Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jun

6,166 views

Published on

Mesečni plan

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jun

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2015/2016. Наставни предмет: МАТЕМАТИКА Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 171. Одређивање непознатог делиоца утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.3. 172. Једначине са множењем и дељењем провера Ф, И Д, ДМ н. листићи 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.5. 1МА.3.1.3. 173. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.1. 1МА.1.1.4. 1МА.2.1.4. 1МА.3.1.3. 174. Мере за време – година, месец обрада Ф, И уџбеник 1МА.2.4.2. 175. Мере за време – седмица, дан обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.4.2. 176. Мере за време утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.4.2. 177. Час и минут обрада Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.4.2. 178. Задаци са јединицама за време утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.4.2.
  2. 2. 179. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.4.2. 1МА.3.1.4. 180. Занимљиви задаци утврђивање Ф, И Д, ДМ уџбеник 1МА.1.1.4. 1МА.2.4.2. 1МА.3.1.4. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом. 1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми

×