRAVADA CLÀSSICA - L’ENTAULAMENT: format per l’arquitrau, el fris i la cornisa - EL FRONTÓ: Espai triangular situat a la façana. Moltes vegades el frontó i el fris és complementen amb relleus de figures a adaptades a l’espai disponible. L’origen del frontó va ser la cintra, un entramat de fusta que permetia cobrir l’edifici amb una teulada de dos vessats
 • 19. COBERTES CORBADES O DE VOLTA Es generen a partir de la projecció imaginaria de l’arc i descarreguen el seu pes sobre els murs o pilastres.. - LA VOLTA: Resulta de la projecció imaginària d’un arc que segueix un moviment de translació, generalment recte - LA CÚPULA: Resulta de la projecció imaginària d’un arc que segueix un moviment de rotació sobre ell mateix Aquests tipus de coberta permet cobrir grans espais lliures de suports i donen dinamisme al conjunt.
 • 21. Segons el tipus d’arc que és projecte ( mig punt, apuntat, peraltat..) és dona una gran diversitat de voltes. Al llarg de la història les més utilitzades han estat: TIPUS DE VOLTES: VOLTA DE CANÓ VOLTA DE CREUERIAVOLTA D’ARESTA
 • 22. NOUS MATERIALS, NOVES COBERTES La utilització en arquitectura de nous materials constructius a partir del segle XIX ha permet crear nous tipus de cobertes que permeten cobrir i crear nous espais.
 • 23. FORMES DE REPRESENTACIÓ ( PLANTA , ALÇAT I SECCIÓ)
 • 24. LA REPRESENTACIÓ DE L’EDIFICI Per l’estudi i l’anàlisi d’un edifici el podem representar de tres formes: - LA PLANTA : Representació de l’edifici en secció horitzontal. Ens mostra la distribució i disposició de l’espai arquitectònic - LA SECCIÓ dibuix d'un tall transversal de l'alçat d'un edifici - L'ALÇAT : Representació vertical de l’edifici. Ens mostra els elements sostenidors i els elements sostinguts.
 • 25. LA PLANTA El dibuix de la planta ens permet visualitzar la disposició i distribució de l'espai arquitectònic, i també, la forma com ha estat concebut. La planta també ens mostra la posició i distribució dels elements de suport : murs, pilars columnes... Longitudinal: L’espai s’articula entorn d'un Eix longitudinal Centralitzada: L’espai s’articula en torn un punt central on s'encreuen dos eixos Quina concepció de l’espai presenten aquestes plantes: longitudinal o centralitzat ?
 • 26. L’ALÇAT I LA SECCIÓ L’Alçat és la representació plana de les façanes d'un edifici, ens permet visualitzar els elements arquitectònics i decoratius, la seva disposició i proporcions. L’Alçat és complementa amb la secció o tall transversal de l’alçat de l’edifici. SECCIÓ I ALÇAT D’UN THOLOS GRECSECCIÓ I ALÇAT I PLANTA VILLA CAPRA (PALLADIO 1566)
 • 28. TIPOLOGIES ARQUITECTÒNIQUES Segons la funció que tenen , les produccions arquitectòniques les podem classificar en dos grans grups: ARQUITECTURA CIVIL - Arquitectura domèstica - Arquitectura Lúdica - Arquitectura Institucional - Arquitectura Commemorativa - Arquitectura Comercial - Arquitectura D’infra- estructures. A ) L’ARQUITECTURA CIVIL ARQUITECTURA RELIGIOSA
 • 29. B) L’ARQUITECTURA RELIGIOSA Està destinada principalment al culte i té la seva manifestació més genuïna en la construcció de temples o santuaris Tot i que en menor grau, també es manifesta en la construcció de tombes i mausoleus.

Editor's Notes

 1. {}