Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decembar

6,913 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Decembar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 63. Како излечити жирафу – г.п.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.3. 64. Чему смо се чудили, шта смо научили систематиз. фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.4.3. 1.3.4. 65. Научили смо утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.4.3. 1.3.4. 66. Колико смо научили провера фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 67. Жеље – г.п. вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3 68. Породичне песме обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 2.5.4. 69. Радост подељена с другом – п.веж. вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3 1.3.4. 70. Бајка о рибару и рибици – А.С.Пушкин обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 2.5.4. 71. Бајка о рибару и рибици – А.С.Пушкин утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 2.5.4. 72. Нескромне жеље-према низу слика вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.4 73. Избор из народне књижевности обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8
  2. 2. 74 Кад бих знао – Влада Стојиљковић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 75. Глаголи- радња обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет MM 1.4.3 76. Глаголи- радња утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.4.3 77. Жеље које упућујемо другима вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 78. Велико слово- називи улица обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 1.3.4. 79. У сусрет празницима вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.5.4 80. Именице, глаголи, реченице вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 1.4.3 3.4.1 81. Шта смо научили утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 82. Измеримо своје знање провера фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 83. Сликарка зима-Десанка Максимовић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет MM 2.2.8. 2.5.4. 84. Сликарка зима-Десанака Максимовић утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 2.5.4. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест-метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима
  3. 3. СТАНДАРДИ ОСНОВНИ НИВО 1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности(потврдне и одричне) 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.3.4.употребљава велико слово приликом писања личних имена,назива места,назива школе 1.5.2.препознаје књижевне врсте(бајку и басну) СРЕДЊИ НИВО 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или ne 2.5.4.одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова НАПРЕДНИ НИВО 3.4.1.именује врсте и подврсте речи(властите и заједничке именице;основне редне бројеве) 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст

×