Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maj

6,820 views

Published on

SJ

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Maj

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/561-221; Факс:018/561-228 E-mail:kraljpetar@bankerinter.net ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ МАJ 2015/2016. Наставни предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 150. Лепота коју смо открили-г.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.3.3. 1.2.1. 151. Бамби – Феликс Салтен обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 2.5.4 3.2.7. 152. Бамби – Феликс Салтен утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 2.2.8. 2.5.4 3.2.7. 153. Посматрамо,уочавамо,описујемо г. и п.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.3.3. 154. Придеви-како описујемо , које речи тражимо обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет MM 1.5.4. 155. Пролећно јутро у шуми-Момчило Тешић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 1.2.1. 2.2.8. 156. Пролеће у мојој шуми-описивање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 157. Палчица-Х.К.Андерсен обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 2.2.8. 2.5.4. 3.2.7. 158. Палчица-Х.К.Андерсен – препричавање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.2. 1.2.1.
  2. 2. 159. Посматрамо,уочавамо,описујемо вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 0.1.1. 160. Вежбамо латиницу-преписивање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 161. Кад почне киша да пада – Стеван Раичковић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 162. Падај,падај кишице-заповедне реченице вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.4.3. 163. Мачак отишао у хајдуке – Бранко Ћопић обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 2.2.8. 2.5.4. 3.2.7. 164. Мачак отишао у хајдуке – Бранко Ћопић утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 2.2.8. 2.5.4. 3.2.7. 165. Мачак отишао у хајдуке – сажето пепричавање вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.3. 2.2.8. 166. Песме Добрице Ерића обрада фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.2.1. 1.4.3. 167. То је моје место(описивање); г.вежба вежбање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 168. Откривали смо лепоту природе систематиз. фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 0.1.1. 169. Проверавамо ста смо научили утврђивање фр.инд. м.д.т уџбенички комплет 1.5.4. 1.2.1. Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима
  3. 3. СТАНДАРДИ ОСНОВНИ 1.2.1.влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста 1.5.4.одређије време и место дешавања радње у тексту 1.5.2.препознаје књизевне врсте(бајку и басну) 1.5.3.одређује главне догађаје и ликове 0.1.1.познаје основна начела вођења разговора:уме да започне разговор,учествује у њему и оконча га;пажљиво слуша саговорнике 1.4.3.препознаје врсте реченица по комуникативној функцији(обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности(потврдне и одричне) СРЕДЊИ 2.2.8.износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада-не допада,због чега му је занимљив;да ли се слаже са поступцима ликова или не 2.5.4.одређује карактеристичне особине,осећања,изглед и поступке ликова НАПРЕДНИ 3.5.1.тумачи особине,понашање и поступке ликова позивајући се на текст 3.2.7.објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту

×