Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Globalni plan mat

7,051 views

Published on

Globalni

Published in: Education
  • Be the first to like this

Globalni plan mat

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net Наставни предмет: МАТЕМАТИКА школска: 2015/2016. Разред: I I Назив теме са садржајима Циљеви и задаци предмета Образовни стандарди по нивоима Тип часа Време реализације Провера остварености образовних стандарда обрада утврђ. свега 1.ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 100 1.1. Сабирање и одузимање; 1.2.Множење и дељење; 1.3.Изрази, заграде, редослед рачунских операција; 1.4.Слово као замена за неки број; 1.5.Одређивање непознатог броја ( x+5=9; 7.x=35;x:5=3;12:x=4) 1.6.Појам половине; 1.7.Решавање једноставних задатака; -Стицање знања за разумевање односа и законитости у разним појавама у природи,друштву и свакодневном животу. -Развијање способности посматрања,опажања и логичког, критичког,стваралачког и апстрактног мишљења. -Стицање способности изражавања математичким језиком. -Овладавање основним операцијама као и основним законима тих операција. -Упознавање најважнијих равних и просторних геометријских фигура и њихових узајамних односа. -Оспособљавање за прецизност у мерењу,цртању и геометријским конструкцијама. -Изграђивање позитивних особина личности ученика. -Стицање навике и обучавање у коришћењу разноврсних извора знања. Оперативни задаци: -Савладавање сабирања и одузимања до 100. -Схватање множења као ОСНОВНИ НИВО 1МА.1.1.1. зна да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и да прикаже број на датој бројевној полуправoj 1МА.1.1.4. уме да на основу текста правилно постави израз са једном рачунском операцијом СРЕДЊИ НИВО 1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна вредност израза 1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с највише две операције 1МА.2.1.5. уме да решава једначине НАПРЕДНИ НИВО 1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет 1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми 1МА.3.1.5. уме да одреди решења неједначине са једном операцијом 55 90 145 септембар- април усмени одговори, писмене вежбе, бројевна полуправа писмене вежбе задаци по нивоима тежине писмене провере, задаци са више нивоа
  2. 2. 2.ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЛИЦИ 2.1.Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке.Упоређивање предмета по облику, ширини, висини, дебљини. 2.2.Дуж, полуправа, права.Цртање разних кривих и изломљених линија.Отворена и затворена изломљена линија.Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи. 3.МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 3.1.Мерење дужи помоћу метра, дециметра, центиметра.Мере за време, час, минут, дан, седмица- недеља, месец. 3.2.Однос између јединица упознатих мера. -Упознавање и примењивање мера за дужину и време. сабирање једнаких сабирака, упознавање и коришћење термина и знака множења. -Упознавање операције дељења, коришћење термина и знака дељења. -Упознавање комутативнисти и асоцијативности рачунских операција. -Уочавање својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца. -Савладавање таблице множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења. -Савладавање множења и дељења у оквиру 100, упознавање функције заграде и радоследа извођења рачунских операција. -Читање и записивање помоћу слова, збир, разлику, производ и количник, као и одређивање вредности израза са две операције. -Упознавање употребе слова као ознаке за непознати број у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања. -Решавање текстуалних задатака са једном и две рачунске операције, као и једначина са једном опрацијом. -Схватање појма половине. -Уочавање и стицање одређене спретности у цртању праве и дужи као и разних кривих и изломљених линија. -Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи. -Упознавање и примењивање мера за дужину и време. ОСНОВНИ НИВО 1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао) и уочава међусобне односе два геометријска објекта у равни (паралелност, нормалност, припадност) 1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине и њихове односе СРЕДЊИ НИВО 1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни 1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине ОСНОВНИ НИВО 1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама СРЕДЊИ НИВО 1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко различитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама 1МА.2.4.2. зна јединице за време (секунда, минут, сат, дан, месец, година) и уме да претвара веће у мање и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама 8 3 17 7 25 10 октобар-мај септембар- јун писмене и контролне вежбе, цртање геометријских облика писмене вежбе, блиц вежбе писмене и контролне вежбе,тестови
  3. 3. СВЕГА 66 114 180

×