Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA

19,914 views

Published on

Anàlisi i comentari de l'obra Elogi de l'Aigua de l'escultor Eduardo Chillida

Published in: Education
 • Be the first to comment

CHILLIDA: ELOGI DE L'AIGUA

 1. 1. ELOGI DE L’AIGUAEl nostre anàlisi s’estructura:1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)3. L’ANÀLISI FORMAL5. ALTRES CONSIDERACIONSPRIMERA APROXIMACIÓ2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL4. INTERPRETACIÓ: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ
 2. 2. 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)- Nom de l’obra- Nom de l’obra- Autor- Autor- Estil- Estil- Cronologia- Cronologia- Material i tècnica- Material i tècnica- Forma i Tipologia- Forma i TipologiaElogi de l’aiguaElogi de l’aiguaEduardo ChillidaEduardo ChillidaAbstracteAbstracteFormigó i acerFormigó i acerEscultura exemptaEscultura exempta- Cromatisme Textura- Cromatisme Textura Monocroma, textura rugosaMonocroma, textura rugosa- Dimensions- Dimensions Grans dimensions (7,20x12x6,5 m)Grans dimensions (7,20x12x6,5 m)- Localització- Localització19851985Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)Parc de la Creueta del Coll (Barcelona)
 3. 3. 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTILÈPOCA, AUTOR I ESTILFinals del segle XXFinals del segle XX. Espanya ha sortit de la dictadura del general Franco ila democràcia sembla plenament assentada. Es un moment de creixementmoment de creixement , taneconòmic com demogràfic i d’obertura cap a lexterioreconòmic com demogràfic i d’obertura cap a lexterior desprès del llarg períodeostracisme i aïllament viscut durant gairebé els 40 anys que va durar la dictadura.El mateix any que Espanya signa el tractat d’adhesió a la Unió Europeatractat d’adhesió a la Unió Europea Chillidarealitza l’Elogi de l’aigua per encàrrec de l’ajuntament de Barcelona que estavapreparant els jocs Olímpics de Barcelona 92jocs Olímpics de Barcelona 92.Finals del segle XXFinals del segle XX. Espanya ha sortit de la dictadura del general Franco ila democràcia sembla plenament assentada. Es un moment de creixementmoment de creixement , taneconòmic com demogràfic i d’obertura cap a lexterioreconòmic com demogràfic i d’obertura cap a lexterior desprès del llarg períodeostracisme i aïllament viscut durant gairebé els 40 anys que va durar la dictadura.El mateix any que Espanya signa el tractat d’adhesió a la Unió Europeatractat d’adhesió a la Unió Europea Chillidarealitza l’Elogi de l’aigua per encàrrec de l’ajuntament de Barcelona que estavapreparant els jocs Olímpics de Barcelona 92jocs Olímpics de Barcelona 92.AUTORAUTOREduardo Chillida està considerat com un dels millorsun dels millorsescultors contemporanisescultors contemporanis. Va treballar la seva obra abstractai molt personal tant en ferro com en fusta, formigó, pedra oalabastre, adaptant-se amb gran mestria a les particularitatsde cada material. També destacà per la perfecta adaptacióperfecta adaptacióde les seves escultures a l’entornde les seves escultures a l’entorn, tant natural com urbà.Les seves obres monumentals podem avui dia admirar-se ala majoria de les principals ciutats de tot el món.Eduardo Chillida està considerat com un dels millorsun dels millorsescultors contemporanisescultors contemporanis. Va treballar la seva obra abstractai molt personal tant en ferro com en fusta, formigó, pedra oalabastre, adaptant-se amb gran mestria a les particularitatsde cada material. També destacà per la perfecta adaptacióperfecta adaptacióde les seves escultures a l’entornde les seves escultures a l’entorn, tant natural com urbà.Les seves obres monumentals podem avui dia admirar-se ala majoria de les principals ciutats de tot el món.Eduardo Chillida ( San Sebatià, 1924 – 2002 )EPOCAEPOCA
 4. 4. Figura clau de les arts plàstiques espanyoles del segle XX, finalitzada la seva etapaescolar, amb 19 anys es trasllada a Madrid per començar la carrera dArquitectura, laqual abandonarà aviat per dedicar-s’hi a l’escultura.En l’obra de Chillida podem diferències dues fases força diferenciades: figurativafigurativa iabstractaabstracta.La primera va ser letapa figurativaletapa figurativa. Va ser una etapa molt breu des 1948 fins al 1951molt breu des 1948 fins al 1951,any que inicià la segona fase, en la qual hi treballà fins el final i en la qual s’ubical’Elogi de l’aigua.2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTICSerà en l’etapa abstractal’etapa abstracta on Chillida vavacomençar a utilitzar el formigócomençar a utilitzar el formigó perprimera vegada, concretament ambl’obra Lugar de encuentros I (1971) queva ser l’inici d’importants obres enformigó com Gure aitaren etxea (la casadel padre) a Guernika (1988), L’Elogi del’Horitzont a Gijón (1990) o la pròpiaobra que ens ocupa: l’Elogi de l’aigua.
 5. 5. ESTILESTIL ABSTRACTEL’obra de Chillida s’enquadra majoritàriament dins de l’abstracciódins de l’abstracció, per tant senseReferents formals concrets i amb un marcat caràcter geometritzantmarcat caràcter geometritzant.-Importància de la relació entre massa i buitrelació entre massa i buit. Les seves obres presenten uncalculatcalculat lequilibri entre les zones plenes i les buideslequilibri entre les zones plenes i les buides. Per en Chillida matèriai buit es complementan. Per ell l’un no pot existir sense l’altre”-Les seves escultures presenten encreuaments i angles imprevistosencreuaments i angles imprevistos, que ensmostren simultàniament la cara interna i lexternamostren simultàniament la cara interna i lexterna de les obres.-Perfecta adequació i integració de les seves escultures a lentornintegració de les seves escultures a lentorn, tantnatural com urbà,2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC-Utilització de gran diversitat de materialsdiversitat de materials: tant tradicionalstradicionals (pedra, fusta oferro) com nousnous (formigó o acer) adaptant-seadaptant-se amb gran mestria a leslesparticularitats de cada un d’ellsparticularitats de cada un d’ells.Però... També presenta un conjunt de característiques pròpiescaracterístiques pròpies que li donen uncaràcter marcadament personalcaràcter marcadament personal, entre les quals podem destacar:
 6. 6. Gran massa de formigómassa de formigó formada perun cos centralcos central del qual surten quatrequatreelements corbselements corbs que semblen quatregrans urpes.3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMALDESCRIPCIÓDESCRIPCIÓ3.- L’ANÀLISI FORMALSubjectaSubjecta a les parets de la cantera delvoltant mitjançant cables d’acersmitjançant cables d’acers. Elsmurs de la qual esdevenen com unamena dabsis d’acollida de la peça.Sota hi ha un llac artificialllac artificial ons’enmiralla i duplica la peçaduplica la peça.
 7. 7. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMALElogi de l’aigua presenta unacomposició asimètrica i tancadaasimètrica i tancada.LA COMPOSICIÓLA COMPOSICIÓLes quatre urpes que surten delcos central, distribuïdes de formaasimètrica convergeixen en unmateix punt intern donant uncaràcter centrípet i marcadamenttancat a l’escultura.També presenta multifacialitatmultifacialitat ,és a dir no està pensada per sevista des de un únic punt de vistasinó que potser contemplada desde diferents angles, la qual cosamultiplica i increnmenta la sevaexpressivitat.
 8. 8. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMALTot i això l’Elogi de l’aigua presenta una composició força equilibradacomposició força equilibrada. Chillidaaconsegueix una veritable harmoniaharmonia entre les línies rectes i formes geomètriquesles línies rectes i formes geomètriques dela part superior de l’obra i, les línees ondulants i formes més orgàniquesi, les línees ondulants i formes més orgàniques iexpressives, de les “urpes” que configuren la part inferior de la peçaL’Aire , el buitL’Aire , el buit, és un element fonamental en aquesta esculturaelement fonamental en aquesta escultura, lartista el converteixen part intrínseca de lobra, doncs sembla que laire és allò que aquests grans urpesvolen capturar convertint-se en un elementun element més que harmonitza i equilibra laharmonitza i equilibra lacomposiciócomposició..
 9. 9. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMALL’aireL’aire ( l’espai, el buit )( l’espai, el buit ) és un element imprescindible que cal tenir present per lalacomprensió de l’obracomprensió de l’obra..L’aireL’aire ( l’espai, el buit )( l’espai, el buit ) és un element imprescindible que cal tenir present per lalacomprensió de l’obracomprensió de l’obra..L’aireL’aire no és sol un element que limita l’espai de l’escultura , sinó que és part intrínsecés part intrínsecde lobrade lobra, un material, un material mésmés..L’aireL’aire no és sol un element que limita l’espai de l’escultura , sinó que és part intrínsecés part intrínsecde lobrade lobra, un material, un material mésmés..L’Elogi de l’aiguaL’Elogi de l’aigua, com totes les esculturesde Chillida, està en funció de l’espaiestà en funció de l’espai; ellmateix s’anomena “arquitecte del buit”.L’Elogi de l’aiguaL’Elogi de l’aigua, com totes les esculturesde Chillida, està en funció de l’espaiestà en funció de l’espai; ellmateix s’anomena “arquitecte del buit”.Chillida treballa el formigó per esculpir eltreballa el formigó per esculpir elbuit, l’espaibuit, l’espai... en realitat les grans massesque formen les seves escultures no sónmés que ““forats en el buitforats en el buit””,, en el no res (enen el no res (enla nada)la nada)”Chillida treballa el formigó per esculpir eltreballa el formigó per esculpir elbuit, l’espaibuit, l’espai... en realitat les grans massesque formen les seves escultures no sónmés que ““forats en el buitforats en el buit””,, en el no res (enen el no res (enla nada)la nada)”És per això que aquesta esculturaaquesta escultura tantpesada, sembla lleugerasembla lleugera, com si levités enl’espai, desafiant la gravetatdesafiant la gravetat i contradienttotes les lleis de física.És per això que aquesta esculturaaquesta escultura tantpesada, sembla lleugerasembla lleugera, com si levités enl’espai, desafiant la gravetatdesafiant la gravetat i contradienttotes les lleis de física.En suma aquesta obra es caracteritza per un equilibri entre massa i espaiequilibri entre massa i espai
 10. 10. LA LLUMLA LLUM3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMALLa llumLa llum te unate una important funcióimportant funció en l’obra atès que a l’incidir sobre la superfície deen l’obra atès que a l’incidir sobre la superfície deles diferents formes planes, còncaves i convexesles diferents formes planes, còncaves i convexes provoca jocs d’ombra i llumprovoca jocs d’ombra i llum quequecontribueixen a incrementarcontribueixen a incrementar laspecte volumètriclaspecte volumètric de l’escultura.de l’escultura.TambéTambé donada la textura aspre deldonada la textura aspre delformigóformigó la llum no rellisca ni fa efectesla llum no rellisca ni fa efectesde brillantor , però si quede brillantor , però si que matisa lamatisa lamonocromía de l’obramonocromía de l’obra donant lloc a undonant lloc a ungran varietat de grisosgran varietat de grisos..
 11. 11. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMALEl contrast entre corbes i rectescontrast entre corbes i rectes, entre formes planes, còncaves i convexesformes planes, còncaves i convexes, entremasamasa ii buitbuit confereix a l’obra, tot i el seu aspecte de solidesa, un cert grau deun cert grau dedinamismedinamisme..L’Obra genera un moviment en tresfases:EL RITMEEL RITMEun moviment realun moviment real de tota la obra ende tota la obra enconjuntconjunt, un moviment verticalmoviment vertical, dedescens provocat per la força de lagravetat del pes de la matèriaDos moviments consecutiusDos moviments consecutius; el primer,d’expansió horitzontald’expansió horitzontal del braços deformigó, l’altre, de reclusiól’altre, de reclusió d’aquestscap a l’espai interiorcap a l’espai interior, les projeccionsdels quals arriben a entrecreuar-se enun únic punt central.També contribueix acontribueix a accentuar aquest dinamismeaccentuar aquest dinamisme el joc de llums i ombresel joc de llums i ombres queprovoca la llum al incidir sobre les diferents formes
 12. 12. 3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMALElogi de l’aigua manifesta una clara voluntat d’eternitatvoluntat d’eternitat como eterna és la relaciócomo eterna és la relacióentre matèria i espai, entre el buit i masa, els dos elements als quals fa referènciaentre matèria i espai, entre el buit i masa, els dos elements als quals fa referènciaChillida en aquesta obra , i que de manera no podem existir l’un sense l’altre.Chillida en aquesta obra , i que de manera no podem existir l’un sense l’altre.EL TEMPSEL TEMPS
 13. 13. TRACTAMENT DELS MOTIUSTRACTAMENT DELS MOTIUS3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMAL3.- L’ANÀLISI FORMALL’elogi de l’aigua ser realitzada amb un únic materialúnic material el formigó armatformigó armat, i la sevaelaboració és va dur a terme mitjançant la tècnica de l’encofrattècnica de l’encofrat.L’ús d’aquesta tècnica permet que elelmaterialmaterial utilitzatutilitzat mostri totes les sevesmostri totes les sevesqualitats i texturesqualitats i textures, presentant una grangrandensitat i una textura aspre i rugosadensitat i una textura aspre i rugosa.La qual cosa dona a l’obra una grangrancorporeïtatcorporeïtat , alhora que li confereix unli confereix unaspecte senzill, sobri i austeraspecte senzill, sobri i auster.Tot això accentua la materialitataccentua la materialitat del’obra , convertint l’escultura en unal’escultura en unamanifestació palpable de la matèriamanifestació palpable de la matèria.Tanmateix, la textura semirrugosala textura semirrugosa del’Elogio del Agua condiciona lacondiciona laincidència de la llum sobre ella.incidència de la llum sobre ella.
 14. 14. 4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓTEMÀ ( ICONOGRAFIA )TEMÀ ( ICONOGRAFIA )Al·legòricAl·legòric perquè els quatre braços que componen la seva gegantinamorfologia recorden als dits duna mà en la seva intenció de tancar-serecorden als dits duna mà en la seva intenció de tancar-se perper poderatrapar el buit o laire que l’envoltaatrapar el buit o laire que l’envolta.Al·legòricAl·legòric perquè els quatre braços que componen la seva gegantinamorfologia recorden als dits duna mà en la seva intenció de tancar-serecorden als dits duna mà en la seva intenció de tancar-se perper poderatrapar el buit o laire que l’envoltaatrapar el buit o laire que l’envolta.Un tema, una idea de relació entre escultura ientorn similar formalment al que també utilitzàen la seva escultura més coneguda, El peineEl peinede los vientosde los vientosUn tema, una idea de relació entre escultura ientorn similar formalment al que també utilitzàen la seva escultura més coneguda, El peineEl peinede los vientosde los vientosAl.legòric i Mitològic
 15. 15. 4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓMitològicMitològic, pel fet de que el reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existènciael reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existència, éscom un intent de retrobar-se amb aquest reflex, com si amb els “braços” intentes unir-se amb la seva altra meitat, cosa que el propi Chillida va relacionar amb el mite grec deel propi Chillida va relacionar amb el mite grec deNarcísNarcís. (Chillida aborda el tema des de l’abstracció)MitològicMitològic, pel fet de que el reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existènciael reflex en l’aigua de l’escultura duplicant la seva existència, éscom un intent de retrobar-se amb aquest reflex, com si amb els “braços” intentes unir-se amb la seva altra meitat, cosa que el propi Chillida va relacionar amb el mite grec deel propi Chillida va relacionar amb el mite grec deNarcísNarcís. (Chillida aborda el tema des de l’abstracció)
 16. 16. SIGNIFICATSIGNIFICATEl significat és difícil de concretardifícil de concretar, donat que al ser una obra abstracta, sapartaduna realitat identificable i mostra només una realitat física.4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓNo obstant això, donat que el reflex del’escultura a l’aigua duplica la seva existència, ipel fet de que el mateix autor relacionés aixòamb el mite grec de Narcìs, podríem dir, queChillida ens presenta la seva peça, com un “bellun “bellNarcis” immòbil, petrificat,Narcis” immòbil, petrificat, intentant amb lesseves articulacions capturar la imatge reflectidaen l’aigua de l’estany.
 17. 17. 4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓ4.- INTERPRETACIÓFUNCIÓFUNCIÓAquesta obra té una funciófunció Decorativa iDecorativa i EstèticaEstètica. Està ubicada al Parc de laCreueta del Coll, de Barcelona, antiga pedrera, que s’urbanitzà i es convertí en unespai d’oci pels ciutadans. Per tant la seva funció bàsica és decorar l’espai urbàdecorar l’espai urbà,Aquesta obra té una funciófunció Decorativa iDecorativa i EstèticaEstètica. Està ubicada al Parc de laCreueta del Coll, de Barcelona, antiga pedrera, que s’urbanitzà i es convertí en unespai d’oci pels ciutadans. Per tant la seva funció bàsica és decorar l’espai urbàdecorar l’espai urbà,L’l’obra també te com a funció,provocar la reflexió en l’espectadorprovocar la reflexió en l’espectador,doncs el seu caràcter abstracte ial·legòric obliga al espectador areflexionar per esbrinar el missatgeque l’autor ha volgut transmetreL’l’obra també te com a funció,provocar la reflexió en l’espectadorprovocar la reflexió en l’espectador,doncs el seu caràcter abstracte ial·legòric obliga al espectador areflexionar per esbrinar el missatgeque l’autor ha volgut transmetre
 18. 18. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONSL’obra de Chillida recordarecorda tant per la seva monumentalitat i materialitatper la seva monumentalitat i materialitat, com per ila seva perfecta integració en l’entornla seva perfecta integració en l’entorn, recorda el caràcter màgic i fins i tot ritualdels monuments megalítics prehistòricsmonuments megalítics prehistòrics.L’obra de Chillida recordarecorda tant per la seva monumentalitat i materialitatper la seva monumentalitat i materialitat, com per ila seva perfecta integració en l’entornla seva perfecta integració en l’entorn, recorda el caràcter màgic i fins i tot ritualdels monuments megalítics prehistòricsmonuments megalítics prehistòrics.5.- ALTRES CONSIDERACIONSMODELS I INFLUÈNCIESMODELS I INFLUÈNCIESCromlec Stonehenge (3000 a.C.)La profunda relació que consegueixentre Art i Naturalesa mostra un nounouconcepte contemporani desculturaconcepte contemporani desculturaen el qual es pot percebre la històriade lhome des del principi fins alsnostres dies.La profunda relació que consegueixentre Art i Naturalesa mostra un nounouconcepte contemporani desculturaconcepte contemporani desculturaen el qual es pot percebre la històriade lhome des del principi fins alsnostres dies.La Casa Museu Chillida-LekuLa Casa Museu Chillida-Leku, propde Sant Sebastià, (avui tancada permanca de recursos econòmics) ambambel seu bosc desculturesel seu bosc descultures, confirma iés una bona mostraés una bona mostra d’aquestarelació entre monument i naturarelació entre monument i naturaLa Casa Museu Chillida-LekuLa Casa Museu Chillida-Leku, propde Sant Sebastià, (avui tancada permanca de recursos econòmics) ambambel seu bosc desculturesel seu bosc descultures, confirma iés una bona mostraés una bona mostra d’aquestarelació entre monument i naturarelació entre monument i natura
 19. 19. Elogio del horizonte (1990)ALTRES OBRESALTRES OBRES5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONSLugar de encuentro V (1975)
 20. 20. ALTRES OBRESALTRES OBRES5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONS5.- ALTRES CONSIDERACIONSPeine del viento ( 1976 )
 21. 21. AMPLIAR INFORMACIÓAMPLIAR INFORMACIÓINFO 3INFO 3AMPLIAR INFORMACIÓINFO 2INFO 2INFO 1INFO 1VIDEOSINFO 4INFO 4

×