Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

April

5,875 views

Published on

SON

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

April

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015/2016. Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 53. Зашто је земљиште неопходно живим бићима утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 54. Зашто је вода неопходна живим бићима утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 55. Која својства има вода обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 56. У којим облицима има воде у природи обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 57. Како настају облаци, киша, снег... обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 58. Нежива природа утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.4 1ПД.1.1.2 1ПД.1.1.3 1ПД.1.1.1 1ПД.2.1.1 1ПД.2.1.2 1ПД.2.2.4 1ПД.3.1.1 59. У природи је све повезано утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.2 1ПД.1.2.3 1ПД.1.3.1 1ПД.2.1.1 1ПД.3.1.1 60. Шта загађује неживу природу обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.2 1ПД.1.2.3 1ПД.1.3.1 1ПД.2.1.1 1ПД.3.1.1
  2. 2. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.1.1.Прави разлику између природе и производа људског рада 1ПД.1.1.2.Зна ко и шта чини живу и неживу природу 1ПД.1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих бића 1ПД.1.1.4.Уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 1ПД.1.1.5.Препознаје и именује делове тела живих бића 1ПД.1.2.3.Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде ваздуха и земљишта СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 1ПД.2.1.2.Зна основне разлике између биљака, животиња и људи. 1ПД.2.2.4. Зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити НАПРЕДНИ НИВО 1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима 1ПД.3.1.2. Разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића

×