Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Januar

6,844 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Januar

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР 2015/2016. Наставни предмет : СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 85. Догодило ми се на распусту вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.4. 86. Главни делови реченице-субјекат и предикат обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет MM 87. Учимо ново писмо :А,Е,Ј,О,К,М,Т обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет MM 1.2.1. 1.3.3. 88. Свети Сава, отац и син - н.прича обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 1.5.3. 89. У славу Светог Саве вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1 90. Марко Краљевић и соко-народна песма обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 91. Марко Краљевић и соко-народна песма утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 92. Учимо латиницу, слова: I, U, V обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 93. Седам прутова-народна приповетка обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 2.2.8 94. Број речи-једнина и множина обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3.
  2. 2. 95. Учимо латиницу - N, Nj, C, Č, Ć обрада фр.инд м.д.т. уџбенички комплет ММ 1.2.1. 1.3.3. 96. Три брата – Јакоб и Вилхелм Грим обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 1.5.3. 3.5.1 97. Три брата – Јакоб и Вилхелм Грим обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 1.5.3. 3.5.1 98. На крају првог полугодишта – г.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у parovima СТАНДАРДИ ОСНОВНИ 1.2.1.влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 1.3.3.почиње реченицу великим словом,завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком 1.5.3.одређује главне догађаје и ликове 1.5.4.одређије време и место дешавања радње у тексту СРЕДЊИ 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не НАПРЕДНИ 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст 3.2.7.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту

×