Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oktobar

6,988 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Oktobar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 23. За сву децу света – ОУН обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 24. Потврдне и одричне реченице обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет MM 1.4.3. 1.3.3. 25. Потврдне и одричне реченице утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.4.3. 1.3.3. 26. Шетамо, ћутимо, слушамо вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 27. Чуо сам- Добрица Ерић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 3.2.7. 28. Чуо сам- Добрица Ерић утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 29. Именице- имена бића обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет MM 1.3.3. 30. Лепо је све што је мало – Душан Радовић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.7 1.3.3 2.2.8.
  2. 2. 31. Лепо је све што је мало – Душан Радовић утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.7 2.2.8. 32. Именице- имена предмета обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 33. Зна он унапред- Гвидо Тартаља обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 2.2.8. 2.2.8. 34. Зна он унапред- Гвидо Тартаља обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 2.2.8. 2.2.8. 35. Упитна реченица обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.4.3. 1.3.3. 36. Писање упитне речце ли обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.4.3. 37. Наша учионица- г.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 38. Наша учионица-п.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 1.4.3. 39. Тајна- Мирослав Антић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 2.2.8. 2.2.8. 40. Тајна- Мирослав Антић утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 2.2.8. 2.2.8. 3.2.7. 41. Казивање напамет научених стихова вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 42. Зна он унапред- сценско приказивање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 3.5.1. 43. Растимо заједно систематизација фр.инд м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 44. Колико је порасло наше знање утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);
  3. 3.  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у parovima СТАНДАРИ: ОСНОВНИ НИВО 1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности(потврдне и одричне 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.5.4.одређије време и место дешавања радње у тексту СРЕДЊИ НИВО 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не 2.4.6.одређује врсте реченица по комуникативној функцији и по потврдности 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже га НАПРЕДНИ НИВО 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст 3.2.7.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту

×