Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globalni plan SON

6,311 views

Published on

SON

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Globalni plan SON

  1. 1. ОШ »КРАЉ ПЕТАР I« Ул.Војводе Путника бр.1 Тел.:290 004Факс:290 005 E-mail: kraljpetar@bankerinter.net Г Л О Б А Л Н И П Л А Н Наставни предмет: Свет око нас за школску 2015/2016.год. Разред II Назив теме Циљеви и задаци предмета Образовни стандарди по нивоима Тип часа Провера остварености образовних стандарда 1. Заједно са другима Живимо са другима Школа Насеље Циљ и задаци наставне теме: Разликује улоге и односе појединаца у групама Препознаје своје способности и способности других Познаје основна дечија права и обавезе Познаје ближе родбинске везе Зна да породица има своју прошлост и празнике Разликује улоге и односе појединаца у групама Препознаје своје способности и способности других Познаје своја права и извршава своје обавезе Зна да школа има своју прошлост и празнике Препознаје сличности и разлике међу појединцима и групама по начину живота, језику и обичајима Уочава различите улоге група и појединаца из окружења Препознаје и именује различите облике рељефа и површинских вода Разликује насеља по изгледу, начину ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.5.1.Зна које друштве групе постоје и ко су њихови чланови 1ПД.1.5.2.Зна основна правила понашања у породици, школи и насељу 1ПД.1.5.3. Зна које људске делатности постоје и њихову улогу 1ПД.1.5.4. Зна који су главни извори опасности по здравље и живот људи и основне мере заштите 1ПД.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.5.1. Зна које су улоге различитих друштвених група и њихових чланова 1ПД.2.5.2. Зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама обрада утврђи- вање свега усмени одговори, белешке наставника, писмене и контролне вежбе 20 12 32
  2. 2. 2. Сналажење у простору и времену 3. Природа око нас живота и делатностима људи Познаје врсте и средства саобраћаја према намени и путевима Познаје правила понашања путника и пешака у саобраћају Зна да насеље има своју прошлост и празнике Чува своја и заједничка добра Обавља своје обавезе у групама којима припада. Уме да се оријентише у непосредном окружењу у односу на карактеристичне објекте Зна колико траје дан и које је доба дана Зна след дана у месецу, редослед месеца у години и годишњих доба Користи часовник и календар Уочава заједничке и посебне карактеристике живих бића Разликује жива бића по начину живота Препознаје услове које човек обезбеђује гајеним биљкама и животињама Уочава последице одговорног и неодговорног понашања према природном окружењу Уочава и описује појаве које настају загревањем воде и ваздуха Препознаје последице кретања ваздуха и светлости НАПРЕДНИ НИВО 1ПД.3.5.1. Разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима 1ПД.3.5.2. Разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују ОСНОВНИ НИВО 1ПД. 1. 4.1. Уме да препозна кретње тела у различитим појавама 1ПД. 1.4.2. Зна помоћу чега се људи оријентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти 1ПД.1.4.4.Зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година, деценија и век 1ПД. 1.4.5. Уме да прочита тражене информације са часовника и календара ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.1.1.Прави разлику између природе и производа људског рада 1ПД.1.1.2.Зна ко и шта чини живу и неживу природу 1ПД.1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих бића 1ПД. 1.1.4.Уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 1ПД.1.1.5.Препознаје и именује делове тела живих бића 1ПД.1.2.3.Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде ваздуха и земљишта 8 11 6 8 14 19 усмени одговори, белешке наставника, писмене и контролне вежбе усмени одговори, белешке наставника, писмене и контролне вежбе
  3. 3. 4. Предмети око нас Уочава узрочно-последичне везе у окружењу Уочава, описује и симулира неке појаве у природи помоћу огледа Зна својства неких материјала из окружења и њихов значај за људску делатност Зна шта све утиче на кретање тела Уочава како на тела утичу механичко и топлотно деловање СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 1ПД.2.1.2.Зна основне разлике између биљака, животиња и људи. 1ПД.2.2.4. Зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити НАПРЕДНИ НИВО 1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима 1ПД.3.1.2. Разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала:тврдоћа, еластичност, растворљивост, провидност 1ПД.1.3.5. Зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају због промене температуре, механичког утицаја, деловање воде и ваздуха СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису 1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од врсте подлоге и облика тела 1ПД.2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски 4 3 7 усмени одговори, белешке наставника, писмене и контролне вежбе СВЕГА 43 29 72

×