Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maj

5,835 views

Published on

SON

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Maj

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2015/2016. Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандради 61. Природа око нас систематизација фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.2 1ПД.1.2.3 1ПД.1.3.1 1ПД.2.1.1 1ПД.3.1.1 62. Природа око нас провера фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.2 1ПД.1.2.3 1ПД.1.3.1 1ПД.2.1.1 1ПД.3.1.1 63. Анализа и исправка провере утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.2 1ПД.1.2.3 1ПД.1.3.1 1ПД.2.1.1 1ПД.3.1.1 64. Шта и од чега људи праве утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.2 1ПД.1.2.3 1ПД.1.3.1 1ПД.2.1.1 1ПД.3.1.1 65. Какви су материјали када их притискамо, гњечимо, истежемо... утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.2 1ПД.1.2.3 1ПД.1.3.1 1ПД.2.1.1 1ПД.3.1.1 66. Шта се с материјалима дешава под утицајем топлоте обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.1.1.2 1ПД.1.2.3 1ПД.1.3.1 1ПД.2.1.1 1ПД.3.1.1 67. Како се предмети наелектришу и шта тада могу обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.2.4.2 1ПД.1.3.5 1ПД.1.3.6 1ПД.2.3.3 1ПД.2.4.1 1ПД.1.3.4 68. Да ли је свеједно од чега је шта направљено обрада фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.2.4.2 1ПД.1.3.5 1ПД.1.3.6 1ПД.2.3.3 1ПД.2.4.1 1ПД.1.3.4 Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима
  2. 2. ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.1.1.Прави разлику између природе и производа људског рада 1ПД.1.1.2.Зна ко и шта чини живу и неживу природу 1ПД.1.1.3. Зна заједничке карактеристике живих бића 1ПД.1.1.4.Уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања 1ПД.1.1.5.Препознаје и именује делове тела живих бића 1ПД.1.2.3.Разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе 1ПД.1.3.1. Зна основна својства воде ваздуха и земљишта 1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала:тврдоћа, еластичност, растворљивост, провидност 1ПД.1.3.5. Зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају због промене температуре, механичког утицаја, деловање воде и ваздуха СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима 1ПД.2.1.2.Зна основне разлике између биљака, животиња и људи. 1ПД.2.2.4. Зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити 1ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису 1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од врсте подлоге и облика тела 1ПД.2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски НАПРЕДНИ НИВО 1ПД.3.1.1. Разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима 1ПД.3.1.2. Разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића

×