Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Оријентација у простору и времену Copy

2,492 views

Published on

Контролна вежба

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Оријентација у простору и времену Copy

  1. 1. Оријентација у простору и времену 1. Оријентација је................................................................................ ............................................................................................................... 2. Сатпм меримп......................................................... 3. Мала казаљка на часпвнику ппказује...................... 4. Дан делимп на .............................и............................. 5. Дан има ..............часа. 6. Нпви дан ппчиое ........................................................ 7. Датум нам каже............................................................................... .......................................................................................................... 8. Часпвник је....................................................................................... 9. Сат има............................................................................................. 10.Календар нам ппказује................................................................. ............................................................................................................ 11. Ппређај следеће временске перипде пд најкраћег дп најдужег: а) гпдина б) сат в) дан г) минут ђ) зима 1 2 3 4 5 12. Обданица је................................................................................ 13. Гпдина има.................или............................ 14. Осми месецу гпдини је ...................и пн има.........дан. 15. Објасни какп се сналазимп у прпстпру када се налазимп у насељу. 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  2. 2. ............................................................................................................... ............................................................................................................... ............................................................................................................... 16. На левпј страни улице на кућама се налазе................................ .............................................................................................................. 17. Брпјеви на кућама и зградама су ппређани такп да ћемп акп идемп пд маоих ка већим брпјевима стићи ................................. ............................................................................................................. Име и презиме ........................................................... 42-36=5 35-28=4 27-21=3 20-14=2 5 2 4 Укупан брпј ппена

×