QUÈ ÉS L'ART ?

Antonio Núñez
Què és l’art ?
Antonio Núñez 2017
Això és Art ?
Per què ?
I això...?
Per què ?
Podem considerar obres d’art aquestes escultures ?
Per què ?
Continuem....
I això...
Com podríem definir l’Art ?
també és Art ?
És l’art una representació de la realitat ?
És l’art una interpretació de la realitat ?
És l’art una realitat nova ?
És l’art la mateixa realitat ?
És l’art l’expressió d’un sentiment ?
És l’art un element que provoca emocions
I sentiments en l’espectador ?
És l’art la creació d’imatges impossibles ?
L’ART ÉS TOT AIXÒ I …
MOLT MÉS !!!
Índex
3.- Condicionants de l’Obra d’Art: Societat i Artista
4.- La Funció de l’Art
6.- Conclusió: Definint l’Art
2.- La Forma: Els Vehicles artístics
5.- Art i Bellesa
1.- L’Art, un llenguatge ( forma i missatge )
EXPLÍCITA (El missatge és molt clar)
L’Art és un llenguatge, un acte de comunicació d’idees i sentiments propi dels essers
humans, una manera d’expressar i de transmetre idees i sentiments.
1.- L’Art: Un llenguatge (Forma i Missatge)
IMPLÍCITA (El missatge sols s’entén
si coneixem el context on va és va
produir l’obra)
SIMBÒLICA (l’obra és un símbol,
representa un concepte què moltes
vegades sol tenir un caire universal)
*Aquests missatges no són
excloents, sinó que és poden trobar
tots tres dins d’una mateixa obra.
Per mitjà de les obres d’art, l’Art ens comunica alguna cosa ja sigui de forma:
1.- L’ART, UN LLENGUATGE: FORMA I MISSATGE
L’ART = Forma + Missatge
A l’Art, com a tots els llenguatges, hem de diferenciar entre la forma i el missatge.
Obra d’art (realitat nova)
L’art és doncs, un acte de creació, perquè
transforma o interpreta la realitat , creant una
de nova : L’obra d’art.
1.- L’Art: Un llenguatge (Forma i Missatge)
I també...
De la unió entre aquest dos elements sorgeix una realitat nova que no existia abans:
L’obra d’art.
I també... és un acte de reflexió que provoca o
desperta emocions, sentiments i sensacions
en l’espectador.
Vehicles Plàstics
Per manifestar-se, l’Art utilitza tres tipus de vehicles artístics:
Vehicles Dinàmics Espacio-Temporals
Així com els llenguatges convencionals utilitzen elements formals, com per exemple
la parla , que utilitza sons, o l’escriptura, que utilitza signes gràfics ....
2.- La Forma: Els vehicles artístics
2.- LA FORMA: ELS VEHICLES ARTÍSTICS
L’Art, per expressar el missatge, per manifestar-se.... també necessita d’elements
formals... I això són el que anomenem: vehicles artístics
Vehicles Plàstics:
2.- La Forma: Els vehicles artístics
Són els que utilitzen sobretot el marc de l’espai per
manifestar-se: La pintura, l’escultura, l’arquitectura, el disseny, la fotografia...
2.- La Forma: Els vehicles artístics
Vehicles Dinàmics: Vehicles Espacio-Temporals:
* Feu doble “clic” sobre les imatges per visualitzar els vídeos respectius
Són els
que necessiten primordialment
de la dimensió temps per
manifestar-se: La música
Són els que
necessiten de les dues dimensions anteriors
(espai i temps) per manifestar-se: Dansa,
cinema, teatre, vídeo...
Els elements que influeixen o condicionen la realització d’una obra d’art, són
essencialment dos:
A) La societat, és a dir, el moment històric, l’època en que l’obra va ser produïda.
(gustos, interessos, mentalitat, clientela, nivell tècnic...)
B) L’Artista, la personalitat , les vivències i experiències del qual, així com les seves
habilitats i recursos, es reflectiran en les seves creacions.
3.- Condicionants de l’obra d’Art: Societat i Artista
3.- CONDICIONANTS DE L’OBRA D’ART: SOCIETAT I ARTÍSTA
i un altre de caràcter individual.un de caràcter social
ART I SOCIETAT: LA IMPORTANCIA DEL CONTEXT HISTÒRIC
Tota obra d’art neix en un determinat
context històric, un moment concret de
la història: Prehistòria, Món Antic, Món
Clàssic, Edat Mitjana...
“TOTA OBRA D’ART ÉS FRUIT DEL CONTEXT HISTÒRIC EN QUE VA SER CREADA “
I CONSTITUEIX UN DOCUMENT GRÀFIC QUE EXPRESSA SIMBOLICAMENT ELS
PENSAMENTS, ELS IDEALS , ELS VALORS I ELS DESITJOS DE LA SOCIETAT I EL
MOMENT HISTÒRIC EN QUE VA SER REALITZADA”
Per tant, per entendre una obra d’art cal conèixer el context històric en que va ser
creada.
3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista
Sols així, podrem entendre veritablement el sentit, la funció d’ aquella obra i el
missatge que ens vol transmetre.
Un moment històric, que presenta unes
característiques pròpies de caràcter
econòmic, polític, social o cultural, les
quals directa o indirectament, en el seu
conjunt, incidiran de manera determinant
en la realització de l’obra d’art.
Exemple 1 : Mare de Déu
Romànica i Gòtica
3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista
Adam i Eva. Romànic (Segle XI ) Adam i Eva. Renaixement (Segle. XVI )
Exemple 2 : Representació d’un mateix tema en dos èpoques diferents
3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista
4.- L’artista: Consideració històrica
L’ARTISTA
És l’altre element que influeix de manera determinant en la creació de l’obra d’art
L’artista és aquella persona que posseeix unes habilitats per construir, expressar o
comunicar idees o sentiments mitjançant la creació d’una realitat nova: L’Obra d’art.
4.- L’artista: Consideració històrica
Al crear aquesta nova realitat que és l’obra d’art, l’artista de manera conscient o
inconscient incidirà en ella reflectint la seva pròpia personalitat i ens mostrarà les
seves habilitats i destreses per transmetre allò que vol expressar o comunicar.
“L’obra d’art també és doncs, el reflex d’una personalitat creadora”
3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista
Així doncs, societat i artista són els dos elements fonamentals que condicionen la
realització d’una obra d’art.
El coneixement dels quals, s'esdevé una eina necessària i imprescindible per tal de
comprendre una obra d’art en tota la seva profunditat i complexitat
Alguns exemples d’obres sobre un mateix tema realitzades en diferents èpoques i per
diferents artistes.
En la imagen de un crucificado, he
reflejado quizá mi situación de
“hombre a solas” en un universo
amenazador… la tragedia del
hombre y no de un Dios.
Antonio Saura
4.- La Funció de l’Art
4.- LA FUNCIÓ DE L’ART
Des de els seus orígens els essers humans ha creat art , però...
“La funció de l’art és la intencionalitat, la raó per la qual
una obra va ser realitzada en una època determinada”.
La funció de l’Art, es a dir el motiu, la raó o la intenció per les quals es realitzen obres
d’art són múltiples i variades i han anat canviant al llarg de la història.
Funció màgica Funció religiosa, didàctica Funció Estètica
Per què serveix l’Art ?Per què serveix l’Art ? Per què és fan obres d’Art ?Per què serveix l’Art ? Per què és fan obres d’Art ? Quina finalitat o funció te la
creació d’obres d’art ?
Al llarg de la Història les obres d’art han tingut diverses funcions.
A la PREHISTÒRIA l ‘Art tenia una intencionalitat màgica:
4.- La Funció de l’Art
A continuació presentem algunes de les principals d’aquestes funcions:
- Afavorir la cacera (Paleolític)
- Afavorir la fertilitat (Neolític).
4.- La Funció de l’Art
A L’ANTIC EGIPTE: Tenien una funció relacionada amb el culte al morts i la vida
d’ultratomba.
“ L’home com a centre i mesura de totes les coses “
4.- La Funció de l’Art
A l’ANTIGA GRÈCIA: L’home era el centre del món i calia ressaltar la seva
importància.
Durant L’EDAT MITJANA la finalitat de les obres d’art va ser principalment la
comunicació del dogma cristià a una població majoritàriament analfabeta .
4.- La Funció de l’Art
Funció religiosa i didàctica
Durant l’EDAT MODERNA la funció de l’art era primordialment mostrar la realitat
tal qual és (el retrat , el paisatge).
4.- La Funció de l’Art
Una altre funció, va ser la manifestació
del poder dels reis absolutistes.
Lluís XIV de França (El rei Sol)
Estat , Església i burgesia van ser els grans mecenes de l’art. Per això l’art
estava al seu servei.
4.- La Funció de l’Art
L’art va ser una eina de propaganda i de representació del poder polític, econòmic i
cultural.
Durant l’Edat Moderna L’art va estar directament relacionat amb les classes socials
dirigents.
L’art va ser una eina de propaganda i de representació del poder polític, econòmic i
cultural. Els grans reis i emperadors, els papes, els nobles, els burgesos utilitzaven
l’art per ser immortalitzats amb les obres que encarregaven als artistes.
EDAT CONTEMPORÀNIA: L’Art mostra major llibertat i subjectivitat.
Les formes pures o el concepte, sense cap, o mínima referència a una realitat
concreta, marcarà preferentment la producció artística a partir del segle XX.
4.- La Funció de l’Art
Potència la llibertat de l’artista i mostra una predilecció per la funció estètica o
conceptual.
4.- La Funció de l’Art
Ara bé...
Exemple: Les pintures egípcies
Avui en dia ens agraden pels seus valors estètics i decoratius. En canvi , quan es van
realitzar no tenien cap d’aquestes funcions.
4.- La Funció de l’Art
Així, una obra que va néixer amb una finalitat determinada en el moment de la seva
realització, més endavant en pot tenir una altra: és a dir,
la funció d’una obra d’art pot canviar en el transcurs del temps
Pot canviar de funció”
Avui en dia ens agraden pels seus valors estètics i decoratius. En canvi , quan es van
realitzar no tenien cap d’aquestes funcions. La seva funció era una altra ben diferent
relacionada amb les creences i la cosmologia d’aquella civilització.
4.- La Funció de l’Art
*més informació sobre els rituals funeraris egipcis
5.- ART I BELLESA
Tradicionalment l’obra d’art majoritàriament sempre se l’ha relacionat amb la
bellesa material i amb l’habilitat de l’artista per crear-la.
5.- Art i Bellesa
Però...
5.- Art i Bellesa
Uns sentiments i unes emocions que... de vegades poden ser bells con l’amor o
l’amistat... Però que.... d’altres poden formar part d’allò que designem com a lleig:
Però... és evident que l’art no sols ens mostra la bellesa material,Però... és evident que l’art no sols ens mostra la bellesa material, sinó que també ens
pot mostrar tot un conjunt de sentiments i emocions.
Però que.... d’altres poden formar part d’allò que designem com a lleig: la
vellesa, l’angoixa, la tristor, la solitud, el dolor, la bogeria, la mort ...
A finals del segle XIX i primera meitat del segle XX l’art pateix una gran transformació:
5.- Art i Bellesa
Influenciat pels moments històrics que els va tocar viure, molts artistes mostraren
una clara predilecció per representar, més que la bellesa material, els sentiments , les
emocions i les passions propis de l’ésser humà.
Sentiments i emocions tals com l’angoixa, la solitud, la pobresa, la desesperació, el
dolor o la mort, acapararen el protagonisme a les obres d’art.
A un nou món corresponia un nou Art : Els artistes en el seu intent per reflectir
els sentiments i les passions humanes abandonaran el virtuosisme de la representació
de la bellesa material d’èpoques passades i es llençaren a la recerca de noves formes
d’expressió.
L’art doncs, a partir del s. XIX i principis del XX valorarà més que el virtuosisme i la
habilitat per representar la bellesa material, la idea, el concepte, el sentiment.
l’espontaneïtat, l’expressió...
5.- Art i Bellesa
I en molts casos, fortament influenciats pels esdeveniments històrics, fins i tot, la
denuncia i la reflexió social.
5.- Art i Bellesa
6.- CONCLUSIONS: DEFININT L’ART
L’Art és un llenguatge, un acte de comunicació d’idees i sentiments
propi dels humans.
L’Art és creació perquè transforma i interpreta la realitat, creant una
realitat nova: L’obra d’Art.
Tradicionalment l’obra d’art ha estat relacionada amb la bellesa
(material o espiritual) i amb l’habilitat de l’artista.
L’art al món contemporani valora més la idea, el concepte, l’expressió,
el sentiment i fins i tot la denuncia i la reflexió social.
L’Art és un acte de reflexió perquè desperta sentiments, emocions,
sensacions... per damunt de l’espai i el temps.
6.- Conclusions: Definint l’Art
L’obra d’art sempre és fruit de l’artista que l’ha creat i del moment
històric en que va ser realitzada.
Al llarg de la Història L’Art ha estat principalment al servei de l’ Estat,
l’ Església i la burgesia, perquè han estat els seus principals
mecenes.
L’espectador gaudeix de l’obra d’art d’una manera personal. Cada
persona, segons la seva formació, les seves experiències i la seva
personalitat gaudirà de l’obra d’art d’una manera pròpia.
La comprensió per part de l’espectador de l’obra d’Art, fa possible la
comunicació, motiu pel qual l’obra ha estat creada.
6.- Conclusions: Definint l’Art
Si coneixem l’artista i el moment
històric en que va ser creada ens serà més fàcil entendre-la.
L’Art és un dels mitjans de comunicació entre els homes.
Lleó Tolstoi ( escriptor rus)
L’Art és un sistema de signes construït per l’artista en relació amb la
cultura i la societat a la que pertany .
Pierre Francastel ( Historiador de l’Art )
Si per saber la veritat sobre una societat i tingués que escollir entre un
discurs d’un ministre i els edificis que es van construir durant el seu
mandat, em quedaria amb els edificis.
Kenneth Clarck ( Historiador de l’Art )
L’Art ensenya a mirar: a mirar l’art i a mirar amb ulls més atents el món.
En els quadres, en les escultures, igual que en els llibres, un busca el
que està en ells i també el que està més enllà, ... una forma verdadera i
pura de coneixement.
Antonio Muñoz Molina (escriptor espanyol)
ALGUNES DEFINICIONS
6.- Conclusions: Definint l’Art
EXERCICI
A partir de tot el que hem comentat a classe i de la teva pròpia reflexió personal
fes un redactat explicant que és per a tu l’Art
Es valorarà:
- L‘originalitat de l’argumentació
- La claredat expositiva
- La correcció ortogràfica.
El treball ha de ser una reflexió personal . Ha d’ocupar com a màxim un full DIN A4.
Tipografia Arial 12.
A la teva argumentació hauran d'aparèixer reflectides necessàriament les següents
qüestions:
- Què és per tu l’Art ?
- Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ?
- Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i
gaudir d’una obra d’art ? Per què ?
- Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ?
- Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ?
- Creus que “el valor” d’una obra d’art i el seu “preu” són una mateixa cosa ?
EXERCICI
A partir de tot el que hem comentat a classe i de la teva pròpia reflexió personal
fes un redactat explicant que és per a tu l’Art
Es valorarà:
El treball ha de ser una reflexió personal . Ha d’ocupar com a màxim un full DIN A4.
Tipografia Arial 12.
A la teva argumentació hauran d'aparèixer reflectides necessàriament les següents
qüestions:
- Què és per tu l’Art ?- Què és per tu l’Art ?
- Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ?
- Què és per tu l’Art ?
- Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ?
- Què és per tu l’Art ?
- Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ?
- Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i
gaudir d’una obra d’art ? Per què ?
- Què és per tu l’Art ?
- Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ?
- Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i
gaudir d’una obra d’art ? Per què ?
- Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ?
- Què és per tu l’Art ?
- Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ?
- Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i
gaudir d’una obra d’art ? Per què ?
- Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ?
- Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ?
- Què és per tu l’Art ?
- Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ?
- Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i
gaudir d’una obra d’art ? Per què ?
- Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ?
- Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ?
- Creus que “el valor” d’una obra d’art i el seu “preu” són una mateixa cosa ?
Es valorarà:
- L‘originalitat de l’argumentació
Es valorarà:
- L‘originalitat de l’argumentació
- La claredat expositiva
Es valorarà:
- L‘originalitat de l’argumentació
- La claredat expositiva
- La correcció ortogràfica.
1 of 40

More Related Content

What's hot(20)

LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez77.6K views
El renaixementEl renaixement
El renaixement
magbellanco48.7K views
Eix cronològic estils artísticsEix cronològic estils artístics
Eix cronològic estils artístics
nordestinodemais7.3K views
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
Antonio Núñez72.9K views
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
LA LLIBERTAT GUIANT EL POBLE (1830)
Antonio Núñez69.6K views
COM COMENTAR UNA PINTURA COM COMENTAR UNA PINTURA
COM COMENTAR UNA PINTURA
Antonio Núñez60.2K views
Miquel Àngel: Pietat del vaticàMiquel Àngel: Pietat del vaticà
Miquel Àngel: Pietat del vaticà
Carme Aranda- Mònica Navarro19.6K views
RealismeRealisme
Realisme
Carme Aranda- Mònica Navarro45.9K views
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS) LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
LA PINTURA DEL SEGLE XIX (ESTILS)
Antonio Núñez37.9K views
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
Antonio Núñez87.3K views
Primeres AvantguardesPrimeres Avantguardes
Primeres Avantguardes
Carme Aranda- Mònica Navarro40.1K views
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY
Antonio Núñez54.9K views
 EL TRES DE MAIG DE 1808 EL TRES DE MAIG DE 1808
EL TRES DE MAIG DE 1808
Antonio Núñez60K views
Art Grec (Característiques generals)Art Grec (Característiques generals)
Art Grec (Característiques generals)
Carme Aranda- Mònica Navarro64.1K views
SEGONES AVANTGUARDESSEGONES AVANTGUARDES
SEGONES AVANTGUARDES
Antonio Núñez63K views
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
Antonio Núñez41.3K views
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
Antonio Núñez90K views
Rafael: L'Escola d'AtenesRafael: L'Escola d'Atenes
Rafael: L'Escola d'Atenes
Carme Aranda- Mònica Navarro30.1K views

Viewers also liked(20)

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
Antonio Núñez54.8K views
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez51.7K views
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
Antonio Núñez94.8K views
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
Antonio Núñez66K views
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIAL
Antonio Núñez48.1K views
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
Antonio Núñez31.6K views
ESCULTURA ROMANAESCULTURA ROMANA
ESCULTURA ROMANA
Antonio Núñez52K views
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
Antonio Núñez70.3K views
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreres
Tatiana Ruiz Roldan14.4K views
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez17.7K views
CANOVA: EROS I PSIQUECANOVA: EROS I PSIQUE
CANOVA: EROS I PSIQUE
Antonio Núñez55.3K views
RODIN: EL PENSADORRODIN: EL PENSADOR
RODIN: EL PENSADOR
Antonio Núñez50.5K views
Tema 1: Introducció d'història de l'artTema 1: Introducció d'història de l'art
Tema 1: Introducció d'història de l'art
Ainhoa Gutiérrez Villanueva12.9K views
Maison CarréeMaison Carrée
Maison Carrée
Gemma Ajenjo Rodriguez1K views
Cuestionario historia del arte 2 (verano)Cuestionario historia del arte 2 (verano)
Cuestionario historia del arte 2 (verano)
Ignacio Vargas Sarabia8.2K views
Examen de historia del arteExamen de historia del arte
Examen de historia del arte
Inés Kaplún3.7K views
Jõulud soomes !Jõulud soomes !
Jõulud soomes !
timeahelen550 views
Esposos de cerveteriEsposos de cerveteri
Esposos de cerveteri
Mercè Bigorra1.8K views
El Funcionalisme ArquitectòNicEl Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNic
miquelgregori2.7K views

Similar to QUÈ ÉS L'ART ?(20)

Què és l'art?Què és l'art?
Què és l'art?
Tania Ramirez233 views
Introducció a la història de l'art_pptIntroducció a la història de l'art_ppt
Introducció a la història de l'art_ppt
historialavilaroja495 views
Introducció a la història de l'artIntroducció a la història de l'art
Introducció a la història de l'art
historialavilaroja1.3K views
Introduccio a l'historia de l'artIntroduccio a l'historia de l'art
Introduccio a l'historia de l'art
Jesús Gutiérrez Pardina758 views
1.Què és l'art1.Què és l'art
1.Què és l'art
sandroalfaro2.6K views
Que Es LartQue Es Lart
Que Es Lart
rosa urgell4.5K views
Concepte De L\ ArtConcepte De L\ Art
Concepte De L\ Art
Glòria 1.7K views
Què és l'art?Què és l'art?
Què és l'art?
neusgr1.5K views
Què+és+l'art (1)Què+és+l'art (1)
Què+és+l'art (1)
institutmontgros334 views
3. concepte d'art. text3. concepte d'art. text
3. concepte d'art. text
jesus gutierrez879 views
Què és l’artQuè és l’art
Què és l’art
jcestrella526 views
Què és l'art?Què és l'art?
Què és l'art?
neusgr1.8K views
2. sobre l'art i els artistes2. sobre l'art i els artistes
2. sobre l'art i els artistes
jesus gutierrez661 views
3 eso-plastica-joan-brossa3 eso-plastica-joan-brossa
3 eso-plastica-joan-brossa
Joan Sèculi867 views
Funció+de+l'obra+d'artFunció+de+l'obra+d'art
Funció+de+l'obra+d'art
institutmontgros411 views
Funció+de+l'obra+d'artFunció+de+l'obra+d'art
Funció+de+l'obra+d'art
institutmontgros285 views
Què és l'art?Què és l'art?
Què és l'art?
institutmontgros706 views
Tema1 introdució-BTema1 introdució-B
Tema1 introdució-B
Luis D806 views

More from Antonio Núñez(20)

SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez4.7K views
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez3.8K views
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez1.4K views
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez2K views
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez5.1K views
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez4.4K views
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez23.7K views
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez34K views
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez13.6K views
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez37.4K views
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez69K views
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez31.9K views
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez59.4K views
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez52.3K views
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez119.5K views
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
PALAU DE LA MÚSICA CATALANA (1905-1908)
Antonio Núñez52.5K views
ARQUITECTURA SEGLE XIXARQUITECTURA SEGLE XIX
ARQUITECTURA SEGLE XIX
Antonio Núñez38.3K views

Recently uploaded(8)

PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 views
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256149 views
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin96 views
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 7 views
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256111 views
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256130 views
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256133 views
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA41 views

QUÈ ÉS L'ART ?

 • 1. Què és l’art ? Antonio Núñez 2017
 • 2. Això és Art ? Per què ?
 • 4. Podem considerar obres d’art aquestes escultures ? Per què ? Continuem....
 • 5. I això... Com podríem definir l’Art ? també és Art ?
 • 6. És l’art una representació de la realitat ? És l’art una interpretació de la realitat ? És l’art una realitat nova ? És l’art la mateixa realitat ? És l’art l’expressió d’un sentiment ? És l’art un element que provoca emocions I sentiments en l’espectador ? És l’art la creació d’imatges impossibles ? L’ART ÉS TOT AIXÒ I … MOLT MÉS !!!
 • 7. Índex 3.- Condicionants de l’Obra d’Art: Societat i Artista 4.- La Funció de l’Art 6.- Conclusió: Definint l’Art 2.- La Forma: Els Vehicles artístics 5.- Art i Bellesa 1.- L’Art, un llenguatge ( forma i missatge )
 • 8. EXPLÍCITA (El missatge és molt clar) L’Art és un llenguatge, un acte de comunicació d’idees i sentiments propi dels essers humans, una manera d’expressar i de transmetre idees i sentiments. 1.- L’Art: Un llenguatge (Forma i Missatge) IMPLÍCITA (El missatge sols s’entén si coneixem el context on va és va produir l’obra) SIMBÒLICA (l’obra és un símbol, representa un concepte què moltes vegades sol tenir un caire universal) *Aquests missatges no són excloents, sinó que és poden trobar tots tres dins d’una mateixa obra. Per mitjà de les obres d’art, l’Art ens comunica alguna cosa ja sigui de forma: 1.- L’ART, UN LLENGUATGE: FORMA I MISSATGE
 • 9. L’ART = Forma + Missatge A l’Art, com a tots els llenguatges, hem de diferenciar entre la forma i el missatge. Obra d’art (realitat nova) L’art és doncs, un acte de creació, perquè transforma o interpreta la realitat , creant una de nova : L’obra d’art. 1.- L’Art: Un llenguatge (Forma i Missatge) I també... De la unió entre aquest dos elements sorgeix una realitat nova que no existia abans: L’obra d’art. I també... és un acte de reflexió que provoca o desperta emocions, sentiments i sensacions en l’espectador.
 • 10. Vehicles Plàstics Per manifestar-se, l’Art utilitza tres tipus de vehicles artístics: Vehicles Dinàmics Espacio-Temporals Així com els llenguatges convencionals utilitzen elements formals, com per exemple la parla , que utilitza sons, o l’escriptura, que utilitza signes gràfics .... 2.- La Forma: Els vehicles artístics 2.- LA FORMA: ELS VEHICLES ARTÍSTICS L’Art, per expressar el missatge, per manifestar-se.... també necessita d’elements formals... I això són el que anomenem: vehicles artístics
 • 11. Vehicles Plàstics: 2.- La Forma: Els vehicles artístics Són els que utilitzen sobretot el marc de l’espai per manifestar-se: La pintura, l’escultura, l’arquitectura, el disseny, la fotografia...
 • 12. 2.- La Forma: Els vehicles artístics Vehicles Dinàmics: Vehicles Espacio-Temporals: * Feu doble “clic” sobre les imatges per visualitzar els vídeos respectius Són els que necessiten primordialment de la dimensió temps per manifestar-se: La música Són els que necessiten de les dues dimensions anteriors (espai i temps) per manifestar-se: Dansa, cinema, teatre, vídeo...
 • 13. Els elements que influeixen o condicionen la realització d’una obra d’art, són essencialment dos: A) La societat, és a dir, el moment històric, l’època en que l’obra va ser produïda. (gustos, interessos, mentalitat, clientela, nivell tècnic...) B) L’Artista, la personalitat , les vivències i experiències del qual, així com les seves habilitats i recursos, es reflectiran en les seves creacions. 3.- Condicionants de l’obra d’Art: Societat i Artista 3.- CONDICIONANTS DE L’OBRA D’ART: SOCIETAT I ARTÍSTA i un altre de caràcter individual.un de caràcter social
 • 14. ART I SOCIETAT: LA IMPORTANCIA DEL CONTEXT HISTÒRIC Tota obra d’art neix en un determinat context històric, un moment concret de la història: Prehistòria, Món Antic, Món Clàssic, Edat Mitjana... “TOTA OBRA D’ART ÉS FRUIT DEL CONTEXT HISTÒRIC EN QUE VA SER CREADA “ I CONSTITUEIX UN DOCUMENT GRÀFIC QUE EXPRESSA SIMBOLICAMENT ELS PENSAMENTS, ELS IDEALS , ELS VALORS I ELS DESITJOS DE LA SOCIETAT I EL MOMENT HISTÒRIC EN QUE VA SER REALITZADA” Per tant, per entendre una obra d’art cal conèixer el context històric en que va ser creada. 3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista Sols així, podrem entendre veritablement el sentit, la funció d’ aquella obra i el missatge que ens vol transmetre. Un moment històric, que presenta unes característiques pròpies de caràcter econòmic, polític, social o cultural, les quals directa o indirectament, en el seu conjunt, incidiran de manera determinant en la realització de l’obra d’art.
 • 15. Exemple 1 : Mare de Déu Romànica i Gòtica 3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista
 • 16. Adam i Eva. Romànic (Segle XI ) Adam i Eva. Renaixement (Segle. XVI ) Exemple 2 : Representació d’un mateix tema en dos èpoques diferents 3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista
 • 17. 4.- L’artista: Consideració històrica L’ARTISTA És l’altre element que influeix de manera determinant en la creació de l’obra d’art L’artista és aquella persona que posseeix unes habilitats per construir, expressar o comunicar idees o sentiments mitjançant la creació d’una realitat nova: L’Obra d’art.
 • 18. 4.- L’artista: Consideració històrica Al crear aquesta nova realitat que és l’obra d’art, l’artista de manera conscient o inconscient incidirà en ella reflectint la seva pròpia personalitat i ens mostrarà les seves habilitats i destreses per transmetre allò que vol expressar o comunicar. “L’obra d’art també és doncs, el reflex d’una personalitat creadora”
 • 19. 3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista Així doncs, societat i artista són els dos elements fonamentals que condicionen la realització d’una obra d’art. El coneixement dels quals, s'esdevé una eina necessària i imprescindible per tal de comprendre una obra d’art en tota la seva profunditat i complexitat Alguns exemples d’obres sobre un mateix tema realitzades en diferents èpoques i per diferents artistes. En la imagen de un crucificado, he reflejado quizá mi situación de “hombre a solas” en un universo amenazador… la tragedia del hombre y no de un Dios. Antonio Saura
 • 20. 4.- La Funció de l’Art 4.- LA FUNCIÓ DE L’ART Des de els seus orígens els essers humans ha creat art , però... “La funció de l’art és la intencionalitat, la raó per la qual una obra va ser realitzada en una època determinada”. La funció de l’Art, es a dir el motiu, la raó o la intenció per les quals es realitzen obres d’art són múltiples i variades i han anat canviant al llarg de la història. Funció màgica Funció religiosa, didàctica Funció Estètica Per què serveix l’Art ?Per què serveix l’Art ? Per què és fan obres d’Art ?Per què serveix l’Art ? Per què és fan obres d’Art ? Quina finalitat o funció te la creació d’obres d’art ?
 • 21. Al llarg de la Història les obres d’art han tingut diverses funcions. A la PREHISTÒRIA l ‘Art tenia una intencionalitat màgica: 4.- La Funció de l’Art A continuació presentem algunes de les principals d’aquestes funcions: - Afavorir la cacera (Paleolític) - Afavorir la fertilitat (Neolític).
 • 22. 4.- La Funció de l’Art A L’ANTIC EGIPTE: Tenien una funció relacionada amb el culte al morts i la vida d’ultratomba.
 • 23. “ L’home com a centre i mesura de totes les coses “ 4.- La Funció de l’Art A l’ANTIGA GRÈCIA: L’home era el centre del món i calia ressaltar la seva importància.
 • 24. Durant L’EDAT MITJANA la finalitat de les obres d’art va ser principalment la comunicació del dogma cristià a una població majoritàriament analfabeta . 4.- La Funció de l’Art Funció religiosa i didàctica
 • 25. Durant l’EDAT MODERNA la funció de l’art era primordialment mostrar la realitat tal qual és (el retrat , el paisatge). 4.- La Funció de l’Art Una altre funció, va ser la manifestació del poder dels reis absolutistes. Lluís XIV de França (El rei Sol)
 • 26. Estat , Església i burgesia van ser els grans mecenes de l’art. Per això l’art estava al seu servei. 4.- La Funció de l’Art L’art va ser una eina de propaganda i de representació del poder polític, econòmic i cultural. Durant l’Edat Moderna L’art va estar directament relacionat amb les classes socials dirigents. L’art va ser una eina de propaganda i de representació del poder polític, econòmic i cultural. Els grans reis i emperadors, els papes, els nobles, els burgesos utilitzaven l’art per ser immortalitzats amb les obres que encarregaven als artistes.
 • 27. EDAT CONTEMPORÀNIA: L’Art mostra major llibertat i subjectivitat. Les formes pures o el concepte, sense cap, o mínima referència a una realitat concreta, marcarà preferentment la producció artística a partir del segle XX. 4.- La Funció de l’Art Potència la llibertat de l’artista i mostra una predilecció per la funció estètica o conceptual.
 • 28. 4.- La Funció de l’Art
 • 29. Ara bé... Exemple: Les pintures egípcies Avui en dia ens agraden pels seus valors estètics i decoratius. En canvi , quan es van realitzar no tenien cap d’aquestes funcions. 4.- La Funció de l’Art Així, una obra que va néixer amb una finalitat determinada en el moment de la seva realització, més endavant en pot tenir una altra: és a dir, la funció d’una obra d’art pot canviar en el transcurs del temps Pot canviar de funció” Avui en dia ens agraden pels seus valors estètics i decoratius. En canvi , quan es van realitzar no tenien cap d’aquestes funcions. La seva funció era una altra ben diferent relacionada amb les creences i la cosmologia d’aquella civilització.
 • 30. 4.- La Funció de l’Art *més informació sobre els rituals funeraris egipcis
 • 31. 5.- ART I BELLESA Tradicionalment l’obra d’art majoritàriament sempre se l’ha relacionat amb la bellesa material i amb l’habilitat de l’artista per crear-la. 5.- Art i Bellesa
 • 32. Però... 5.- Art i Bellesa Uns sentiments i unes emocions que... de vegades poden ser bells con l’amor o l’amistat... Però que.... d’altres poden formar part d’allò que designem com a lleig: Però... és evident que l’art no sols ens mostra la bellesa material,Però... és evident que l’art no sols ens mostra la bellesa material, sinó que també ens pot mostrar tot un conjunt de sentiments i emocions. Però que.... d’altres poden formar part d’allò que designem com a lleig: la vellesa, l’angoixa, la tristor, la solitud, el dolor, la bogeria, la mort ...
 • 33. A finals del segle XIX i primera meitat del segle XX l’art pateix una gran transformació: 5.- Art i Bellesa Influenciat pels moments històrics que els va tocar viure, molts artistes mostraren una clara predilecció per representar, més que la bellesa material, els sentiments , les emocions i les passions propis de l’ésser humà. Sentiments i emocions tals com l’angoixa, la solitud, la pobresa, la desesperació, el dolor o la mort, acapararen el protagonisme a les obres d’art. A un nou món corresponia un nou Art : Els artistes en el seu intent per reflectir els sentiments i les passions humanes abandonaran el virtuosisme de la representació de la bellesa material d’èpoques passades i es llençaren a la recerca de noves formes d’expressió.
 • 34. L’art doncs, a partir del s. XIX i principis del XX valorarà més que el virtuosisme i la habilitat per representar la bellesa material, la idea, el concepte, el sentiment. l’espontaneïtat, l’expressió... 5.- Art i Bellesa
 • 35. I en molts casos, fortament influenciats pels esdeveniments històrics, fins i tot, la denuncia i la reflexió social. 5.- Art i Bellesa
 • 36. 6.- CONCLUSIONS: DEFININT L’ART L’Art és un llenguatge, un acte de comunicació d’idees i sentiments propi dels humans. L’Art és creació perquè transforma i interpreta la realitat, creant una realitat nova: L’obra d’Art. Tradicionalment l’obra d’art ha estat relacionada amb la bellesa (material o espiritual) i amb l’habilitat de l’artista. L’art al món contemporani valora més la idea, el concepte, l’expressió, el sentiment i fins i tot la denuncia i la reflexió social. L’Art és un acte de reflexió perquè desperta sentiments, emocions, sensacions... per damunt de l’espai i el temps. 6.- Conclusions: Definint l’Art
 • 37. L’obra d’art sempre és fruit de l’artista que l’ha creat i del moment històric en que va ser realitzada. Al llarg de la Història L’Art ha estat principalment al servei de l’ Estat, l’ Església i la burgesia, perquè han estat els seus principals mecenes. L’espectador gaudeix de l’obra d’art d’una manera personal. Cada persona, segons la seva formació, les seves experiències i la seva personalitat gaudirà de l’obra d’art d’una manera pròpia. La comprensió per part de l’espectador de l’obra d’Art, fa possible la comunicació, motiu pel qual l’obra ha estat creada. 6.- Conclusions: Definint l’Art Si coneixem l’artista i el moment històric en que va ser creada ens serà més fàcil entendre-la.
 • 38. L’Art és un dels mitjans de comunicació entre els homes. Lleó Tolstoi ( escriptor rus) L’Art és un sistema de signes construït per l’artista en relació amb la cultura i la societat a la que pertany . Pierre Francastel ( Historiador de l’Art ) Si per saber la veritat sobre una societat i tingués que escollir entre un discurs d’un ministre i els edificis que es van construir durant el seu mandat, em quedaria amb els edificis. Kenneth Clarck ( Historiador de l’Art ) L’Art ensenya a mirar: a mirar l’art i a mirar amb ulls més atents el món. En els quadres, en les escultures, igual que en els llibres, un busca el que està en ells i també el que està més enllà, ... una forma verdadera i pura de coneixement. Antonio Muñoz Molina (escriptor espanyol) ALGUNES DEFINICIONS 6.- Conclusions: Definint l’Art
 • 39. EXERCICI A partir de tot el que hem comentat a classe i de la teva pròpia reflexió personal fes un redactat explicant que és per a tu l’Art Es valorarà: - L‘originalitat de l’argumentació - La claredat expositiva - La correcció ortogràfica. El treball ha de ser una reflexió personal . Ha d’ocupar com a màxim un full DIN A4. Tipografia Arial 12. A la teva argumentació hauran d'aparèixer reflectides necessàriament les següents qüestions: - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ? - Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ? - Creus que “el valor” d’una obra d’art i el seu “preu” són una mateixa cosa ?
 • 40. EXERCICI A partir de tot el que hem comentat a classe i de la teva pròpia reflexió personal fes un redactat explicant que és per a tu l’Art Es valorarà: El treball ha de ser una reflexió personal . Ha d’ocupar com a màxim un full DIN A4. Tipografia Arial 12. A la teva argumentació hauran d'aparèixer reflectides necessàriament les següents qüestions: - Què és per tu l’Art ?- Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ? - Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ? - Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ? - Creus que “el valor” d’una obra d’art i el seu “preu” són una mateixa cosa ? Es valorarà: - L‘originalitat de l’argumentació Es valorarà: - L‘originalitat de l’argumentació - La claredat expositiva Es valorarà: - L‘originalitat de l’argumentació - La claredat expositiva - La correcció ortogràfica.