Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jun

5,862 views

Published on

SON

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jun

  1. 1. ОШ " Краљ Петар I" Војводе Путника бр.1 18000 Ниш Тел.018/290-004 Факс:018/290-005 E-mail:kraljpetarnis_ss@open.telekom.rs ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2015/2016. Наставни предмет: СВЕТ ОКО НАС Разред и одељење: други Предметни наставник Р.бр. теме Р. Бр. часа Наставна јединица Тип часа Облик рада Наставна метода Наставна средства Стандарди 69. Рециклирање материјала утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.2.4.2 1ПД.1.3.5 1ПД.1.3.6 1ПД.2.3.3 1ПД.2.4.1 1ПД.1.3.4 70. Материјали и њихова употреба систематизација фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.2.4.2 1ПД.1.3.5 1ПД.1.3.6 1ПД.2.3.3 1ПД.2.4.1 1ПД.1.3.4 71. Материјали и њихова употреба провера фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.2.4.2 1ПД.1.3.5 1ПД.1.3.6 1ПД.2.3.3 1ПД.2.4.1 1ПД.1.3.4 72. Анализа и исправка провере утврђивање фр.инд. дм.т.д. уџбеник 1ПД.2.4.2 1ПД.1.3.5 1ПД.1.3.6 1ПД.2.3.3 1ПД.2.4.1 1ПД.1.3.4 Легенда:  Наставне методе: монолошка (М), дијалошка (Д), демонстративна (ДМ), хеуристички разговор (Х), графолошка (Г), тест- метода (Т);  Облик рад: Фронтални (Ф), индивидуални (И), групни (Г), у паровима
  2. 2. ОСНОВНИ НИВО 1ПД.1.3.4. Зна основна својства материјала:тврдоћа, еластичност, растворљивост, провидност 1ПД.1.3.5. Зна да својства материјала одређују њихову употребу и препознаје примере у свом окружењу 1ПД.1.3.6. Зна промене материјала које настају због промене температуре, механичког утицаја, деловање воде и ваздуха СРЕДЊИ НИВО 1ПД.2.3.3. Разликује материјале који су добри проводници топлоте и електрицитета од оних који то нису 1ПД.2.4.1. Зна да кретање тела зависи од врсте подлоге и облика тела 1ПД.2.4.2. Зна да се светлост креће праволинијски

×