Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Septembar

6,581 views

Published on

Septembar matematika

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Septembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет: МАТЕМАТИКА Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 1. Бројеви до 20 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 2. Бројеви до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 3. Бројеви до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА. 1.1.1. 4. Сабирање и одузимање до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 5. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 6. Сабирање и одузимање до 100 утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 7. Сабирање ( 27 + 3) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 8. Сабирање ( 27 + 3) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 9. Одузимање утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 10. Одузимање ( 30 – 3 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 11. Одузимање ( 30 – 3 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 12. Сабирање и одузимање утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 13. Сабирање и одузимање провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3.
  2. 2. 14. Сабирање ( 17 + 6 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 15. Сабирање ( 17 + 6 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 16. Сабирање ( 25 + 17 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 17. Сабирање ( 25 + 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 18. Сабирање ( 17 + 6 ), ( 25 + 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 19. Одузмање ( 23 – 6 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 20. Одузмање ( 23 – 6 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 21. Одузимање ( 52 – 17 ) обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. 22. Одузимање ( 52 – 17 ) утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj. 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом. 1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза.

×